www.jainworld.com

二级第五课

JAINA

无生命

我看见桌子上有一个盒子。

盒子没有任何感觉。

它没有学习的能力。

它自己不会移动。

这个盒子就叫做无生命。

问题:

1) 这盒子是有生命还是无生命的?

2) 这盒子有几种感觉?

3) 这盒子不会做什么事情?

4) 你能给出另外五种非生命物体吗?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------