www.jainworld.com

基础编第13课

JAINA

耆那教中心

 

这是耆那教中心。

这里有礼堂和寺庙。

我们来这里祈祷和冥想。

这里人民返复背诵南無珈曼特罗。

这里有玫瑰论坛,

也收集了其它宗教书籍。

有些也把耆那教做为偶象。

我们这里也有授课,

从这里可以学到耆那文化。

和尚和尼姑会给我们说教。

他们告诉我们耆那教的教规。

他们教我们

怎样尊守教规。

 

问题:

1) 在耆那教中心我们可以做那些不一样的东西?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------