www.jainworld.com

二级第十一课

JAINA

做个和善有用的人

我会善待所有的动物、鸟儿、昆虫等等。

我不会去践踏草地。

我会观赏花草但不会任意采摘。

走路时,我会尽量避开昆虫。

我会和其他孩子一起玩耍但不会和他们打架,打他们。

我会尊敬我的兄弟姐妹并对他们好的。

我要成为我祖父母和其他长辈的助手。

我会帮我的父母。

做完游戏我会把我的玩具都放回原位。

问题:

判断正误

1) 我会伤害动物、鸟儿和昆虫 。对还是错?

2) 我会在草地上行走。对还是错?

3) 我会把我的东西放回原位。对还是错?

4) 我不会帮我的祖父母。对还是错?

6) 我不会和他人打架。对还是错?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------