ΧÃÖΧΈ-³ÖÝÖΎÖӟÖ-―Öã―±ú€ÓŸÖ-³Ö怲ÖΧ»Ö-―ÖÞÖ߀ê

"ŒÜÖޛÖÝÖ΄Öê

•ÖßΎÖ½ÖÞÖÓ

ŸÖÃÃÖ

ΧÃÖΧΈ-ΎÖßΈÃÖêÞÖÖ‡ΧΈ΅Ö-ΧΎÖΈ‡΅ÖÖ ™ßÛúÖ

¬ÖΎÖ»ÖÖ

ÛêΎÖ»ÖÞÖÖÞÖ㕕ÖÖê‡΅Ö"§ΎΎÖ΄ÖΧÞÖΧ••Ö΅ÖÓ ―ÖΎÖևÔΧƅ

ÞÖΧ΄Ö‰úÞÖ Χ•ÖÞÖÓ ³ÖΧÞÖ΄ÖÖê €ΎΎÖΧÞֆÖêÝÖÓÓ ÝÖΧÞÖ΅ÖÃÖÖΈÓ ||1||

ÃÖÓ―ÖΧÆ "ÖÖê§ÃÖÞÆÓ •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖÞÖ΄Öן£Ö’Ö΄ÖΎÖÝÖ€ÖÞÖÓ ΧÃÖÃÃÖÖÞÖÓ ŸÖêΧÃÖÓ "ÖêΎÖ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖ-―ÖΧ›²ÖÖêêÆÞÖ™ËšÓ ³Ö怲ÖΧ»Ö΅ÖÖ‡ΧΈ΅ÖÖê ÃÖã’Ö΄ÖÖÆ---

€ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÖÞÖããÝÖ΄ÖêÞÖ €ãΧΎÖÆÖê ΧÞÖ§êÃÖÖê †Öê‘ÖêÞÖ †Ö€êÃÖêÞÖ ΅Ö ||1||

--------------------------------

Χ•Ö®ÆÖêÓ®Öê ÛêΎÖ»Ö–ÖÖ®ÖÛê «ÖΈÖ "Æ ¦Ύ΅ÖÖêÓÓÛúÖê ―ÖÎÛúÖΧΏÖŸÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî †ÖîîΈ •ÖÖê ―ÖÎΎÖÖΧ€΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ ®ÖÆßÓ •ÖߟÖê •ÖÖ ÃÖÛê ‹êÃÖê Χ•Ö®Öꮦ€êΎÖÛúÖê ΄ÖîÓ (ΎÖßΈÃÖê®Ö †Ö"ÖÖ΅ÖÔ) ®Ö΄ÖÃÛúÖΈ ÛúΈÛê ÝÖΧÞ֟ÖÛúß Χ•ÖÃÖ΄ÖêÓ ΄ÖãÜ΅ÖŸÖÖ Æî ‹êÃÖê ¦Ύ΅ÖÖ®Öã΅ÖÖêÝÖÛúÖ ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈŸÖÖ ÆæÑ ||1||

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ --- ¦Ύ΅ÖÖ®Öã΅ÖÖêÝÖÛúÖ €æÃÖΈÖ ®ÖÖ΄Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄Ö ΅ÖÖ ÃÖÓÓÜ΅ÖÖ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ Æî | ΅ÖͺΧ―Ö ¦Ύ΅Ö "Æ ÆîÓ Χ±úΈ ³Öß ‡ÃÖ †Χ¬ÖÛúÖΈ΄ÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓ †ÖîΈ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖãÖÖ®ÖÖêÓÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö »ÖêÛúΈ ÛêΎÖ»Ö •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛúß ÃÖÓÓÜ΅ÖÖÛúÖ Æß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ΧÛú΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî |

Χ•Ö®ÆÖêÓ®Öê "ÖÖîî€ÆÖêÓÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê †Χß֟ΎÖÛúÖê •ÖÖ®Ö Χ»Ö΅ÖÖ Æî ‹êÃÖê ΧΏÖÂ΅ÖÖêÓÛúÖê †²Ö ˆ®ÆßÓ "ÖÖîî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê †£ÖÖԟÖË "ÖÖî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ •ÖßΎÖÖêÓÛê ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖ (ÃÖÓÜ΅ÖÖ) Ûê –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ³Ö怲ÖΧ»Ö †Ö"ÖÖ΅ÖÔ †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ---

¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄ÖÛúß †―ÖêõÖÖ Χ®Ö€êÔΏÖ €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ †ÖîîΈ †Ö€êΏÖ Χ®Ö€êÔΏÖ ||1||

--------------------------------

¦ΎÖΧŸÖ ¦ÖêêÂ΅ÖΧŸÖ †€ã¦ΎÖŸ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖΧ®ÖΧŸÖ ¦Ύ΅Ö΄ÖË | †£ÖΎÖÖ ¦æ΅ÖŸÖê ¦ÖêÂ΅ÖŸÖê †¦ÖΧΎÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ‡ΧŸÖ ¦Ύ΅Ö΄Ö˅ ŸÖÓ "Ö €ΎΎÖÓ €ãΧΎÖÆÓ, •ÖßΎÖ€ΎΎÖÓ †•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓ "ÖêΧ€… ŸÖŸ£Ö •ÖßΎÖ€ΎΎÖÃÃÖ »ÖŒÜÖÞÖÓ ΎÖã""Ö€ê… ŸÖÓ •ÖÆÖ, ΎÖΎÖÝÖ€―ÖÓ"ÖΎÖÞÞÖÖêΎÖΎÖÝÖ€―ÖÓ"ÖΈÃÖÖê ΎÖΎÖÝÖ€€ãÝÖÓ¬ÖÖê ΎÖΎÖÝÖ€†½±úÖÃÖÖê ÃÖãÆã΄ÖÖê †΄Öã’Öß †ÝÖãΊþÝÖ»ÖÆã†Öê †ÃÖÓÜÖê••Ö―Ö€êΧÃֆÖê †ΧÞÖΧ§½ÃÖӚÖÞÖÖê Χ’Ö ‹€Ó •ÖßΎÖÃÃÖ ÃÖÖÆÖΈÞֻ֌ÜÖÞÖӅ ˆ›ËœÝÖ‡Ô ³ÖÖê’ÖÖ ÃÖ―ÖΈ――ÖÝÖÖÃֆÖê Χ’Ö •ÖßΎÖ€ΎΎÖÃÃÖ †ÃÖÖÆÖΈÞֻ֌ÜÖÞÖӅ ˆ’ÖÓ "Ö--

†ΈÃÖ΄ÖΊþΎÖ΄ÖÝÖÓ¬ÖÓ †ΎΎÖ’ÖÓ "Öê€ÞÖÖÝÖãÞÖ΄ÖÃ֧Ӆ

•ÖÖÞÖ †Χ»ÖÓÝÖÝÝÖÆÞÖÓ •ÖßΎÖ΄ÖΧÞÖΧ§½ÃÖӚÖÞÖÓ1 (―ÖÎΎÖ"Ö.2,80; ―֘"ÖÖ 134.) ……1……

•ÖÓ ŸÖÓ †•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ, ΊþþΧΎÖ-†•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓÓ "ÖêΧ€… ŸÖŸ£Ö •ÖÓ ŸÖÓ ΊþΧΎÖ-†•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓ ŸÖÃÃÖ »ÖŒÜÖÞÖÓ ΎÖã""Ö€ê-Ίþþ―ÖΈÃÖÝÖ®¬ÖÃ―ÖΏÖÔΎÖ®ŸÖ: ―Öã€ËÝÖ»ÖÖ:2 (‘Ã―ÖΏÖÔΈŸÖÝÖ®¬ÖΎÖÞÖÔΎÖ®ŸÖ: ―Öã€ËÝÖ»ÖÖ:’ ŸÖ’ΎÖÖ£ÖÔÃÖæ. 5,23) ΊþΧ―Ö

--------------------------------

•ÖÖê ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, ―ÖÎÎÖ―ŸÖ ÆÖêÝÖÖ †ÖîΈ ―ÖÎÖ―ŸÖ Æã†Ö Æî ˆÃÖê ¦Ύ΅Ö ÛúƟÖê ÆîӅ †£ÖΎÖÖ, Χ•ÖÃÖÛê «ÖΈÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ―ÖÎÖ―ŸÖ Ûúß •Ö֟Öß Æî, ―ÖÎÖ―ŸÖ Ûúß •ÖÖ΅ÖêÝÖß †ÖîΈ ―ÖÎÖ―ŸÖ Ûúß ÝÖ‡Ô £Öß ˆÃÖê ¦Ύ΅Ö ÛúƟÖê ÆîӅ ΎÖÆ ¦Ύ΅Ö €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, •ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö… ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛúÖ »ÖõÖÞÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ΎÖÆ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Æî,•ÖÖê ―ÖÖÓ"Ö ―ÖÎÛúÖΈÛê ΎÖÞÖÔÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, ―ÖÖÓ"Ö ―ÖÎÛúÖΈÛê ΈÃÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛê ÝÖ®¬ÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, †Öš ―ÖÎÛúÖΈÛê Ã―ÖΏÖÔÃÖê ΈÆßŸÖ Æî, ÃÖæõ΄Ö Æî, †΄ÖæןÖÔ Æî, †ÝÖãΊþ»Ö‘Öã Æî, †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ―Ö΀êΏÖß Æî †ÖîΈ Χ•ÖÃÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ÃÖÓãÖÖ®Ö †£ÖÖԟÖË †ÖÛúÖΈ Χ®ÖΧ€Ô™ ®ÖÆßÓ Æî ΎÖÆ •ÖßΎÖ Æî… ΅ÖÆ •ÖßΎÖÛúÖ ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ »ÖõÖÞÖ Æî… †£ÖÖԟÖË ΅ÖÆ »ÖõÖÞÖ •ÖßΎÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ €æÃÖΈê ¬Ö΄ÖÖÔ€ß †΄ÖæŸÖÔ ¦Ύ΅ÖÖêÓ΄Öê ³Öß ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ‡ÃÖê •ÖßΎÖÛúÖ ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ »ÖõÖÞÖ ÛúÆÖ Æî… ―ÖΈÓŸÖ㠉ú¬ΎÖÔÝÖןÖÃΎÖ³ÖÖΎÖŸΎÖ,³ÖÖꌟÖéŸΎÖ †ÖîΈ ÃΎÖ―ÖΈ―ÖÎÛúÖΏÖÛúŸΎÖ ΅ÖÆ •ÖßΎÖÛúÖ †ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ »ÖõÖÞÖ Æî †£ÖÖԟÖË ΅ÖÆ »ÖõÖÞÖ •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ €æÃÖΈê ΧÛúÃÖß ³Öß ¦Ύ΅Ö΄ÖêÓ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ‡ÃÖê •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛúÖ †ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ »ÖõÖÞÖ ÛúÆÖ Æî | ÛúÆÖ ³Öß Æî--

•ÖÖê ΈÃÖΈΧÆŸÖ Æî, Ίþ―ÖΈΧÆŸÖ Æî, ÝÖ®¬ÖΈΧÆŸÖ Æî, †Ύ΅ÖŒŸÖ †£ÖÖԟÖË Ã―ÖΏÖÔÝÖãÞÖÛúß Ύ΅Ö׌ŸÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, "ÖêŸÖ®ÖÖÝÖãÞÖ΅ÖãŒŸÖ Æî, ΏÖ²€―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, Χ•ÖÃÖÛúÖ Χ»ÖÓÝÖÛê «ÖΈÖ ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî †ÖîΈ Χ•ÖÃÖÛúÖ ÃÖÓãÖÖ®Ö †Χ®ÖΧ€Ô™ Æî †£ÖÖԟÖË ÃÖ²Ö ÃÖÓãÖÖ®ÖÖêÓÃÖê ΈΧÆŸÖ Χ•ÖÃÖÛúÖ ÃΎÖ³ÖÖΎÖ Æîê ˆÃÖê •ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö •ÖÖ®ÖÖê ……1……

†•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, Ίþ―Öß †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ †Ίþ―Öß †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö… ˆ®Ö΄ÖêÓ •ÖÖê Ίþ―Öß †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö Æî ˆÃÖÛúÖ »ÖõÖÞÖ ÛúƟÖê ÆîӅ Ίþ―Ö, ΈÃÖ, ÝÖ®¬Ö †ÖîΈ Ã―ÖΏÖÔÃÖê ΅ÖãŒŸÖ ―Öã€ËÝÖ»Ö Ίþ―Öß

--------------------------------

†•ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÓ ΏÖ²€ÖΧ€ … ŸÖÓ "Ö ΊþΧΎÖ-†•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓ "ΧΎΎÖÆÓ, ―ÖãœΧΎÖ-•Ö»Ö-"Ö΅ÖÖ "ÖˆΧΈÓΧ€Ó΅Ö-ΧΎÖÃÖ΅Ö-Ûú΄΄Ö-ŒÜÖÓ¬Ö-―ÖΈ΄ÖÖÞÖæ "ÖêΧ€… ΎÖã’ÖÓ "Ö ---

―ÖãœΎÖß •Ö»ÖÓ "Ö "Ö΅ÖÖ "ÖˆΧΈÓΧ€΅ÖΧΎÖÃÖ΅Ö-Ûú΄΄Ö-―ÖΈ΄ÖÖÞÖæ…

"ΧΎΎÖÆ΄Öê΅ÖÓ ³ÖΧÞÖ΅ÖÓ ―ÖÖêÝÝÖ»Ö€ΎΎÖÓ Χ•ÖÞÖΎÖΈêΧÆ1 (ÝÖÖê.•Öß.601.―ÖãœΎÖß •Ö»ÖÓ "Ö "Ö΅ÖÖ "ÖˆΧΈÓΧ€΅ÖÛú΄΄Ö―ÖֆÖêÝÝÖÖ … Ûú΄΄Ö֟Öß€Ö ‹ΎÖÓ "²³Öê΅ÖÖ ―ÖÖêÝÝÖ»ÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ …… ―֘"ÖÖ.83.) ……2……

•ÖÓ ŸÖÓÓ †ΊþΧΎÖ-†•ÖßΎÖ€ΎΎÖÓÓ ŸÖÓ "ÖˆΧΎΎÖÆÓ ¬Ö΄΄Ö€ΎΎÖÓ †¬Ö΄΄Ö€ΎΎÖÓ †ÖÝÖÖÃÖ€ΎΎÖÓ ÛúÖ»Ö€ΎΎÖÓ "ÖêΧ€… ŸÖŸ£Ö ¬Ö΄΄Ö€ΎΎÖÃÃÖ »ÖŒÜÖÞÖÓ ΎÖã""Ö€ê-ΎÖΎÖÝÖ€―ÖÓ"ÖΎÖÞÞÖÓ ΎÖΎÖÝÖ€―ÖÓ"ÖΈÃÖÓ ΎÖΎÖÝÖ€€ãÝÖÓ¬ÖÓ ΎÖΎÖÝÖ€†½―ÖÖÃÖÓ •ÖßΎÖ-―ÖÖêÝÝÖ»ÖÖÞÖÓ ÝÖ΄ÖÞÖÖÝÖ΄ÖÞÖÛúÖΈÞÖÓ †ÃÖÓÜÖê••Ö―Ö€êΧÃÖ΅ÖÓ »ÖÖêÝÖ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ¬Ö΄΄Ö€ΎΎÖӅ ‹ΎÖÓ "ÖêΎÖ †¬Ö΄΄Ö€ΎΎÖÓ Χ―Ö, ÞÖΎÖΧΈ •ÖßΎÖ-―ÖÖêÝÝÖ»ÖÖÞÖÓ ‹€Ó Χ½Χ€Æê€æ… ‹ΎÖ΄ÖÖÝÖÖÃÖ€ΎΎÖÓ Χ―Ö, ÞÖΎÖΧΈ †ÖÝÖÖÃÖ€ΎΎÖ΄ÖÞÖÓŸÖ―Ö€êΧÃÖ΅ÖÓ ÃÖΎΎÖÝÖ΅ÖÓ †ÖêÝÖÖÆÞֻ֌ÜÖÞÖӅ ‹ΎÖÓ "ÖêΎÖ ÛúÖ»Ö€ΎΎÖÓ Χ―Ö, ÞÖΎÖΧΈ ÃÖ-―ÖΈ―ÖΧΈÞÖÖ΄ÖÆê‰ú †―Ö€êΧÃÖ΅ÖÓ »ÖÖêÝÖ―Ö€êÃÖ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ2 (»ÖÖêÝÖÖÝÖÖÃÖ―Ö€êÃÖê ‹ŒÛêŒÛê •Öê Χ½΅ÖÖ Æ㠋ŒÛêŒÛúօ Έ΅ÖÞÖÖÞÖÓ ΈÖÃÖß ‡ΎÖ ŸÖê ÛúÖ»ÖÖÞÖæ †ÃÖÓÜÖ€ΎΎÖÖΧÞօ… €ΎΎÖ ÃÖÓ; ÝÖÖê.•Öß.589) ‹€ÖΧÞÖ "

--------------------------------

†•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö Æî, •ÖîÃÖê ΏÖ²€ÖΧ€… ΎÖÆ Ίþ―Öß †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö "Æ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, ―ÖéΧ£ÖΎÖß, •Ö»Ö, "Ö΅ÖÖ, ®Öê‘ÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ ΏÖêÂÖ "ÖÖΈ ‡Χ®¦΅ÖÖêÓÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö, Ûú΄ÖÔÃÛú®¬Ö †ÖîîΈ ―ÖΈ΄ÖÖÞÖã… ÛúÆÖ ³Öß Æî--

Χ•Ö®Öꮦ€êΎÖ®Öê ―ÖéΧ£ÖΎÖß, •Ö»Ö, "Ö΅ÖÖ, ®Öê‘Ö ‡Χ®¦΅ÖÛê †ΧŸÖΧΈŒŸÖ ΏÖêÂÖ "ÖÖΈ ‡Χ®¦΅ÖÖêÓÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö, Ûú΄ÖÔ †ÖîΈ ―ÖΈ΄ÖÖÞÖã, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ―Öã€ËÝÖ»Ö¦Ύ΅Ö "Æ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÛúÆÖ Æ2……

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ --- ‰ú―ÖΈ •ÖÖê ―Öã€ËÝÖ»ÖÛê "Æ ³Öê€ ²ÖŸÖ»ÖÖ΅Öê ÆîÓ ΎÖê ˆ―Ö»ÖõÖÞÖ΄ÖÖ‘Ö ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆ―Ö»ÖõÖÞÖÃÖêê ˆÃÖ ˆÃÖ •ÖÖןÖÛê ―Öã€ËÝÖ»ÖÖêÓÛúÖ ˆÃÖ ˆÃÖ ³Öê€΄ÖêÓ ÝÖÎÆÞÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî… ÝÖή£ÖÖ®ŸÖΈÖêÓ΄ÖêÓ •ÖÖê ―Öã€ËÝÖ»ÖÛê ãÖæ»Ö-ãÖæ»Ö, ãÖæ»Ö, ãÖæ»Ö-ÃÖæõ΄Ö, ÃÖæõ΄Ö-ãÖæ»Ö, ÃÖæõ΄Ö †ÖîΈ ÃÖæõ΄Ö-ÃÖæõ΄Ö ΅Öê "Æ ³Öê€ ΧÝÖ®ÖÖ΅Öê ÆîÓ †ÖîΈ ˆ®ÖÛúÖ €é™֮ŸÖÖêÓ«ÖΈÖ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ˆ―Ö΅ÖÔãŒŸÖ ―ÖéΧ£ÖΎÖß †ÖΧ€ "Æ ―ÖÎÛúÖΈ ²ÖŸÖ»ÖÖ΅Öê ÆîÓ, ‡ÃÖÃÖê ³Öß ΅ÖÆß ΧÃÖ¨ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ΅Öê ―ÖéΧ£ÖΎÖß †ÖΧ€ ®ÖÖ΄Ö ˆ―Ö»ÖõÖÞÖΊþ―ÖÃÖê Χ»Ö΅Öê ÝÖ΅Öê ÆîӅ

†Ίþ―Öß †•ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö "ÖÖΈ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, ¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö, †¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö, †ÖÛúÖΏÖ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ÛúÖ»Ö¦Ύ΅Ö… ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÛúÖ »ÖõÖÞÖ ÛúƟÖê Æî… •ÖÖê ―ÖÖÓ"Ö ―ÖÎÛúÖΈÛê ΎÖÞÖÔÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, ―ÖÖÓ"Ö ―ÖÎÛúÖΈÛê ΈÃÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛê ÝÖ®¬ÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, †Öš ―ÖÎÛúÖΈÛê Ã―ÖΏÖÔÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, •ÖßΎÖ †ÖîΈ ―Öã€ËÝÖ»ÖÖêÓÛê ÝÖ΄Ö®Ö †ÖîΈ †ÖÝÖ΄Ö®Ö΄ÖêÓ ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ ÛúÖΈÞÖ Æî, †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ―Ö΀êΏÖß Æî †ÖîΈ »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛê ²ÖΈÖ²ÖΈ Æî ΎÖÆ ¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö Æî… ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ †¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö ³Öß Æî,―ÖΈÓŸÖ㠇ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ΅ÖÆ •ÖßΎÖ †ÖîΈ ―Öã€ËÝÖ»ÖÖêÓÛúß ΧãÖΧŸÖ΄ÖêÓ ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ ÛúÖΈÞÖ Æî… ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ †ÖÛúÖΏÖ¦Ύ΅Ö ³Öß Æî, ―ÖΈ ‡ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú †ÖÛúÖΏÖ¦Ύ΅Ö †®Ö®ŸÖ―Ö΀êΏÖß, ÃÖΎÖÔÝÖŸÖ †ÖîΈ †ΎÖÝÖÖÆ®Ö »ÖõÖÞÖΎÖÖ»ÖÖ Æî… ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ

--------------------------------

€ΎΎÖÖΧÞօ ‹€êÃÖã "ÃÖã €ΎΎÖêÃÖã ÛêÞÖ €ΎΎÖêÞÖ ―ÖÝÖ€Ó? •ÖÃÃÖ ÃÖӟÖÖΧÞֆÖêÝÖ§ÖΈê "ÖÖê§ÃÖ΄ÖÝÝÖÞÖ½ÖÞÖêΧÆ "ÖÖê§Ã֕ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖÞÖ΄Öן£Ö’ÖÓ ―ÖΊþΧΎÖ€Ó •ÖßΎÖ€ΎΎÖÃÃÖ ŸÖêÞÖ ―ÖÝÖ€Ó… ŸÖÓ Ûú¬ÖÓ ÞÖΎΎÖΧ€ Χ’Ö ³ÖΧÞÖ€ê ‘Χ΄Ö""ÖΧ€™Ëšß ÛêΎÖΧ›΅Ö֒ ‡Χ€ ÃÖêÃÖ€ΎΎÖÖÞÖÓ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖ΄ÖãΧ•—Ö€æÞÖ •ÖßΎÖ€ΎΎÖ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖ―ÖΊþΎÖ΅ÖÃÖã’ÖÖ€Öê •ÖÖΧÞ֕•ÖΧ€ •ÖßΎÖ€ΎΎÖêÞÖêŒÛêÞÖ "ÖêΎÖ ―ÖÝÖ€Ó, ÞÖ †ÞÞÖ€ΎΎÖêΧÆÓ ΧŸÖ… ―ÖÎ΄Öß΅Ö®ŸÖê †®Öê®Ö †£ÖÖÔ ‡ΧŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄Ö˅ €ΎΎÖÃÃÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖӅ ‹ΎÖÓ ŸÖ――ÖãΧΈÃÖ-ÃÖ΄ÖÖÃÖê ÛúßΈ΄ÖÖÞÖê €ΎΎÖÖ€Öê ―Ö΄ÖÖÞÖÃÃÖ ³Öê€Öê œãŒÛúΧ€, •ÖÆÖ €êΎÖ€’ÖÃÃÖ ÛÓ²Ö»ÖÖê Χ’Ö… ‹Ÿ£Ö €êΎÖ€’ÖÖ€Öê… ÛÓ²Ö»ÖÃÃÖêΎÖ ³Öê€Öê ÞÖ, †³Öê€ê ΧΎÖ ˆ――Ö»ÖÝÖÓ¬ÖÖê ‡""ÖêΎÖ΄ÖÖΧ€ÃÖã ŸÖ――ÖãΧΈÃÖÃÖ΄ÖÖÃÖ-€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… †¬ÖΎÖÖ €ΎΎÖÖ€Öê ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ÛêÞÖ ΧΎÖ ÃÖΊþΎÖêÞÖ Χ³ÖÞÞÖÓ "ÖêΎÖ, †ÞÞÖÆÖ ΧΎÖÃÖêΧÃÖ΅Ö

--------------------------------

ÛúÖ»Ö¦Ύ΅Ö ³Öß Æî, ―ÖΈ ‡ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ÛúÖ»Ö¦Ύ΅Ö †―Ö®Öê †ÖîΈ €æÃÖΈê ¦Ύ΅ÖÖêÓÛê ―ÖΧΈÞÖ΄Ö®Ö΄ÖêÓ ÃÖÖ¬ÖÖΈÞÖ ÛúÖΈÞÖ Æî, †―Ö΀êΏÖß †£ÖÖԟÖË ‹Ûú―Ö΀êΏÖß Æî †ÖîΈ »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛê Χ•ÖŸÖ®Öê ―Ö΀êΏÖ ÆîÓ ˆŸÖ®Öê Æß ÛúÖ»ÖÖÞÖã ÆîӅ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΅Öê "Æ ¦Ύ΅Ö ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- ‡®Ö "Æ ¦Ύ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓÃÖê ΅ÖÆÖÑ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ΧÛúÃÖ ¦Ύ΅ÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, †£ÖÖԟÖË ΧÛúÃÖ ¦Ύ΅ÖÛê «ÖΈÖ ―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö ÛúÆÖ •ÖÖ΅ÖêÝÖÖ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- Ã֟―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ®Öã΅ÖÖêÝÖ«ÖΈ΄ÖêÓ "ÖÖî€ÆÖêÓ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ Χ•ÖÃÖ •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛê "ÖÖî€ÆÖêÓ •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛê †Χß֟ΎÖÛúÖ Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ †Ö΅Öê ÆîÓ, ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ˆÃÖß •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΏÖêÂÖ ―ÖÖÓ"Ö ¦Ύ΅ÖÖêÓÛê ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ ‹Ûú •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛê ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÃÖê ΅ÖÆ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ‹Ûú •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÃÖê Æß ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, †®΅Ö ¦Ύ΅ÖÖêÓÃÖê ®ÖÆßӅ

Χ•ÖÃÖÛê «ÖΈÖ ―Ö€Ö£ÖÔ ΄ÖÖ―Öê •Ö֟Öê ÆîÓ ΅ÖÖ •ÖÖ®Öê •Ö֟Öê ÆîÓ ˆÃÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúƟÖê Æî †ÖîΈ ¦Ύ΅ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖê ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúƟÖê ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- ‡ÃÖ ―ÖÏÛúÖΈü ‘¦üΎ΅Ö ―ÖÏ΄ÖÖÞ֒ ‡®Ö €üÖê®ÖÖêÓ ―Ö€ÖêÓ΄Öê ŸÖŸ―ÖãΉýÂÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúΈü®Öê ―ÖΈü ¦üΎ΅ÖÃÖê ―ÖÏ΄ÖÖÞÖ ³Öê€ü ―ÖÏÖ―ŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü, •ÖîÃÖê ‘€êΎÖ€’ÖÛúÖ Ûú΄²Ö»Ö’ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- €êΎÖ€’ÖÃÖê Ûú΄²Ö»ÖÛúÖ Χ•ÖÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ ³Öê€ Æî, ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ˆÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ³Öê€ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †³Öê€Ûê ΈÆ®Öê ―ÖΈ ³Öß ‘ˆŸ―Ö»ÖÝÖ®¬Ö’ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ ―Ö€ÖêÓ΄Öê ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ‡ÃÖÛúÖ ΅ÖÆ ŸÖ֟―Ö΅ÖÔ Æî ΧÛú ‘ˆŸ―Ö»ÖÝÖ®¬Ö’ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ ―Ö€ÖêÓ΄ÖêÓ ‘ˆŸ―Ö»ÖÃ΅Ö ÝÖ®¬Ö:ˆŸ―Ö»ÖÝÖ®¬Ö:’ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ Ίþ―ÖÃÖê ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖÛê ΈÆ®Öê ―ÖΈ ³Öß Χ•ÖÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ˆŸ―Ö»ÖÃÖê ÝÖ®¬ÖÛúÖ ³Öê€ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ, ˆÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ³Öß ¦Ύ΅ÖÃÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ÃÖΎÖÔ£ÖÖ ³Öê€ ®ÖÆßÓ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

†£ÖΎÖÖ, ¦Ύ΅ÖÃÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧÛúÃÖß †―ÖêõÖÖÃÖê Χ³Ö®®Ö Æß Æî… ΅ÖΧ€ ¦Ύ΅ÖÃÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË ³Öê€ ®Ö ΄ÖÖ®ÖÖ •ÖÖ΅Ö ŸÖÖê ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓ ΧΎÖΏÖêÂ΅Ö-ΧΎÖΏÖêÂÖÞÖ³ÖÖΎÖ ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî… †£ÖΎÖÖ,

--------------------------------

ΧΎÖÃÖêÃÖÞÖ³ÖÖΎÖÖÞÖãÞÖΎÖ’Ö߀Öê… †£ÖΎÖÖ Ûú΄΄Ö¬ÖÖΈ΅ÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖê ÛúÖ€ΎΎÖÖê €ΎΎÖ΄ÖêΎÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€… ‹Ÿ£Ö ΧΎÖ ÞÖ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÖÞÖ΄Öê΅ÖӟÖêÞÖ ‹ÝÖ’ÖÓ, ‹ÛúŸ£Ö ÃÖ΄ÖÖÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… †¬ÖΎÖÖ €ãÓÓ€ÃÖ΄ÖÖÃÖÖê ÛúÖ€ΎΎÖÖê… ŸÖÓ •Ö¬ÖÖ €ΎΎÖÓ "Ö ―Ö΄ÖÖÞÖÓ "Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€… €ãÓ€ÃÖ΄ÖÖÃÖÖê †ΎÖ΅ÖΎÖ―ÖÆÖÞÖÖê Χ’Ö €ΎΎÖ-―Ö΄ÖÖÞÖÖÞÖÓ ―Öã¬Ö ―Öã¬Ö ―ÖΊþþΎÖÞÖÓ ―ÖÖΎÖêΧ€… ÞÖ "Ö ÃÖã’Öê ―Öã¬Ö ―Öã¬Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÖÞÖÓ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖ Ûú€Ö… •ÖΧ€ ΧΎÖ ÃÖ΄Öã€΅Ö―ÖÆÖÞÖÖê €ãÓ€ÃÖ΄ÖÖÃÖÖê †ÖÃև••ÖΧ€ ŸÖÖê ΧΎÖ †ΎÖ΅ÖΎÖΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÖ΄Öã€Ö΅ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê †ΎÖ΅ÖΎÖÖÞÖÓ "ÖêΎÖ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖ ―ÖÖΎÖêΧ€… ÞÖ "Ö ÃÖã’Öê †ΎÖ΅ÖΎÖÖÞÖÓÓ ÃÖ΄ÖæÆÃÃÖ ΎÖÖ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖ Ûú€Ö… ŸÖ€Öê ÞÖ €Óã€ÃÖ΄ÖÖÃÖÖê ÛúßΈΧ€ Χ’Ö? ÞÖ ‹ÃÖ €ÖêÃÖÖê, €ΎΎÖÃÃÖ ―Ö΄ÖÖÞÖê ―ÖΊþþΧΎÖ€ê €ΎΎÖÓ Χ―Ö ―ÖΊþþΧΎÖ€΄ÖêΎÖ… Ûãú€Öê? €ΎΎÖΎÖΧ€ΧΈ’Ö―Ö΄ÖÖÞÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… ΧŸÖÛúÖ»ÖÝÖÖê΅ÖΈÖÞÖÓŸÖ―Ö••Ö΅ÖÖÞÖ΄ÖÞÞÖÖêÞÞÖ֕ÖÆΎÖã’Öß €ΎΎÖӅ ΎÖã’ÖÓ "Ö--

®Ö΅ÖÖê―Ö®Ö΅ÖîÛúÖ®ŸÖÖ®ÖÖÓ Χ‘ÖÛúÖ»ÖÖ®ÖÖÓ ÃÖ΄Öã""Ö΅Ö:…

†ΧΎÖ³ÖÎ֛˳ÖÖΎÖÃÖ΄²Ö®¬ÖÖê ¦Ύ΅Ö΄ÖêÛú΄Ö®ÖêÛú¬ÖÖ1 (†Ö. ΄Öß. 107) ……3……

ÃÖÓÜÖÖÞÖÓ €ΎΎÖÃÃÖêÛúÖê ―Ö••ÖֆÖê,ŸÖ€Öê ÞÖ €ÖêÞÆ΄ÖêÝÖ’ÖΧ΄ÖΧ€… ΎÖã’ÖÓ "Ö--

--------------------------------

¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ ―Ö€ÖêÓ΄Öê ‘€ΎΎÖ΄ÖêΎÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖӒ †£ÖÖԟÖË ¦Ύ΅Ö Æß ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧƋ… ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ³Öß ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ΄Öê ‹ÛúÖ®ŸÖÃÖê ‹ÛúŸΎÖ †£ÖÖԟÖË †³Öê€ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖΎÖÔ£ÖÖ ‹ÛúÖ£ÖÔ΄ÖêÓ †£ÖÖԟÖË †³Öê€΄ÖêÓ ÃÖ΄ÖÖÃÖ Æß ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî… †£ÖΎÖÖ,¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ ―Ö€ÖêÓ΄ÖêÓ «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ΎÖÆ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Æî, ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞօ

ΏÖÓÛúÖ -- «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖ †ΎÖ΅ÖΎÖ―ÖάÖÖ®Ö ÆÖêŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―Öé£ÖÛË ―Öé£ÖÛË ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî… ―ÖΈÓŸÖã ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―Öé£ÖÛË ―Öé£ÖÛË Ûú£Ö®Ö ®ÖÆßÓ ΧÛú΅ÖÖ Æî… ΅ÖͺΧ―Ö ÃÖ΄Öã€Ö΅Ö―ÖάÖÖ®Ö ³Öß «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, ŸÖÖêê ³Öß †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ ÃÖ΄Öã€Ö΅Ö ―ÖÖ΅ÖÖ ®ÖÆßÓ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÃÖ΄Öã€Ö΅Ö―ÖάÖÖ®Ö «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖÛê ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ³Öß †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÛúß Æß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî… ―ÖΈÓŸÖã ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÛúß †£ÖΎÖÖ ÃÖ΄ÖæÆÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß ÝÖ‡Ô ÆîӅ ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ ―Ö€ÖêÓ΄ÖêÓ «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖ ®ÖÆßÓ ΧÛú΅ÖÖ •ÖÖ ÃÖÛúŸÖÖ ÆîÓ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ¦Ύ΅ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ ¦Ύ΅ÖÛúÖ ³Öß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÆÖê Æß •Ö֟ÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú ¦Ύ΅ÖÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ ˆÃÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî …

Χ‘ÖÛúÖ»ÖÝÖÖê"ÖΈ †®Ö®ŸÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛúß ―ÖΈÃ―ÖΈ †―Öé£ÖÝΎÖéΧ’Ö ¦Ύ΅Ö Æî… ÛúÆÖ ³Öß Æî---

•ÖÖê ®ÖîÝÖ΄ÖÖΧ€ ®Ö΅Ö †ÖîΈ ˆ®ÖÛúß ΏÖÖÜÖÖ ˆ―ÖΏÖÖÜÖÖΊþ―Ö ˆ―Ö®Ö΅ÖÖêÓÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö³ÖæŸÖ Χ‘ÖÛúÖ»ÖΎÖŸÖßÔ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛúÖ †Χ³Ö®®Ö ÃÖ²Ö®¬ÖΊþ―Ö ÃÖ΄Öã€Ö΅Ö Æî ˆÃÖê ¦Ύ΅Ö ÛúƟÖê ÆîӅ ΎÖÆ ¦Ύ΅Ö Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË ‹ÛúΊþ―Ö †ÖîΈ Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË †®ÖêÛúΊþ―Ö Æ3……

¦Ύ΅ÖÛúß ‹Ûú ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖ®Ö Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓ ‹ÛúŸΎÖ †£ÖÖԟÖË ÃÖΎÖÔ£ÖÖ †³Öê€ ®ÖÆßÓ Æî… ÛúÆÖ ³Öß Æî--

--------------------------------

‹΅Ö€ΧΎÖ΅ÖΧ΄΄Ö •Öê †Ÿ£Ö―֕•Ö΅ÖÖ ΎÖ΅ÖÞÖ―Ö••Ö΅ÖÖ "ÖÖΧΎÖ……

ŸÖ߀ÖÞÖÖÝÖ€³Öæ€Ö ŸÖÖΎÖΧ€΅ÖÓ ŸÖÓ ÆΎÖΧ€ €ΎΎÖÓÓ1 (ÝÖÖê.•Öß.582.ÃÖ.ŸÖ.1.33.)……4……

‹ΎÖÓ ŸÖÖÞÖÓÓ ³Öê€Öê ³ÖΎÖ€ã ÞÖÖ΄Ö, ΧÛӟÖã €ΎΎÖÝÖãÞÖ―ÖΊþΎÖÞÖÖ€ÖΈêÞÖêΎÖ €ΎΎÖÃÃÖ ―ÖΊþΎÖÞÖÖ ³ÖΎÖΧ€, †ÞÞÖÆÖ €ΎΎÖ―ÖΊþþΎÖÞÖÖêΎÖÖ΅ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… ˆ’ÖÓ "Ö--

®ÖÖ®Ö֟΄ÖŸÖÖ΄Ö―ÖΕÖÆ’Ö€êÛú΄ÖêÛú֟΄ÖŸÖÖ―ÖΕÖÆ""Ö ®ÖÖ®Öօ

†ÓÝÖÖÓΧÝÖ³ÖÖΎÖÖ’ÖΎÖ ΎÖßÖã ΅Ö’ÖŸÖË ΎÖßÖæ ÛÎ΄ÖêÞÖ ΎÖÖÝΎÖÖ"΅Ö΄Ö®Ö®ŸÖΊþ―Ö΄ÖË2 (΅Ö㌟΅Ö®Öã.50)……5……

ŸÖ€Öê €ΎΎÖÝÖãÞÖê ―Ö΄ÖÖÞÖÓê ―ÖΊþΧΎÖ€ê €ΎΎÖÓ ―ÖΊþΧΎÖ€Ó "ÖêΎÖ… ‹ΎÖÓ ÃÖã’Öê €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÖ ―ÖΊþΎÖÞÖÖ †ΧŸ£Ö Χ’Ö €ãÓ€ÃÖ΄ÖÖÃÖÖê ΧΎÖ ÞÖ ΧΎÖΊþþ•—Ö€ê… ÃÖêÃÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖÞÖ΄ÖêŸ£Ö ÃÖÓ³ÖΎÖÖê ÞÖן£Ö… ŸÖê ÃÖΎΎÖê ΧΎÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖÖ ÛêΧ’Ö΅ÖÖ? """ÖêΎÖ ³ÖΎÖÓΧŸÖ… ˆ’ÖÓ "Ö--

²ÖÆãΎÖÎßÊΎ΅Ö΅Öß³ÖÖΎÖÖî «®«ÃŸÖŸ―ÖãΊþÂÖÖê Χ«ÝÖã:…

Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö ‡Ÿ΅ÖêŸÖê ÃÖ΄ÖÖÃÖÖ:ÂÖ™Ë ―ÖÎÛúßןÖԟÖÖ:……6……

ΧÛúΧ΄ÖΧ€ ‡€ΈêΧÃÖÓ ÃÖÓ³ÖΎÖÖê ÞÖן£Ö? ‹Ÿ£ÖÖ ŸÖ€Ÿ£ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… ÛúÖê ŸÖêΧÃÖ΄ÖŸ£ÖÖê?

--------------------------------

‹Ûú ¦Ύ΅Ö΄ÖêÓ †ŸÖߟÖ, †®ÖÖÝÖŸÖ †ÖîΈ ‘†Χ―֒ ΏÖ²€ÃÖê ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΊþ―Ö Χ•ÖŸÖ®Öê †£ÖÔ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö †ÖîΈ Ύ΅ÖÓ•Ö®Ö―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ÆîÓ ŸÖŸ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΎÖÆ ¦Ύ΅Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ……4……

΅ÖͺΧ―Ö ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓ ³Öê€ ΈÆÖ †ÖΎÖê, Χ±úΈ ³Öß ¦Ύ΅ÖÛê ÝÖãÞÖÖêÓÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê «ÖΈÖ Æß ¦Ύ΅ÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß ÆîÓ , Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ¦Ύ΅ÖÛê ÝÖãÞÖÖêÓÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ˆ―ÖÖ΅Ö ®ÖÆßÓ ÆîӅ ÛúÆÖ ³Öß Æî--

†―Ö®Öê ÝÖãÞÖÖêÓ †ÖîΈ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛúß †―ÖêõÖÖ ®ÖÖ®ÖÖÃΎÖΊþ―֟ÖÖÛúÖê ®Ö "Öê›ÍŸÖÖ Æã†Ö ΎÖÆ ¦Ύ΅Ö ‹Ûú †ÖîΈ †®ΎÖ΅ÖΊþ―ÖÃÖê ‹Ûú―Ö®ÖêÛúÖê ®ÖÆßÓ "Öê›ÍŸÖÖ Æã†Ö ΎÖÆ †―Ö®Öê ÝÖãÞÖÖêÓ †ÖîΈ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛúß †―ÖêõÖÖ ®ÖÖ®ÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ †®Ö®ŸÖΊþ―Ö •ÖÖê ΎÖßÖã Æî ΎÖÆß, Æê Χ•Ö®Ö, †Ö―ÖÛê ΄ÖŸÖ΄ÖêÓ ÛÎ΄ÖΏÖ: †ÓÝÖÖÓÝÖß³ÖÖΎÖÃÖê ΎÖ"Ö®ÖÖêÓ «ÖΈÖ ÛúÆß •Ö֟Öß Æ5……

†ŸÖ:¦Ύ΅ÖÛê ÝÖãÞÖΊþ―Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ ¦Ύ΅ÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÆÖê Æß •Ö֟ÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ Æî Æß, †ŸÖ‹ΎÖ «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖ ³Öß ΧΎÖΈÖê¬ÖÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ, Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö †ÖîΈ «®«ÃÖ΄ÖÖÃÖÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ ΏÖêÂÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛúß ΅ÖÆÖÑ ÃÖÓÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ ®ÖÆßÓ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΎÖê ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ÃÖ΄ÖÖÃÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΎÖê ÃÖ΄ÖÖÃÖ "Æ Æß ÆîӅ ÛúÆÖ ³Öß Æî--

²ÖÆãΎÖÎßΧÆ, †Ύ΅Ö΅Öß³ÖÖΎÖ, «®«, ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ, Χ«ÝÖ㠆ÖîΈ Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΅Öê "Æ ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúÆê ÝÖ΅Öê ÆîӅ…6……

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆÖÑ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡ÃÖ ―Ö€΄ÖêÓ ˆ―Ö΅ÖãԌŸÖ ŸÖß®Ö ÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ €æÃÖΈê ÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ÆîÓ?

--------------------------------

²ÖΧÆΈ£ÖÖêÔ ²ÖÆãΎÖÎßΧÆ: ―ÖΈÓ ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖÃ΅Ö "օ

―ÖæΎÖÔ΄ÖΎ΅Ö΅Öß³ÖÖΎÖÃ΅Ö «®«Ã΅Ö ŸÖã ―Ö€ê ―Ö€ê……7……

ÃÖÓÜ΅ÖÖ―ÖæΎÖÔÛúß֟―ÖãΊþÂÖÖê Χ«ÝÖã: ÃÖ΄ÖÖÃÖ:, ΅Ö£ÖÖ ―֘"Ö®Ö€Χ΄ÖŸ΅ÖÖΧ€… ‹ÛúÖΧ¬ÖÛúΈÞÖ: ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ: Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö ‡ΧŸÖ… ‹Ÿ£Ö "ÖÖê€ÝÖÖê ³ÖÞÖΧ€-ÃÖÓÜÖÖ ‹ŒÛúÖ "ÖêΎÖ, ‹ÝÖΎÖΧ€ΧΈ’Ö-€ãΎÖÖ€ßÞֳ֟ÖÖΎÖÖ€Öê… ÃÖÖ "Ö ‹ŒÛúÃÖÓÓÜÖÖ ÃÖΎΎÖ―Ö΅ÖŸ£ÖÖÞÖ΄Öן£Ö Χ’Ö •ÖÖΧÞ֕•ÖΧ€, †ÞÞÖÆÖ ŸÖêΧÃÖ΄Öן£Ö’ÖÖÞÖãΎÖΎÖ’Ö߀Öê? ŸÖ€Öê ΧÛÓ ŸÖߋ ÃÖÓÜÖÖ―ÖΊþΎÖÞÖ֋ ‡Χ€… ‹Ÿ£Ö ―ÖΧΈÆÖΈÖê ΎÖã""Ö€ê-ÃÖ΅Ö»Ö―Ö΅ÖŸ£ÖÖÞÖÓ •ÖΧ€ ‹ŒÛúÖ "ÖêΎÖ ÃÖÓÜÖÖ ΧÞÖ΅Ö΄ÖêÞÖ ³ÖΎÖΧ€ ŸÖÖê ÃÖΎΎÖ―Ö΅ÖŸ£ÖÖÞÖÓ ‹ŒÛúÖ€Öê †ΎΎÖΧ€ΧΈ’ÖÖÞÖÓ ‹ÝÖ’ÖÓ ―ÖÃ֕•Öꕕօ ŸÖÆÖ "Ö ‹ÝÖ½€ÓÃÖÞÖê ÃÖ΅Ö»Ö½€ÓÃÖÞÖÓ, ‹ÝÖ½ΧΎÖÞÖÖÃÖê ÃÖ΅Ö»Ö½ΧΎÖÞÖÖÃÖÖê, ΅Ö™Ëšã――Ö’Öߋ ÃÖ΅Ö»Ö™Ëšã――Ö’Öß •Ö֋••Ö… ÞÖ "Ö ‹ΎÖÓ, ŸÖÆÖ †€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… ŸÖ΄ÆÖ ―Ö΅ÖŸ£Ö³Öê€Öê ‡Χ""€ΎΎÖÖê… ÃÖӟÖê ŸÖ²³Öê€ê ŸÖŸ£Ö Χ½΅ÖÃÖÓÜÖ֋ ³Öê€Öê ³ÖΎÖΧ€ "ÖêΎÖ, Χ³ÖÞÞÖ½Χ½΅ÖÃÖÓÜÖÖÞÖÖÞÖ΄ÖêÝÖ’ÖΧΎÖΈÖêÆÖ€Öê… ÆÖê€ã ‹ŒÛúÃÖÓÜÖÖ "ÖêΎÖ ²ÖÆãΎÖÖ, ÞÖ ŸÖ€Öê

--------------------------------

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- Œ΅ÖÖêÓΧÛú ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ˆ®ÖÛúÖ †£ÖÔ ‘ÖΧ™ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê †®΅Ö ÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ ΧÛú΅Öօ

ΏÖÓÛúÖ -- ˆ®Ö "ÆÖêÓ ÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛúÖ Œ΅ÖÖ †£ÖÔ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †®΅Ö †£ÖÔ―ÖάÖÖ®Ö ²ÖÆãΎÖÎßΧÆ ÃÖ΄ÖÖÃÖ Æî… ˆ’ÖΈ ―Ö€Ö£ÖÔ―ÖάÖÖ®Ö ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖ Æî… †Ύ΅Ö΅Öß³ÖÖΎÖ ÃÖ΄ÖÖÃÖ΄ÖêÓ ―ÖæΎÖÔ ―Ö€Ö£ÖÔ―ÖάÖÖ®Ö Æî… «®« ÃÖ΄ÖÖÃÖÛúß ―ÖΟ΅ÖêÛú ―Ö€΄ÖêÓ ―ÖάÖ֮֟ÖÖ ΈÆŸÖß Æî ……7……

ÃÖÓÜ΅ÖÖ―ÖæΎÖÔÛú ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖÛúÖê Χ«ÝÖã ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúƟÖê ÆîÓ, •ÖîÃÖê ―ÖÓ"Ö®Ö€ ‡Ÿ΅Öր߅ •ÖÆÖÑ ―ÖΈ €Öê ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ ‹Ûú †Ö¬ÖÖΈ Χ€ÜÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ‹êÃÖê ŸÖŸ―ÖãΊþÂÖÛúÖê Ûú΄ÖÔ¬ÖÖΈ΅Ö ÃÖ΄ÖÖÃÖ ÛúƟÖê ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ΏÖÓÛúÖÛúÖΈü ÛúƟÖÖ Æî ΧÛú ÃÖÓÜ΅ÖÖ ‹ÛúΊþ―ÖÆß Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú ‹ÛúÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ €Öê †ÖΧ€Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖ‹Ó ®ÖÆßÓ ―ÖÖ‡Ô •Ö֟Öß ÆîÓ … †ÖîΈ ΎÖÆ ‹ÛúΊþ―Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕ΄ÖêÓ ΈÆŸÖß Æî ‹êÃÖÖ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ ®Ö ΄ÖÖ®ÖÖ •ÖÖ΅Ö ŸÖÖê ˆ®Ö ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ †Χß֟ΎÖ Æß ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ˆÃÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÃÖê Œ΅ÖÖ ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî…

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †ÖÝÖê ˆ―Ö΅ÖãԌŸÖ ΏÖÓÛúÖÛúÖ ―ÖΧΈÆÖΈ ÛúΈŸÖê ÆîӅ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê Χ®Ö΅Ö΄ÖÃÖê ‹Ûú Æß ÃÖÓÜ΅ÖÖ ÆÖêŸÖß Æî, ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ ΄ÖÖ®Ö Χ»Ö΅ÖÖ •ÖÖ΅Ö ŸÖÖê ΎÖê ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÔ ‹ÛúΊþ―Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖÃÖê †Χ³Ö®®Ö ÆÖê •Ö֟Öê ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆ®Ö ÃÖ²ÖÛúÖê ‹ÛúŸΎÖÛúÖ ―ÖÎÃÖÓÝÖ †Ö •Ö֟ÖÖ Æî… †ÖîΈ ‹êÃÖÖ ΄ÖÖ®Ö »Öê®Öê ―ÖΈ ‹Ûú ―Ö€Ö£ÖÔÛúÖ –ÖÖ®Ö ÆÖê®Öê ―ÖΈ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ –ÖÖ®Ö, ‹Ûú ―Ö€Ö£ÖÔÛê ΧΎÖ®ÖÖΏÖ ÆÖê®Öê ―ÖΈ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ ΧΎÖ®ÖÖΏÖ †ÖîΈ ‹Ûú ―Ö€Ö£ÖÔÛúß ˆŸ―ÖΧ’Ö ÆÖê®Öê―ÖΈ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúß ˆŸ―ÖΧ’Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖêÝÖ߅ ―ÖΈÓŸÖ㠋êÃÖÖ Æî ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹êÃÖÖ €êÜÖÖ ®ÖÆßÓ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―Ö€Ö£ÖÖêÕ΄ÖêÓ ³Öê€ ΄ÖÖ®Ö »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ―Ö€Ö£ÖÖêÕ΄ÖêÓ ³Öê€Ûê ΧÃÖ¨ ÆÖê •ÖÖ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓ ΈÆ®ÖêΎÖÖ»Öß ÃÖÓÜ΅ÖÖ΄ÖêÓ ³Öê€ ΧÃÖ¨ ÆÖê Æß •Ö֟ÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †®ÖêÛú ―Ö€Ö£ÖÖêÕ΄ÖêÓ ΈÆ®ÖêΎÖÖ»Öß ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓ΄ÖêÓ ‹ÛúŸΎÖ †£ÖÖԟÖË †³Öê€ ΄ÖÖ®Ö®Öê΄ÖêÓ ΧΎÖΈÖê¬Ö †ÖŸÖÖ Æî…

--------------------------------

†ÞÞÖÖ ÃÖÓÜÖÖ "Öê? ÞÖ, ‹ΧÛúÃÃÖê ²ÖÆã’Ö-ΧΎÖΈÖê¬ÖÖ€Öê… ‹ÝÖ’ÖÓ ―ÖΧ› ÃÖ΄ÖÖÞÖ’ÖÞÖêÞÖ ‹ÝÖ’Ö ΄ÖÖΎÖÞÞÖ֋ €ΎΎÖ-ÜÖê’Ö-ÛúÖ»Ö-³ÖÖΎÖ³Öê€êÞÖ ÞÖÖÞÖ’Ö΄ÖãΎÖÝÖ€Ö‹ ‹ŒÛúÃÖÓÜÖ֋ ÞÖ ²ÖÆã’ÖÓ ΧΎÖΊþþ•—Ö€ê "Öê? •ÖΧ€ ‹ΎÖÓ ŸÖÖê ‹ÝÖÃÖÓÜÖÖ€Öê Ûú£ÖÓΧ"Ö ³Öê€Ö €ãΎÖÖΧ€ÃÖÓÜÖ֋ ³Öê€Öê ΧÛúΧ΄ÖΧ€ ÞÖ ‡Χ""••Ö€ê… ÛúÆÓ ³Öê€Öê "Öê, €ΎΎÖÖΧ€³Öê€Ó ―֛å""Ö ŸÖ€Öê "ÖêΎÖ €ã²³ÖÖΎÖÖê, ‹ÝÖ’ÖÞÖêÞÖ €ÖêÞÆÓ ÃÖ΄ÖÖÞÖ’Ö€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… €ÖêÞÆ΄ÖêÝÖ’ÖÓ €ΎΎÖΧ½΅ÖÞÖ΅ÖΧΎÖΎÖŒÜÖÖ€Öê… ―֕•ÖΎÖΧ½΅ÖÞÖ΅Öê ΧΎÖΎÖ׌ÜÖ€ê ‹ŒÛúÃÖÓÜÖÖ€Öê ÃÖêÃÖêŒÛúÃÖÓÜÖÖ ΎÖΧ€ΧΈ’ÖêΧ’Ö ÞÖÖÞÖ’ÖӅ ÞÖêÝÖ΄ÖÞ֋ ΧΎÖΎÖ׌ÜÖ€ê €ãΎÖÖΧ€³ÖÖΎÖÖê… ‹Ÿ£Ö ―ÖãÞÖ ÞÖêÝÖ΄ÖÞÖ΅ÖΧΎÖΎÖŒÜÖÖ€Öê ÃÖÓÜÖÖ³Öê€Öê ÝÖÆê€ΎΎÖÖê… ΅Ö£ÖÖΎÖßΎÖΎÖ²ÖÖê¬Ö: †®ÖãÝÖ΄Ö:, ÛêΎÖΧ»ÖÁÖãŸÖÛêΧ»ÖΧ³ÖΈ®ÖãÝ֟ÖÖ®ÖãΊþþ―ÖêÞÖÖΎÖÝÖ΄ÖÖê ΎÖօ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃ΅Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΅ÖÖêΎÖÖÔ †®ÖãÝÖ΄Ö: ¦Ύ΅Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄Ö:, ŸÖê®Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄Öê®ÖêΧŸÖ Χ®ÖΧ΄Ö’Öê ŸÖéŸÖß΅Öօ €ãΧΎÖÆÖê ΧÞÖ§êÃÖÖê, ÃÖÖê€ÖΈÖÞÖÓ

--------------------------------

ΏÖÓÛúÖ -- ‹Ûú ΅ÖÆ ÃÖÓÜ΅ÖÖ Æß †®ÖêÛú Ίþ―Ö ÆÖê •ÖֆÖê, ―ÖΈÓŸÖ㠈ÃÖÃÖê Χ³Ö®®Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ‡Ô •Ö֟Öß Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‹êÃÖÖ ®ÖÆßÓ Æî,Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúÖê ²ÖÆãŸÖΊþ―Ö ΄ÖÖ®Ö®Öê΄ÖêÓ ΧΎÖΈÖê¬Ö †ÖŸÖÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ‹Ûú ΅ÖÆ ÃÖÓÜ΅ÖÖ ‹ÛúŸΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ÃÖ΄ÖÖ®Ö ÆÖê®ÖêÃÖê ‹ÛúΊþ―Ö Æî †ÖîΈ ¦Ύ΅Ö, õÖê‘Ö, ÛúÖ»Ö ŸÖ£ÖÖ ³ÖÖΎÖÛê ³Öê€ÃÖê ®ÖÖ®ÖÖΊþ―Ö Æî, ‡ÃÖßΧ»Ö΅Öê ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖ΄ÖêÓ ²ÖÆãŸΎÖ ΧΎÖΈÖê¬ÖÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî?

―ÖÎΧŸÖΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ Æî ŸÖÖê ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖÃÖê Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË Χ³Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖ €Öê †ÖΧ€ ÃÖÓÓÜ΅ÖֆÖêÓÛúÖ ˆÃÖÃÖê ³Öê€ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ΄ÖÖ®Ö »ÖêŸÖê ÆÖê?

ΏÖÓÛúÖ -- ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖÃÖê €Öê †ÖΧ€ ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓÛúÖ ³Öê€ ÛîÃÖê Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ¦Ύ΅Ö, õÖê‘Ö †ÖΧ€ ³Öê€ÖêÓÛúß †―ÖêõÖÖÃÖê €Öê †ÖΧ€ ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓÛúÖ ³Öê€ Æî †ÖîΈ ‡ÃÖßΧ»Ö΅Öê ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓ΄Öê €Öê †ÖΧ€ Ίþ―֟ÖÖ ²Ö®Ö •Ö֟Öß Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú―Ö®ÖêÛúß †―ÖêõÖÖ €Öê®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖ΄Ö֮֟ÖÖ €êÜÖß •Ö֟Öß Æî…

¦Ύ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú®Ö΅ÖÛúß ΧΎÖΎÖõÖÖÃÖê ‹Ûú †ÖîΈ ®ÖÖ®ÖÖ ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ‹ÛúŸΎÖ Æî… ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú®Ö΅ÖÛúß ΧΎÖΎÖõÖÖ ÆÖê®Öê ―ÖΈ ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ‹Ûú ÃÖÓÓÜ΅ÖÖÃÖê ΏÖêÂÖ ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖ‹Ó Χ³Ö®®Ö ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆ®Ö΄ÖêÓ ®ÖÖ®Ö֟ΎÖ Æî… ŸÖ£ÖÖ ®ÖîÝÖ΄Ö®Ö΅ÖÛúß ΧΎÖΎÖõÖÖ ÆÖê®Öê ―ÖΈ Χ«ŸΎÖ †ÖΧ€ ³ÖÖΎÖ ²Ö®Ö •Ö֟ÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ (ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË ‹ÛúΊþ―Ö †ÖîΈ Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË ®ÖÖ®ÖÖΊþ―Ö ΧÃÖ¨ ÆÖê •ÖÖ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê) ΅ÖÆÖÑ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ŸÖÖê ®ÖîÝÖ΄Ö®Ö΅ÖÛúß ΧΎÖΎÖõÖÖÃÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ³Öê€ Æß ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΎÖßÖãÛê †®ÖãΊþ―Ö –ÖÖ®ÖÛúÖê †®ÖãÝÖ΄Ö ÛúƟÖê Æî… †£ÖΎÖÖ, ÛêΎÖ»Öß †ÖîΈ ÁÖãŸÖÛêΎÖΧ»Ö΅ÖÖêÓÛêÓú «ÖΈÖ ―ÖΈÓ―ÖΈÖÃÖê †Ö΅Öê Æ㋠†®ÖãΊþ―Ö –ÖÖ®ÖÛúÖê †®ÖãÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîӅ ¦Ύ΅ÖÝÖŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê †£ÖΎÖÖ ¦Ύ΅Ö †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê †®ÖãÝÖ΄ÖÛúÖê ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîӅ ˆÃÖÃÖê †£ÖÖԟÖË ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄ÖÛúß †―ÖêõÖÖ, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÝÖ΄Ö ―ÖõÖÛê ÃÖÖ£Ö ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ •ÖÖê ŸÖéŸÖß΅ÖÖ ΧΎÖ³Ö׌ŸÖ •ÖÖê›ß Æî ΎÖÆ Χ®ÖΧ΄Ö’ÖΊþ―Ö †£ÖÔ΄ÖêÓ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧƋ…

--------------------------------

•ÖÆÖ ΧÞÖ""΅ÖÖê ÆÖêΧ€ ŸÖÆÖ €êÃÖÖê ΧÞÖ§êÃÖÖê… †£ÖΎÖÖ ‘ΧÞÖ:’ ‡ΧŸÖ †ΧŸÖΏÖ΅Öê ΎÖŸÖԟÖê, ÛãúŸÖߣÖÔ―ÖÖÜÖΧޛ®Ö: †ΧŸÖΏÖ΅΅Ö Ûú£Ö®ÖÓ ΎÖÖ Χ®Ö€êÔΏÖ:… ÃÖ Χ«ΧΎÖ¬Ö: Χ«―ÖÎÛúÖΈ: ΏÖΈßΈÃΎÖ³ÖÖΎÖΊþ―Ö ―ÖÎÛéúΧŸÖΏÖß»Ö¬Ö΄ÖÖÔÞÖÖÓ Χ®Ö€êÔΏÖ ‡ΎÖ… †Öê‘ÖêÞÖ, †Öê‘ÖÓ ΎÖé®€Ó ÃÖ΄ÖæÆ: ÃÖӑÖ֟Ö: ÃÖ΄Öã€΅Ö: Χ―Öޛ: †ΧΎÖΏÖêÂÖ: †Χ³Ö®®Ö: ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖΧ΄ÖΧŸÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΏÖ²€Ö:… Ý֟΅ÖÖΧ€΄ÖÖÝÖÔÞÖãÖÖ®ÖîΈΧΎÖΏÖêΧÂ֟ÖÖ®ÖÖÓ "֟Öã€ÔΏÖÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖ®ÖÖÓ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ΄ÖÖê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ:… "֟Öã€ÔΏÖÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΧΎÖΧΏÖ™ÃÖÛú»Ö•ÖßΎÖΈÖΧΏÖ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ€Ö€êΏÖ: ΧÛÓ ®Ö Ã΅ÖÖΧ€ΧŸÖ "Öê®®Ö, ÃÖΎÖԕÖßΎÖΈÖΧΏÖΧ®ÖΊþ―ÖÞÖÓ ―ÖÎΧŸÖ ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ³ÖÖΎÖ֟Ö˅ ŒΎÖ ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖÃ΅ÖÖ"ÖÖ΅ÖÔÃ΅ÖêΧŸÖ "ÖêŸÖË, •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖΧ®ÖΊþ―ÖÞÖê ―ÖÎΧŸÖ–Öօ ÃÖÖ ÛãúŸÖÖêsΎÖÃÖß΅ÖŸÖ ‡ΧŸÖ "ÖêŸÖË, ‘‹’ÖÖê ‡΄ÖêΧÃÖÓ "ÖÖê§ÃÖÞÆÓ •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖÞÖӒ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ÃÖæ‘ÖÖ€ΎÖÃÖß΅ÖŸÖê…

--------------------------------

Χ®Ö€êÔΏÖ €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… Χ•ÖÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛê Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖêÃÖê ÁÖÖêŸÖֆÖêÓÛúÖê ―Ö€Ö£ÖÔÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ˆÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛê Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖêÛúÖê Χ®Ö€êÔΏÖ ÛúƟÖê ÆîӅ †£ÖΎÖÖ ‘Χ®Ö’ ÛúÖ †£ÖÔ †ΧŸÖΏÖ΅Ö Æî, ‡ÃÖÃÖê Χ®Ö€êÔΏÖ ―Ö€ÛúÖ ΅ÖÆ †£ÖÔ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ÛãúŸÖߣÖÔ †£ÖÖԟÖË ÃÖΎÖÔ£ÖÖ ‹ÛúÖ®ŸÖΎÖÖ€Ûê ―ÖÎãÖÖ―ÖÛú ―ÖÖÜÖΧޛ΅ÖÖêÓÛúÖê ˆ»»ÖÓ‘Ö®Ö ÛúΈÛê †ΧŸÖΏÖ΅ÖΊþ―Ö Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖêÛúÖê Χ®Ö€êÔΏÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ΎÖÆ Χ®Ö€êÔΏÖ ΏÖΈßΈÛê ÃΎÖ³ÖÖΎÖ, Ίþ―Ö, ―ÖÎÛéúןÖ, ΏÖᯙ †ÖîΈ ¬Ö΄ÖÔÛê Χ®Ö€êÔΏÖÛê ÃÖ΄ÖÖ®Ö €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ Æî… †Öê‘Ö, ΎÖ鮀, ÃÖ΄ÖæÆ, ÃÖӑÖ֟Ö, ÃÖ΄Öã€΅Ö, Χ―Öޛ, †ΧΎÖΏÖêÂÖ, †Χ³Ö®®Ö †ÖîΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΅Öê ÃÖ²Ö ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΎÖÖ"Öß ΏÖ²€ ÆîӅ ‡ÃÖ †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÛúÖ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Æã†Ö ΧÛú Ý֟΅ÖÖΧ€ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖãÖÖ®ÖÖêÓÃÖê ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖÛúÖê ®ÖÆßÓ ―ÖÎÖ―ŸÖ Æ㋠ÛêΎÖ»Ö "ÖÖî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê †£ÖÖԟÖË "ÖÖî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ •ÖßΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖÖ †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΎÖÆ †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ "ÖÖî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΧΎÖΧΏÖ™ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»ÖÖ ÆÖê®ÖêÃÖê †Ö€êΏÖ Χ®Ö€êÔΏÖ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆß ÛúÆ»Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ΄ÖêÓ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖÛúß ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß ÝÖ‡Ô Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ŸÖÖê Χ±úΈ †Ö"ÖÖ΅ÖÔ®Öê †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÛúß ΧÛúÃÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ Ûúß Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †Ö"ÖÖ΅ÖÔ®Öê †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÃÖê •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛê (ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê) ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ΄ÖêÓ ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ Ûúß Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- †Ö"ÖÖ΅ÖÔ®Öê †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÃÖê •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ΄ÖêÓ ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ Ûúß Æî, ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘‹’ÖÖê ‡΄ÖêΧÃÖÓ "ÖÖê§ÃÖÞÆÓ •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖÞÖӒ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ ÃÖæ‘ÖÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÃÖê •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÖêÓÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ †Ö"ÖÖ΅ÖÔÛúß ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΏÖßÛúÖê "Öê›ÛúΈ "ÖÖî€Æ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ―ÖÖ΅Öê ®ÖÆßÓ •Ö֟Öê ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê "ÖÖî€Æ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ³Öß ŸÖÖê ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛúÖ Æß Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ Œ΅ÖÖêÓΧÛú †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÛê Χ®ÖΊþ―ÖÞÖ΄ÖêÓ ÃÖ΄ÖÃŸÖ •ÖßΎÖÃÖ΄Öã€Ö΅Ö †ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ Æî…

--------------------------------

". 2

--------------------------------

ÃÖΎÖԕÖßΎÖΈÖΧΏÖΎ΅ÖןÖΧΈŒŸÖ"֟Öã€ÔΏÖÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖ®ÖÖ΄Ö³ÖÖΎÖÖ’Ö£ÖÖΧ―Ö ÃÖΎÖԕÖßΎÖΈÖΧΏÖΈêΎÖ Χ®ÖΊþΧ―ÖŸÖÓ Ã΅ÖÖΧ€ΧŸÖ "ÖêŸÖË? ®Ö, •ÖßΎÖÃÖ΄Öã€Ö΅ÖÃ΅ÖÖΧΎÖΎÖΧõ֟֟ΎÖ֟Ö˅ †Ö€êÃÖêÞÖ, †Ö€êΏÖ: ―Öé£ÖݳÖÖΎÖ: ―Öé£ÖŒÛúΈÞÖÓ ΧΎÖ³Ö•Ö®ÖÓ ΧΎÖ³ÖŒŸÖßÛúΈÞÖΧ΄ÖŸ΅ÖÖ€΅Ö: ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΏÖ²€Ö:… Ý֟΅ÖÖΧ€ΧΎÖΧ³Ö®®Ö"֟Öã€ÔΏÖ•ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ΄ÖÖ€êΏÖ:… ‘•ÖÆÖ ˆ§êÃÖÖê ŸÖÆÖ ΧÞÖ§êÃÖÖê… ‡Χ€ Ûú™Ë™ã †Ö€êÃÖÓ £Ö――ÖÓ Ûú։úÞÖ †Öê‘Ö―ÖΊþΎÖÞÖ½΄Öã’ÖΈÃÖã’ÖÓ ³ÖÞÖΧ€--

†Öê‘ÖêÞÖ Χ΄Ö""և½ß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ, †ÞÖӟÖÖ1 (ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Öê®Ö ŸÖÖΎÖŸÖË •ÖßΎÖÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€é™΅ÖÖês®Ö®ŸÖÖ®Ö®ŸÖÖ:… ÃÖ. ΧÃÖ. 8. Χ΄Ö""և™Ëšß ―ÖÖΎÖÖÞÖӟÖÖÞÖӟÖօ… ÝÖÖê. •Öß. 623. Χ΄Ö""ÖÞÖӟÖօ ―֘"ÖÃÖÓ. 2, 9.) ……2……

†Öê‘ÖÃրˀã""ÖÖΈÞÖÖ³ÖÖΎÖê †Öê‘ÖÖ€êÃÖ―ÖΊþΎÖÞÖÖÃÖã Ûú€΄ÖêÃÖÖ ―ÖΊþΎÖÞÖêΧ’Ö ÃÖÖê€ÖΈÃÃÖ Χ"Ö’ÖÓ ΄ÖÖ ‘ÖãΧ»ÖÃÃÖΧ€ Χ’Ö ŸÖΧ""Ö’ÖÃÃÖ Χ£ÖΈ’Öã――ÖÖ΅ÖÞÖ™ËšÓ †Öê‘ÖêÞÖêΧ’Ö ³ÖΧÞÖ€Ó… Χ΄Ö""ÖΧ€Χ½ÝÝÖÆÞÖÖ³ÖÖΎÖê Ûú€΄ÖÃÃÖ •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÃÃÖ ‡΄ÖÖ ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþΎÖÞÖÖ ‡Χ€ ÃÖÖê€ÖΈÃÃÖ ÃÖÓ€êÆÖê ÆÖꕕÖ, ŸÖÃÃÖ ÃÖÓ€êÆã――ÖΧ’ÖΧÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ Χ΄Ö""ÖΧ€Χ½ÝÝÖÆÞÖÓ Ûú€Ó… €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖêΧ’Ö †³ÖΧÞÖ΅Ö ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ‡Χ€ ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ ―ÖãΧ""€ê ‡΄ÖÖ ―Öã""Ö ΧÛÓ €ΎΎÖΧΎÖÃÖ΅ÖÖ, ΧÛÓ ÜÖê’ÖΧΎÖÃÖ΅ÖÖ, ΧÛÓ

--------------------------------

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΅ÖͺΧ―Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛúÖ †®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî, Χ±úΈ ³Öß ‹Ûú •ÖßΎÖÛê ³Öß ‹Ûú ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö΄ÖêÓ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ÃÖÓ³ÖΎÖ ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆ ÛúÆ ÝÖ΅ÖÖ Æî ΧÛú †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖ΄ÖêÓ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛê Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖêÛúß ΧΎÖΎÖõÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß ÝÖ‡Ô Æî…

†Ö€êΏÖÃÖê Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖêÛúÖê †Ö€êΏÖΧ®Ö€êÔΏÖ ÛúƟÖê ÆîӅ †Ö€êΏÖ, ―Öé£ÖݳÖÖΎÖ, ―Öé£ÖŒÛúΈÞÖ, ΧΎÖ³Ö•Ö®Ö, ΧΎÖ³ÖŒŸÖßÛúΈÞÖ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€Ûú ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΎÖÖ"Öß ΏÖ²€ ÆîӅ †Ö€êΏÖΧ®Ö€êÔΏÖÛúÖ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Æî ΧÛú ÝÖΧŸÖ †ÖΧ€ ΄ÖÖÝÖÔÞÖֆÖêÓÛê ³Öê€ÖêÓÃÖê ³Öê€ÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ Æ㋠"ÖÖî€Æ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖÖ †Ö€êΏÖΧ®Ö€êÔΏÖ Æî…

‘ˆ§êΏÖÛê †®ÖãÃÖÖΈ Χ®Ö€êÔΏÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê’ ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—ÖÛúΈ †Ö€êΏÖÛúÖê ãÖΧÝÖŸÖ ÛúΈÛê ―ÖÆ»Öê †Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ--

†Öê‘ÖÃÖê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê Æî, †®Ö®ŸÖ Æî ……2……

†Öê‘Ö ΏÖ²€Ûê ˆ""ÖÖΈÞÖ ®ÖÆßÓ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ †Öê‘Ö †ÖîΈ †Ö€êΏÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖֆÖêÓ΄ÖêÓÃÖê ‘΅ÖÆ ÛúÖî®ÖÃÖß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ Æî’ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÁÖÖêŸÖÖÛúÖ Χ"Ö’Ö ΄ÖŸÖ ‘Öã»Öê, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖÛê Χ"Ö’ÖÛúß ΧÃ£ÖΈŸÖÖ ˆŸ―Ö®®Ö ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘†Öê‘ÖÃÖê’ ΅ÖÆ ―Ö€ ÛúÆÖ Æî… ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ―Ö€Ûê ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ÛúÖî®ÖÃÖê •ÖßΎÖÃÖ΄ÖÖÃÖÛúß ΅ÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ Æî ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÁÖÖêŸÖÖÛúÖê ÃÖÓ€êÆ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖÛúß ÃÖ®€êÆÖêŸ―ÖΧ’ÖÛê Χ®ÖΎÖÖΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî… ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê’ ‡ÃÖ ―Ö€ÛúÖê ®Ö ÛúÆÛúΈ ‘ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖÃÖê ―Öæ"®Öê ―ÖΈ ΅ÖÆ ―Öé""Ö Œ΅ÖÖ ¦Ύ΅ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú Æî, Œ΅ÖÖ õÖê‘ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú Æî, Œ΅ÖÖ ÛúÖ»ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú Æî, †£ÖΎÖÖ Œ΅ÖÖ ³ÖÖΎÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú Æî,

--------------------------------

ÛúÖ»ÖΧΎÖÃÖ΅ÖÖ, ΧÛÓ ΎÖÖ ³ÖÖΎÖΧΎÖÃÖ΅ÖÖ, ‡Χ€ ÃÖÓ€êÆÖê ÆÖꕕÖ; ŸÖΧÞÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÝÝÖÆÞÖÓ Ûú€Ó… ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ‡Χ€ ―Öã""Ö … ―Öã""Ö΄ÖÓŸÖΈêÞÖ ‘†Öê‘ÖêÞÖ Χ΄Ö""և™Ëšß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ †ÞÖӟÖ֒ ‡Χ€ ΧÛúÞÞÖ ΎÖã""Ö€ê? ®Ö, †Ã΅Ö ÃΎÖÛúŸÖéԟΎÖΧ®ÖΈÖÛúΈÞÖ«ÖΈêÞÖÖ―ŸÖÛúŸÖéԟΎÖ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö-±ú»ÖŸΎÖ֟Ö˅ ŸÖ€Χ―Ö ΧÛÓ ±ú»ÖΧ΄ÖΧŸÖ "ÖêŸÖË? ‘ΎÖŒŸÖé―ÖÎÖ΄ÖÖÞ΅ÖÖ«"Ö®Ö―ÖÎÖ΄ÖÖÞ΅Ö΄Ö˒ ‡ΧŸÖ ®΅ÖÖ΅Ö֟ÖË ΎÖ"Ö®ÖÃ΅ÖÖÃ΅Ö ―ÖÎÖ΄ÖÖÞ΅Ö―Ö΀ΏÖÔ®Ö±ú»Ö΄Ö˅ ³ÖæŸÖ²Ö»΅Öր߮ÖÖ΄ÖÖ"ÖÖ΅ÖÖÔÞÖÖÓ ŒΎÖ Ύ΅ÖÖ―ÖÖΈ ‡ΧŸÖ "ÖêŸÖË1 (™ß―Ö- 1 ΄ÖãΧ¦ŸÖ―Ö֚ - "Öê®®Ö.) ? ŸÖêÂÖÖÓ Ύ΅ÖÖÜ΅Ö֟ÖéŸΎÖÖ³΅Öã―ÖÝÖ΄Ö֟Ö˅ †ÞÖӟÖÖ ‡Χ€ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖã’ÖÓ, ‹ΎÖÓ ΎÖã’Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÖ-ÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖÓ ―ÖΧ›ΧÞÖ΅Ö’Öß … ŸÖÓ "Ö †ÞÖÓŸÖ΄ÖÞÖê΅ÖΧΎÖÆӅ ŸÖÓ •ÖÆÖ--

ÞÖÖ΄ÖÓ šΎÖÞÖÖ €ΧΎÖ΅ÖÓ ÃÖÃÃÖ€ ÝÖÞÖÞÖÖ―Ö€êΧÃÖ΅Ö΄ÖÞÖӟÖÓ …

‹ÝÖÖê ˆ³Ö΅ÖÖ€êÃÖÖê ΧΎÖŸ£ÖÖΈÖê ÃÖΎΎÖ ³ÖÖΎÖÖê ΅Ö ……8……

--------------------------------

‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÃÖ®€êÆ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî… †ŸÖ: ˆÃÖ ÃÖ®€êÆÛê Χ®ÖΎÖÖΈÞÖÖ£ÖÔ ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞ֒ ―Ö€ÛúÖê ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî… ‘ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ΅ÖÆ ―Ö€ ―ÖÎΏ®ÖΊþ―Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ‘ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛê ―ÖÎΏ®ÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ Æß ‘†Öê‘ÖΧ®Ö€êÔΏÖÃÖê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ †®Ö®ŸÖ ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÃÖæ‘Ö Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ÛúÆÖ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †―Ö®Öê ÛúŸÖéԟΎÖÛúÖ Χ®ÖΈÖÛúΈÞÖ ÛúΈÛê †Ö―ŸÖÛê ÛúŸÖéԟΎÖÛúÖ ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖÖ ‘ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ‡ÃÖ ―Ö€Ûê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ €ê®ÖêÛúÖ ±ú»Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- †―Ö®Öê ÛúŸÖéԟΎÖÛúÖ Χ®ÖΈÖÛúΈÞÖ ÛúΈÛê †Ö―ŸÖ ÛúŸÖéԟΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖêÛúÖ ³Öß Œ΅ÖÖ ±ú»Ö Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘ΎÖŒŸÖÖÛúß ―ÖÎ΄ÖÖÞ֟ÖÖÃÖê ΎÖ"Ö®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ―ÖÎ΄ÖÖÞ֟ÖÖ †ÖŸÖß Æî’ ‡ÃÖ ®΅ÖÖ΅ÖÛê †®ÖãÃÖÖΈ ‘†®Ö®ŸÖ ÆîӒ ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÛúß ―ÖÎ΄ÖÖÞ֟ÖÖ Χ€ÜÖÖ®ÖÖ ‡ÃÖÛúÖ ±ú»Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- •Ö²Ö ΧÛú ‘†Öê‘ÖêÞÖ Χ΄Ö""և™Ëšß’ ‡Ÿ΅ÖÖ€ß ΎÖ"Ö®ÖÛê ÛúŸÖÖÔ †Ö―ŸÖ ΧÃÖ¨ ÆÖê •Ö֟Öê ÆîÓ ŸÖÖê Χ±úΈ ³ÖæŸÖ²ÖΧ»Ö †ÖΧ€ †Ö"ÖÖ΅ÖÖêÕÛúÖ Ύ΅ÖÖ―ÖÖΈ ÛúÆÖÓ ―ÖΈ ÆÖêŸÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ˆ®ÖÛúÖê †Ö―ŸÖÛê ΎÖ"Ö®ÖÖêÓÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅Ö֟ÖÖ ÃΎÖßÛúÖΈ ΧÛú΅ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê †Ö―ŸÖÛê ΎÖ"Ö®ÖÖêÓÛê Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ÛúΈ®Öê΄ÖêÓ ˆ®ÖÛúÖ Ύ΅ÖÖ―ÖÖΈ ÆÖêŸÖÖ Æî…

ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ Χ€΅Öê ÝÖ΅Öê ‘†ÞÖӟÖ֒ ‡ÃÖ ―Ö€Ûê «ÖΈÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî… Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ †®Ö®ŸÖ ÆîÓ, ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúß Χ®ÖΎÖéΧ’Ö ÆÖê •Ö֟Öß ÆîӅ ΎÖÆ †®Ö®ŸÖ †®ÖêÛú ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÆîÓ, •ÖÖê ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÆîÓ--

®ÖÖ΄ÖÖ®Ö®ŸÖ, ãÖÖ―Ö®ÖÖ®Ö®ŸÖ, ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ, ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖ, ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖ, †―Ö΀êΧΏÖÛúÖ®Ö®ŸÖ, ‹ÛúÖ®Ö®ŸÖ, ˆ³Ö΅ÖÖ®Ö®ŸÖ, ΧΎÖßÖÖΈÖ®Ö®ŸÖ, ÃÖΎÖÖÔ®Ö®ŸÖ †ÖîΈ ³ÖÖΎÖÖ®Ö®ŸÖ ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ †®Ö®ŸÖÛê Ý΅ÖÖΈÆ ³Öê€ ÆîÓ ……8……

--------------------------------

ŸÖŸ£Ö ÞÖÖ΄ÖÖÞÖӟÖÓ •ÖßΎÖ֕ÖßΎÖΧ΄ÖÃÃÖ€ΎΎÖÃÃÖ ÛúÖΈÞÖΧÞÖΈΎÖêŒÜÖÖ ÃÖÞÞÖÖ †ÞÖӟÖÖ ‡Χ€… •ÖÓ ŸÖÓ ½ΎÖÞÖÖÞÖӟÖÓ ÞÖÖ΄Ö ŸÖÓ ÛúχÛú΄΄ÖêÃÖã1 (ÃÖßΎÖΧÞÖÜևΈÃÖÖêÝÖÛú½ÖΧ€ÃÖã x x •ÖÆÖÃÖΊþþΎÖêÞÖ ‘ÖΧ›΅Ö½ΎÖÞÖÖ x x Χ"Ö’ÖÖΈêΧÆӟÖÖê ΎÖÞÞÖΧΎÖÃÖêÃÖêΧÆÓ ΧÞÖ―±úÞÞÖÖΧÞÖ Χ"Ö’ÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… ΎÖŸ£ÖêÃÖã ―ÖÖÞÖÃÖÖΧ»Ö΅ÖÛúÃÖ§Ö€ßΧÆÓ •ÖÖΧÞÖ€æÞÖ ΧÛúΧΈ΅Ö֋ ΧÞÖ――Öև’ÖÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ Χ"Ó―Ö‹ΧÆ ΎÖÖ Ûú€ÖΧÞÖ ―ÖÖê’ÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… »Öê――Ö΅ÖÖΈêΧÆ »ÖêΧΎÖ‰úÞÖ •ÖÖΧÞÖ ΧÞÖ――Öև€ÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ ŸÖÖΧÞÖ »Öê――ÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… ‹Ÿ£Ö ΈΌΌ‹ΧÆ •ÖÖΧÞÖ ―ÖΎΎÖ€êÃÖ㠑ÖΧ›€ÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ ŸÖÖΧÞÖ »ÖêÞÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… ΎÖ›Ëœ‡Χ―ÖӛêÞÖ ―ÖÖÃÖÖ€êÃÖ㠑ÖΧ›€ΊþΎÖÖΧÞÖ ΧÝÖÆÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… ŸÖêÞÖ "ÖêΎÖ ÛãúøêÃÖ㠑ÖΧ›€ΊþΎÖÖΧÞÖ Χ΄ÖΧ’ÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… €ÓΧŸÖ€ÓŸÖÖΧ€ÃÖ㠑ÖΧ›€ΊþΎÖÖΧÞÖ €ÓŸÖÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… Χ³ÖӛêΧÆ ‘ÖΧ›€ΊþΎÖÖΧÞÖ Χ³ÖӛÛú΄΄ÖÖΧÞÖ ÞÖÖ΄Ö… ¬ÖΎÖ»ÖÖ 1209.) ΎÖÖ Χ"Ö’ÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ ―ÖÖê’ÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ »Öê――ÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ »ÖêÞÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ ÃÖê»ÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ Χ³ÖΧ’ÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ ΧÝÖÆÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ ³ÖêӛÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ €ÓŸÖÛú΄΄ÖêÃÖã ΎÖÖ †ŒÜÖÖê ΎÖÖ ΎÖΈÖ›†Öê ΎÖÖ •Öê "Ö †ÞÞÖê ½ΎÖÞÖ֋ ½ΧΎÖ€Ö †ÞÖӟÖΧ΄ÖΧ€ ŸÖÓ ÃÖΎΎÖÓ ½ΎÖÞÖÖÞÖӟÖÓ ÞÖÖ΄Ö… •ÖÓ ŸÖÓ €ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ †ÖÝÖ΄Ö€Öê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ΅Ö… †ÖÝÖ΄ÖÖê ÝÖÓ£ÖÖê ÃÖã€ÞÖÖÞÖÓ ΧÃ֨ӟÖÖê ―ÖΎÖ΅ÖÞÖΧ΄ÖΧ€ ‹Ý֙˚Öê… †‘ÖÖê―Ö΅ÖÖêΧÝÖ®Ö: Ώ»ÖÖêÛúÖ:--

―ÖæΎÖÖÔ―ÖΈΧΎÖΉý¨Ö€êΎ΅ÖÔ―ÖêŸÖÖê €ÖêÂÖÃÖÓƟÖê:…

ͺÖêŸÖÛú: ÃÖΎÖÔ³ÖÖΎÖÖ®ÖÖ΄ÖÖ―ŸÖΎ΅ÖÖÇΧŸÖΈÖÝÖ΄Ö: ……9……

†ÖÝÖ΄ÖÖê ÊÖ―ŸÖΎÖ"Ö®Ö΄ÖÖ―ŸÖÓ €ÖêÂÖõÖ΅ÖÓ ΧΎÖ€ã:…

Ÿ΅ÖŒŸÖ€ÖêÂÖÖês®ÖéŸÖÓ ΎÖ֌΅ÖÓ ®Ö ²ÖÎæ΅ÖÖ¨êŸΎÖÃÖÓ³ÖΎÖ֟ÖË2 (†®Öã. ―Ö‘Ö 164. ™ßÛúÖ.) ……10……

--------------------------------

ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ÛúÖΈÞÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ Æß •ÖßΎÖ, †•ÖßΎÖ †ÖîΈ Χ΄ÖÁÖ ¦Ύ΅ÖÛúß †®Ö®ŸÖ ‹êÃÖß ÃÖӖÖÖ ÛúΈ®ÖÖ ®ÖÖ΄Ö †®Ö®ŸÖ Æî…

ÛúÖšÛú΄ÖÔ, Χ"Ö‘ÖÛú΄ÖÔ, ―ÖãßÖÛú΄ÖÔ, »Öê―΅ÖÛú΄ÖÔ, »Öê®ÖÛú΄ÖÔ, ΏÖî»ÖÛú΄ÖÔ, Χ³ÖΧ’ÖÛú΄ÖÔ, ÝÖéÆÛú΄ÖÔ, ³ÖêӛÛú΄ÖÔ †£ÖΎÖÖ €®ŸÖÛú΄ÖÔ΄ÖêÓ †£ÖΎÖÖ †õÖ (―ÖÖÃÖÖ) ÆÖê ΅ÖÖ ÛúÖî®›ß ÆÖê, †£ÖΎÖÖ €æÃÖΈß ÛúÖê‡Ô ΎÖßÖã ÆÖê ˆÃÖ΄ÖêÓ, ΅ÖÆ †®Ö®ŸÖ Æî, ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛúß Ã£ÖÖ―Ö®ÖÖ ÛúΈ®ÖÖ ΅ÖÆ ÃÖ²Ö Ã£ÖÖ―Ö®ÖÖ®Ö®ŸÖ Æî…

¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖÝÖ΄Ö †ÖîΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÛê ³Öê€ÃÖê €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… †ÖÝÖ΄Ö, ÝÖή£Ö, ÁÖãŸÖ–ÖÖ®Ö, ΧÃÖ¨Ö®ŸÖ †ÖîΈ ―ÖÎΎÖ"Ö®Ö ΅Öê ‹ÛúÖ£ÖÔΎÖÖ"Öß ΏÖ²€ ÆîӅ ‡ÃÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖß Ώ»ÖÖêÛú ÆîÓ--

―ÖæΎÖÖÔ―ÖΈ ΧΎÖΉý¨ÖΧ€ €ÖêÂÖÖêÓÛê ÃÖ΄ÖæÆÃÖê ΈΧÆŸÖ †ÖîΈ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê ͺÖêŸÖÛú †Ö―ŸÖΎÖ"Ö®ÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîÓ ……9……

†Ö―ŸÖÛê ΎÖ"Ö®ÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê †ÖîΈ Χ•ÖÃÖ®Öê •Ö®΄Ö, •ÖΈÖ †ÖΧ€ †šÖΈÆ €ÖêÂÖÖêÓÛúÖ ®ÖÖΏÖ ÛúΈ Χ€΅ÖÖ Æî ˆÃÖê †Ö―ŸÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ •ÖÖê Ÿ΅ÖŒŸÖ€ÖêÂÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ΎÖÆ †Ã֟΅ÖΎÖ"Ö®Ö ®ÖÆßÓ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆÃÖÛê †Ã֟΅ÖΎÖ"Ö®Ö ²ÖÖê»Ö®ÖêÛúÖ ÛúÖê‡Ô ÛúÖΈÞÖ Æß ÃÖÓ³ÖΎÖ ®ÖÆßÓ Æî ……10……

ΈÖÝÖÃÖê, «êÂÖÃÖê †£ÖΎÖÖ ΄ÖÖêÆÃÖê †Ã֟΅Ö ΎÖ"Ö®Ö ²ÖÖê»ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ―ÖΈÓŸÖã Χ•ÖÃÖÛê ΅Öê ΈÖÝÖÖΧ€ €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ ΈÆŸÖê ÆîÓ ˆÃÖÛê †Ã֟΅Ö ΎÖ"Ö®Ö ²ÖÖê»Ö®ÖêÛúÖ ÛúÖê‡Ô ÛúÖΈÞÖ ³Öß ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ……11……

--------------------------------

ΈÖÝÖÖ«Ö «êÂÖÖ«Ö ΄ÖÖêÆÖ«Ö ΎÖ֌΅Ö΄Öã"΅ÖŸÖê Ê®ÖéŸÖ΄Ö˅

΅ÖÃ΅Ö ŸÖã ®ÖîŸÖê €ÖêÂÖÖßÖÃ΅ÖÖ®ÖéŸÖÛúÖΈÞÖÓ ®ÖÖΧÃŸÖ ……11……

ŸÖŸ£Ö †ÖÝÖ΄Ö€Öê €ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ †ÞÖÓŸÖ―ÖÖÆ㛕ÖÖÞֆÖê †ÞÖãΎÖ•Öã’ÖÖê… †ΎÖÝÖ΄΅Ö ΧΎÖÃ΄ÖéŸÖÖÝÖ΄ÖÖ®ÖÖÓ †ΎÖÝÖΧ΄ÖÂ΅ÖŸÖÖÓ ΎÖÖ ΧÛúΧ΄ÖΧŸÖ ¦Ύ΅ÖÖÝÖ΄ÖΎ΅Ö―Ö€êΏÖÖê ®Ö Ã΅ÖÖΧ€ΧŸÖ "ÖêŸÖË? ®Ö, ΏÖ׌ŸÖΊþ―ÖÖê―Ö΅ÖÖêÝÖÃ΅Ö ÁÖãŸÖÖΎÖΈÞÖõÖ΅ÖÖê―ÖΏÖ΄Ö»ÖõÖÞÖÃ΅Ö ÃÖÖ΄―ÖΟÖÓ ŸÖ‘ÖÖÃÖ’ΎÖ֟Ö˅ †ÖÝÖ΄ÖÖ€ÞÞÖÖê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÖê… •ÖÓ ŸÖÓ ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê €ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ, •ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈ€ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ³ÖΧΎÖ΅Ö-€ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖΎΎÖΧ€ΧΈ’Ö€ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ "ÖêΧ€… ŸÖŸ£Ö •ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈ€ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ †ÞÖÓŸÖ―ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈÓ ΧŸÖÛúֻ֕ÖÖ€Ó… Ûú¬ÖÓ †ÞÖÓŸÖ―ÖÖÆã›Ö€Öê †Ö¬ÖÖΈ’ÖÞÖêÞÖ ΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÃÖ ÃÖΈßΈÃÃÖ †ÞÖÓŸÖΎÖΎÖ‹ÃÖÖê? ÞÖ, †ΧÃÖÃÖ€Ó ¬ÖÖΎÖΧ€ ―ÖΈÃÖãÃÖ€Ó ¬ÖÖΎÖΧ€ ‡""ÖêΎÖ΄ÖÖΧ€ÃÖã ŸÖ€Öê ΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÃÖ

--------------------------------

†®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛúÖê •ÖÖ®Ö®ÖêΎÖÖ»Öê ―ÖΈÓŸÖã ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ˆÃÖÛê ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖÃÖê ΈΧÆŸÖ •ÖßΎÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- Χ•Ö®ÖÛúÖê ―ÖÆ»Öê †ÖÝÖ΄ÖÛúÖ –ÖÖ®Ö £ÖÖ ΧÛӟÖã ―ÖΏ"ÖÖŸÖ ΧΎÖÃ΄ÖéŸÖ ÆÖê ÝÖ΅ÖÖ Æî †ÖîΈ •ÖÖê †ÖÝÖ΄ÖÛúÖê ³ÖΧΎÖÂ΅ÖÛúÖ»Ö΄ÖêÓ •ÖÖ®ÖêÓÝÖê ˆ®ÆêÓ ³Öß ¦Ύ΅ÖÖÝÖ΄Ö ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ Œ΅ÖÖêÓ ®Ö €ß •ÖÖ΅Ö?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÁÖãŸÖ–ÖÖ®ÖÖΎÖΈÞÖ Ûú΄ÖÔÛúÖ õÖ΅ÖÖê―ÖΏÖ΄Ö Æî »ÖõÖÞÖ Χ•ÖÃÖÛúÖ ‹êÃÖÖ ΏÖ׌ŸÖΊþ―Ö ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖ ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ˆ®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛê ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆ®ÆêÓ ¦Ύ΅ÖÖÝÖ΄Ö ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß Æî…

†ÖÝÖ΄ÖÃÖê †®΅ÖÛúÖê ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîӅ ΎÖÆ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî,

–ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ, ³ÖΎ΅Ö ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖîΈ ŸÖ«ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ… ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖÛú ΏÖÖÑÖÛúÖê •ÖÖ®Ö®Öê ΎÖÖ»ÖêÛê ŸÖß®ÖÖêÓ ÛúÖ»ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÆÖê®ÖêΎÖÖ»Öê ΏÖΈßΈÛúÖê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÃ‘Ö †£ÖÖԟÖË †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛúÖ –Ö֟ÖÖ †Ö¬Öê΅Ö Æî †ÖîΈ ˆÃÖÛúÖ ΏÖΈßΈ †Ö¬ÖÖΈ ÆîÓ, †ŸÖ‹ΎÖ †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛê –Ö֟ÖÖÃÖê †Ö¬ÖÖΈŸÖ΅ÖÖ ΏÖΈßΈ Χ³Ö®®Ö Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖ ΏÖΈßΈÛúÖê †®Ö®ŸÖ ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ ÛîÃÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈêÓ (ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈΎÖÖ»Öê) €ÖÖß ÆîÓ, ÃÖÖî ±úΈÃÖÖ (ÃÖÖî ±úΈÃÖÖΎÖÖ»Öê) €ÖÖê ÆîÓ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ ―ÖÎ΅ÖÖêÝÖÖêÓ΄ÖêÓ ŸÖΈΎÖÖΈ †ÖîΈ ±úΈÃÖÖÃÖê Χ³Ö®®Ö ―ÖΈÓŸÖ㠈®ÖÛê †Ö¬ÖÖΈ³ÖæŸÖ ―ÖãΉýÂÖÖêÓ΄ÖêÓ ³Öß Χ•ÖÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ †Ö¬Öê΅ÖΊþ―Ö ŸÖΈΎÖÖΈ †ÖîΈ ±úΈÃÖÖ ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ €êÜÖß •Ö֟Öß Æî, ˆÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ³Öß †Ö¬ÖÖΈ³ÖæŸÖ ΏÖΈßΈ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅ÖÛúÖ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ •ÖÖ®Ö »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΏÖÓÛúÖ -- ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö ÛúÖ»Ö΄ÖêÓ †Ö¬ÖÖΈ³ÖæŸÖ ΏÖΈßΈ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅ÖÛúÖ ˆ―Ö"ÖÖΈ ³Ö»Öê Æß ÆÖê •ÖֆÖê, ―ÖΈÓŸÖ㠆ŸÖßŸÖ †ÖîΈ †®ÖÖÝÖŸÖ ÛúÖ»Öß®Ö ΏÖΈßΈÖêÓ΄ÖêÓ ΅ÖÆ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, Χ•ÖÃÖÛúß ΈÖ•ÖÖΊþ―Ö ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ®Ö™ ÆÖê ÝÖ‡Ô Æî,

--------------------------------

ΧΎÖ †Ö¬ÖÖΈ―ÖãΉýÃÖÃÃÖ †Ö¬Öê΅ÖΎÖΎÖ€êêÃÖ€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… ³ÖΎÖ€ã ΎÖΌ΄ÖÖÞÖΧ΄Æ †Ö¬ÖÖΈÃÃÖ †Ö¬Öê΅ÖÖêΎÖ΅ÖÖΈÖê ÞÖր߀ÖÞÖÖÝÖ€ÛúÖ»ÖêÃÖã Χ’Ö? ÞÖ ‹ÃÖ €ÖêÃÖÖê, ÞÖ½-³ÖΧΎÖÃÃÖΈ••ÖΧ΄Æ ΧΎÖ ―ÖãΧΈÃÖê ΈÖ΅ÖÖ †ÖÝÖ""Χ€ Χ’Ö ΎÖΎÖÆÖΈ€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… ―֕•Ö΅Ö―֕•Ö‡ÞÖÖê ³Öê€Ö³ÖÖΎÖÖ€Öê ÞÖ ŸÖŸ£Ö †Ö¬ÖÖΈÖ¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖÖê… †Æ •Ö‡ ‹Ÿ£Ö ΧΎÖ †Ö¬ÖÖΈÖ¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖÖê ÆÖꕕÖ, •ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈ³ÖΧΎÖ΅ÖÖÞÖÓ ―ÖãÞÖΉý’Ö€Ö œãŒÛꕕÖêΧ’Ö… •ÖΧ€ ‹ΎÖÓ, ŸÖÖê ‹€Ó ―ÖΧΈÆΧΈ΅Ö ¬ÖÞÖãÃÖ€Ó ³ÖÓã•Ö€ßΧ€ ‹€Ó ÝÖÆê΅ÖΎΎÖӅ ®Ö ¬Ö®Öã¬ÖéԟÖÖΎÖãÖÖ΅ÖÖ΄ÖêΎÖÖ΅ÖÓ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ:, ¬Ö®ÖæÓÂ΅Ö―ÖÃÖÖ΅ÖÔ ³Öã•ÖÖ®ÖêÂΎÖΧ―Ö ‘¬Ö®Öã:ΏÖŸÖÓ ³ÖãӌŸÖ’ ‡ΧŸÖ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ€ΏÖÔ®Ö֟Ö˅ ®Ö ‘ÖéŸÖÛãú΄³Ö€é™֮ŸÖÖê ‘Ö™ŸÖê, ‘Ö™Ã΅Ö ‘ÖéŸÖΎ΅Ö―Ö€êΏÖÖ®Öã―Ö»Ö΄³ÖŸÖÖê €é™֮ŸÖ€Ö™ÖÔΧ®ŸÖÛú΅ÖÖê: ÃÖÖ¬Ö΄΅ÖÖÔ³ÖÖΎÖ֟Ö˅ •ÖÓ ŸÖÓ ³ÖΧΎÖ΅ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ †ÞÖÓŸÖ――ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖãÝÖ³ÖÖΎÖß

--------------------------------

†£ÖΎÖÖ Χ•ÖÃÖê ³ÖΧΎÖÂ΅Ö΄ÖêÓ ΈÖ•ÖÖΊþ―Ö ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêÝÖß, ‹êÃÖê ―ÖãΉýÂÖ΄ÖêÓ ³Öß Χ•ÖÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ ‘ΈÖ•ÖÖ †ÖŸÖÖ Æî’ ΅ÖÆ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ³Öß ÃÖ΄Ö—Ö »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΏÖÓÛúÖ -- ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö †ÖîΈ ―Ö΅ÖÖÔ΅Öß΄ÖêÓ ³Öê€ ®Ö ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖ ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ †Ö¬ÖÖΈ-†Ö¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ ÆîÓ … Χ±úΈ ³Öß ΅ÖΧ€ ΅ÖÆÖÑ ³Öß †Ö¬ÖÖΈ-†Ö¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖ ΄ÖÖ®ÖÖ •ÖÖΎÖê; ŸÖÖê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ †ÖîΈ ³ÖÖΎÖß ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓÛê Ûú£Ö®Ö΄ÖêÓ ―Öã®ÖΉýŒŸÖŸÖÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֋ÝÖß?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ Æî ŸÖÖê ‡ÃÖ €é™֮ŸÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ ‘ÃÖÖî ¬Ö®ÖãÂÖ (ÃÖÖî ¬Ö®ÖãÂÖΎÖÖ»Öê) ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈŸÖê ÆîӒ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ‡ÃÖ €é™֮ŸÖÛúÖê »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ¬Ö®ÖãÂÖÖêÓÛúÖê ¬ÖÖΈÞÖ ÛúΈ®ÖêΊþ―Ö †ΎÖãÖÖ΄ÖêÓ Æß ‘ÃÖÖî ¬Ö®ÖãÂÖ ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈŸÖê ÆîӒ ΅ÖÆ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛӟÖã ¬Ö®ÖãÂÖÖêÓÛúÖê €æΈ ÛúΈÛê ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»ÖÖêÓ΄ÖêÓ ³Öß ‘ÃÖÖî ¬Ö®ÖãÂÖ ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈŸÖê ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ΧÛú®ŸÖã ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ‘ÖéŸÖÛãú΄³ÖÛúÖ €é™֮ŸÖ »ÖÖÝÖæ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘Ö™΄ÖêÓ ‘ÖéŸÖ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •ÖÖ®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖ €é™֮ŸÖ †ÖîΈ €Ö™ÖÔ®ŸÖ΄ÖêÓ ÃÖÖ¬Ö΄΅ÖÔ ®ÖÆßÓ ÆîӅ

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖΧ®ÖõÖê―ÖÛê ŸÖß®Ö ³Öê€ ÆîÓ- –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ, ³ÖÖΎÖß †ÖîΈ ŸÖ«ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ… ‡®Ö΄ÖêÓÃÖê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ΄ÖêÓ –Ö֟ÖÖÛúÖ Χ‘ÖÛúÖ»Ö³ÖÖΎÖß ΏÖΈßΈ Χ»Ö΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî †ÖîΈ ³ÖÖΎÖß΄ÖêÓ •ÖÖê ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ –Ö֟ÖÖ ®ÖÆßÓ Æî ΧÛӟÖ㠆ÖÝÖê ÆÖêÝÖÖ ˆÃÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… †²Ö ΅ÖΧ€ •ÖÖê ―Ö΅ÖÖÔ΅Ö ―ÖÆ»Öê ÆÖê "ÖãÛúß Æî ΅ÖÖ †ÖÝÖê ÆÖêÝÖß ˆÃÖê Æß –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈÛúÖ †ŸÖßŸÖ †ÖîΈ ³ÖÖΎÖß ΄ÖÖ®Ö »ÖêÓ ŸÖÖê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ³ÖÖΎÖß ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅Ö΄ÖêÓ †ÖîΈ ³ÖÖΎÖß ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅Ö΄ÖêÓ ÛúÖê‡Ô †®ŸÖΈ ®ÖÆßÓ ΈÆ •Ö֋ÝÖօ ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ΄ÖêÓ ÃÖÓ²Ö®¬Ö―ÖÎÖ―ŸÖ Χ³Ö®®Ö †Ö¬ÖÖΈ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅ÖÛúÖ ˆ―Ö"ÖÖΈ ΧÛú΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî †ÖîΈ ³ÖÖΎÖß΄ÖêÓ ΎÖÆß ΎÖßÖ㠆ÖÝÖê ÆÖê®ÖêΎÖÖ»Öß ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖΊþ―ÖÃÖê ÛúÆß •Ö֟Öß Æî ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … ΅ÖͺΧ―Ö ―ÖÆ»Öê †Ö¬ÖÖΈ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅ÖÛúÖ ˆ―Ö"ÖÖΈ Χ€ÜÖÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ‘†ΧÃÖÃÖ€Ó ¬ÖÖΎÖΧ€’ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ €é™֮ŸÖ €ê †Ö΅Öê ÆîÓ, Χ•ÖÃÖÃÖê ΅ÖÆ ÃÖ΄Ö—Ö΄ÖêÓ †Ö •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú Χ•ÖÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ŸÖΈΎÖÖΈ¬ÖÖΈß ÃÖÖî ―ÖãΉýÂÖÖêÓÛê €ÖÖê―ÖΈ ‘ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈêÓ €ÖÖß Æî’ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ Ίþ―ÖÃÖê Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ÆÖêŸÖÖ Æî ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ †®Ö®ŸÖ †ÖΧ€ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛê –Ö֟ÖÖÛê ΏÖΈßΈÛúÖê ³Öß ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖΧ€ ÛúÆ ÃÖÛúŸÖê ÆîӅ ―ÖΈÓŸÖ㠕ÖÖê ΏÖΈßΈ †³Öß ―ÖÎÖ―ŸÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö Æî ΅ÖÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêÝÖÖ ˆÃÖê ÛîÃÖê ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖΧ€ ÛúÆ ÃÖÛúŸÖê ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆ―Ö"ÖÖΈ ÃÖÓ²Ö¨ ―Ö€Ö£ÖÔ΄ÖêÓ

--------------------------------

•ÖßΎÖÖê… •ÖÓ ŸÖÓ ŸÖΎΎÖΧ€ΧΈ’Ö€ΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ, Ûú΄΄ÖÖÞÖӟÖÓ ÞÖÖêÛú΄΄ÖÖÞÖӟÖΧ΄ÖΧ€… •ÖÓ ŸÖÓ Ûú΄΄ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ Ûú΄΄ÖÃÃÖ ―Ö€êÃÖօ •ÖÓ ŸÖÓ ÞÖÖêÛú΄΄ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ Ûú›΅Ö-Ήý•ÖÝÖ€ßΎÖÃÖ΄Öã§ÖΧ€ ‹΅Ö―Ö€êÃÖÖΧ€ ―ÖÖêÝÝÖ»Ö€ΎΎÖÓ ΎÖօ †ÖÝÖ΄Ö΄ÖΧ¬ÖÝÖ΄΅Ö ΧΎÖÃ΄ÖéŸÖ: ŒΎÖÖ®ŸÖ³ÖÔΎÖŸÖßΧŸÖ "Öê’Ö€ËΎ΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖê… •ÖÓ ŸÖÓ ÃÖÃÃÖ€ÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ¬Ö΄΄ÖÖΧ€€ΎΎÖÝÖ΅ÖӅ Ûãú€Öê? ÃÖÖÃÖ΅Ö’ÖêÞÖ €ΎΎÖÖÞÖÓ ΧΎÖÞÖÖÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… •ÖÓ ŸÖÓ ÝÖÞÖÞÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ²ÖÆãΎÖÞÞÖÞÖß΅ÖÓ ÃÖãÝÖ΄ÖÓ "օ •ÖÓ ŸÖÓ †―Ö€êΧÃÖ΅ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ―ÖΈ΄ÖÖÞÖæ … ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖê ¦Ύ΅ÖŸΎÖÓ ―ÖΟ΅ÖΧΎÖΧΏÖ™΅ÖÖê: ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖ΅ÖÖêΈ®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ: ΧÛúΧ΄ÖΧŸÖ ®Ö Ã΅ÖÖΧ€ΧŸÖ "ÖêŸÖË? ®Ö, ˆ"΅ÖŸÖê®Ö ŸÖÖΎÖ""ÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖÓ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖês®ŸÖ-³ÖÔΎÖןÖ, ŸÖ΅ÖÖê³ÖêÔ€ÖŸÖ˅ †®ŸÖÖê ΧΎÖ®ÖÖΏÖ:, ®Ö ΧΎÖͺŸÖê †®ŸÖÖê ΧΎÖ®ÖÖΏÖÖê ΅ÖÃ΅Ö ŸÖ€®Ö®ŸÖ΄Ö˅ ¦Ύ΅ÖÓ ΏÖÖΏΎÖŸÖ΄Ö®Ö®ŸÖÓ ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖ΄Ö˅ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ "Ö ¦Ύ΅ÖÝ֟ÖÖ®Ö®΅ÖÖ―ÖêõÖ΅ÖÖ Ûú™Ûúր߮ÖÖÓ ΎÖÖÃŸÖΎÖÖ®ŸÖÖ³ÖÖΎÖÖ―ÖêõÖ΅ÖÖ "Ö †®Ö®ŸÖ΄ÖË, ŸÖŸÖÖê ®ÖÖ®Ö΅ÖÖêΈêÛúŸΎÖΧ΄ÖΧŸÖ… ‹Ûú―Ö΀êΏÖê ―ÖΈ΄ÖÖÞÖÖî ŸÖ«ΆΧŸÖΧΈŒŸÖÖ―ÖΈÖê Χ«ŸÖß΅Ö: ―Ö΀êΏÖÖês®ŸÖΎ΅Ö―Ö€êΏÖ³ÖÖÛË ®ÖÖßÖßΧŸÖ ―ÖΈ΄ÖÖÞÖãΈ―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖ:… ŸÖ£ÖÖ

--------------------------------

ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖÛúÖ ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö ΅ÖÆ Æî ΧÛú Χ•ÖÃÖ ―ÖÎÛúÖΈ ¬Ö®ÖãÂÖÖêÓÛúÖê €æΈ ΈÜÖÛúΈ ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈ®Öê―ÖΈ ³Öß ‘¬ÖÞÖãÃÖ€Ó ³ÖãӕÖΧ€’ ΅ÖÆ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ²Ö®Ö •Ö֟ÖÖ Æî, ˆÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ †ŸÖßŸÖ †ÖîΈ †®ÖÖÝÖŸÖ ΏÖΈßΈÛúß †―ÖêõÖÖ ³Öß ˆ―Ö"ÖÖΈÃÖê †Ö¬ÖÖΈ-†Ö¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖ ΄ÖÖ®Ö ÛúΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖΧ€ ÃÖӖÖÖ ²Ö®Ö •Ö֟Öß Æî… ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ‘ÖéŸÖÛãú΄³ÖÛúÖ €é™֮ŸÖ ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê »ÖÖÝÖæ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ‘Ö™΄ÖêÓ ‘Öß ‡ÃÖ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ ®ÖÆßÓ ÆÖê®ÖêÃÖê ΎÖÆÖÑ †Ö¬ÖÖΈ-†Ö¬Öê΅Ö³ÖÖΎÖÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ ®ÖÆßÓ ÆîӅ

•ÖÖê •ÖßΎÖ ³ÖΧΎÖÂ΅ÖÛúÖ»Ö΄ÖêÓ †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛúÖê •ÖÖ®ÖêÝÖÖ ˆÃÖê ³ÖÖΎÖß-®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ŸÖ«ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®ŸÖ €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, Ûú΄Öԟ֫ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖîΈ ®ÖÖêÛú΄Öԟ֫ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ… –ÖÖ®ÖÖΎÖΈÞÖÖΧ€ †Öš Ûú΄ÖÖêÕÛê ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúÖê Ûú΄Öԟ֫ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ Ûú™Ûú, Ήý"ÖÛúΎÖΈ«ß―Ö †ÖîΈ ÃÖ΄Öã¦ÖΧ€ †£ÖΎÖÖ ‹Ûú ―Ö΀êΏÖÖΧ€ ―Öã€ËÝÖ»Ö¦Ύ΅Ö ΅Öê ÃÖ²Ö ®ÖÖêÛú΄Öԟ֫ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ-®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- •ÖÖê †ÖÝÖ΄ÖÛúÖ †¬΅Ö΅Ö®Ö ÛúΈÛê ³Öæ»Ö ÝÖ΅ÖÖ Æî ˆÃÖÛúÖ ¦Ύ΅ÖΧ®ÖõÖê―ÖÛê ΧÛúÃÖ ³Öê€΄ÖêÓ †®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‹êÃÖê •ÖßΎÖÛúÖ ŸÖ«ΆΧŸÖΧΈŒŸÖ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ΄ÖêÓ †®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ …

ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖ ¬Ö΄ÖÖÔΧ€ ¦Ύ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΈÆŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ¬Ö΄ÖÖÔΧ€ ¦Ύ΅Ö ΏÖÖΏΎÖןÖÛú ÆÖê®ÖêÃÖê ˆ®ÖÛúÖ Ûú³Öß ³Öß ΧΎÖ®ÖÖΏÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ ÆîӅ

•ÖÖê ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖ Æî ΎÖÆ ²ÖÆãΎÖÞÖÔ®Öß΅Ö †ÖîΈ ÃÖãÝÖ΄Ö Æî … ‹Ûú ―ÖΈ΄ÖÖÞÖãÛúÖê †―Ö΀êΧΏÖÛúÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîÓ …

ΏÖÓÛúÖ -- ¦Ύ΅ÖŸΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ †ΧΎÖΧΏÖ™ ‹êÃÖê ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖ †ÖîΈ †―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖÛúÖ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ΄ÖêÓ †®ŸÖ³ÖÖÕΎÖ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ÆÖê •Ö֟ÖÖ ÆîÓ?

--------------------------------

"Ö Ûú£Ö΄Ö΅ÖÓ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖê ¦Ύ΅ÖÝ֟ÖÖ®Ö®ŸÖÃÖÓÜ΅ÖÖ―ÖêõÖ΅ÖÖ †®Ö®ŸÖΎ΅Ö―Ö€êΏÖ³Ö֕΅Ö®ŸÖ³ÖÔΎÖêŸÖ˅ ¦Ύ΅ÖÓ ―ÖΟ΅ÖêÛúŸΎÖÓ ŸÖ‘ÖÖΧÃŸÖ ‡ΧŸÖ "ÖêŸÖË? †ÃŸÖ㠟֣ÖîÛúŸΎÖÓ ®Ö ―Öã®ÖΈ®΅Öê®ÖÖ®΅Öê®Ö ―ÖÎÛúÖΈêÞÖÖ΅Ö֟ÖÖ®Ö®Ÿ΅ÖÓ ―ÖÎΧŸÖ… •ÖÓ ŸÖÓ ‹΅ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ »ÖÖêÝÖ΄Ö•—ÖÖ€Öê ‹ÝÖÃÖêΧœÓ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê †ÓŸÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ‹΅ÖÖÞÖӟÖӅ ÞÖ €ΎΎÖÖÞÖӟÖê €ΎΎÖ³Öê€΄ÖΧÃÃ։úÞÖ Χ½€ê ‹€΄ÖÞÖӟÖÓ ―Ö€Χ€, ‹ÝÖ€ΎΎÖÃÃÖÖÝÖÖÃÖÃÃÖ ―֕•ÖΎÖÃÖÖÞÖ€ÓÃÖÞÖÖ³ÖÖΎÖ΄ÖΧÃÃ։úÞÖ Χ½€’ÖÖ€Öê … •ÖÆÖ †―ÖÖΈÖê ÃÖÖÝÖΈÖê, †£ÖÖÆÓ •Ö»ÖΧ΄ÖΧ€… •ÖÓ ŸÖÓÓ ˆ³Ö΅ÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ŸÖ¬ÖÖ "ÖêΎÖ ˆ³Ö΅ÖΧ€ÃÖ֋ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê †ÓŸÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ˆ³Ö΅ÖÖ€êÃÖÖÞÖӟÖӅ •ÖÓ ŸÖÓ ΧΎÖŸ£ÖÖΈÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ―Ö€ΈÖÝÖÖΈêÞÖ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê †ÓŸÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ³ÖΎÖΧ€… •ÖÓ ŸÖÓ ÃÖΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ‘ÖÞÖÖÝÖÖΈêÞÖ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê †ÓŸÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ÃÖΎΎÖÖÞÖӟÖÓ ³ÖΎÖΧ€… •ÖÓ ŸÖÓ ³ÖÖΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆӆÖÝÖ΄Ö€Öê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ΅Ö… †ÖÝÖ΄Ö€Öê ³ÖÖΎÖÖÞÖӟÖÓ †ÞÖÓŸÖ―ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖÝÖÖê ˆΎÖ•Öã’ÖÖê… •ÖÓ ŸÖÓ ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ³ÖÖΎÖÖÞÖӟÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖÛúֻ֕ÖÖ€ †ÞÖÓŸÖ―Ö••Ö΅Ö―ÖΧΈÞÖ€•ÖßΎÖÖΧ€€ΎΎÖӅ

--------------------------------

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖÛúÖ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ΄ÖêÓ ŸÖÖê †®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ ÆÖêŸÖÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ―ÖΈÃ―ÖΈ ³Öê€ ÆîӅ †ÖÝÖê ˆÃÖßÛúÖ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ- †®ŸÖ ΧΎÖ®ÖÖΏÖÛúÖê ÛúƟÖê ÆîÓ, Χ•ÖÃÖÛúÖ †®ŸÖ †£ÖÖԟÖË ΧΎÖ®ÖÖΏÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ ˆÃÖê †®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ¦Ύ΅Ö ΏÖÖΏΎÖŸÖÖ®Ö®ŸÖ Æî †ÖîΈ ®ÖÖêÛú΄ÖÔ ¦Ύ΅ÖÝÖŸÖ †®Ö®ŸÖŸÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ †ÖîΈ Ûú™ÛúÖΧ€Ûê ΎÖßÖãŸÖ: †®ŸÖÛê †³ÖÖΎÖÛúß †―ÖêõÖÖ †®Ö®ŸÖ ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ‹ÛúŸΎÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî… ‹Ûú―Ö΀êΏÖß ―ÖΈ΄ÖÖÞÖã΄ÖêÓ ˆÃÖ ‹Ûú ―Ö΀êΏÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ †®ŸÖ ‡ÃÖ ÃÖӖÖÖÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê®ÖêΎÖÖ»ÖÖ €æÃÖΈÖ ―Ö΀êΏÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖΈ΄ÖÖÞÖ㠆―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖ Æî… ‹êÃÖß ΧãÖΧŸÖ΄ÖêÓ ¦Ύ΅ÖÝÖŸÖ †®Ö®ŸÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ †®Ö®ŸÖ ÃÖӖÖÖÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê®ÖêΎÖÖ»Öê ®ÖÖêÛú΄ÖÔ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ΄ÖêÓ ΎÖÆ †―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖ ÛîÃÖê †®ŸÖ³ÖæÔŸÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, †£ÖÖԟÖË ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê †―Ö΀êΏÖÖ®Ö®ŸÖ ³Öß ÃΎÖŸÖ®‘Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ¦Ύ΅ÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ‹ÛúŸΎÖ ŸÖÖê ˆ®Ö΄ÖêÓ ―ÖÖ΅ÖÖ Æß •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‡®Ö †®Ö®ŸÖÖêÓ΄ÖêÓ ΅ÖΧ€ ¦Ύ΅ÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ‹ÛúŸΎÖ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ŸÖÖê ΈÆÖ †ÖΎÖê, ―ÖΈÓŸÖ㠇ŸÖ®Öê ΄ÖÖ‘ÖÃÖê ‡®Ö †®Ö®ŸÖÖêÓ΄ÖêÓ †®΅Ö †®΅Ö ―ÖÎÛúÖΈÃÖê †Ö΅Öê Æ㋠†Ö®Ö®Ÿ΅ÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ‹ÛúŸΎÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî…

»ÖÖêÛúÛê ΄Ö¬΅ÖÃÖê †ÖÛúÖΏÖ-―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ‹Ûú ÁÖêÞÖßÛúÖê €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖÛúÖ †®ŸÖ ®ÖÆßÓÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖê ‹ÛúÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ¦Ύ΅Ö³Öê€ÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö »ÖêÛúΈ ΧÃ£ÖŸÖ ¦Ύ΅ÖÖ®Ö®ŸÖ΄ÖêÓ ΅ÖÆ ‹ÛúÖ®Ö®ŸÖ †®ŸÖ³ÖæÔŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ΅ÖÆ ‹ÛúÖ®Ö®ŸÖ ‹Ûú †ÖÛúÖΏÖ¦Ύ΅ÖÛúÖ †®ŸÖ ®ÖÆßÓ Χ€ÜÖÖ‡Ô €ê®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖ ˆÃÖÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö »ÖêÛúΈ ΧÃ£ÖŸÖ ÆîÓ, •ÖîÃÖê †―ÖÖΈ ÃÖ΄Öã¦, †£ÖÖÆ •Ö»Ö ‡Ÿ΅ÖÖΧ€… »ÖÖêÛúÛê ΄Ö¬΅ÖÃÖê †ÖÛúÖΏÖ ―Ö΀êΏÖ―ÖÓ׌ŸÖÛúÖê €Öê Χ€ΏÖֆÖêÓ΄ÖêÓ €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖÛúÖ †®ŸÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖê ˆ³Ö΅ÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ †ÖÛúÖΏÖÛúÖê ―ÖÎŸÖΈΊþ―ÖÃÖê €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖÛúÖ †®ŸÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖê ΧΎÖßÖÖΈÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ †ÖÛúÖΏÖÛúÖê ‘Ö®ÖΊþ―ÖÃÖê €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖÛúÖ †®ŸÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖê ÃÖΎÖÖÔ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ †ÖÝÖ΄Ö †ÖîΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ³ÖÖΎÖÖ®Ö®ŸÖ €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… †®Ö®ŸÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ΏÖÖÑÖÛúÖê •ÖÖ®Ö®ÖêΎÖÖ»Öê †ÖîΈ ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ˆÃÖÛê ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖÃÖê ˆ―Ö΅ÖãŒŸÖ •ÖßΎÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö³ÖÖΎÖÖ®Ö®ŸÖ ÛúƟÖê Æî… Χ‘ÖÛúֻ֕ÖÖŸÖ †®Ö®ŸÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÃÖê ―ÖΧΈÞÖŸÖ •ÖßΎÖÖΧ€ ¦Ύ΅Ö ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö³ÖÖΎÖÖ®Ö®ŸÖ ÆîӅ

--------------------------------

‹€êÃÖ㠆ÞÖӟÖêÃÖã ÛêÞÖ †ÞÖӟÖêÞÖ ―Ö΅Ö€Ó? ÝÖÞÖÞÖÖÞÖӟÖêÞÖ ―Ö΅Ö€Ó… ŸÖÓ Ûú¬ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•ÖΧ€? ‘Χ΄Ö""և™Ëšß ÛêΎÖΧ›΅Ö֒ ‡Χ€ ΧÃÖÃÃÖêÞÖ ―ÖãΧ""€ê ‘†ÞÖӟÖ֒ ‡Χ€ ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþΎÖÞÖÖ€Öê •ÖÖΧÞ֕•ÖΧ€… ÞÖ "Ö ÃÖêÃÖ-†ÞÖӟÖÖΧÞÖ ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþΎÖ΅ÖÖΧÞÖ, ŸÖŸ£Ö ŸÖ¬ÖÖ †€ÓÃÖÞÖÖ€Öê… •ÖΧ€ ÝÖÞÖÞÖÖÞÖӟÖêÞÖ ―ÖÝÖ€Ó ŸÖÖê ÃÖêÃÖ-€ÃÖΧΎÖ¬Ö-†ÞÖÓŸÖ―ÖΊþΎÖÞÖÓ ΧÛú΄Ö™ËšÓ ÛúßΈ€ê? ΎÖã""Ö€ê--

†ΎÖÝÖ΅ÖΧÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ ―Ö΅Ö€ÃÃÖ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖΧÞÖΧ΄Ö’ÖÓ "Ö …

ÃÖÓÃÖ΅ÖΧΎÖÞÖÖÃÖÞÖ™ËšÓ ŸÖ""֟£ÖΎÖ¬ÖÖΈÞÖ™ËšÓ "Ö1 (ÃÖÓ. ―Ö. ÝÖÖ. 15,) ……12……

ˆ’ÖÓ "Ö ―ÖãΎΎÖÖ‡ΧΈ‹ΧÆ--

•ÖŸ£Ö ²ÖÆæ •ÖÖÞÖꕕÖÖê †―ÖΧΈΧ΄Ö€Ó ŸÖŸ£Ö ΧÞÖ׌ÜÖΎÖê ÃÖæΈß…

•ÖŸ£Ö ²ÖÆã†Ó ÞÖ •ÖÖÞև "ֈŸ£ÖΎÖÖê ŸÖŸ£Ö ΧÞ֌ÜÖêΎÖÖê2 (ÃÖÓ. ―Ö. ÝÖÖ. 14 (€êÜÖÖê ―Ö֚ ³Öê€) ". 3) ……13……

†¬ÖΎÖÖ ΧÞ֌ÜÖêΎÖΧΎÖΧÃÖ½΄Öê€Ó ΎÖΧÞÞ֕•Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ÖÖΈÃÃÖã――Ö£ÖÖ꟣ÖÖÞÖÓ Ûãú••ÖÖ ‡Χ€ ΧÞ֌ÜÖêΎÖÖê ÛúßΈ€ê … ŸÖ£ÖÖ "ÖÖêŒŸÖ΄ÖË--

--------------------------------

ΏÖÓÛúÖ -- ‡®Ö Ý΅ÖÖΈÆ ―ÖÎÛúÖΈÛê †®Ö®ŸÖÖêÓ΄ÖêÓÃÖê ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ΧÛúÃÖ †®Ö®ŸÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΧΏÖÂ΅ÖÛê «ÖΈÖ ―Öæ"®Öê―ÖΈ ‘†®Ö®ŸÖ ÆîӒ ‡Ÿ΅ÖÖΧ€ Ίþ―ÖÃÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî… ‡ÃÖ ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ ΏÖêÂÖ †®Ö®ŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ΏÖêÂÖ †®Ö®ŸÖÖêÓ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖΊþ―ÖÃÖê Ûú£Ö®Ö ®ÖÆßÓ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖΧ€ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî ŸÖÖê ÝÖÞÖ®ÖÖ®Ö®ŸÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ ΏÖêÂÖ €ΏÖ ―ÖÎÛúÖΈÛê †®Ö®ŸÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ΧÛúÃÖΧ»Ö΅Öê ΧÛú΅ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛê Χ®ÖΎÖÖΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, ―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛê ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, ÃÖÓΏÖ΅ÖÛúÖ ΧΎÖ®ÖÖΏÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, †ÖîΈ ŸÖ’ΎÖÖ£ÖÔÛúÖ Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ÃÖ³Öß †®Ö®ŸÖÖêÓÛúÖ Ûú£Ö®Ö ΧÛú΅ÖÖ Æî ……12……

―ÖæΎÖÖÔ"ÖÖ΅ÖÖêÕ®Öê ³Öß ÛúÆÖ Æî--

•ÖÆÖÑ •ÖßΎÖÖΧ€ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖÆê, ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ †Ö"ÖÖ΅ÖÔ ÃÖ³ÖßÛúÖ Χ®ÖõÖê―Ö ÛúΈê… ŸÖ£ÖÖ •ÖÆÖÑ ―ÖΈ ²ÖÆãŸÖ ®Ö •ÖÖ®Öê, ŸÖÖê ΎÖÆÖÓ―ÖΈ "ÖÖΈ Χ®ÖõÖê―Ö †ΎÖΏ΅Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê ……13……

†£ÖΎÖÖ Χ®ÖõÖê―ÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ΧÛú΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ ΅ÖÆ ΧΎÖÂÖ΅Ö Ûú€ÖΧ"֟ÖË ΎÖŒŸÖÖÛúÖê ˆ®΄ÖÖÝÖÔ΄ÖêÓ »Öê •ÖÖΎÖê, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ÃÖ³Öß †®Ö®ŸÖÖêÓÛúÖ Χ®ÖõÖê―Ö ΧÛú΅ÖÖ Æî… ÛúÆÖ ³Öß Æî--

--------------------------------

―ÖÎ΄ÖÖÞÖ-®Ö΅ÖΧ®ÖõÖê―Öî΅ÖÖêÔs£ÖÖêÔ ®ÖÖΧ΄ÖÃÖ΄Ößõ΅ÖŸÖê …

΅Ö㌟ÖÓ "ÖÖ΅ÖãŒŸÖΎÖ€Ë ³ÖÖΧŸÖ ŸÖÃ΅ÖÖ΅Ö㌟ÖÓ"Ö "Ö ΅ÖãŒŸÖΎÖŸÖË …… 14……

–ÖÖ®ÖÓ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖΧ΄ÖŸ΅ÖÖÆãΉý―ÖÖ΅ÖÖê ®΅ÖÖÃÖ ˆ"΅ÖŸÖê …