www.jainworld.com

基础编1 第17课

JAINA

a. 每天返复背诵南無珈曼特罗

b. 对所有耆那朋友称呼"哉己呐哒."

c. 尊重父母、老师和长辈。

d. 尽量多去耆那中心。

e. 尊重和尚和尼姑。

f. 到耆那学校为基本。

g. 学习我们的宗教,耆那教。

h. 总是听从父母。

i. 总是说真话。

j. 总是吃素菜食物。

k. 给饥饿的人吃素菜食物。

l. 给非常贫穷的人衣物。

m. 和朋友分享玩具和书籍。

n. 到寺庙时,对把钱放进捐赠箱里。

o. 友善对待所有的动物。

p. 说话有礼貌,以免伤人。

 

问题: 列出十个我们应该做的事?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------