--------------------------------

". 36

--------------------------------

79228162514264337593543950336 ‹Χ’Ö΅Ö΄Öê’Ö΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖΧÃÖΧ΄Æ1 ÃÖÓÜÖê••Ö―Ö€ΈÓÝÖã»ÖêΧÆ ÝÖãΧÞÖ€ê ΄ÖÖÞÖãÃÖÜÖê’ÖÖ€Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖ’Ö――ÖÃÖÓÝÖօ ΄ÖÖÞÖãÃÖ»ÖÖêÝÖÜÖê’Ö±ú»Ö―Ö΄ÖÖÞÖ―Ö€ΈÓÝÖã»ÖêÃÖã ÃÖÓÜÖꕕÖãÃÃÖêÆÓÝÖã»Ö΄Öê’ÖÖêÝÖÖÆÞÖÖê ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖÃÖ߅ ÃÖ΄΄ÖÖΧ€ Χ’Ö ÞÖÖÃÖÓÛúΧÞ֕•ÖÓ, ÃÖΎΎÖãŒÛúÃÃÖÖêÝÖÖÆÞÖ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖΧÃÖΧ΄Æ ÃÖÓÜÖê••Ö―Ö΄ÖÖÞÖ-―Ö€ΈÓÝÖã»Ö΄Öê’ÖÖêÝÖÖÆÞÖÝÖãÞÖÝÖÖΈ΄ÖãÆΧΎÖŸ£ÖÖΊþþΎÖ»ÖÓ³ÖÖ€Öê … ÃÖΎΎÖ½ΧÃÖΧ¨€êΎÖÖÞÖÓ Χ―Ö ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖÃÖ߀Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖÞÖÓ ÞÖ ÃÖΎΎÖ½ΧÃÖΧ¨ΧΎÖΎÖÖÞÖê •ÖÓ²Öæ€ßΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖê †ÖêÝÖÖÆÖê (ÃÖÖê) †ΧŸ£Ö, ŸÖ’ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖêÝÖÖÆÞÖÖÞÖÓ ŸÖŸ£ÖÖΎÖ½ÖÞÖΧΎÖΈÖêÆÖ€Öê … ŸÖ΄ÆÖ ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••ÖΈÖÃÖß ‹΅ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ß†Öê ÃÖÖΧ€Έê΅ÖÖ Χ’Ö ‘Öê’ÖΎΎÖօ

--------------------------------

‡ÃÖê €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛê ΧΎÖ®ÖÖ œÖ‡Ô «ß―ÖÛúß •Ö΄²Öæ«ß―Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Ûúß ÝÖ‡Ô ÜÖӛΏÖ»ÖÖÛúֆÖêÓ †£ÖÖԟÖË 1329 ÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛê ΧΎÖ®ÖÖ œÖ‡Ô «ß―ÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö †Ö΅ÖÖ-

114387854474986349025

10887168 ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈ ΅ÖÖê•Ö®Ö

‡ÃÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ²Ö®ÖÖ®ÖêÛê‹ Χ»Ö΅Öê ―ÖæΎÖÖêԌ’Ö ΄ÖÖ―ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÃÖÖΈ 42 x 20002 x 42 x 242 ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ‡Â™ õÖê‘Ö±ú»Ö †Ö΅ÖÖ-

6197084666816416200000000―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈ †ÓÝÖã»Ö.

†²Ö ΅ÖΧ€ 79228162514264337593543950336 ‡ŸÖ®Öß ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖÛúÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÃÖê ÝÖãÞÖÖ ΧÛú΅ÖÖ •ÖÖ΅Öê ŸÖÖê ˆÃÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖê ΄Ö®ÖãÂ΅Ö õÖê‘ÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖÛúÖ ―ÖÎÃÖÓÝÖ †Ö •ÖÖ΅ÖêÝÖօ ΅ÖΧ€ ÛúÖê‡Ô ‹êÃÖß †ÖΏÖÓÛúÖ ÛúΈê ΧÛú ΄Ö®ÖãÂ΅Ö»ÖÖêÛúÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö •ÖÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÃÖê »ÖÖ΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî ˆÃÖ΄ÖêÓ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ˆŸÃÖê¬ÖÖÓÝÖã»Ö΄ÖÖ‘Ö †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ΅ÖêÝÖß, ÃÖÖê šßÛú ®ÖÆßÓ Æîê, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖ²ÖÃÖê ˆŸÛéú™ †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖΈÖΧΏÖ΄ÖêÓ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ-―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö΄ÖÖ‘Ö †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛê ÝÖãÞÖÛúÖΈÛúÖ ΄ÖãÜÖ ΧΎÖßÖÖΈ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖ¨ßÛê €êΎÖÖêÓÛúÖê ³Öß •Ö΄²Öæ«ß―Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê ΧΎÖ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ΈÆ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ΎÖÛúÖΏÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖ¨ß ΧΎÖ΄ÖÖ®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ €êΎÖÖêÓÛúÖ ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ †ΎÖãÖÖ®Ö ΄ÖÖ®Ö®ÖêÓ΄Öê ΧΎÖΈÖê¬Ö †ÖŸÖÖ Æî… ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖ ‹Ûú ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÃÖê †Χ¬ÖÛú Æî, ‹êÃÖÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ Χ®ÖΎÖÖÃÖ õÖê‘Ö œÖ‡Ô «ß―Ö Æî, Χ•ÖÃÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÃÖ ―ÖêӟÖÖ»ÖßÃÖ »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî… ‡ÃÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 16009030654601 19/256 ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖÛê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö 9442510496819434000000000 ÆÖêŸÖê ÆîÓ, ―ÖΈÓŸÖã œÖ‡Ô «ß―ÖÛê õÖê‘Ö±ú»Ö΄ÖêÓÃÖê €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛúÖ

--------------------------------

1 ŸÖ»Ö»Öß®Ö΄ÖΎÖæÝÖΧΎÖ΄Ö»ÖÓ ¬Öã΄ÖΧÃÖ»ÖÖÝÖÖΧΎÖ"ÖÖêΈ΄Ö΅Ö΄ÖêΊþ… ŸÖ™ÆΧΈÜ֗ÖÃÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ Æã ΄ÖÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖÃÖÓÜÖÓÛúօ ÝÖÖê.•Öß.158." ΧŸÖ ΧŸÖ ÜÖ ―ÖÞÖ ®ÖΎÖ ןÖÝÖ "ֈ ―ÖÞÖ ΧŸÖÝÖ ®ÖΎÖ ―ÖÓ"Ö ÃÖÝÖ ΧŸÖÝÖ ΧŸÖÝÖ "ֈΈÖê…" €ã "ֈ ‡ÝÖ ―ÖÞÖ €ã " ‡ÝÖ †› €ã €ã ®ÖΎÖ ÃÖÝÖ •ÖÆ®®Ö ®ÖΈÖ …… »ÖÖê.―ÖÎ.ÃÖÝÖÔ 7. ―Ö‘Ö 108.

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ, ÃÖÓÜÖꕕÖօ… 46……

--------------------------------

õÖê‘Ö±ú»Ö ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ ΏÖêÂÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 6197084666816416200000000 ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΈÆŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, €Öê®ÖÖêÓ ÃÖ΄Öã¦ÖêÓ΄Öê †®ŸÖ«ßÔ―Ö•Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆÖêŸÖê Æ㋠³Öß ˆ®ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †Ÿ΅Ö»―Ö ÆÖê®ÖêÃÖê ˆ®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÛúß ΅ÖÆÖÑ ΧΎÖΎÖõÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß ÝÖ‡Ô Æî… ‹Ûú ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÛúÖ Χ®ÖΎÖÖÃÖ õÖê‘Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖæΎÖÔ΄ÖêÓ •ÖÖê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô Æî ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ˆÃÖÃÖê Ûú΄Ö Æß ÆÖê®Öß "ÖÖΧÆ΅Öê… ―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖê 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄ÖÖ®Ö »Öê®Öê ―ÖΈ 25 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»ÖΎÖÖ»Öê õÖê‘Ö΄ÖêÓ ˆ®ÖÛúÖ ΈÆ®ÖÖ ΧÛúÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ³Öß ÃÖÓ³ÖΎÖ ®ÖÆßÓ Æî… ÛúÖΈÞÖ ΧÛú œÖ‡Ô «ß―ÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 25 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æß Æî… Ûú€ÖΧ"֟ÖË ΅ÖÆ ÛúÆÖ •ÖÖ΅Öê ΧÛú ‰ú―ÖΈ •ÖÖê 25 †ÓÛú ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»Ö ÛúÆÖ Æî ΎÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖÓÝÖã»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî … ΅ÖΧ€ ‡ÃÖÛê ˆŸÃÖê¬ÖÖÓÝÖã»Ö ÛúΈ Χ»Ö΅ÖÖ •ÖÖ΅Öê ŸÖÖê ‡ÃÖ΄ÖêÓ 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ΅ÖêÝÖß, ÃÖÖê ³Öß ²ÖÖŸÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆŸÛéú™ †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ˆŒŸÖ õÖê‘Ö΄ÖêÓ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ®ÖÖ †ΏÖŒ΅Ö Æî… †ÖÛúÖΏÖÛúß †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛúß ΧΎÖΧ"Ö‘ÖŸÖÖÃÖê ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ ΈÆŸÖÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÛúÆ®ÖÖ ³Öß ΅Öã׌ŸÖ΅ÖãŒŸÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ΎÖÝÖÖÊ΄ÖÖ®Ö ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ ÃÖÓ΅ÖÖêÝÖΊþ―Ö †®΅ÖÖê®΅Ö ―ÖÎΎÖêΏÖΊþ―Ö ÃÖÓ²Ö®¬Ö Æß †»―Ö õÖê‘Ö΄ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê †Χ¬Öš֮ÖÛê Χ»Ö΅Öê ÛúÖΈÞÖ Æî1… ―ÖΈÓŸÖã ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ―ÖΈÃ―ÖΈ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÃÖÓ²Ö®¬Ö ÝÖ³ÖÖÔΧ€ †ΎÖãÖÖÛúÖ "Öê›ÛúΈ ―ÖÎÖ΅Ö: ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ •ÖÖê ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÃÖê ®Öß"ÖêÛúß †ÖîΈ ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ßÃÖê ‰ú―ÖΈÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆß ΅Öã׌ŸÖ΅ÖãŒŸÖ Æî… €æÃÖΈê ΅ÖΧ€ ˆ®ÖŸÖßÃÖ †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ΄ÖÖ®Ö »Öß •ÖÖ΅Öê, ŸÖÖê ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÃÖê ןÖÝÖãÞÖê †£ÖΎÖÖ, ÃÖ֟ÖÝÖãÞÖê •ÖÖê ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆ ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê ΧΎÖ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ‡ŸÖ®Öê €êΎÖÖêÓÛúÖ ΈÆ®ÖÖ †ΏÖŒ΅Ö Æî… ‡ÃÖÛúÖ ÛúÖΈÞÖ ΅ÖÆ Æî ΧÛú ‹Ûú »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÛê ˆŸÃÖê¬ÖΊþþ―Ö ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ÛúΈ®Öê―ÖΈ ³Öß ˆ®ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †½Ö‡ÔÃÖ †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî †ÖîΈ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖê 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄ÖÖ®Ö »Öê®Öê ―ÖΈ 30 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ΅ÖÆ ŸÖÖê Χ®ÖΧΏ"ÖŸÖ Æî ΧÛú ‹Ûú €êΎÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΈÆŸÖÖ Æî, ―ÖΈÓŸÖã ΅ÖÆÖ õÖê‘Ö±ú»ÖÛê €êΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê Ûú΄Ö ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê 30 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ €êΎÖÖêÓÛúÖ 28 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»ÖΎÖÖ»Öê õÖê‘Ö΄ÖêÓ ΈÆ®ÖÖ ΧÛúÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ³Öß ÃÖÓ³ÖΎÖ ®ÖÆßÓ Æî… ‡ÃÖÃÖê ³Öß ΅ÖÆß ΧÃÖ¨ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ •ÖÖê ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ®Öß"Öê †ÖîΈ ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ‰ú―ÖΈ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆß šßÛú Æî…

ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê Æî ? ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 46……

--------------------------------

1 ‹ŸÖê³΅Ö: ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖÞÖÖÓ ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞ֟ΎÖêsΧ―Ö †ÖÛúÖΏÖÃ΅ÖÖΎÖÝÖÖÆΏÖ׌ŸÖΎÖîΧ"Ö‘΅Ö֟ÃÖÓΏÖßΧŸÖ®ÖÔ ÛúŸÖÔΎ΅Öօ ÝÖÖê. •Öß. 159 ™ßÛúÖ.

--------------------------------

‹€Χ΄Æ ÃÖã’ÖΧ΄Æ ΄ÖÞÖãÃÖÖê‘Öê •ÖÓ "ֈÞÆÓ ÝÖãÞÖ½ÖÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖã’ÖÓ ŸÖÓ "ÖêΎÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ, ÃÖÓÝÖΧÆ€ΧŸÖΎÖꀒÖÞÖêÞÖ ―֕•Ö’Ö³ÖÖΎÖêÞÖ "Ö €ÖêÞÆÓ ΧΎÖÃÖêÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê…

―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ †•ÖÖêÝÖÛêΎÖΧ»Ö Χ’Ö †Öê‘ÖӅ… 47……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ †Ÿ£ÖÖê ―ÖãΎΎÖÓ ―ÖΊþΧΎÖ€Öê Χ’Ö ÞÖ ΎÖã""Ö€ê…

΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã Χ΄Ö""և½ß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ? ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ß‹ ˆΎÖΧΈ ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ß‹ Æê½€Öê "ÞÆÓ ΎÖÝÝÖÖÞÖ΄ÖãΎÖΧΈÃÖ’ÖÞÆÓ ΎÖÝÝÖÖÞÖÓ Æê½€Öêꅅ 48……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ ΎÖŒÜÖÖÞÖÓ ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖÃÖã’ÖΎÖŒÜÖÖÞÖêÞÖ ŸÖã»»ÖӅ ÞÖΎÖΧΈ ―ÖÓ"Ö΄ÖΎÖÝÝÖÃÃÖ ΧŸÖ³ÖÖÝÖê ―ÖÓ"Ö΄ÖΎÖÝÝÖΧ΄Æ "ÖêΎÖ ―Ö׌ÜÖ’Öê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖ΄ÖΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê ÆÖêΧ€… ŸÖêÞÖ ÃÖ’Ö΄ÖΎÖÝÝÖê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖÓ €ΎΎÖ΄ÖÖÝÖ""Χ€1 | »Ö¬€Ö€Öê ÃÖÝ֟ÖêΈÃÖÝÖãÞ֙˚ÖÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖê †ΎÖΧÞև€ê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßΧ΄Ö""Ö‡Χ½€ΎΎÖÓ ÆÖêΧ€…

--------------------------------

ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúƟÖê ÃÖ΄Ö΅Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ "ÖÖΈ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ •ÖÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ÛúΈŸÖê ÃÖ΄Ö΅Ö ˆÃÖß ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖÓÝÖéΧÆŸÖ Χ‘ÖΎÖꀟΎÖÛúß †―ÖêõÖÖ †ÖîΈ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ―Ö®ÖêÛúß †―ÖêõÖÖ €Öê®ÖÖêÓ ΈÖΧΏÖ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ ®ÖÆßÓ Æî…

―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ †΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê ÃÖ΄ÖÖ®Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîӅ… 47……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛÖ †£ÖÔ ―ÖÆ»Öê ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ®ÖÆßÓ ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ? ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ‰ú―ÖΈ †ÖîΈ ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ®Öß"Öê "šΎÖêÓ ΎÖÝÖÕÛê ‰ú―ÖΈ †ÖîΈ ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ®Öß"Öê ΄Ö¬΅ÖÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆîӅ… 48……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÛê Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®ÖÛê ŸÖã»΅Ö Æî… ‡ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÖÓ"ÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔ΄Öê ―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ÛúΈ €ê®Öê―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ »ÖÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ˆÃÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛê ¦Ύ΅ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ •ÖÖê ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆÃÖ΄ÖêÓÃÖê †―Ö®Öê ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî…

--------------------------------

1 €Öê ―ÖÞÖ ÃÖÝÖ €ãÝÖ "ÞÞÖΎÖ ÃÖÝÖ ―ÖÞÖ ‡ΧÝÖ ―ÖÓ"Ö ÞÖΎÖÖ ‹ŒÛÓ … ΧŸÖ΅Ö ―ÖÞÖ €ãÝÖ †› "――ÖÞÖ †½½ ‹ŒÛú €ãÝÖ΄ÖêŒÛÓ ‡ΧÝÖ €ãÝÖ "ֈ ÞÖΎÖ ―ÖÓ"Ö ΅Ö ΄ÖÞÖãΧÃÖΧÞÖΈÖΧÃÖÃÃÖ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖӅ 59421121885698253195157962752 ןÖ. ―ÖÓ. 160 ―Ö‘Ö. ―֕•Ö’Ö΄ÖÞÖãÃÃÖÖÞÖÓ ΧŸÖ"ֈŸ£ÖÖê ΄ÖÖÞÖãÃÖßÞÖ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ …… ÝÖÖê. •Öß. 159.

--------------------------------

΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ †•ÖÖêΧÝÖÛêΎÖΧ»Ö Χ’Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ? ÃÖÓÜÖꕕÖÖ …… 49……

΄ÖÞÖãÃÃÖÖê‘Öê ΎÖã’ÖÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê ÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ ÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã ÆΎÖΧ€… Ûãú€Öê ? †――ÖÃ֟£ÖΎÖê€ÖꀋÞÖ ÃÖÆ ―ֈΈÓ ÃÖ΄΄Ö§ÓÃÖÞÖ»ÖÓ³ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … ŸÖÓ Ûú¬ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê ? ‘ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ ÞÖΎÖãÓÃÖ΅ÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖΧ€Χ½ÞÖÖê… ‡ΧŸ£ÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ―ÖãΧΈÃÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖ֒ ‡Χ€ †――ÖÖ²ÖÆã†ÃÖã’ÖÖ€Öê ÛúÖΈÞÖÃÃÖ £ÖÖêΎÖ’ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê… ŸÖ€Öê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½†Ö€ßÞÖÓ Χ―Ö £ÖÖêΎÖ’ÖÓ ΧÃÖ¨Ó ÆΎÖΧ€… ÞÖΎÖΧΈ ‹Χ’Ö΅ÖÓ ŸÖêΧÃÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€ ÞÖ ÞÖΎΎÖ€ê, ÃÖÓ―ÖΧÆ ˆΎÖ‹ÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê…

--------------------------------

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΧÛúÃÖß ³Öß ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ˆÃÖßÛê Χ‘Ö³ÖÖÝÖÛúÖê •ÖÖê›ÍÛúΈ ˆÃÖÛúÖ ˆÃÖÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ˆÃÖ ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ΎÖÝÖÔÛê ‘Ö®ÖÛúÖ ŸÖß®Ö"֟Öã£ÖÖÕΏÖ »Ö²¬Ö †ÖŸÖÖ Æî… ŸÖ€®ÖãÃÖÖΈ ―ÖÖÓ"ÖΎÖê ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ˆÃÖßÛúÖ Χ‘Ö³ÖÖÝÖ •ÖÖê›ÍÛúΈ ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ―ÖÖÓ"ÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ‘Ö®ÖΊþ―Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛúÖ ŸÖß®Ö "֟Öã£ÖÖÕΏÖ »Ö²¬Ö †ÖŸÖÖ Æî… ΅ÖÆß ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî… ‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®Ö †ÖΧ€ ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, ΅ÖÆ •ÖÖê ΄Öæ»Ö΄ÖêÓ ÛúÆÖ Æî ‡ÃÖÃÖê ―ÖΟÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ˆ―Ö΅ÖãԌŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ³ÖÖΎÖΎÖê€Ûúß ―ÖάÖ֮֟ÖÖÃÖê ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî… ΅ÖΧ€ ΅ÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅ÖΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ÆÖêŸÖÖ ŸÖÖê ΄Öæ»Ö΄ÖêÓ ‘‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî’ ‹êÃÖÖ ®Ö ÛúÆÛúΈ ÛêΎÖ»Ö ‡ŸÖ®ÖÖ Æß ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ ΧÛú ‡ÃÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ "ÖÖΈ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … ―ÖΈÓŸÖã ÝÖÖê΄΄Ö™ÃÖÖΈÛúß ™ßÛúÖ΄ÖêÓ ΅ÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅ÖΎÖê€Ûúß †―ÖêõÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ΅ÖÖ Æî1 …

΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ †΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ŸÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ? ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 49……

ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓ΄Öê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛúß •ÖÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ ÛúÆß ÝÖ‡Ô Æî ˆÃÖÛê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ³ÖÖÝÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †―ÖÎΏÖÃŸÖ ΎÖê€Ûê ˆ€΅ÖÛê ÃÖÖ£Ö ―ÖÎ"ÖãΈ •ÖßΎÖÖêÓÛúÖê ÃÖ΄΅ÖÝ€ΏÖÔ®ÖÛúÖ »ÖÖ³Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘®Ö―ÖãÓÃÖÛúΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîӅ ÑÖßΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ •ÖßΎÖ ˆ®ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ †ÖîΈ ―ÖãΊþÂÖΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ˆ®ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ’ ‡ÃÖ †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÃÖê ÑÖßΎÖêΧ€΅ÖÖêÓÛê †»―Ö ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖÛúÖ ÃŸÖÖêÛú―Ö®ÖÖ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî †ÖîΈ ‡ÃÖßÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ÛúÛê ³Öß ÃŸÖÖêÛú―Ö®ÖÖ ΧÃÖ¨ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî… ―ÖΈÓŸÖ㠇ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ˆ®Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡ŸÖ®ÖÖ Æî, ΅ÖÆ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡ÃÖ ÛúÖ»Ö΄ÖêÓ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ˆ―Ö€êΏÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

--------------------------------

1 ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΏÖê: Χ‘Ö"֟Öã³ÖÖÔÝÖÖê ΄ÖÖ®ÖãÂÖßÞÖÖÓ ¦Ύ΅ÖÑÖßÞÖÖÓ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ ³ÖΎÖΧŸÖ … ÝÖÖê. •Öß. 159 ™ßÛúÖ.

--------------------------------

΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ? †ÃÖÓÜÖꕕÖօ… 50……

‹Ÿ£Ö ΧÞÖΎΎÖΧ’Ö-†―֕•Ö’Öê ΄ÖÖê’ÖæÞÖ »ÖΧ¨-†―֕•Ö’ÖÖÞÖÓ ÝÖÆÞÖÓ ÛúÖ΅ÖΎΎÖӅ Ûãú€Öê? ‹Ÿ£Ö ÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖΊþþΎÖÞÖÖ³ÖÖΎÖÞÞÖÆÖÞÖãΎÖΎÖ’Ö߀Öê… ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ †ΎÖÝÖ€ †ÃÖÓÜÖꕕÖÃÖΧΎÖÃÖêÃÖ―ÖΊþþΎÖÞÖ½΄Öã’ÖΈ΄ÖÖÆ-

†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ-ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞÖ …… 51……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ †Ÿ£ÖÖê ―ÖãΎΎÖÓ ²ÖÆãÃÖÖê ―ÖΊþΧΎÖ€Öê Χ’Ö ―ÖãÞÖÖê ÞÖ ΎÖã""Ö€ê ―ÖãÞÖΊþ’ֳ֋ÞÖ …

ÜÖê’ÖêÞÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … ןÖÃÃÖê ÃÖêœß‹ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê †ÓÃÖÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê… ΄ÖÞÖãÃÖ-†―֕•Ö’ÖêΧÆ ΊþΎÖÖ - ―Ö׌ÜÖ’ÖêΧÆ ÃÖêל΄ÖΎÖΧÆΈΧ€ †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€êÞÖ …… 52……

--------------------------------

»Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ ? †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 50……

΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ Χ®ÖΎÖéԟ΅ÖÖ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúÖêÓÛúÖêÓ ÝÖÎÆÞÖ ®Ö ÛúΈÛê »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛúÖ †³ÖÖΎÖ †®΅Ö£ÖÖ ²Ö®Ö ®ÖÆßÓ ÃÖÛúŸÖÖ Æî…

†―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΊþ―Ö Æî ΅ÖÆ ²ÖÖŸÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖΊþ―ÖÃÖê ŸÖÖê •ÖÖ®Ö »Öß, ―ÖΈ ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ˆÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ Æã†Ö, †ŸÖ: ˆÃÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ --

ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ΎÖÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ ……51……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †£ÖÔ ―ÖÆ»Öê †®ÖêÛúΎÖÖΈ ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, †ŸÖ: ―Öã®ÖΊþŒŸÖ €ÖêÂÖÛê ³Ö΅ÖÃÖê ―Öã®Ö: ®ÖÆßÓ ÛúƟÖê ÆîӅ

õÖê‘ÖÛúß †―ÖêõÖÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö ÆîӅ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ŸÖéŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ÝÖãΧÞÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ΏÖ»ÖÖÛúÖΊþ―ÖÃÖê ãÖÖΧ―ÖŸÖ ÛúΈÛê Ίþ―ÖÖΧ¬ÖÛú »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛú ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖß Æî …… 52……

ΏÖÓÛúÖ -- ‘ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö ÆîӒ ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ±ú»Ö ®ÖÆßÓ Æî… Ã֟ÖË΄ÖêÓ ŸÖ£ÖÖ Ύ΅ÖΧ³Ö"ÖÖΈÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ ÆÖê®Öê―ÖΈ Æß ΧΎÖΏÖêÂÖÞÖ ±ú»ÖΎÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ Æî…―ÖΈÓŸÖã ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ŸÖÖê ˆÃÖÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ Æß ®ÖÆßÓ Æî…

--------------------------------

‘ΧŸÖÃÃÖê ÃÖêœß‹ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê’ ‡Χ€ ‹€Ó ΎÖ΅ÖÞÖÓ ÞÖ ‘Ö›€ê, ±ú»ÖÖ³ÖÖΎÖօ ÃÖӟÖê ÃÖÓ³ÖΎÖê ΎÖΧ³Ö"ÖÖΈê "Ö ΧΎÖÃÖêÃÖÞÖ΄ÖŸ£ÖΎÖӟÖÓ ³ÖΎÖΧ€… ‹Ÿ£Ö ―ÖãÞÖ ÃÖÓ³ÖΎÖÖê ÞÖêΎÖ ‡Χ€ … ―ÖΧΈÆÖΈÖê ΎÖã""Ö€ê…ÃÖã’ÖêÞÖ ΧΎÖÞÖÖ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕ֕ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖêΧ›―Ö΄ÖÖÞÖÖê ÆÖêΧ€ Χ’Ö ÞÖ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê, ŸÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÃÖêל―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€ •ÖÖÞÖÖΎÖÞÖ½Χ΄Ö€Ó ΎÖ΅ÖÞÖÓ … ―ÖΧΈ΅Ö΄΄ÖÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÃÖêל‹ ―Ö΄ÖÖÞÖ΄ÖΎÖÝÖ€Χ΄ÖΧ€ "Öê ? ÞÖ, ‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ ²Ö»ÖêÞÖ ―ÖΧΈ΅Ö΄΄Ö―ÖΎÖã’ÖßÓ€Öê … †ÆΎÖÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÃÃÖ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê €ßÆ’ÖÞÖÓ †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÆÖêΧ€ Χ’Ö… †―֕•Ö’֋ΧÆ ΊþΎÖ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÖ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÓ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆÓ ΧŸÖ ΧŸÖÃÖã ΧΎÖ ―ÖÖ€êÃÖã ΊþΎÖÖΧÆ΅Ö―Ö••Ö’ÖΈÖÃÖß ―Ö׌ÜÖΧΎÖ€ΎΎÖÖê… ―ÖãÞÖÖê »Ö¨Χ΄Æ ΊþΎÖÖΧÆ΅Ö΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖΧÃÖ΄ÖΎÖΧÞÖ€ê ΄ÖÞÖãÃÃÖÖ―Ö••Ö’ÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ… †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ "Ö ŸÖÓ ŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€Ó "Ö †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€Ó ŸÖêÞÖ ÃÖ»ÖÖÝÖ³Öæ€êÞÖ ÃÖêœß †ΎÖΧÆΧΈ••ÖΧ€ Χ’Ö •ÖÓ ΎÖã’ÖÓ ÆÖêΧ€ …

--------------------------------

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †ÖÝÖê ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ΏÖÓÛúÖÛúÖ ―ÖΧΈÆÖΈ ÛúΈŸÖê ÆîӅ ÃÖæ‘ÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ ‘•ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖß †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî’ ΅ÖÆ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ ÆîÓ, †ŸÖ: •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, ‡ÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ˆŒŸÖ ΎÖ"Ö®Ö Χ€΅ÖÖ ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, ΅ÖÆ ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛê ²Ö»ÖÃÖê ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛúß ―ÖÎΎÖéΧ’Ö Æã‡Ô Æî…

†£ÖΎÖÖ, •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛúÖê ³Öß ÁÖêÞÖß ÛúƟÖê ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÛê ®ÖÖ΄ÖÛúß †ΎÖ΅ÖΎÖ΄ÖêÓ ―ÖÎΎÖéΧ’Ö €êÜÖß •Ö֟Öß Æî… •ÖîÃÖê,ÝÖÎÖ΄ÖÛê ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê €Ý¬Ö ÆÖê®Öê ―ÖΈ ÝÖÎÖ΄Ö •Ö»Ö ÝÖ΅ÖÖ ‹êÃÖÖ ÛúÆÖ Æî… †£ÖΎÖÖ,‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÛúΈ »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê ΧÛú ˆÃÖ ÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †£ÖÖ՟ÖË »ÖÓ²ÖÖ‡Ô †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî… ‘†―֕•ÖŸÖ‹ΧÆ ΊþΎÖ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÖ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹Χƒ ‡®Ö ŸÖß®ÖÖêÓ ³Öß Ã£ÖÖ®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΧÛÓÃÖß ³Öß ΎÖ"Ö®ÖÃÖê Ίþ―ÖÖΧ¬ÖÛú ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎõÖê―Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ―Öã®Ö: »Ö²¬Ö΄ÖêÓÃÖê ΉýΎÖÖΧ¬ÖÛú ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛê ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÖÛúÖê ŸÖéŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈÛê •ÖÖê »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ΏÖ»ÖÖÛúÖΊþ―Ö ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖß Æî, ΅ÖÆ ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †Χ³Ö―ÖÎÖ΅Ö Æî…

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓÃÖê ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΏÖêÂÖ ΈÆŸÖÖ Æî…ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö †ÖîΈ ŸÖéŸÖß΅Ö

--------------------------------

³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê… ΄ÖÞÖãÃÖΈÖΧÃÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓˆÖ ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ… ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßΧ΄Ö""և™Ëšß ÆÖêÓΧŸÖ… ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ŸÖŸ£Ö ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΧ΄Ö""և™Ëšß ÆÖêÓΧŸÖ… ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê ÆÖêÓΧŸÖ… ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖÓêΧŸÖ … ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖêÓΧŸÖ … ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö †―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖêÓΧ€… ˆΎÖΧΈ †Öê‘ÖӅ

†――ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ,Ã֟£ÖÖÞÖÓ ―ÖΈŸ£ÖÖÞÖÓ "ÖêΧ€… ŸÖŸ£Ö Ã֟£ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê… ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖê ΄ÖÞÖãÃÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê… ŸÖÃÃÖêΎÖ €ΎΎÖ΄ÖÃÖÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê? ÃÖÝÖ€ΎΎÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê… ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê… †ÆΎÖÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖΧÞÖ ÃÖêל―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞօ ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê?

--------------------------------

ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ―ÖΈÃ―ÖΈ ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê •ÖÖê ΈÖΧΏÖ †ÖΎÖê ˆÃÖÃ֕ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈÛê »Ö²¬Ö ΈÖΧΏÖ΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú Ûú΄Ö ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî †ÖîΈ ‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî…

†²Ö ³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê ÆîÓ- ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÆîӅΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ‡ÃÖÛê ‰ú―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê ÃÖ΄ÖÖ®Ö ³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …

†»―Ö²ÖÆãŸΎÖ ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ,―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ †ÖîΈ ÃÖΎÖÔ ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ…ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê ÆîÓ- ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîӅ ˆ®ÆßÓ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÛúÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †―Ö®Öê ¦Ύ΅ÖÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî… ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Œ΅ÖÖ ÆîÓ? †―Ö®ÖÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Æî… †£ÖΎÖÖ, •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî •ÖÖê •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî… ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Œ΅ÖÖ ÆîÓ ? †―Ö®Öê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÛúÖ ΎÖÝÖÔ ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Æî… †£ÖΎÖÖ, ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ

--------------------------------

ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖΎÖÝÝÖÖê … †ÆΎÖÖ ―Ö€ΈÓÝÖã»ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÖΧÞÖ … ÛêΧ’Ö΅Ö΄Öê’ÖÖΧÞÖ ? ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÖΧÞÖ … ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê… ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÖΧÞօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê … ‹ΎÖÓ ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖÞÖÓ Χ―Ö Ã֟£ÖÖÞÖ――ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ … ÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÓ ÞÖן£Ö … ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’Ö-΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖÓ Χ―Ö ÞÖן£Ö Ã֟£ÖÖÞÖ――ÖÖ²ÖÆãÝÖӅ

―ÖΈŸ£ÖÖÞÖê ―Ö΅Ö€Ó-ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ˆΎÖÃÖÖ΄ÖÝÖÖ … ―ÖÓ"Ö ÜÖΎÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖ΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †――Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄Öև™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖ΄΄ÖÖΧ΄Ö""և™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄Öև™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ŸÖ€Öê Χ΄Ö""Ö‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê … ÛúÖê ÝÖãÞÖÖÝÖÖΈÖê ? †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê ? †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê … ŸÖÃÃÖêΎÖ €ΎΎÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ―ÖãΎΎÖ³ÖΧÞÖ€Öê … ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ―ÖãΎΎÖÓ ³ÖΧÞÖ€Öê … ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖêÃÖã ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ˆΎÖÃÖÖ΄ÖÝÖÖ … ―ÖÓ"Ö ÜÖΎÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ‹ΎÖÓ •ÖÖΎÖ †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ Χ’Ö … ŸÖ€Öê

--------------------------------

‡ÃÖê €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛê ΧΎÖ®ÖÖ œÖ‡Ô «ß―ÖÛúß •Ö΄²Öæ«ß―Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Ûúß ÝÖ‡Ô ÜÖӛΏÖ»ÖÖÛúֆÖêÓ †£ÖÖԟÖË 1329 ÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛê ΧΎÖ®ÖÖ œÖ‡Ô «ß―ÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö †Ö΅ÖÖ-

114387854474986349025

10887168 ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈ ΅ÖÖê•Ö®Ö

‡ÃÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ²Ö®ÖÖ®ÖêÛê‹ Χ»Ö΅Öê ―ÖæΎÖÖêԌ’Ö ΄ÖÖ―ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖ®ÖãÃÖÖΈ 42 x 20002 x 42 x 242 ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ‡Â™ õÖê‘Ö±ú»Ö †Ö΅ÖÖ-

6197084666816416200000000―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈ †ÓÝÖã»Ö.

†²Ö ΅ÖΧ€ 79228162514264337593543950336 ‡ŸÖ®Öß ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖÛúÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÃÖê ÝÖãÞÖÖ ΧÛú΅ÖÖ •ÖÖ΅Öê ŸÖÖê ˆÃÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖê ΄Ö®ÖãÂ΅Ö õÖê‘ÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖÛúÖ ―ÖÎÃÖÓÝÖ †Ö •ÖÖ΅ÖêÝÖօ ΅ÖΧ€ ÛúÖê‡Ô ‹êÃÖß †ÖΏÖÓÛúÖ ÛúΈê ΧÛú ΄Ö®ÖãÂ΅Ö»ÖÖêÛúÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö •ÖÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÃÖê »ÖÖ΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî ˆÃÖ΄ÖêÓ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ˆŸÃÖê¬ÖÖÓÝÖã»Ö΄ÖÖ‘Ö †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ΅ÖêÝÖß, ÃÖÖê šßÛú ®ÖÆßÓ Æîê, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖ²ÖÃÖê ˆŸÛéú™ †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖΈÖΧΏÖ΄ÖêÓ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ-―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö΄ÖÖ‘Ö †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛê ÝÖãÞÖÛúÖΈÛúÖ ΄ÖãÜÖ ΧΎÖßÖÖΈ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖ¨ßÛê €êΎÖÖêÓÛúÖê ³Öß •Ö΄²Öæ«ß―Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê ΧΎÖ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ΈÆ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ΎÖÛúÖΏÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖ¨ß ΧΎÖ΄ÖÖ®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ €êΎÖÖêÓÛúÖ ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ †ΎÖãÖÖ®Ö ΄ÖÖ®Ö®ÖêÓ΄Öê ΧΎÖΈÖê¬Ö †ÖŸÖÖ Æî… ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΈÖΧΏÖ ‹Ûú ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÃÖê †Χ¬ÖÛú Æî, ‹êÃÖÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ Χ®ÖΎÖÖÃÖ õÖê‘Ö œÖ‡Ô «ß―Ö Æî, Χ•ÖÃÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÃÖ ―ÖêӟÖÖ»ÖßÃÖ »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî… ‡ÃÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 16009030654601 19/256 ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖÛê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö 9442510496819434000000000 ÆÖêŸÖê ÆîÓ, ―ÖΈÓŸÖã œÖ‡Ô «ß―ÖÛê õÖê‘Ö±ú»Ö΄ÖêÓÃÖê €Öê ÃÖ΄Öã¦ÖêÓÛúÖ

--------------------------------

1 ŸÖ»Ö»Öß®Ö΄ÖΎÖæÝÖΧΎÖ΄Ö»ÖÓ ¬Öã΄ÖΧÃÖ»ÖÖÝÖÖΧΎÖ"ÖÖêΈ΄Ö΅Ö΄ÖêΊþþ… ŸÖ™ÆΧΈÜ֗ÖÃÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ Æã ΄ÖÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖÃÖÓÜÖÓÛúօ ÝÖÖê.•Öß.158." ΧŸÖ ΧŸÖ ÜÖ ―ÖÞÖ ®ÖΎÖ ןÖÝÖ "ֈ ―ÖÞÖ ΧŸÖÝÖ ®ÖΎÖ ―ÖÓ"Ö ÃÖÝÖ ΧŸÖÝÖ ΧŸÖÝÖ "ֈΈÖê…" €ã "ֈ ‡ÝÖ ―ÖÞÖ €ã " ‡ÝÖ †› €ã €ã ®ÖΎÖ ÃÖÝÖ •ÖÆ®®Ö ®ÖΈÖ …… »ÖÖê.―ÖÎ.ÃÖÝÖÔ 7 . ―Ö‘Ö 108.

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ, ÃÖÓÜÖꕕÖօ… 46……

--------------------------------

õÖê‘Ö±ú»Ö ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ ΏÖêÂÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 6197084666816416200000000 ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΈÆŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, €Öê®ÖÖêÓ ÃÖ΄Öã¦ÖêÓ΄Öê †®ŸÖ«ßÔ―Ö•Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆÖêŸÖê Æ㋠³Öß ˆ®ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †Ÿ΅Ö»―Ö ÆÖê®ÖêÃÖê ˆ®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÛúß ΅ÖÆÖÑ ΧΎÖΎÖõÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß ÝÖ‡Ô Æî… ‹Ûú ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÛúÖ Χ®ÖΎÖÖÃÖ õÖê‘Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖæΎÖÔ΄ÖêÓ •ÖÖê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô Æî ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ˆÃÖÃÖê Ûú΄Ö Æß ÆÖê®Öß "ÖÖΧÆ΅Öê … ―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖê 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄ÖÖ®Ö »Öê®Öê ―ÖΈ 25 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»ÖΎÖÖ»Öê õÖê‘Ö΄ÖêÓ ˆ®ÖÛúÖ ΈÆ®ÖÖ ΧÛúÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ³Öß ÃÖÓ³ÖΎÖ ®ÖÆßÓ Æî… ÛúÖΈÞÖ ΧÛú œÖ‡Ô «ß―ÖÛúÖ õÖê‘Ö±ú»Ö 25 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æß Æî… Ûú€ÖΧ"֟ÖË ΅ÖÆ ÛúÆÖ •ÖÖ΅Öê ΧÛú ‰ú―ÖΈ •ÖÖê 25 †ÓÛú ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»Ö ÛúÆÖ Æî ΎÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖÓÝÖã»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî … ΅ÖΧ€ ‡ÃÖÛê ˆŸÃÖê¬ÖÖÓÝÖã»Ö ÛúΈ Χ»Ö΅ÖÖ •ÖÖ΅Öê ŸÖÖê ‡ÃÖ΄ÖêÓ 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ΅ÖêÝÖß, ÃÖÖê ³Öß ²ÖÖŸÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆŸÛéú™ †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ˆŒŸÖ õÖê‘Ö΄ÖêÓ ÃÖ΄ÖÖ •ÖÖ®ÖÖ †ΏÖŒ΅Ö Æî … †ÖÛúÖΏÖÛúß †ΎÖÝÖÖÆ®ÖÖÛúß ΧΎÖΧ"Ö‘ÖŸÖÖÃÖê ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ ΈÆŸÖÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÛúÆ®ÖÖ ³Öß ΅Öã׌ŸÖ΅ÖãŒŸÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ΎÖÝÖÖÊ΄ÖÖ®Ö ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖ ÃÖÓ΅ÖÖêÝÖΊþþ―Ö †®΅ÖÖê®΅Ö ―ÖÎΎÖêΏÖΊþþ―Ö ÃÖÓ²Ö®¬Ö Æß †»―Ö õÖê‘Ö΄ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê †Χ¬Öš֮ÖÛê Χ»Ö΅Öê ÛúÖΈÞÖ Æî1… ―ÖΈÓŸÖã ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ―ÖΈÃ―ÖΈ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ÃÖÓ²Ö®¬Ö ÝÖ³ÖÖÔΧ€ †ΎÖãÖÖÛúÖ "Öê›ÛúΈ ―ÖÎÖ΅Ö: ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ •ÖÖê ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÃÖê ®Öß"ÖêÛúß †ÖîΈ ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ßÃÖê ‰ú―ÖΈÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆß ΅Öã׌ŸÖ΅ÖãŒŸÖ Æî… €æÃÖΈê ΅ÖΧ€ ˆ®ÖŸÖßÃÖ †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖ ΄ÖÖ®Ö »Öß •ÖÖ΅Öê, ŸÖÖê ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÃÖê ןÖÝÖãÞÖê †£ÖΎÖÖ, ÃÖ֟ÖÝÖãÞÖê •ÖÖê ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆ ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê ΧΎÖ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ‡ŸÖ®Öê €êΎÖÖêÓÛúÖ ΈÆ®ÖÖ †ΏÖŒ΅Ö Æî… ‡ÃÖÛúÖ ÛúÖΈÞÖ ΅ÖÆ Æî ΧÛú ‹Ûú »ÖÖÜÖ ΅ÖÖê•Ö®ÖÛê õÖê‘Ö±ú»ÖÛê ˆŸÃÖê¬ÖΊþþ―Ö ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ÛúΈ®Öê―ÖΈ ³Öß ˆ®ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †½Ö‡ÔÃÖ †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî †ÖîΈ ÃÖΎÖÖÔ£ÖÔΧÃÖΧ¨Ûê €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖê 29 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄ÖÖ®Ö »Öê®Öê ―ÖΈ 30 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … ΅ÖÆ ŸÖÖê Χ®ÖΧΏ"ÖŸÖ Æî ΧÛú ‹Ûú €êΎÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΈÆŸÖÖ Æî, ―ÖΈÓŸÖã ΅ÖÆÖ õÖê‘Ö±ú»ÖÛê €êΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê Ûú΄Ö ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê 30 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ €êΎÖÖêÓÛúÖ 28 †ÓÛú―ÖÎ΄ÖÖÞÖ õÖê‘Ö±ú»ÖΎÖÖ»Öê õÖê‘Ö΄ÖêÓ ΈÆ®ÖÖ ΧÛúÃÖß ―ÖÎÛúÖΈ ³Öß ÃÖÓ³ÖΎÖ ®ÖÆßÓ Æî… ‡ÃÖÃÖê ³Öß ΅ÖÆß ΧÃÖ¨ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ •ÖÖê ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ®Öß"Öê †ÖîΈ ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ‰ú―ÖΈ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆß šßÛú Æî …

ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê Æî ? ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 46……

--------------------------------

1 ‹ŸÖê³΅Ö: ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖÞÖÖÓ ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞ֟ΎÖêsΧ―Ö †ÖÛúÖΏÖÃ΅ÖÖΎÖÝÖÖÆΏÖ׌ŸÖΎÖîΧ"Ö‘΅Ö֟ÃÖÓΏÖßΧŸÖ®ÖÔ ÛúŸÖÔΎ΅Öօ ÝÖÖê. •Öß. 159 ™ßÛúÖ.

--------------------------------

‹€Χ΄Æ ÃÖã’ÖΧ΄Æ ΄ÖÞÖãÃÖÖê‘Öê •ÖÓ "ֈÞÆÓ ÝÖãÞÖ½ÖÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖã’ÖÓ ŸÖÓ "ÖêΎÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ, ÃÖÓÝÖΧÆ€ΧŸÖΎÖꀒÖÞÖêÞÖ ―֕•Ö’Ö³ÖÖΎÖêÞÖ "Ö €ÖêÞÆÓ ΧΎÖÃÖêÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê…

―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ †•ÖÖêÝÖÛêΎÖΧ»Ö Χ’Ö †Öê‘ÖӅ… 47 ……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ †Ÿ£ÖÖê ―ÖãΎΎÖÓ ―ÖΊþΧΎÖ€Öê Χ’Ö ÞÖ ΎÖã""Ö€ê…

΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã Χ΄Ö""և½ß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ? ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ß‹ ˆΎÖΧΈ ÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ÖÛúÖê›ß‹ Æê½€Öê "ÞÆÓ ΎÖÝÝÖÖÞÖ΄ÖãΎÖΧΈÃÖ’ÖÞÆÓ ΎÖÝÝÖÖÞÖÓ Æê½€Öêꅅ 48 ……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ ΎÖŒÜÖÖÞÖÓ ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖÃÖã’ÖΎÖŒÜÖÖÞÖêÞÖ ŸÖã»»ÖӅ ÞÖΎÖΧΈ ―ÖÓ"Ö΄ÖΎÖÝÝÖÃÃÖ ΧŸÖ³ÖÖÝÖê ―ÖÓ"Ö΄ÖΎÖÝÝÖΧ΄Æ "ÖêΎÖ ―Ö׌ÜÖ’Öê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖ΄ÖΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê ÆÖêΧ€ … ŸÖêÞÖ ÃÖ’Ö΄ÖΎÖÝÝÖê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖÓ €ΎΎÖ΄ÖÖÝÖ""Χ€1 | »Ö¬€Ö€Öê ÃÖÝ֟ÖêΈÃÖÝÖãÞ֙˚ÖÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖê †ΎÖΧÞև€ê ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßΧ΄Ö""Ö‡Χ½€ΎΎÖÓ ÆÖêΧ€…

--------------------------------

ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúƟÖê ÃÖ΄Ö΅Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ "ÖÖΈ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ •ÖÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ÛúΈŸÖê ÃÖ΄Ö΅Ö ˆÃÖß ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖÓÝÖéΧÆŸÖ Χ‘ÖΎÖꀟΎÖÛúß †―ÖêõÖÖ †ÖîΈ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ―Ö®ÖêÛúß †―ÖêõÖÖ €Öê®ÖÖêÓ ΈÖΧΏÖ΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ ®ÖÆßÓ Æî…

―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ †΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖÛê ÃÖ΄ÖÖ®Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîӅ… 47……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †£ÖÔ ―ÖÆ»Öê ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ®ÖÆßÓ ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ? ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ‰ú―ÖΈ †ÖîΈ ÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍÖÛúÖê›ÍßÛê ®Öß"Öê "šΎÖêÓ ΎÖÝÖÕÛê ‰ú―ÖΈ †ÖîΈ ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ®Öß"Öê ΄Ö¬΅ÖÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆîÓ …… 48……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÛê Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®ÖÛê ŸÖã»΅Ö Æî… ‡ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÖÓ"ÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔ΄Öê ―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ÛúΈ €ê®Öê―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ »ÖÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ˆÃÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛê ¦Ύ΅ÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ •ÖÖê ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆÃÖ΄ÖêÓÃÖê †―Ö®Öê ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî…

--------------------------------

1 €Öê ―ÖÞÖ ÃÖÝÖ €ãÝÖ "ÞÞÖΎÖ ÃÖÝÖ ―ÖÞÖ ‡ΧÝÖ ―ÖÓ"Ö ÞÖΎÖÖ ‹ŒÛÓ … ΧŸÖ΅Ö ―ÖÞÖ €ãÝÖ †› "――ÖÞÖ †½½ ‹ŒÛú €ãÝÖ΄ÖêŒÛÓ ‡ΧÝÖ €ãÝÖ "ֈ ÞÖΎÖ ―ÖÓ"Ö ΅Ö ΄ÖÞÖãΧÃÖΧÞÖΈÖΧÃÖÃÃÖ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ … 59421121885698253195157962752 ןÖ. ―ÖÓ. 160 ―Ö‘Ö. ―֕•Ö’Ö΄ÖÞÖãÃÃÖÖÞÖÓ ΧŸÖ"ֈŸ£ÖÖê ΄ÖÖÞÖãÃÖßÞÖ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ …… ÝÖÖê. •Öß. 159.

--------------------------------

΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½――ÖÆãΧ› •ÖÖΎÖ †•ÖÖêΧÝÖÛêΎÖΧ»Ö Χ’Ö €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ? ÃÖÓÜÖꕕÖÖ …… 49……

΄ÖÞÖãÃÃÖÖê‘Öê ΎÖã’ÖÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê ÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ ÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã ÆΎÖΧ€… Ûãú€Öê ? †――ÖÃ֟£ÖΎÖê€ÖꀋÞÖ ÃÖÆ ―ֈΈÓ ÃÖ΄΄Ö§ÓÃÖÞÖ»ÖÓ³ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … ŸÖÓ Ûú¬ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê ? ‘ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ ÞÖΎÖãÓÃÖ΅ÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖΧ€Χ½ÞÖÖê… ‡ΧŸ£ÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ―ÖãΧΈÃÖΎÖꀆÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖ֒ ‡Χ€ †――ÖÖ²ÖÆã†ÃÖã’ÖÖ€Öê ÛúÖΈÞÖÃÃÖ £ÖÖêΎÖ’ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê … ŸÖ€Öê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½†Ö€ßÞÖÓ Χ―Ö £ÖÖêΎÖ’ÖÓ ΧÃÖ¨Ó ÆΎÖΧ€… ÞÖΎÖΧΈ ‹Χ’Ö΅ÖÓ ŸÖêΧÃÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€ ÞÖ ÞÖΎΎÖ€ê, ÃÖÓ―ÖΧÆ ˆΎÖ‹ÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê…

--------------------------------

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΧÛúÃÖß ³Öß ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ˆÃÖßÛê Χ‘Ö³ÖÖÝÖÛúÖê •ÖÖê›ÍÛúΈ ˆÃÖÛúÖ ˆÃÖÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ˆÃÖ ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ΎÖÝÖÔÛê ‘Ö®ÖÛúÖ ŸÖß®Ö"֟Öã£ÖÖÕΏÖ »Ö²¬Ö †ÖŸÖÖ Æî… ŸÖ€®ÖãÃÖÖΈ ―ÖÖÓ"ÖΎÖê ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ˆÃÖßÛúÖ Χ‘Ö³ÖÖÝÖ •ÖÖê›ÍÛúΈ ÃÖÖŸÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ―ÖÖÓ"ÖΎÖêÓ ΎÖÝÖÔÛê ‘Ö®ÖΊþþ―Ö ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛúÖ ŸÖß®Ö "֟Öã£ÖÖÕΏÖ »Ö²¬Ö †ÖŸÖÖ Æî … ΅ÖÆß ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî… ‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®Ö †ÖΧ€ ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, ΅ÖÆ •ÖÖê ΄Öæ»Ö΄ÖêÓ ÛúÆÖ Æî ‡ÃÖÃÖê ―ÖΟÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ˆ―Ö΅ÖãԌŸÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ³ÖÖΎÖΎÖê€Ûúß ―ÖάÖ֮֟ÖÖÃÖê ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî … ΅ÖΧ€ ΅ÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅ÖΧÃ‘Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ÆÖêŸÖÖ ŸÖÖê ΄Öæ»Ö΄ÖêÓ ‘‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ ŸÖêΈÆ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî’ ‹êÃÖÖ ®Ö ÛúÆÛúΈ ÛêΎÖ»Ö ‡ŸÖ®ÖÖ Æß ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ ΧÛú ‡ÃÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÖΧ€ "ÖÖΈ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … ―ÖΈÓŸÖã ÝÖÖê΄΄Ö™ÃÖÖΈÛúß ™ßÛúÖ΄ÖêÓ ΅ÖÆ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ¦Ύ΅ÖΎÖê€Ûúß †―ÖêõÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ΅ÖÖ Æî1 …

΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛúΈ †΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ŸÖÛú ―ÖΟ΅ÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö΄ÖêÓ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ? ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 49 ……

ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓ΄Öê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛúß •ÖÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ ÛúÆß ÝÖ‡Ô Æî ˆÃÖÛê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ³ÖÖÝÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †―ÖÎΏÖÃŸÖ ΎÖê€Ûê ˆ€΅ÖÛê ÃÖÖ£Ö ―ÖÎ"ÖãΈ •ÖßΎÖÖêÓÛúÖê ÃÖ΄΅ÖÝ€ΏÖÔ®ÖÛúÖ »ÖÖ³Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘®Ö―ÖãÓÃÖÛúΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîӅ ÑÖßΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ •ÖßΎÖ ˆ®ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ †ÖîΈ ―ÖãΊþþÂÖΎÖê€ß †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ˆ®ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ’ ‡ÃÖ †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÃÖê ÑÖßΎÖêΧ€΅ÖÖêÓÛê †»―Ö ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖΈÞÖÛúÖ ÃŸÖÖêÛú―Ö®ÖÖ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî †ÖîΈ ‡ÃÖßÃÖê ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ÛúÛê ³Öß ÃŸÖÖêÛú―Ö®ÖÖ ΧÃÖ¨ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî… ―ÖΈÓŸÖ㠇ŸÖ®Öß ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ Æî ΧÛú ˆ®Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ΅ÖÖêΧ®ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡ŸÖ®ÖÖ Æî, ΅ÖÆ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡ÃÖ ÛúÖ»Ö΄ÖêÓ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ ˆ―Ö€êΏÖ ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

--------------------------------

1 ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΏÖê: Χ‘Ö"֟Öã³ÖÖÔÝÖÖê ΄ÖÖ®ÖãÂÖßÞÖÖÓ ¦Ύ΅ÖÑÖßÞÖÖÓ ―ÖΧΈ΄ÖÖÞÖÓ ³ÖΎÖΧŸÖ … ÝÖÖê. •Öß. 159 ™ßÛúÖ.

--------------------------------

΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ? †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ …… 50……

‹Ÿ£Ö ΧÞÖΎΎÖΧ’Ö-†―֕•Ö’Öê ΄ÖÖê’ÖæÞÖ »ÖΧ¨-†―֕•Ö’ÖÖÞÖÓ ÝÖÆÞÖÓ ÛúÖ΅ÖΎΎÖӅ Ûãú€Öê? ‹Ÿ£Ö ÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖΊþþΎÖÞÖÖ³ÖÖΎÖÞÞÖÆÖÞÖãΎÖΎÖ’Ö߀Öê… ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ †ΎÖÝÖ€ †ÃÖÓÜÖꕕÖÃÖΧΎÖÃÖêÃÖ―ÖΊþΎÖÞÖ½΄Öã’ÖΈ΄ÖÖÆ-

†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ-ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞÖ …… 51 ……

‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ †Ÿ£ÖÖê ―ÖãΎΎÖÓ ²ÖÆãÃÖÖê ―ÖΊþΧΎÖ€Öê Χ’Ö ―ÖãÞÖÖê ÞÖ ΎÖã""Ö€ê ―ÖãÞÖΊþ’ֳ֋ÞÖ …

ÜÖê’ÖêÞÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … ןÖÃÃÖê ÃÖêœß‹ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê †ÓÃÖÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê … ΄ÖÞÖãÃÖ-†―֕•Ö’ÖêΧÆ ΊþΎÖÖ -―Ö׌ÜÖ’ÖêΧÆ ÃÖêל΄ÖΎÖΧÆΈΧ€ †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€êÞÖ ……52……

--------------------------------

»Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ? †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 50……

΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ Χ®ÖΎÖéԟ΅ÖÖ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúÖêÓÛúÖêÓ ÝÖÎÆÞÖ ®Ö ÛúΈÛê »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛúÖ †³ÖÖΎÖ †®΅Ö£ÖÖ ²Ö®Ö ®ÖÆßÓ ÃÖÛúŸÖÖ Æî…

†―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΊþ―Ö Æî ΅ÖÆ ²ÖÖŸÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖΊþ―ÖÃÖê ŸÖÖê •ÖÖ®Ö »Öß, ―ÖΈ ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ˆÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ Æã†Ö, †ŸÖ: ˆÃÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ -

ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ΎÖÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ ……51……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †£ÖÔ ―ÖÆ»Öê †®ÖêÛúΎÖÖΈ ÛúÆ †Ö΅Öê ÆîÓ, †ŸÖ: ―Öã®ÖΊþŒŸÖ €ÖêÂÖÛê ³Ö΅ÖÃÖê ―Öã®Ö: ®ÖÆßÓ ÛúƟÖê ÆîӅ

õÖê‘ÖÛúß †―ÖêõÖÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö ÆîӅ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ŸÖéŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ÝÖãΧÞÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ΏÖ»ÖÖÛúÖΊþ―ÖÃÖê ãÖÖΧ―ÖŸÖ ÛúΈÛê Ίþ―ÖÖΧ¬ÖÛú »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛú ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖß Æî …… 52……

ΏÖÓÛúÖ -- ‘ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö ÆîӒ ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ±ú»Ö ®ÖÆßÓ Æî… Ã֟ÖË΄ÖêÓ ŸÖ£ÖÖ Ύ΅ÖΧ³Ö"ÖÖΈÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ ÆÖê®Öê―ÖΈ Æß ΧΎÖΏÖêÂÖÞÖ ±ú»ÖΎÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ―ÖΈÓŸÖã ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ŸÖÖê ˆÃÖÛúß ÃÖÓ³ÖÖΎÖ®ÖÖ Æß ®ÖÆßÓ Æî…

--------------------------------

‘ΧŸÖÃÃÖê ÃÖêœß‹ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê’ ‡Χ€ ‹€Ó ΎÖ΅ÖÞÖÓ ÞÖ ‘Ö›€ê , ±ú»ÖÖ³ÖÖΎÖօ ÃÖӟÖê ÃÖÓ³ÖΎÖê ΎÖΧ³Ö"ÖÖΈê "Ö ΧΎÖÃÖêÃÖÞÖ΄ÖŸ£ÖΎÖӟÖÓ ³ÖΎÖΧ€…‹Ÿ£Ö ―ÖãÞÖ ÃÖÓ³ÖΎÖÖê ÞÖêΎÖ ‡Χ€ … ―ÖΧΈÆÖΈÖê ΎÖã""Ö€ê… ÃÖã’ÖêÞÖ ΧΎÖÞÖÖ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕ֕ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖêΧ›―Ö΄ÖÖÞÖÖê ÆÖêΧ€ Χ’Ö ÞÖ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê, ŸÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÃÖêל―Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€ •ÖÖÞÖÖΎÖÞÖ½Χ΄Ö€Ó ΎÖ΅ÖÞÖÓ … ―ÖΧΈ΅Ö΄΄ÖÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÃÖêל‹ ―Ö΄ÖÖÞÖ΄ÖΎÖÝÖ€Χ΄ÖΧ€ "Öê ? ÞÖ, ‹€ÃÃÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ ²Ö»ÖêÞÖ ―ÖΧΈ΅Ö΄΄Ö―ÖΎÖã’ÖßÓ€Öê … †ÆΎÖÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÃÃÖ †Ö΅ÖÖ΄ÖÖê €ßÆ’ÖÞÖÓ †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê •ÖÖê΅ÖÞÖÛúÖê›ß†Öê ÆÖêΧ€ Χ’Ö … †―֕•Ö’֋ΧÆ ΊþΎÖ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÖ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÓ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆÓ ΧŸÖ ΧŸÖÃÖã ΧΎÖ ―ÖÖ€êÃÖã ΊþΎÖÖΧÆ΅Ö―Ö••Ö’ÖΈÖÃÖß ―Ö׌ÜÖΧΎÖ€ΎΎÖÖê … ―ÖãÞÖÖê »Ö¨Χ΄Æ ΊþΎÖÖΧÆ΅Ö΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΈÖΧÃÖ΄ÖΎÖΧÞÖ€ê ΄ÖÞÖãÃÃÖÖ―Ö••Ö’ÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ… †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ "Ö ŸÖÓ ŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€Ó "Ö †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖŸÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€Ó ŸÖêÞÖ ÃÖ»ÖÖÝÖ³Öæ€êÞÖ ÃÖêœß †ΎÖΧÆΧΈ••ÖΧ€ Χ’Ö •ÖÓ ΎÖã’ÖÓ ÆÖêΧ€ …

--------------------------------

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †ÖÝÖê ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ΏÖÓÛúÖÛúÖ ―ÖΧΈÆÖΈ ÛúΈŸÖê ÆîӅ ÃÖæ‘ÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ ‘•ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖß †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî’ ΅ÖÆ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ ÆîÓ, †ŸÖ:•ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê›Í ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, ‡ÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ˆŒŸÖ ΎÖ"Ö®Ö Χ€΅ÖÖ ÆîӅ

ΏÖÓÛúÖ -- •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÁÖêÞÖßÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî, ΅ÖÆ ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛê ²Ö»ÖÃÖê ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛúß ―ÖÎΎÖéΧ’Ö Æã‡Ô Æî…

†£ÖΎÖÖ, •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛúÖê ³Öß ÁÖêÞÖß ÛúƟÖê ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÛê ®ÖÖ΄ÖÛúß †ΎÖ΅ÖΎÖ΄ÖêÓ ―ÖÎΎÖΧ’Ö €êÜÖß •Ö֟Öß ÆÖîÃÖê, ÝÖÎÖ΄ÖÛê ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê €Ý¬Ö ÆÖê®Öê ―ÖΈ ÝÖÎÖ΄Ö •Ö»Ö ÝÖ΅ÖÖ ‹êÃÖÖ ÛúÆÖ Æî… †£ÖΎÖÖ, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÛúΈ »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê ΧÛú ˆÃÖ ÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛúÖ †Ö΅ÖÖ΄Ö †£ÖÖԟÖË »ÖÓ²ÖÖ‡Ô †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúΈÖê› ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî… ‘†―֕•ÖŸÖ‹ΧÆ ΊþΎÖ―Ö׌ÜÖ’Ö‹ΧÆ ΊþΎÖÖ ―Ö׌ÜÖ’Ö‹Χƒ ‡®Ö ŸÖß®ÖÖêÓ ³Öß Ã£ÖÖ®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΧÛÓÃÖß ³Öß ΎÖ"Ö®ÖÃÖê Ίþ―ÖÖΧ¬ÖÛú ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎõÖê―Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ―Öã®Ö: »Ö²¬Ö΄ÖêÓÃÖê ΉýΎÖÖΧ¬ÖÛú ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ΈÖΧΏÖÛê ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî… ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÖÛúÖê ŸÖéŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈÛê •ÖÖê »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ΏÖ»ÖÖÛúÖΊþ―Ö ˆÃÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖß Æî,΅ÖÆ ‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †Χ³Ö―ÖÎÖ΅Ö Æî…

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓÃÖê ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΏÖêÂÖ ΈÆŸÖÖ Æî…ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö †ÖîΈ ŸÖéŸÖß΅Ö

--------------------------------

³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê…΄ÖÞÖãÃÖΈÖΧÃÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓˆÖ ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖ ÆÖêÓΧŸÖ … ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßΧ΄Ö""և™Ëšß ÆÖêÓΧŸÖ … ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ŸÖŸ£Ö ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΧ΄Ö""և™Ëšß ÆÖêÓΧŸÖ … ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê ÆÖêÓΧŸÖ… ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖÓêΧŸÖ … ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖêÓΧŸÖ … ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö †―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÆÖêÓΧ€… ˆΎÖΧΈ †Öê‘ÖӅ

†――ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ,Ã֟£ÖÖÞÖÓ ―ÖΈŸ£ÖÖÞÖÓ "ÖêΧ€ … ŸÖŸ£Ö Ã֟£ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê … ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖê ΄ÖÞÖãÃÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê … ŸÖÃÃÖêΎÖ €ΎΎÖ΄ÖÃÖÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ÃÖÝÖ€ΎΎÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê…†ÆΎÖÖ ÃÖêœß‹ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖΧÞÖ ÃÖêל―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞօ ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê?

--------------------------------

ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ―ÖΈÃ―ÖΈ ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê •ÖÖê ΈÖΧΏÖ †ÖΎÖê ˆÃÖÃ֕ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈÛê »Ö²¬Ö ΈÖΧΏÖ΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú Ûú΄Ö ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî †ÖîΈ ‡ÃÖ΄ÖêÓÃÖê ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ »Ö²¬Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî…

†²Ö ³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê ÆîÓ- ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΈÖΧΏÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÆîÓ …ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅΏÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÜÖӛ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ²ÖÆã³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÆîӅ ‡ÃÖÛê ‰ú―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖÛê ÃÖ΄ÖÖ®Ö ³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …

†»―Ö²ÖÆãŸΎÖ ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ,―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ †ÖîΈ ÃÖΎÖÔ ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ…ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê ÆîÓ- ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîÓ … ˆ®ÆßÓ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÛúÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †―Ö®Öê ¦Ύ΅ÖÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî … ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Œ΅ÖÖ ÆîÓ ? †―Ö®ÖÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Æî… †£ÖΎÖÖ, •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî •ÖÖê •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî… ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Œ΅ÖÖ ÆîÓ ? †―Ö®Öê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÛúÖ ΎÖÝÖÔ ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Æî… †£ÖΎÖÖ, ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ

--------------------------------

ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖΎÖÝÝÖÖê … †ÆΎÖÖ ―Ö€ΈÓÝÖã»ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÖΧÞÖ … ÛêΧ’Ö΅Ö΄Öê’ÖÖΧÞÖ ? ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÖΧÞÖ … ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê… ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÖΧÞօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ÃÖÝֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê … ‹ΎÖÓ ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ÖÖÞÖÓ Χ―Ö Ã֟£ÖÖÞÖ――ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ … ÃÖÖÃÖÞÖÖ€ßÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÓ ÞÖן£Ö … ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’Ö-΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÞÖÓ Χ―Ö ÞÖן£Ö Ã֟£ÖÖÞÖ――ÖÖ²ÖÆãÝÖӅ

―ÖΈŸ£ÖÖÞÖê ―Ö΅Ö€Ó-ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ˆΎÖÃÖÖ΄ÖÝÖÖ … ―ÖÓ"Ö ÜÖΎÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖ΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †――Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄Öև™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÃÖ΄΄ÖÖΧ΄Ö""և™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄Öև™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ŸÖ€Öê Χ΄Ö""Ö‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê … ÛúÖê ÝÖãÞÖÖÝÖÖΈÖê ? †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … ÛúÖê ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê ? †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê … ŸÖÃÃÖêΎÖ €ΎΎÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ―ÖãΎΎÖ³ÖΧÞÖ€Öê … ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ―ÖãΎΎÖÓ ³ÖΧÞÖ€Öê … ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖêÃÖã ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ˆΎÖÃÖÖ΄ÖÝÖÖ … ―ÖÓ"Ö ÜÖΎÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ‹ΎÖÓ •ÖÖΎÖ †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ Χ’Ö … ŸÖ€Öê

--------------------------------

ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî •ÖÖê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî … †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧÛúŸÖ®ÖÖ Æî ? ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî … ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ¦Ύ΅ÖÃÖê •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß Æî … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †―Ö®ÖÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî… ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö »Ö²¬΅Ö―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÖêÓÛê ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖ ³Öß Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ ®ÖÆßÓ Æî … ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ †ÖîΈ ΄Ö®ÖãΧÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ³Öß ÃΎÖãÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ ®ÖÆßÓ ÆîÓ …

†²Ö ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö »ÖêÛúΈ ―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ÛúΈŸÖê ÆîÓ- "ÖÖΈÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ˆ―ÖΏÖÖ΄ÖÛú ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîÓ … ―ÖÖÓ"ÖÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ õÖ―ÖÛú ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÓ΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß õÖ―ÖÛúÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ •ÖßΎÖ ÃÖ΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖΧ»Ö΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ •ÖßΎÖ †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖê ÆîӅ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †―Ö®Öê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÛúÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî … ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Œ΅ÖÖ Æî ? †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖ Æî… ˆ®ÆßÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? ―ÖÆ»Öê ÛúÆ †Ö΅Öê Æî … ΄Ö®ÖãÂ΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß Æî … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? ―ÖÆ»Öê ÛúÆ †Ö΅Öê Æî … ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÛúÖêÓ΄ÖêÓ "ÖÖΈÖÓê ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ˆ―ÖΏÖÖ΄ÖÛú ÃÖ²ÖÃÖê £ÖÖê›ê ÆîÓ … ―ÖÖÓ"ÖÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ õÖ―ÖÛú ˆ―ÖΏÖÖ΄ÖÛúÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ˆ’ÖΈÖê’ÖΈ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ŸÖÛú †»―Ö²ÖÆãŸΎÖ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÛúÖ

--------------------------------

". 34

--------------------------------

Χ΄Ö""Ö‡Χ½€ΎΎÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ÃÖ΄Ö΅ÖÖ … ‹ΎÖÓ "ÖêΎÖ ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÃÖã ΧΎÖ ―ÖΈŸ£ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ …

ÃÖΎΎÖ―ÖΈŸ£ÖÖÞÖê ―Ö΅Ö€Ó-ÃÖΎΎÖŸ£ÖÖêΎÖÖ †•ÖÖêΧÝÖÛêΎÖΧ»ÖÞÖÖê… "Ö’ÖÖΧΈ ˆΎÖÃÖÖ΄ÖÝÖօ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ÜÖΎÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ Ã֕ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †――Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ―Ö΄Ö’ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖÓ•Ö€ÖÃÖÓ•Ö€Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖ΄΄ÖÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½ÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ΄ÖÞÖãÃÖ―Ö••Ö’ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßΧ΄Ö""Ö‡Χ½ÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’ֆΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ΄ÖÞÖãÃֆ―֕•Ö’Ö€ΎΎÖ΄Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ˆΎÖΧΈ •ÖÖΎÖ »ÖÖêÝÖÖê Χ’Ö ŸÖÖΎÖ •ÖÖΧÞ։úÞÖ ΎÖ’ÖΎΎÖÓ … ΄ÖÞÖãΧÃÖÞÖßÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖ΄ÖêΧ’Ö΅ÖΧ΄ÖΧ€ ÞÖÖΎÖÆÖΧΈ€Ó, ŸÖ΄ÆÖ ÃÖΎΎÖ―ÖΈŸ£ÖÖÞÖ――ÖÖ²ÖÆ㋠ŸÖêΧÃÖÓ ―ÖΊþΎÖÞÖÖ ÞÖ Ûú€Ö …

‹ΎÖÓ ΄ÖÞÖãÃÖÝÖ‡Ô ÃÖ΄Ö’ÖÖ …

€êΎÖÝև‹ €êΎÖêÃÖã Χ΄Ö""և½ß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ, †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ …… 53 ……

--------------------------------

¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ ÆîÓ ? ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÃÖ΄Ö΅Ö ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî… ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ ³Öß ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

†²Ö ÃÖΎÖÔ ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö΄ÖêÓ †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ―ÖÎÛéúŸÖ Æî- †΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú ÆîÓ … "ÖÖΈÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ ˆ―ÖΏÖÖ΄ÖÛú †΅ÖÖêΧÝÖ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … "ÖÖΈÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖΎÖŸÖßÔ õÖ―ÖÛú ˆ―ÖΏÖÖ΄ÖÛúÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÓ΅ÖÖêΧÝÖÛêΎÖ»Öß õÖ―ÖÛúÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖ΅ÖÖêΧÝÖ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö †―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―ÖÎ΄Ö’ÖÃÖÓ΅ÖŸÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÓ΅ÖŸÖÖÃÖÓ΅ÖŸÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ †ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîÓ … ΄Ö®ÖãÂ΅Ö †―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖ †ΎÖÆÖΈÛúÖ»Ö ΄Ö®ÖãΧÂ΅Ö®Öß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ΄Ö®ÖãÂ΅Ö †―Ö΅ÖÖÔ―ŸÖÖêÓÛúÖ ¦Ύ΅Ö ˆ®ÆßÓÛê †ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖÖ ÆîӅ ‡ÃÖÛê ‰ú―ÖΈ »ÖÖêÛú ŸÖÛú •ÖÖ®ÖÛúΈ †»―Ö²ÖÆãŸΎÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö ΄Ö®ÖãΧÂ΅ÖΧ®Ö΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡ŸÖ®ÖÖ Æî, ΅ÖÆ Χ®ÖΧΏ"ÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÃÖΎÖÔ ―ÖΈÃ£ÖÖ®Ö †»―Ö²ÖÆãŸÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÛúΈŸÖê ÃÖ΄Ö΅Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö ˆ®ÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß …

‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΄Ö®ÖãÂ΅ÖÝÖןÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã†Ö …

€êΎÖÝÖΧŸÖ―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö €êΎÖÖêÓ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ ? †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ ……53……

--------------------------------

‹Ÿ£Ö €êΎÖÝևÝÖÆÞÖêÞÖ ÃÖêÃÖÝև―ÖΧ›ÃÖêΧÆ Ûú€Öê ÆΎÖΧ€ … €êΎÖêÃÖã Χ’Ö ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ŸÖŸ£Ö Χ½€ÃÖêÃÖ€ΎΎÖ―ÖΧ›ÃÖê‘ÖÖê Ûú€Öê … ŸÖŸ£Ö ΧΎÖ Χ΄Ö""Ö‡Χ½ Χ’Ö ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ÃÖêÃÖÝÖãÞÖ½ÖÞÖ―ÖΧ›ÃÖêÆÖê Ûú€Öê ÆΎÖΧ€ … €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖêΧ’Ö ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ÜÖê’ÖÖΧ€―ÖΧ›ÃÖêÆÖê Ûú€Öê ÆΎÖΧ€ … ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ‡Χ€ ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ÃÖã’ÖÃÃÖ ―Ö΄ÖÖÞÖ’ÖÓ ÃÖæΧ"Ö€Ó ÆΎÖΧ€ … †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ‡Χ€ ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖӟÖÖÞÖÓ ―ÖΧ›ΧÞÖ΅Ö’Öß Ûú€Ö ÆΎÖΧ€ …

ΧÛú΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÓ ÞÖÖ΄Ö ? •ÖÖê ΈÖÃÖß ‹ÝÖêÝÖΊþþΎÖê †ΎÖΧÞ֕•Ö΄ÖÖÞÖê ΧÞÖ½ÖΧ€ ÃÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖê … •ÖÖê ―ÖãÞÖ ÞÖ ÃÖ΄Ö――և ÃÖÖê ΈÖÃÖß †ÞÖӟÖÖê… •ÖΧ€ ‹ΎÖÓ ŸÖÖê ΎÖ΅ÖÃÖΧÆ€Ã֌ÜÖ΅Ö †¨―ÖÖêÝÝÖ»Ö―ÖΧΈ΅Ö™Ë™ÛúÖ»ÖÖê ΧΎÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖê •ÖÖ΅Ö€ê ? ÆÖê€ã ÞÖÖ΄Ö … Ûú¬ÖÓ ―ÖãÞÖÖê ŸÖÃÃÖ †¨―ÖÖêÝÝÖ»Ö―ÖΧΈ΅Ö½ÃÃÖ †ÞÖÓŸÖΎÖΎÖ‹ÃÖÖê ? ‡Χ€ "Öê ? ÞÖ, ŸÖÃÃÖ ˆΎÖ΅ÖÖΈΧÞÖ²ÖÓ¬ÖÞÖ’ÖÖ€Öê … ŸÖÓ •ÖÆÖ - †ÞÖӟÖÃÃÖ ÛêΎÖ»ÖÞÖÖÞÖÃÃÖ ΧΎÖÃÖ΅Ö’ÖÖ€Öê †¨―ÖÖêÝÝÖ»Ö―ÖΧΈ΅ÖΌÛúÖ»ÖÖê ΧΎÖ †ÞÖӟÖÖê

--------------------------------

ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ €êΎÖÝÖΧŸÖ ―Ö€Ûê ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê ΏÖêÂÖ ÝÖΧŸÖ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî … '€êΎÖÖêÓ΄ÖêÓ' ‹êÃÖÖ ΎÖ"Ö®Ö €ê®ÖêÃÖê €êΎÖ»ÖÖêÛú΄ÖêÓ ΧÃ£ÖŸÖ †®΅Ö ¦Ύ΅ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî … ˆÃÖ΄ÖêÓ ³Öß 'Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™' ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÃÖê †®΅Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî … '¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ' ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÃÖê õÖê‘Ö †ÖΧ€ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî … 'ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ' ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÃÖê ÃÖæ‘ÖÛúß ―ÖÎ΄ÖÖÞ֟ÖÖ ÃÖæΧ"ÖŸÖ ÆÖê •Ö֟Öß Æî … '†ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ' ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÃÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ †®Ö®ŸÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúß Χ®ÖΎÖéΧ’Ö ÆÖê •Ö֟Öß Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ΧÛúÃÖê ÛúƟÖê ÆîÓ, †£ÖÖԟÖË †®Ö®ŸÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ΄ÖêÓ Œ΅ÖÖ ³Öê€ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‹Ûú ‹Ûú ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê ‘Ö™ÖŸÖê •ÖÖ®Öê ―ÖΈ •ÖÖê ΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֟Öß Æî ΎÖÆ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî †ÖîΈ •ÖÖê ΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖß Æî ΎÖÆ †®Ö®ŸÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ Æî ŸÖÖê Ύ΅Ö΅ÖÃÖΧÆŸÖ ÆÖê®ÖêÃÖê ®ÖÖΏÖÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê®ÖêΎÖÖ»ÖÖ †¬ÖÔ―Öã€ËÝÖ»Ö ―ÖΧΈΎÖŸÖÔ®Ö ÛúÖ»Ö ³Öß †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΊþ―Ö ÆÖê •ÖÖ΅ÖêÝÖÖ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ÆÖê •ÖֆÖê …

ΏÖÓÛúÖ -- ŸÖÖê Χ±úΈ ˆÃÖ †¬ÖÔ―Öã€ËÝÖ»Ö ―ÖΧΈΎÖŸÖÔ®ÖΊþ―Ö ÛúÖ»ÖÛúÖê †®Ö®ŸÖ ÃÖӖÖÖ ÛîÃÖê €ß ÝÖ‡Ô ÆîÓ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †¬ÖÔ―Öã€ËÝÖ»Ö ―ÖΧΈΎÖŸÖÔ®ÖΊþ―Ö ÛúÖ»ÖÛúÖê •ÖÖê †®Ö®ŸÖ ÃÖӖÖÖ €ß ÝÖ‡Ô Æî ΎÖÆ ˆ―Ö"ÖÖΈΧ®ÖΧ΄Ö’ÖÛú Æî… †ÖÝÖê ˆÃÖßÛúÖ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ- †®Ö®ŸÖΊþ―Ö ÛêΎÖ»Ö–ÖÖ®ÖÛúÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö ÆÖê®ÖêÃÖê †¬ÖÔ―Öã€ËÝÖ»Ö ―ÖΧΈΎÖŸÖÔ®ÖÛúÖ»Ö ³Öß †®Ö®ŸÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ÛêΎÖ»Ö–ÖÖ®ÖÛê ΧΎÖÂÖ΅ÖŸΎÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΏÖêÂ֟ÖÖ ®Ö ÆÖê®ÖêÃÖê ÃÖ³Öß ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓÛúÖê †®Ö®ŸÖŸΎÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê •ÖÖ΅ÖêÝÖÖ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, •ÖÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ‹Ó †ΎÖΧ¬Ö–ÖÖ®ÖÛúÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö ÆÖê ÃÖÛúŸÖß ÆîÓ ˆ®ÖÃÖê †ΧŸÖΧΈŒŸÖ ‰ú―ÖΈÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ‹Ó ÛêΎÖ»Ö–ÖÖ®ÖÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ €æÃÖΈê †ÖîΈ ΧÛúÃÖß ³Öß –ÖÖ®ÖÛúÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß ÆîÓ, †ŸÖ‹ΎÖ ‹êÃÖß ÃÖÓÜ΅ÖֆÖêÓ΄ÖêÓ †®Ö®ŸÖŸΎÖÛê ˆ―Ö"ÖÖΈÛúß ―ÖÎΎÖéΧ’Ö ÆÖê •Ö֟Öß Æî … †£ÖΎÖÖ, •ÖÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ ―ÖÖÓ"ÖÖê ‡Χ®¦΅ÖÖêÓÛúÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö Æî ΎÖÆ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî … ˆÃÖÛê ‰ú―ÖΈ •ÖÖê ÃÖÓÜ΅ÖÖ †ΎÖΧ¬Ö–ÖÖ®ÖÛúÖ ΧΎÖÂÖ΅Ö Æî ΎÖÆ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî … ˆÃÖÛê ‰ú―ÖΈ •ÖÖê ÛêΎÖ»Ö-–ÖÖ®ÖÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö³ÖÖΎÖÛúÖê Æß ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî ΎÖÆ †®Ö®ŸÖ Æî…

--------------------------------

ÆÖê€ß… ÛêΎÖ»ÖÞÖÖÞÖΧΎÖÃÖ΅Ö’ÖÓ ―ÖΧ› ΧΎÖÃÖêÃÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ÃÖΎΎÖÃÖÓÜÖÖÞÖÖÞÖ΄ÖÞÖÓŸÖ’ÖÞÖÓ •ÖÖ΅Ö€ê ? "Öê ÞÖ , †ÖêΧÆÞÖÖÞÖΧΎÖÃÖ΅ÖΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÖÓÜÖÖÞÖê †ÞÖÞÞÖΧΎÖÃÖ΅Ö’ÖÞÖêÞÖ ŸÖ€ãΎÖ΅ÖÖΈ―ÖΎÖã’Ö߀Öê … †ÆΎÖÖ •ÖÓ ÃÖÓÜÖÖÞÖÓ ―ÖÓΧ"ÖÓΧ€΅ÖΧΎÖÃֆÖê ŸÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÓ ÞÖÖ΄Ö… ŸÖ€Öê ˆΎÖΧΈ •Ö΄ÖÖêΧÆÞÖÖÞÖΧΎÖÃֆÖê ŸÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÓ ÞÖÖ΄Ö… ŸÖ€Öê ˆΎÖΧΈ •ÖÓ ÛêΎÖ»ÖÞÖÖÞÖÃÃÖêΎÖ ΧΎÖÃֆÖê ŸÖ΄ÖÞÖӟÖÓ ÞÖÖ΄Ö … ÃÖÓ―ÖΧÆ ÃÖãÆã΄Ö€―ÖΊþþΎÖÞÖ½΄Öã’ÖΈÃÖã’Ö΄ÖÖÆ -

†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ - ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞÖ …… 54……

ÞÖÖ€Ÿ£ÖΧ΄Ö€Ó ÃÖã’ÖÓ …

ÜÖê’ÖêÞÖ ―Ö€ΈÃÃÖ ΎÖê"――ÖÞÞÖÓÝÖã»ÖÃÖ΅ÖΎÖÝÝÖ―ÖΧ›³ÖÖÝÖêÞÖ1 ( €êΎÖÝ֟ÖÖî €êΎÖÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€é™΅ÖÖêsÃÖÓÜ΅Öê΅ÖÖ : ÁÖêÞÖ΅Ö : ―ÖÎŸÖΈÖÃÖÓÜ΅Öê΅Ö³ÖÖÝÖ―ÖÎΧ΄ÖŸÖÖ : … ÃÖ.ΧÃÖ.1,8.) ……55……

--------------------------------

†²Ö †ΧŸÖÃÖæõ΄Ö ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ -

ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ €êΎÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ΎÖÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ Ûê «ÖΈÖ †―ÖÇŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ …… 54 ……

‡ÃÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †£ÖÔ ―ÖÆ»Öê –ÖÖŸÖ ÆÖê "ÖãÛúÖ Æî …

õÖê‘ÖÛúß †―ÖêõÖÖ •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈÛê €Öê ÃÖÖî "――Ö®Ö †ÓÝÖã»ÖÖêÓÛê ΎÖÝÖÔΊþ―Ö ―ÖÎΧŸÖ³ÖÖÝÖÃÖê €êΎÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΈÖΧΏÖ †ÖŸÖß Æî, †£ÖÖԟÖË €Öê ÃÖÖî "――Ö®Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ΎÖÝÖÔΊþ―Ö ³ÖÖÝÖÆÖΈÛúÖ •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ €êΎÖ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ †ÖŸÖß Æî …… 55……

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ΅ÖͺΧ―Ö €Öê ÃÖÖî "――Ö®Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÖêÓÛê ΎÖÝÖÔÛúÖ ³ÖÖÝÖ •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈ΄ÖêÓ €ê®ÖêÃÖê •΅ÖÖêןÖÂÖß €êΎÖÖêÓÛúß ÃÖÓÜ΅ÖÖ †ÖŸÖß Æî, Χ±úΈ ³Öß Ύ΅Ö®ŸÖΈ †ÖΧ€ ΏÖêÂÖ €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ •΅ÖÖêןÖÂÖß €êΎÖÖêÓÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ΄ÖÖ‘Ö Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ¦Ύ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ €êΎÖΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ÛúÆÖ Æî… ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ΧΎÖ"ÖÖΈ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ŸÖÖê €Öê ÃÖÖî "――Ö®Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÖêÓÛê ΎÖÝÖÔÛúÖ •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ •ÖÖê »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆÃÖÃÖê Ûãú" †Χ¬ÖÛú ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ €êΎÖÖêÓÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ÃÖÖ£Ö Æß ΅ÖÆ ³Öß ¬΅ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ΈÜÖ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê ΧÛú ΅ÖÆÖÑ •ÖßΎÖ½ÖÞÖ΄ÖêÓ "ÖÖî€Æ ΄ÖÖÝÖÔÞÖֆÖêÓ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ †ÖΧ€ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓ Ûúß †―ÖêõÖÖ ―Öé£ÖÛË ―Öé£ÖÛË ÃÖÓÜ΅ÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô Æî … ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖ ˆÃÖ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖ΄ÖêÓ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™Ûê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖê Ûãú" Ûú΄Ö ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê £ÖÖ … ―ÖΈ®ŸÖã ΎÖîÃÖÖ ®Ö ÛúÆ ÛúΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æß ΅ÖÆÖÑ ―ÖÎÖ΅Ö: ÛúΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî … ÃÖÖê ΅ÖÆ Ûú£Ö®Ö ³Öß ¦Ύ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúß †―ÖêõÖÖÃÖê Æß ÃÖΎÖÔ‘Ö ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ΧΎÖΏÖêÂÖΊþ―ÖÃÖê ΧΎÖΎÖÖΈ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ŸÖÖê ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ÃÖÓÜ΅ÖÖÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ΄ÖêÓÃÖê ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖê ‘Ö™Ö €ê®Öê ―ÖΈ Æß Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΈÖΧΏÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêÝÖօ

--------------------------------

€êΎÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ Χ’Ö †ÞÖãΎÖ½€ê… †ÓÝÖã»ÖΧ΄ÖΧ€ ΎÖã’Öê ‹Ÿ£Ö ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÓ ‘Öê’ÖΎΎÖӅ ÃÖ€ÃÖ§Öê ΎÖêÞÆÓ ΧΎÖÃÖêÃÖÞÖÓ ÆΎÖΧ€, ÞÖ "――ÖÞÞÖÃÃօ ΎÖêΧÆ ΧΎÖÃÖêΧÃÖ€"――ÖÞÞÖÃÖ€ÃÃÖ ÝÖÆÞÖÓ ―ÖÃ֕•ÖΧ€ Χ’Ö ÞÖ "Ö ‹ΎÖÓ, †ΧÞÖ½’ÖÖ€Öê … ―ÖΧ›³ÖÖÝÖÖê ³ÖÖÝÖÆÖΈÖê… ŸÖ€Öê ΎÖêÃÖ΅Ö"――ÖÞÞÖÓÝÖã»Ö-ΎÖÝÝÖêÞÖ •ÖÝÖ―Ö€Έê ÜÖÓΧ›€ê ŸÖŸ£Ö ‹ÝÖÜÖӛêÞÖ ŸÖã»»ÖÖ €êΎÖΧ΄Ö""և™Ëšß ÆÖêÓΧŸÖ Χ’Ö •ÖÓ ΎÖã’ÖÓ ÆÖêΧ€ … ―ÖÞÞÖΧ½ÃÖÆÃÃÖ―ÖÓ"ÖÃÖ΅Ö-"’ÖßÃÖ―Ö€ΈÓÝÖã»ÖÖΧÞÖ ³ÖÖÝÖÆÖΈÓ Ûú™Ë™ã •ÖÝÖ―Ö€ΈÃÃÖãΎÖΧΈ ÜÖÓΧ›€Ö€†Öê ―ÖÓΧ"ÖÓΧ€΅ÖןÖΧΈŒÜ֕ÖÖêΧÞÖÞÖßΧ΄Ö""և™ËšßÞÖÓ ΎÖ’ÖΎΎÖÖ …

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½-ÃÖ΄΄ÖÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½-†ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄Öև½ßÞÖÓ †Öê‘ÖÓ1 (ÃÖÖÃÖÖ€®ÖÃÖ΄΅ÖÝ€éΧ™- ÃÖ΄΅ÖΧÝ΄Ö£΅ÖÖ€é™΅Ö-ÃÖÓ΅ÖŸÖÃÖ΄΅ÖÝ€é™΅Ö: ―Ö»΅ÖÖê―Ö΄ÖÖÃÖÓÜ΅Öê΅Ö³ÖÖÝÖ―ÖÎΧ΄ÖŸÖÖ: ÃÖ.ΧÃÖ.1,8.) …… 56 ……

‹€êΧÃÖÓ €êΎÖÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖÖÞÖÓ ―ÖΊþΎÖÞÖÖ ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ †Öê‘ÖÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖ€ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖ ―ÖΊþΎÖÞÖ΄ÖÞÖãÆΈΧ€ Χ’Ö †Öê‘ÖêΧ’Ö ³ÖΧÞÖ€Ó … ―֕•ÖΎÖΧ½΅ÖÞ֋ †ΎÖ»ÖÓΧ²Ö••Ö΄ÖÖÞÖê †ΧŸ£Ö ΧΎÖÃÖêÃÖÖê, †ÞÞÖÆÖ ÃÖêÃÖÝևÝÖãÞÖ―ÖΧ›ΎÖÞÞÖÖÞÖ΄Ö³ÖÖΎÖ――ÖÃÖÓÝÖօ ŸÖÓ ΧΎÖÃÖêÃÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê … ŸÖÓ •ÖÆÖ- †ÖΎÖΧ»Ö΅Ö֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³Ö֋ÞÖ †Öê‘Ö†ÃÖÓ•Ö€ÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÓ ÜÖӛê‰úÞÖ »Ö¨Ó ŸÖΧ΄Æ "ÖêΎÖ ―Ö׌ÜÖ’Öê €êΎÖ†ÃÖӕÖÃÖ΄΄ÖÖ‡Χ½†ΎÖÆÖΈÛúÖ»ÖÖê ÆÖêΧ€ … ŸÖ΄ÖÖΎÖΧ»Ö΅Ö֋