--------------------------------

{ ָ ֵ֤ -- ־֟ פֆֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤פֆֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ פֵ֢֯֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤פֵ֢֯֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ פֆֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ פֆֵ֢֕ ** (צ֯ן 'ֵ֢֕' ן ֚)ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֈظפֆֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֯ؓפֆֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֲֽ ֺօ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ߾ִִֈ ֵ ֲ ꕕօ ֆ ׽פӬ ꕕ ִִ֢֢֯֕ֈ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ פִ֢֯֕ֈ ֲֽ֬׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ִ- ֵ ꕕօ פֵ֢֯֕ ִ ֵ ֲ ׾օ ֤פֆֵ֢֕ (ִ ) ֵ ֲ ׾օ פֆֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ ֲ ׾օ ֤פֆֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֤פֆֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ֬ ׾օ פֆֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ ֲ ׾օ ֤פֆֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ߵ ֵ ֲ ꕕօ פֵ֢֯֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֤ ׯ Ӆ פֵ֢֯֕ ִ- ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֈظפֵ֢֯֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ פֵ֢֯֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֈظפֵ֢֯֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֯ؓפֵ֢֯֕ ִ- ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ-ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ** ( ϟ ' 0 (0) ן ֚') ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ִֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ׾օ ֯ؓפֵ֢֯֕ ִ- ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ִ- ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ֤ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֵ ֲ ꕕօ ֵ֢֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ פִ֢֯֕ֈ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֈظפִ֢֯֕ֈ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ֈ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ޯؓפֵ֢֯֕ ִ-ֲִֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ֤ ֲִֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֵ֢֕ ߵ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ֤פֵ֢֯֕ ֈ ֲֽ׾ ׾ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ؓפ-ִ֢֯֕ֈ ֲֽ׾ ꕕ ֲֽ ֺօ ֵ ֲ ׾օ ָ ߾ִִֈ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ ֯ؓפִ֢֯֕ֈ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ פֆֵ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤פֆ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ פ֢֯֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤פ֢֯֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ פֆ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ פ֢֯֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֈظפ֢֯֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֯ӓפ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֤פֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ꕕ פֆֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֤פֆֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ פֆֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֤פֆֵ֢֕ ִ-ִֆ ׽פӬ ׾ פֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֤פֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ פֵ֢֯֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֤פֆֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ פֆֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֤פֆֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ פֵ֢֯֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֤פֵ֢֯֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢ ֤ ׾ ** ( ϟ '׾ ע ' ן ֚) פֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ꕕ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ-ִֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ן ֤ օ פֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֤֤ ׾ օ ֵ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ (֌״֤ ֳֻ֟ -- ן) ֵ֢֕ ֤ ֆ ** ( ϟ '֤ 0 0 (0)' ן ֚ ) ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ פֵ֢֯֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֈظפֵ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֯ؓפִ֢֯֕ֈ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ׽פӬ ׾ ֈظפ֢֯֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֈ ֆ ׽פӬ ׾ פ֢֯֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֈظפ֢֯֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֯ؓפ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ִ-ִֆ ׽פӬ ׾ ֯ؓפ֢֯֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ִֆ ׽פӬ ׾ ֯ؓפ֢֯֕ ߵ ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ׾ ֯דפ֢֯֕ ִ- ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ִ- ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ֤ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ֆ ׽פӬ ꕕ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ׾օ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ߵ ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ִ- ׽פӬֽ׾ ꕕ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ ֢֕ ֤ ׽פӬֽ׾ ׾ ׽פӬֽ ֺօ ֆ ׽פӬ ׾ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ }

--------------------------------

< ָã֮ ֲ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ֲ ß ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ב ֤ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ Ӆ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ߵ ֲ֬ã֮ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ߾ִ ֵ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֟ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ֢ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ָ ֤ ֲ ֮֮

׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ׬ ֵԯ ִ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ָ ֑֮ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ֲ֬ ܵ֟ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ֵԯ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֲ֬ã֮ ׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ӓ׮ Ӗ Ӗ ֵԯ ֵ ֲ֬ã֮׾ֿ ܵ֟ ֲ֬ã֮ ׬ ™ ֲ֬ ׾ֿ ׬ ָ ߾ִ ֵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ Ӆ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ֵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֤ ׮ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֟ ֤ ׾ֿ ׬ ֮ ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ָ ߮ ֤ ֮

׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ָ ֤ ׾ֿ׬ ֮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ֵ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ֵ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֟׸׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ™ ãןֲ֮ ܵ֟ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ִ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ָ ãןֲ֮ã֮ ׾ֿ ׬ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ ֵԯ ߵ ãןֲ֮ã֮׾ֿ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ׬ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ >

--------------------------------

{ ־֟ פֆֵ֢֕ ** (-- ן 'ֵ֢֕' ן ֚) ׾օ51 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֲ ß 51 >

--------------------------------

{ ãֵ֟ ֮֬ ׳׸ן ֘㟯֢ ** (-- ן '֡㟯֢' ן ֚) ãןֲָ֮֯׸ִ֮ ãןֲ֮ ן ֤֯ք ã֮׮ ã׾ֿք ãןֲ֮ã֮׮օ ӯ ׽פӬָ֯׸ִ ֺ ߸ ָ ־֋ ־ִ ִ֢ כ֤֕, ֟ ֻӳ֤ }

--------------------------------

< 'ו֮ ָ ãןֵ Ѭ֟ ' ׾ ָ Դ '֘' ϟֵ ãןֲ֮ ֳָ ׸ִ ãןֲ֮ ֵ ã׾ֿ ִ ãןֲ֮ã֮ ãןֲ֮ ֳָ ׸ִ Ϻ

-- Ϻ ׻ֵ ֟ ?

ִ֮֬ -- ָ֯׸֮֯ ãןֺ ֵ ׸֮ ֮ ׻ֵ Ϻ ָ ֲ֟ ֵ쟯֤ ׸֮ ֟, ֲ ֵ ׸֮ ֣֣ԟ ֯ , , ָ ֵ ֟ >

--------------------------------

{ ֺ ֲִִ֯״פ ן ָ֧ ־ןօ ֲָ֧ ֽ ֺ׾֤? , ֲֺ֋ ׯ ӟֲ־֤ ? ־ֵӟ-ִ ׸ִ ֲ־֢ߤ ֟ ־ ֕߾ִִ֤ ׾ ֺ ߸ -- ֵ֋ ׽ߋ ן ֽ ײפ֋ ׽ߋ ׾ ן ֽ ־ ׽פ עօ ׾ ׯ ֺ ֵ־օ ־׸ ׽פכ ֺӅ ֺ ֤օ }

--------------------------------

< Ϻ, ϴ ֲ ߮ ָ֫

-- ִ ֡ ֲ Ϻ ׻ֵ ֵ ?

ִ֮֬ -- , , ֲ Ϻ ӟԟ ָ , ֢ ϴ ֟ ָ ׸ִ ׾ִֵ ֲ Ϻ ִ־

ִ ߾ִ ֵ ӌ-׾ֿרã֮ Ϻ ֟ ֣ -- ֑֮ ãןִ ӌã֮ ָ ׫ߵפ ãןִ ӌã֮ ™ ãן ֮ ָ ׾ֿרã֮ Ϻ ׾ֿ ֮ Ϻ ™ ãן Ϻ ִ֯ ԅ }

--------------------------------

{ ֵ֋ ׽ߋ ֽ ִִꕕ օ ײפ֋ ׽ߋ ׾ ꕕ օ ־ ֵ ׽פ עօ ׾ ׯ ׾־ָߋ ִֺ֯ ֵ־օ ִָ֧ ד֤ כ-ָ-ֳ ֺ ִ ֟ כֺ ׾ -- ӟָ֬ ָָ֬ פ ֟ ӟָ֬֋ ׽ߋ ֽ ײפ֋ ׽ߋ ֽ ׾օ כ? ׻ִ֤ ꕕפ ײפ׽פֽ פ׽פֽ ׾օ כ ׻ִ֤ ꕕפִ ־ ׽פֽ עօ ִӟָ֬ ֤օ }

--------------------------------

< ֑֮ ãן ӌã֮ ϴ ܵ֟ ׫ߵ ãן ӌã֮ ϴ ܵ֟ ָ ™ ãן ֮ ָ ׾ֿרã֮ ϴ Ϻ ׾ָ֯ߟ

ϴָ֮֫ ד֟ , ָ ֳ Ϻ ִ ֯Ϻ ָ -- ӟָ׮֬ ָָ׮֬օ ִ ָ֮׮֬ ֑֮ ãן ӌã֮ ׫ߵ ãן ӌã֮ ׾ֿ ׬ ןֳ ? ןֳ ִֻ ܵ֟־ ׫ߵ ãן ӌã֮ ߵ ãן ӌã֮ ׾ֿ ׬ ןֳ ִֻ ܵ֟־ ָ ™ ãן ӌã֮ ֮ ָ ָ֮׮֬ ִ֯ >

--------------------------------

{ ָָ֬֋ ׽פֽ ׻ִ֤ ꕕפִ֨ ӟ ־ פ ׾ עִִֵ֨׸ ӟ ֤־ פ ־ ־ ׽ߋ ֽ עօ ֻֆ ֆ ֽӟָꕕӅ ׾ ׯ כֺ ׾־ָߤ ֵ־, ׽פ׾׸ִ ׽-׽׽פ׸ִ ׾ֻ֢ӳ֤ כֺ ֤օ }

--------------------------------

< ָָ׮֬ ֑֮ ãן ӌã֮ ִֻ ܵ֟־ ֡ ֮ ר ױ ֮ ֡ ֮ ֟ ר ™ ãן ӌã֮ ֮ ֮׮ֻֿ֋ ß ׮ãָ֮֮ ܵ֟ ָ ׾ֿרã֮ ֯Ϻ ׾ָ֯ߟ , , ™ ãן ׾ֿר ׸ִ ߓ ߓ ãןֵ ׸ִ ׾ֿ ׬ ֵ ֟ ָ ֯Ϻ ִ֯ օ >

--------------------------------

{ ָ ֤ -- ־ֽ ׽פִ֯ ׸ִ דָ ֻ ׸ן? ꕕ ֻ ׸ןօ ־ ֵ֋ ׽ߋ ֽ עօ ׾ ׯ ֢־Ӆ ָ ֤ }

--------------------------------

< ָ Ϻ ֣ -- ִß ӌã֮ ֑֮ ãן ӌã֮ ϴ ָ ֮ ֻ ָ ? ϴ ܵ֟ ֻ ָ ָ ™ ãן ӌã֮ ֮ ָ ׾ֿרã֮ ָ ֮ ָ ֮ ִ֯ օ >

--------------------------------

{ ֵ֋ ׽ߋ ֽ ־ֽ כ ? ꕕפ ־ ֵ֋ ׽ߋ ֽ עօ ׾ ** (-- ן '׾' ן ֚) ֳֺ֯ ֵ־օ ֳֺ֯ ֤օ }

--------------------------------

< ֑֮ ãן ӌã֮ ֲ ӌã֮ ֮ ϴ ? ֲ ӌã֮ ܵ֟־ ϴ ָ ™ ãן ã֮ӟ ֮ ָ ׾ֿרã֮ ֳ Ϻ ָ ֳ֯Ϻ ִ֯ ԅ >

--------------------------------

{ ӯ ֲֺ֋ ק֋ ׾־ָ ִ -- ־֟ פֆֵ֢֕ -׾օ ӯ ֽ ׾ ? ׸ִֵ֢**(-- ן '׸֢־ֵ', ϟ '׸ִֵ֢' ן ֚ ֵ ףָև - - פ ֈӅ ׸-֟׾ևև ׸֢־ꅅ . . 1, 81.) ֤-ףָ- -ָ-֤֤ ֵ֛֯ Ӭֳֵָֽ ׾, ֤ ףָ---(ָ) ֤֤ ׸ִֵ֢** (-- ן '׸֢־ֵ' ן ֚ ֵ ־ָ ָ֤ ׾և ֟օ ӓפ-׸ֳֈָ ֵ֑օ . . 1, 82.)ֵ֛ Ӭָֈֽ ֽ ע ֆ , ִֵ ׾ ע ꯯֤? , -׾ ֋ ִ֢֤֯ ֯׸ִ ׾-ִֵ֤֤ וִ֯׸ִ ׾֌־ע֤֤ ׾ ֋ ִִ֢ן, ֽ ׾ ֓ ע ־ևִ֋ ׾ָ֤ ** ( ן ֚ꃵִ˅ -- ן '', ϟ ' ()' ן ֚ )׽ߋ ׾ ׽ߋ ע ֋֤ ִֵֈֽ ׾־ ן ע ־֤ ִ֢㯯֢ߋ ֺ֤֯ ** (ן '֤ ֺ' ן ֚) ֤ ׾ ֺ ִ ֌և׸ ־ן ִֵֈֽ ׾֤ ע ֤ ִ ֟ ֳ֬־, -׸ִ־ִ ׾ִֻ֋ ִ֤-ֱ ӟֱִ ֤ ** (ן '־' ן ֚) ֵֈֽ ׾ֲִ֤ ִֵ ָ־֟֋ ן, ֟ ׾- ֈֽ ע֤֤ ָ־֟֋ ׾ ӟִӟ ֱ ן ע , ֟ ׾ ֳ֬־ ** (ˆ-- ן 'ֳ֟־' ן ֚ ) ֛ ׾ֲִ֤ ӟֱִ ֈֽ ׾ ע ꯯֤, ׾׾־֌ֳ־֤ ** ( ϟ ' ׾֬׾־֌ֳ־֤' ן ֚) ֤Ӭ֯ֆֈֽ ׾, ֤Ӭ֯ֆֈֽ ע ־ִ׾ִ׽ߋ ֢׾ָ֤ עօ ֤ ֽ ׽פכ ׾־ߋ, ׽פכ ׾ ׾־ߋ ֓ן (ע) ׾ ֽ ׾ ע ֨ }

--------------------------------

< ק™ ֲ Ϻ ׾־ָ -- ׮ ֵԯ ӌ ׾ֿרã֮ ֲ ß

-- ӌã֮ ׾ֿרã֮ ?

ִ֮֬ -- ֟, ãָ, , , þָ ֤ פ ׸֟Դ֮ ןֵ ֮ ֳָ ֵֈã֮ ׾ֿרã֮ ֟, ãָ, , , (þָ) ֤ פ ׸֟Դ֮ ןֵ ֮ ֳָ ֵ ã֮ ӌã֮ ,

-- ֜ ֵ ӌ ߮ ֵ ׾ֿר þָ ?

ִ֮֬ -- , , ָ ӌã֮ ׾ֿרã֮ ܵ ִ֮ ֟ ָ ֑֮ ™ ׸ִ ֿք ׾ֿר ӌ ׮ִֵ ֟ , ֣ ִ֬ ׸ִ ӌ ־ ׾ֿר ִ ß֟ ֟ ָ ӌ ׾ֿר ã֮ ܵ ִ֮֟ , 'ӌã֮ ׾ֿרã֮ ׮ִֵ ß ' ָָ ֯ ֤ ׾ָ ֟ ־, ™ ãןִ ׾ֿרã֮ ֑֮ ãןִ ֤ ֮ ֟ ׮ ֯ ֻ ֵ ã֮ ׾ֿ ִ־

-- ִ֌꟯עִ ֟־ߵ ֮ Ϻ ֿ֟ ӌ ׾ֿר Ϻ ֵ֮ܵ֓ ׯ֟ ׮ ֯ ֻ ֵ ã֮ ׾ֿר Ӗ ?

ִ֮֬ -- ֿ ָ ָ ѯָ , , Ԯ ׸ ֯ ִִֿ֮ ִִֵ ֯ ï֬ ֮ ߮ ï֬ ֮ ֵã֮ ׾ֿ֮ þָ ֵ ָ ׮ִֵ ָ־ãִ ִ־ , , ָ ר ׮ֵ ֵã֮ ע ֟

-- ָ־ãִ ִ ֻ ֮ ߮ ï֬ ?

ִ֮֬ -- ָ־ãִ ֮ , þֺ ֵ ׾ֿ þָ ֵ ָ ֮ ߮ ï֬ ֮ ֵã֮ ׾ֿר , , ָ ׾־ ֟־ߵ ֵ֮ ֵã֮ ׾ֿר ֟־ߵ ֵ֮ݵ ֵã֮ ӌ , , ׾֮ ™ ãןִ ׾ֿרã֮ ß ׾ָ

֋ ӌã֮ ֑֮ ãן ָָ ׾ֿ ׬ ֣ ׾ֿרã֮ ™ ãן ׾ֿ ׬ ֟ , ׻֋ ׾ֿרã֮ ӌã֮ ׾ֿ ׬ , ֨ >

--------------------------------

[ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ꕕօ52 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 52 >

--------------------------------

{ פֆֵ֢֕ ׽פӬֽ ֤פֆֵ֢֕ ׽פӬֽ ꕕ ע ֺ׾֤օ ֤ פֆֵ֢֕ ׾ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ꕕ Ӆ ꕕ ע ־ֵ ֛? ׸ָ ֤ -- פ ־׽ -׾ ׸ ן ꕕ 㕕֤ ־׽פ-׾ ׸ִ֢ן, ׽פכ -׾ִꕕֳ־ߋ ִֻӳ֤ פֆֵ֢֕ -׾ ֤פֆֵ֢֕ -׾ִꕕ֢ 㕕פ ע ־ ** (ִ ִ֟ ־ԡ֯ܵ ӌã֮֮ן ֟ ֵ֯ԯõֵ֯ԯõ ֑֮ãןֲָ֮֬ ׮ ӌã֮׮ 공ք ִֵ׬֑֮ãןֲָ֮ ӌã֮׮ ׾ֿ׬׮օ 공ׯ ׫ִֵ׬֑֮-ãןֲָ֮ׯ ׾ֿ׬׮օ ־֫֓ ־֢õ™ ãןք ֤™ãןֲָ֮ ӌã֮׮ ֑֮ãןӌãֵ֮֯փܵ׮ ֳ֮ ֤֤ ֤ ִֵָ֯ԯֲ֤õ ӌã֮׮ ֵԯ֟ӌãֵ֮֯փܵ׮ ־׮օ ֣ -- ֵԯ ֟ãןãֵ֮֯ ֵ֤֯ԯõ ãןã֮׮ ܵ׮օ ãןã֮־ ӌã֮־ר ֟ ֤ ֵ֯ԯõׯ ãןã֮¾ןß ֑֮ãןã֮ӌãֵ֮֯ ™ ãןã֮ ӌã֮֮ܵ ־׮, ֤ ֵ֤֯ԯãןã֮ ֵ֯ԯãןãֵ֮֯փܵ ָ ־׮օ . . (ֵֻ) 1, 68-69. ) }

--------------------------------

< -- ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ (37-38) ֋ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿר ã֮ ֤ ׮ ֵԯ ӌ ׾ֿרã֮ ܵ֟ ׻ֵ 'ꕕ' ־֮֓ י ?

ִ֮֬ -- ׸ָ -- פ ֳ ãןֵ ӌ׾ֿרã֮ ֥ , ֤ ׮ ֵԯ ӌ׾ֿרã֮ ܵ֟ ד֟ օ ָ ֲ ãןֵ ӌ׾ֿרã֮ ֥ , , ֑֮ ™ ãן ֿք ӌ ׾ֿר ã֮ ִ֮ ֳܵ֟־ר ֣ ֵ ֟ ֋ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ ד֟ , >

--------------------------------

{ ӯ פ ׾ ꕕ֢ רӟ ִ ׾ Ӥ׾ִꕕ֢ ֢ևִ -- פֆֵ֢֕ ׽פӬֽ ׻ִ֤ ꕕפִ פߋ ֵ־օ ׽פӬֽ ׌פ֋ ֤פֆ֢֕׽פӬֽ ֵ־օ ֟ ֤פֆ֢֕׽פӬֽ פֆ֢֕׽פӬֽ ׽׽פӬֽ פֆ֢֕׽פӬֽ ꕕ פֆ֢֕׾ߤ ֤פֆ֢֕׾ߋ ӟֻ֢ӳ֤ ׸׽פӬֽ ֢ ꕕ, פֆ֢֕ֈ֤ ֤פֆ֢֕- ӟֻ֢ӳ֤ ׽׽פӬֽ ׽פӬִֽؤ ֤ ־׽פӬֽ ע ־ ֤ꕕִֻ-׾ ֤ߤ כ ׾ִꕕ־ֻ ֤֯֌֯־־ ׽ִ֯ ־ִӛ־ ֤ ֵ־օ ֟ ִִ֯ -׾ ֲֻ֕ר־ִ פ --

25666 פ**( ϟ 'פ' ן ֚) ֢֕פ

12800

 

֤פ **( ϟ '֤פ' ן ֚ ) ֢֕פ߅ }

--------------------------------

< ֪ׯ ר֮ ׿µ ׻ֵ ܵ֟֟ ֮֮ ִ , ֣ׯ ֮ר ׿µ ֣ ܵ֟֟ ֮֬ ֟ ׮ ֵԯ ִֻ ܵ֟־ ֡ ãןֲ֮ ã֮ ӥ™ ֮ ֿ֟ ãןֲ֮ã֮ פִ ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ֮ ִ ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ׿™ ߓ ãןֲ֮ã֮ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ ã֮ ܵ֟ , , ׮ ֵԯ ׾ֿר ֤ ׮ ֵԯ ׾ֿר ׮ ֵԯ ™ ӌ ֤ ׮ ֵԯ ™ ӌ ֮ ֵ ֟ ָ ã֟ ãןֲ֮ã֮ ֑֮ ãןֲ֮ã֮ פ ™ ãןֲ֮ã֮ ϟ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ϴ ӌ׾ֿרã֮ פ ֿք ׾ֿ ׬ ܵ֟ ֮־רֻֆ , Ͼ־ֿ ã֟ ׮ ֲָָ , ֣ ׮־ޛϴ ޛ־ ֯ ; ֮ ִ ׮֯ϴ ֡ ӌ׾ֿרã֮ ֻ֮֕ ר ֮֜ ӥ™ (ִ ֵ) >

--------------------------------

{ ֽ ׽֯׸ִ ӟָ׸׮֯׸ִ ? , ׽ֽ֕֯׸ִ ׸ӟָ֕֯׸ִ ײפֽ֯׸ִ ׸-ײפֽ֯׸ִ , פֽ֯׸ִ (׸) פֽ֯׸ִ , ־ ׸׽פӬֽ ע; ׽־-׾ ӟָ׸-׾ ֢ ׾ֹ֤ }

--------------------------------

< -- ß֮ ׮ ׸ִ ־ ׮ ׸ִ ?

ִ֮֬ -- , , ֟ք ß֮ ׮ ִ֮ ֑֮ ã֮ ׸ִ ־ ׮ ֑֮ ׸ִ , ß֮ ׮ ִ֮ ׫ߵ ã֮ ׸ִ ׮ ׫ߵ ã֮ ִ֮ ׸ִ , ß֮ ׮ ִ֮ ߵ ã֮ ׸ִ ϴ ׮ ִ֮ ߵ ã֮ ׸ִ , ָ ׮ֵ ׮ִ ãןֲ֮ã֮ ֮ ; ָ ß֮ ׮ִ֮ ִß ӌ-׾ֿרã֮ ־ ׮ִ֮ ӌ-׾ֿרã֮ ׾ָ >

--------------------------------

{ ֜־֕־֯ӕ֤ פ־֕־֯ӕ ֈ פ ׾ ָ 㾾 ֺ ** ( ן ֚ꃵִ˅ -- ן '㾾 ֺ', ϟ '㾾 () ֺ' ן ֚) ֈ־֕־֯ӕ (8) ׾ ָ 㾾 ֢־Ӆ ӟ ֯׸ꕕִֵ֔ߵ ׸ ӟ ׽ߋ ־֕־֯ӕ ֯׸ꕕ, ֜ߋ ׽פӬֽ-׾ ׯ֤ߋ ֜׽פӬֽ-׾ ֯׸ꕕִֹֻӳ֤ ִ׸ ׯ ֤ ָ ־ פؽ ׾ֵ פ ֲֻֽ פֆ֢֕-׾ ֤פֆ֢֕׾ִꕕ֢ ֤ -- ֤פֆֻ֢֕ֆ ֯׸ꕕ֔֋ ׼ ֨ ׾ָ ֻֆ ִӛ ׸ פ כ ֯׸ꕕ֓ֆ ־ןօ ׸֕֯׸ꕕִֵ֓ ־-׾֯ӕ׾ָ֤֯׸ꕕִֵ֓׽ ־֕־֯ӕ֤ ꕕ, ׾ֈꕕָ֤ ִ ־֤? ߤ -- ֜֕֯׸ꕕִֵ֔ ־֕־֯ӕ֤ ײפ֕֯׸ꕕִֵ֔ ־׽פӬ֕־ֽ ֯׸ꕕ, ׽֯֜פֆ־֯ӕ֤ ׸ִ֯֜פֆ־֯ӕ ֯׸ꕕֻ֢ӳ֤ פ֕֯׸ꕕִֵ֔ ־֕־֯ӕ ֜֕֯׸ꕕִֵ֔ ־֕־֯ӕ֤ ֯׸ꕕ־ פ, ֯׸ꕕ֔֋ ֵ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֯׸ꕕ־㯯֢ߤ ײפ֕֯׸ꕕִֵ֔ ־֕־֯ӕ֤ ֯׸ꕕ פ, ׽׽פ׸ִ ׸׽פ׸ִ ֯׸ꕕֻ֢ӳ֤ ׽֤ӛ ־֕־ פӛ ־֕־֯ӕ ꕕ פ, ֕֯׸ꕕ ֯׸ꕕֵ ֕֯׸ꕕ ֺ כ ֟ ӛֲֈꕕִֺֻӳ֤ ֜ӛ־־֕־֯ӕ֤ ֈӛ־֕־֯ӕ ֯׸֑ פ, ן֕֯׸ꕕ֔֋ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ן֤֯֕֯׸ꕕֻӳ֤ ײפӛ־ ֯׸ꕕ־ פ, ֤֯׸ꕕ֔֋ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֯׸ꕕ־㯯֢ߤ פӛ־ ֯׸ꕕ, ֕֯׸ꕕִֵ֔ߵ ׸ כ ֽ֤ ׽ןӛ־־֕־֯ӕ֤ ׸֓ֈӛ־֯ӕ ꕕ פ, ֯׸ꕕ־ ֕֯׸ꕕֲ ֯׸ꕕ֑ ָ ֺ כ ֟ ӛֲֈꕕִֺֻӳ֤ ׯ ־֤? ֯׸ꕕֵ ׾ָ׻ֵ ݑ ִӛ ׸ ** (---ן '׸ֆ' ן ֚ '։' ׯ ֚) פ כ ֯׸ꕕ ־פ, ֟ ֺ ֯׸ꕕ־ִֺֻ֨ פ, ׾ָ׻֤֯׸ꕕֵ ִӛ ֤ פ כ ֯׸ꕕ ־פ, ֟ ִֺ־ֵ ׾ָ׻֤ פ ꕕ ־פ, ֺ֤ ߋ ׾ָ֋ ӛ ֟ ӛ כ פ ֺ ꕕפֲֈꕕָ פ, ־֤ }

--------------------------------

< ϣִ ׮ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ߵ ׮ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ִ֮ ִ֮ ָ ֻ֮֟ ֟ ׮ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ִ֮ ָ ֻ֮֟ ָ ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֲָָ ׮ֵ ã֟ ׮ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ϣִ ׮ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ , , ϣִ ׮ ִ֮ ãןֲ֮ã֮ ӌ-׾ֿã֮ ׾־֟ ׮ ִ֮ ϣִפ ãןֲ֮ã֮ ӌ-׾ֿרã֮ ָ ֿք ֑֮-ָߟܵ֟ ֡ ֵ ֟ ָ ֮ ָ ֮

ָ ֵԌ ӥ™ ãׯ֟ ֵ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟֟ ֵֻ֟ ֟ ֣ -- ֤ ׮ ֵԯ ֮׮ֻֿֆ ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֯ ׾ָ֮ ֮׮ֻֿֆ ִޛ ָ ן ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֯ ֑֮ ָߟܵ֟ ׮ִ ԓ ϴ ׮ֵ ִß ӌ-׾ֿרã֮֯ӕ ׾ָ֮ ׿ ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֲָָ ß֮ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ ܵ֟ , , ָ ™ ܵ֟ ׾ֿ ׬ ֟