ÖÓÛúÖ -- ÃÖ ÃÖæÖÖêÓ '״Ö""Ö™Ëß' ÖÆ ÛúÖ"Ö®Ö ®ÖêÔÖ Æî Öî 'ÛêÖכÖÖ' ÖÆ ÖÆãÖ"Ö®Ö ®ÖêÔÖ Æî Õ ÖÖ ׳Ö®®Ö ׳Ö®®Ö ׬ÖÛúÞÖÖÖÖê ®Ö Öê®ÖÖêÓÛúß ÛúÖÖÔÖêÓ ÛîÃÖê ÖÎÖéעÖ ÆÖê ÃÖÛúÖß Æî ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, ÖÖêÓÛú, Ûú Öî ®ÖêÛú ®ÖÖê®Ö ÖÆËÖéעÖ ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ®Ö Öê®ÖÖêÓÛúß ÛúÖÖÔÖêÓ ÖÎÖéעÖ ÆÖê®ÖêÖêÓ ÛúÖêÔ ׾ÖÖêÖ ®ÖÆßÓ ÖÖÖ Æî |

ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖãÝÖÖ Æî | ÖÖÖ ÖÆ ÛúÖ"Ö®Ö ®ÖêÔÖ ®ÖÆßÓ Æî, Ûú®Öã ÖÆãÖ"Ö®Ö ®ÖêÔÖ Æî, ÖÖêÓÛú, Ý®ÖÖÖÑ ÆîÓ ÖÖפÛúÖêÓ ÖÆãÖÖêÓ Öß ÃÖ ÖÎÛúÖÛúÖ ýÖ ÖÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÖêÓ ®ÖêÛúÖ®Ö Æî | 'ÃÖÓÜÖÖÖ Æî ' ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÖÖÖ®Ö Ö"Ö®Ö ê®ÖêÃÖê ®ÖÖî ÖÎÛúÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÖÎÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖ ®Ö""Ö ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓÛê ÖÎןÖÂÖêÖ Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæÖ ÛúÆÖê ÆîÓ -

ÛúÖÖÛúß ÖêõÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß Öî ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖÖÃÖÓÜÖÖÖ ÖÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓ Öî ÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓÛê ÖÖ ÖÇÖ ÆÖêÖê ÆîÓ ||107||

ÖÆ ÃÖæÖ ןÖÃÖãÝÖÖ Æî | ®Ö""Ö ÃÖÓÜÖÖÖÖÃÖÓÜÖÖÖýÖ ׾ÖÛúÖÛê ÖÎןÖÂÖêÖ Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÝÖêÛê ÃÖæÖÛúÖ ÖÖÖ ÆãÖ Æî -

õÖêÖÛúß ÖêõÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓ Öî ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖêÓÛê ÖÖ ÓÝÖãÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÛê ÖÝÖÔýÖ ÖÎןÖÖÖÝÖÃÖê ÖÝÖÖËÖÎÖ ÖÇÖ ÆÖêÖÖ Æî ||108||

--------------------------------

Ö"ÖÖÖêÝÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖê "Ö ÖßÓפÖÖÆãßÞÖÖãÖ׸ÖÖÞÖÓ ÖßÖÃÖÖÖÃÖÖÞÖÓ ÖÖÃÖÖÖÖÖß ÖÖÖÖÖÞÖÓ ÖÖפ, ÖêÞÖ ׾Ö-ןÖ-"Ö׸ÓפÖ-ÃÖÞÞÖÖÓ"ÖÓפÖÖÖ-ÖÃÖßÖê ÝÖ™ËÓ Ûú׸Ö Ö"ÖÖÖêÝÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖÖÖÃÖêÞÖ ÜÖÓכÖ ÝÖÜÖÓÓ Ö"ÖÖÖêÝÖÖ ÝÖãÞÖÖ ÖÓ"ÖÓפÖÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÃÖÓ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÆÖêפ | Ö ÃÖ""ÖÖפÃÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÃÖßÖê Ö׌ÜÖÖê Ö"ÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÖÃÖÖÖÃÖÃÃÖ ÖÖ׻ÖÖÖ ÝÖãÞÖÝÖÖÖêÞÖ ׾ÖÃÖÓÜÖêÖýÖêÆÓÖÖê ÖÓÝÖãÖÃÃÖ ÆêÖ ÖÖÝÖÆÖÖêÞÖ ׾Ö-ÃÖÓÜÖêÖýÖÖÞÖ ÖêÞÖ ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖÞÖ ÖêÞÖ ÖÓÝÖãÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê ÖÖÝÖÆÖÖê ÖÖפ |

ÃÖêÃÖÖÞÖÓ ÖÞÖÖÖêÝÖÖÓÝÖÖê1 (סÖÖÖêÝÖ®ÖÖÓ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖÖ: ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖÖ®ÖÖ: ÖÖÖêÖÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÖÝÖÖÎ״ÖÖÖ: | ÃÖ.ÃÖ. 1, 8.) ||109||

ÖÖÖ ÖÞÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê, ÖÆÖ Ö"ÖÖÖêÝÖ-ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖÖÃÖÞÖÖÖê ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê | ÃÖêÃÖÓ ÃÖãÝÖÖÓ |

ÃÖÓÖÆ ÖÖÖÆãÝÖÖÖêÞÖ Öã׾ÖÖÃÖãÖêÃÖã ÖãÖÖÃÖßÞÖÖÖÆÖÛúÖÖÖ Öý׾ÖÖÓÖê | ÖÓ ÖÆÖ-ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÃÖæ"ÖÓÝÖãÖê ÖÖÝÖê Æê Öê ÖÝÝÖê Ö"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖ-

--------------------------------

ß®ÖÖêÓÃÖê ÖêÛú úÖÛê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÃÖÖÖÃÖÖêÓÖêÓ ÖÖÂÖÖÖÖÖÔׯÖÃÖê ÖÖÖÔÖ Æã ÖßÖÖêÓÛêÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖ Öî ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ß®Ö, Öß®Ö, "ÖÖã׸®Ö Öî ÃÖÓÖß ÖÓ"Öê®Ö ÖÖÖÔÖ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÛúסÖÖ ÛúÛê Öî ÃÖê Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖ Öî ÛúÖÖÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÛê ÖÖêÍýÖ ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê Ûú ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖê Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÎÖÖÞÖ ÆÖê ÃÖÖêÓ ÖÓ"Öê®Ö ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß Ö׿ÖÛê ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî | ÃÖÖêÓ ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö Öפ ÖêÂÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿ÖÖÖêÓÛê ״ÖÖÖ ê®Öê Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖ ÖßÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî | ÖÆÖÑ Ö ÖÃÖÖÖÃÖÛê ׻ÖÖê ÖÖÖßÛê ÝÖãÞÖÛúÖýÖÃÖê ÃÖÖׯÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÖÎÖÖÓÝÖãÖÛê ®Öß"Öê ÖÖÝÖÆÖýÖÃÖê ÃÖÖׯÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖ "ÖæÓÛú ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÖÎÛéúÖÖêÓ ÖÎÖÖÓÝÖãÖÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖÖÖÓ ÖÖÝÖ ÖÖÝÖÆÖ Æî |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÖêÂÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÖßÔ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß Öî ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖ׿ÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||109||

וÖÃÖÖÎÛúÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö ÖêÖÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖפÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ Æî, ÃÖßÖÎÛúÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓ Öî ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÖßÖÖ׿Ö ÖêÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖפÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ Æî | ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖãÝÖÖ Æî |

Ö ÛúÖÖ ÖÖÆãÖÛê ÖÖÃÖê ÖæÖÖêÔÖ ÃÖæÖÖêÓÖêÓ ÛúÆß ÝÖÔ Ö׿ÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖ ÛúÆê ÖÖÖê ÆîÓ | Öê ÃÖÖÎÛúÖ ÆîÓ- ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÃÖæ"ÖÓÝÖãÖÛê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛê ÖÝÖÔÖ Ûú®Öê Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê

--------------------------------

ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÓ Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖ-ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÛÓ ÛúÖÞÖÓ? ÖêÞÖ ÓÖÖêÖãÆãÖÖêÖÖê׾ÖÖ״ÖÃÃÖãÖÛúÖÞÖÛúÖÖÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÖÃÃÖÖÖêÖÖÞÖÖãÖÛúÖÞÖÛúÖÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖê ÖêÞÖ êÖÖÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÆÖêÓÖÖê ׾Ö ÃÖ""ÖÖÞÖÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê | ÛãúÖê? ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÖêÖ׽ÃÖÖÖÖÃÖÖÖÃÖÓÖÖêÖãÆãÖÖêÖÖ ÖÖ׻ÖÖÝÖãÞÖ-ÝÖÖÃÖÓÜÖêÖýÖêÆÓÖÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖê֙˙ÃÖÓÜÖêÖÖÃÃÖêÃÖã ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖýÖÖêÖÖÓÖÖÖê |

--------------------------------

ÃÖê ÃÖß Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖéÂÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖéÂÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî |

ÖÓÛúÖ -- ÃÖÛúÖ ÖÖ ÛúÖÞÖ Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- "ÖæÓÛú ®ÖÖãÔÆæÖÔÖÖÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛê ÖÛÎÖÞÖÛúÖÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÔÛúß ÖÖãÖÖÖê êÖÖêÓÛúÖ ÖÛÎÖÞÖÛúÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖÖ Æî, ÃÖÃÖê ÖÖê ÖÆ ÃÖ ÆãÖ Ûú ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛú Ö׿Ö êÖÖêÓÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ Æî, Ö ÖÆ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß Ö׿Ö êÖÖêÓÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÆÖêÖê Æã Öß ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÃÖê ÃÖÖÔ ÛúÖÖÛê ÖÖê ®ÖÖãÔÆæÖÔ ÛúÖÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛê ׻ÖÖê ÖÖÖßÛê ÝÖãÞÖÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛê ÛúÖÖÃÖê ÖÖןÖÔÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÖêÕÖêÓ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖß ÃÖÓÜÖÖ ÖÖÔ ÖÖÖß Æî |

--------------------------------

ÃÖÓÖÆ ÖêÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÓ ÃÖÓÜÖêÖþÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ Ö׾ÖÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÖÖÝÖê Æê ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê Öê׾ÖÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê Ö"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽-ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÓ Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ

--------------------------------

Ö ÖêÖ ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÖêÖ ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖéÂÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÖ ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖ ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö

--------------------------------

ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÓ ÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÃÃÖ | ÞÖÖ׸ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÓ ÛúÖÖÓ "Ö "ÓכÖ ÖÖÖÓ | ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÓ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê Ö"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÖÖÝÖê Æê ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÓ ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖÞÖÓ ÖÆÖÛúÖêÞÖ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖêÖÖÓ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ |

--------------------------------

ÖîÖ׸Ûú ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖÓêÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÖÝÖÖÖé™ÖÖêÓÛúÖ Öß ÖÆÖÛúÖÖ Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖÓÖã Ö®Öß ׾ÖÖêÂÖÖÖ Æî Ûú ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖ Öî ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖÛúÖê "ÖêÍÛú Æß ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖêÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÖêÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖßÖÎÛúÖ ÖéÂÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß Öî ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÖÖ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÖÖÛÎÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö

--------------------------------

". 50

--------------------------------

ÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖ-ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖ-ÃÖ""ÖÖÞÖÖÞÖÓ1 (ÖÎןÖÂÖã 'ÃÖ""ÖÖÖêÃÖ-' ןÖ ÖÖ:Õ) ÖÆÖÛúÖêÞÖ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆÓ ÝÖãÞÖÖפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ Ö׾ÖÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÛúÖÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÓ ÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÞÖÓ | ÞÖÖ׸ ÖêÖÖÖÆÖÛúÖÖÓ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÞÖÓ ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆÓ ÝÖãÞÖê Ö"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÖãÖÓ Ö ÖÖÖÓ | ÖÖÖÖßÞÖÓ Öã""Öê | ÖÞÖÖÖêÝÖ-Ö"ÖÖÖêÝÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÞÖÓ ÃÖÖÖÃÖêÞÖ ÖÖÞÖÖê ÖÃÖ״Æ ÖÖÝÖê Æê ÖÓ ןÖÖכÖÃÖÓ ÛúÖúÞÖ ÖãÞÖÖê ÖÖÞÖÖê ÖÆ ÝÖãÞÖê ÛêÛú״Æ ÝÖãÞÖÖÞÖê ÖÞÖ-Ö"Ö-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖßÖê ÆÖÓןÖ | ÖãÞÖÖê ÃÖ""ÖÖÖêÃÖ-ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÞÖÓ ÃÖÖÖÃÖêÞÖ ÖÞÖÖÖêÝÖÖÃÖÓ ÜÖÓכÖ ÖÓ "Ö ãÖכÖÃÖÓ ÛúÖúÞÖ ÖÖÞÖÖê ÖÆ ÝÖãÞÖê

--------------------------------

®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÛê ÖÝÖê ÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß, ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß Öî ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÖßÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÖÖ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÖÖÛÎÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî| ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß, Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß Öî ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖÆÖÑ Ö®Öß ׾ÖÖêÂÖÖÖ Æî Ûú ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖêÖ ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖêÖ ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÖÆÖêÛê ÃÖÖÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | Ö ÖÎÖÖÃÖÓÖÖ ÖפÛúÖ ÖÖÎÖÖÞÖ ÛúÆÖê ÆîÓ- Ö®ÖÖêÖÖêÝÖ, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖ Öî ÛúÖÖÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÛê ÖÖêÍÃÖê Ö®Öê Ö®Öê ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÃÖÓÖ®Öß Ö׿ÖÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúß Öß®Ö ÖÎןÖÖ׿ÖÖÖÓ ÛúÛê Öã®Ö:®ÆêÓ Ö®Öê Ö®Öê ÛúÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú ê®Öê Ö Ûú Ûú ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß Öî ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß Ö׿ÖÖÖÓ ÆÖêÖß ÆîÓ| Öã®Ö:ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖ Öî ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÖêÓÛê ÖÖêÍÃÖê Ö®ÖÖêÖÖêÝÖ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúß Öê ÖÎןÖÖ׿ÖÖÖÓ ÛúÛê Ö®Öê Ö®Öê

--------------------------------

ÃÖ""ÖÖÖêÃÖ-ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÖÃÖßÖê ÆÖÓןÖ | ÖÓ Ö"ÖÖÖêÝÖÖÃÖÃÃÖ ׾Ö ÖÖÖÓ |

ÛúÖÖÖÖêÝÖ-ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ״Ö""Öß ÖæÖÖêÖÓ1 (ÛúÖÖÖÖêÝÖÂÖã ״ÖÖÖé™ÖÖê®Ö®ÖÖ®Ö®ÖÖ: | ÃÖ.ÃÖ. 1, 8. ÖæÞÖÖ ÃÖÓÃÖÖß ÛúÖÖêÝÖÖ Æã | ÝÖÖê.Öß. 261.) ||110||

ê Öê ׾Ö ÖÃÖßÖê ÞÖÓÖÖ | ÞÖÓÖÖÞÖÓÖÖÆ ÖêÃÖׯÖÞÖ-ÃÃÖׯÖÞÖßÆ ÞÖ ÖÆÓןÖ ÛúÖÖêÞÖ | ÜÖêÖêÞÖ ÞÖÓÖÖÞÖÓÖÖ ÖÖêÝÖÖ פ ÖãÖÓ ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖãÝÖÖÓ |

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆãכ ÖÖÖ ÃÖÖÖêÝÖÛêÖ׻Ö עÖ ÖÆÖ ÖÞÖÖÖêÝÖÖÓÝÖÖê || 111 ||

Ó ÃÖãÖÓ ÃÖãÝÖÖÓ | Ö ÖãÖÖÃÖ׾ÖÆÖÞÖÓ Öã""Öê | ÖÓ ÖÆÖ- ÃÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖ-ÖÞÖÖÖêÝÖ-Ö"ÖÖÖêÝÖÖÃÖÓ ÃÖÃÖ-ÖÖêÝÖÖÃÖÓ "Ö ÛúÖÖÖÖêÝÖÖוÖÓ êÃÖÓ ÖÝÝÖÓ "Ö ÃÖÖÖßÖÖÃÖ״Æ Ö׌ÜÖÖê ÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÖÓ ÖכÖÃÖÓ ÛúÖúÞÖ ÖÖêÛú-ÖÃÖ״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÖÖÝÖê Æê Ö Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖß

--------------------------------

ÛúÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß Öî ®ÖãÖÖ ÖßÖÖ׿ÖÖÖÓ ÆÖêÖß ÆîÓ | ÃÖßÖÎÛúÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Öß ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê |

ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓ Öî ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||110||

ÖÖãÔÖ Öê Öê®ÖÖêÓ Öß Ö׿ÖÖÖÓ ®Ö®Ö ÆîÓ | ÛúÖÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖÖÖÖêÝÖß Öî ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ®Ö®ÖÖ®Ö®Ö ÖÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓÓ Öî ÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓÛê ÖÖ ÖÇÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêÖê ÆîÓ Öî õÖêÖÛúß ÖêõÖÖ ®Ö®ÖÖ®Ö®Ö ÖÖêÛúÖÎÖÖÞÖ ÆîÓ, ÖÆ ÃÖ ÛúÖ®ÖÛúÖ ÖÖÖÖÔ Æî | ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖãÝÖÖ Æî |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÃÖê ÖêÛú ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÛú ÛúÖÖÖÖêÝÖß Öî ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||111||

ÖÆ ÃÖæÖ ÃÖãÝÖÖ Æî | Ö ÖÆÖÑ Ö ÖÎãÖÖ׿ÖÛúß ׾Ö׬ÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÛúÖê ÆîÓ | ÖÆ ÃÖÖÎÛúÖ Æî - ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö Ö®ÖÖêÖÖêÝÖÖ׿Ö, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖÖ׿Ö, ÃÖÖ׿Ö Öî ÖÖêÝÖÖ׿ÖÛúÖê ÖÖÖ ®Ö "ÖÖÖêÓ Ö׿ÖÖÖêÓÛê ÖÝÖÔÖêÓ ÛúÖÖÖÖêÝÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî | ®Ö®Ö ÃÖÛúß ÖÎןÖÖ׿Ö ÛúÛê ®ÖÖêÓÃÖê Ûú Ö׿ÖÖêÓ ÃÖÓÜÖÖÖÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÖÎãÖÖ׿ÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî| ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓÛê Ö®Öê Ö®Öê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ

--------------------------------

ÆÖêפ | ÃÖÖÃÖÞÖÖßÞÖÓ ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖÖÆÖÛúÖÖê ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ1 (ÖÎןÖÂÖã 'ÃÖÓÜÖêÖýÖê ' ןÖ ÖÖ:|) ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê ÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÖפÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÞÖÓ ÖÆÖÛúÖÖÖ ÖÖÓןÖ | ê ÖÆÖÛúÖÖê ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÖßÞÖÖÖÆÖÛúÖÖÖ ÖÖÓןÖ | ÛãúÖê ? ןÖ׸ÜÖ-ÖÞÖãÃÃÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÃÖßÞÖÓ êÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖÖÖê | ÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÞÖÓ ÖãÞÖ ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê "ÖêÖ ÖêÖ׻ÖÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ, ÖÖ ÖÖפ׸ÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖÖÖÖÖê |

ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ״Ö""Öß ÖæÖÖêÖÓ2 (ÛúÖÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÖÖêÖÖÖÃÖã ÃÖÓ"ÖÞÖÓÖÖ | ÛúÖÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÖÖêÖ׻ÖÖÖÖêÝÖÞÖÖê ÖßÖÖ | ÃÖÖÖ- ÖÖÃÖÓÜÖÖÖ׻ÖÃÖÓÜÖÝÖãÞÖÖÖ׻ÖÃÖÖÖÃÖÆÖÃÖß | ÃÖÝÖÝÖãÞÖÝÖãÞÖê ÖÖêÖÖê ÃÖÓÜÖÃÖÓÜÖÖÆÖê ÛúÖÃÖÖê | ÝÖÖê.Öß.264-265.) || 112 ||

Ó ׯÖ ÃÖãÖÓ ÃÖãÝÖÖÓ | Ö ÖãÖÖÃÖÓ ""Öê | ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖÓ ÖãÖÓ Öý׾ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆÓ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÛãúÖê ? ÃÖãÆæÖêÓפÖÖÖÖÖÃÖß ÖÖÖÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖÖÖê | ÖÓ ÖÆÖ- ןÖ׸ÜÖ-ÖÞÖãÃÖÖÖÖÖÖê ÖÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ | ÖÖÞÖÖÖÞÖÓ ÃÖÖÖÃÖêÞÖ ןÖ׸ÜÖÖÃÖÓ ÜÖÓכÖ ÖÖÖÖÖÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÖÃÖß ÆÖפ | ÖÖÖÝÖãÞÖÝÖÖêÞÖ

--------------------------------

ê®Öê Ö ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö ÖßÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖê ÆîÓ | ®Ö ÖÆÖÛúÖÖÖêÓÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÖßÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖê Æî, ÖÖêÓÛú, ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖ Ö׿ÖÖÖÓ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö êÖÖ׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖê ÖÖÝÖÖÖÖ ÆîÓ | ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖßÛúß ÖêõÖÖ ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ Æß ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÛúÖê "ÖêÍÛú Öî æÃÖÖ ÛúÖêÔ ÛúÖÖÖÖêÝÖ ®ÖÆß ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî |

ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÖêÖÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||112||

ÖÆ ÃÖæÖ Öß ÃÖãÝÖÖ Æî | Ö ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÛúÖê ÆîÓ- ÖÆÖê ÖÖê ÖîÖ׸Ûú-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÛúÆ ÖÖê ÆîÓ ÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÖ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖæõÖ Ûê®Ö ÖÖÖÔÖ Ö׿Ö ÖÖÖÔÖ Ö׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ Æî | ÃÖÛúÖ ÃÖ™ßÛúÞÖ ÃÖÖÎÛúÖ Æî- ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖÖêÓÛê ÖÖÖÔÖ ÛúÖÖÃÖê ÖÖÖÔÖ ÛúÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖÖ Æî | Öã®Ö: ®Ö ÛúÖÖÖêÓÛê ÖÖêÍÃÖê ןÖÖÕ"Ö Ö׿ÖÛúÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÖÖÖÔÖ ÛúÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú ê®Öê Ö ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖêÝÖß Ö׿Ö ÆÖêÖß Æî

--------------------------------

ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÆÖפ | ÖêÞÖ ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖßÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÆßÞÖÖê |

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖß ÖêÖÓ || 113 ||

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê êÖ-ÞÖêÖÖ ÖêÞÖ ןÖ׸ÜÖ-ÖÞÖãÃÃÖêÃÖã ÖÖÖÖÖÞÖÖ Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖêÖÖ ÖÖÓןÖ ÖêÞÖ êÃÖÓ ÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÖêÖÖÓÝÖÖê ÆÖפ | êÃÖÖÖÆÖÛúÖÖÖê ""Öê | ÖÓ ÖÆÖ- ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÖÆÖÛúÖÖÖÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖ-ÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÛãúÖê ? êÖÞÖêÆÓÖÖê ןÖ׸ÜÖ-ÖÞÖãÃÃÖêÃÖã ÖÖÖÖÞÖÖÃÖÞÖÖê ÖãÖ׽ÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖÖÖê |

ÃÖÓÖÃÖÖÖß ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÃÖÓÜÖêÖÖ || 114 ||

êÖ-ÞÖêÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê ÖÞÖãÃÖêÃÖã ÖÖÖÖÖÞÖÖ ÃÖÓÜÖêÖÖ "ÖêÖ ÖÖÓןÖ, ÖÞÖãÃÖÖÖÖÖÃÖÃÃÖ ÞÞÖÆÖ ÃÖÓÜÖêÖÖÖÃÖÓÝÖÖ | ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Æ

--------------------------------

ÃÖ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÛê ÝÖãÞÖÛúÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú ê®Öê Ö ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß Ö׿Ö ÆÖêÖß Æî | ÃÖ׻ÖÖê ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖß Æß®Ö Æî, ÖÆ ÃÖ ÆãÖ |

ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||113||

"ÖæÓÛú ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖê Æã ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ êÖ Öî ®ÖÖÛúß ÖßÖ ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆÖêÖß Æî | Ö ®ÖÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÛúÆÖê ÆîÓ| ÃÖÛúÖ ÃÖ™ßÛúÞÖ ÃÖÖÎÛúÖ Æî - ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, êÖ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÖêÓÃÖê ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÖÖÖß Ö׿ÖÖÖÓ ÖÆÖê ÃÖÖ Ö׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ ÆÖêÖß ÆîÓ|

ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ? ÃÖÓÜÖÖÖ ÆîÓ || 114 ||

ÃÖÖÝé™ êÖ Öî ®ÖÖÛúß ÖßÖ Ö®ÖãÂÖÖêÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖê Æã ÃÖÓÜÖÖÖ Æß ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ | Öפ êÃÖÖ ®Ö ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖ ÖÖê Ö®ÖãÂÖ ÖÖÖÔÖ Ö׿ÖÛúÖê ÃÖÓÜÖÖÖÖ®ÖêÛúÖ ÖÎÃÖÓÝÖ Ö ÖÖÖÖ Æî |

--------------------------------

ÃÖãÖÖ׾ÖýêÞÖ Ö׸ÖêÖÃÖêÞÖ1 (ÖÎןÖÂÖã 'ÖêÖÃÖ' ןÖ ÖÖ: | ) ÃÖÖÖêÝÖÛêÖ׻ÖÞÖÖê "ÖÖÖÖßÃÖÓ ÆÖÓןÖ | ÖÓ ÖÆÖ- ÛúÖÖê ÖýÆÓÖÖ ÖßÃÖ 20, ÖêÓÖÖ ÖßÃÖêעÖ 20 |

Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ״Ö""Öß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, êÖÖÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖæÞÖÖê2 (ÃÖãÞÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖ ÖêÝÖã׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖ Æã | ÝÖÖê.Öß. 269.) ||115||

ÃÃÖ ÃÖãÖÃÃÖ ÖÖê ""Öê | êÖÖÞÖÓ ÖÖê ÖÃÖß3 (ÖÎןÖÂÖã 'ÖÃÖßÖê' ןÖ ÖÖ:|) ÃÖÖê ÖÖÞÖÖê ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ Ö׸ÆßÞÖÖê Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö™ËßÞÖÓ ÖÖÖÞÖÓ ÆÖêפ | ÛãúÖê ? êÖ -ÞÖêÖÖÃÖÖêÝÖ™ËÓ Ûú׸Ö ÖÞÖ-Ö"ÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖÖÖÃÖêÞÖ ÜÖÓכÖ ÖÓ ןÖÖכÖÃÖÓ ÛúÖúÞÖ ÖÖÞÖÖê ÖÆ ÝÖãÞÖê ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖÖÃÖßÖê ÆÖÓןÖ | ÖêÞÖ ÖÞÖ-Ö"ÖÖÖêÝÖÖÃÖßÖê êÖÖÞÖÓ

--------------------------------

׾ÖÖêÂÖÖÖÔ -- ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖ ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖ Öê®ÖÖêÓÖêÓ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî | ױú Öß ÖÖê ÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÖÛú ןÖÖÕ"ÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖê ÆîÓ Öê Ö®ÖãÂÖ Æß ÆÖêÖê ÆîÓ, ÖÖ êÃÖê Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÖÖÖê ÖßÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÃÖÖ Æß ÆêÝÖÖ | ÖÖÖ Ö®ÖãÂÖÝÖןÖÃÖê ÖÖê ÖßÖ ÃÖÖÖÛê ÃÖÖÖ Ö®ÖãÂÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÓÝÖê ®ÖÛúÖ Öß ÖÎÖÖÞÖ ÃÖÖ Æß ÆêÝÖÖ | Ö Æ ÝÖÔ ®ÖÛú Öî êÖÝÖןÖÛúß ÖÖÖ, ÃÖÖê ®Ö Öê®ÖÖêÓ ÝÖןÖÖÖêÓÃÖê ÃÖÖÝé™ ÖÛú Ö®ÖãÂÖÖêÓÖêÓ Æß Ö®®Ö ÆÖêÖê ÆîÓ| Ûú®Öã ÖÖÖÔÖ Ö®ÖãÂÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÃÖÓÜÖÖÖ Æß Æî | ÖÖ ®ÖÛú Öî êÖÝÖןÖÃÖê ÖÛú Ö®ÖãÂÖÖêÓÖêÓ ÆÖê®ÖêÖÖÖê ÃÖÖé™ ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖ Æß Ö®®Ö ÆÖêÓÝÖê, ׬ÖÛú ®ÖÆßÓ | ÃÖ׻ÖÖê ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÃÖÓÜÖÖÖ Æß ÆÖêÝÖÖ, ׬ÖÛú ®ÖÆßÓ, ÖÆ ÃÖ ÆÖê ÖÖÖÖ Æî |

ÃÖæÖÛê ׾Öý Ö"ÖÖÖÖêÔÛê ÖêÖÖ®ÖãÃÖÖ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖêÓ ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÖßÖ "ÖÖÖßÃÖ ÆÖêÖê ÆîÓ | ÃÖÛúÖ ÃÖ™ßÛúÞÖ ÃÖÖÎÛúÖ Æî- ÛúÖÖ™ ÃÖÖãÖÖÖêÓ ÖÖêÆÞÖ Ûú®ÖêÖÖÖê Öî׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÃÖ Öî ÖÖê Æã ÖßÃÖ ÆÖêÖê ÆîÓ |

ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ ? êÖÖêÓÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÛúÖ ÆîÓ || 115 ||

ÃÖ ÃÖæÖÛúÖ ÖÔ ÛúÆÖê ÆîÓ- Ö®Öß Ö®Öß Ö׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ®Öæ®Ö êÖÖêÓÛúß ÖÖê Ö׿Ö Æî Ö®ÖÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ Æî, ÖÖêÓÛú, êÖ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÛúß Ö׿ÖÛúÖê ÛúסÖÖ ÛúÛê Ö®ÖÖêÖÖêÝÖ, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖ Öî ÛúÖÖÖÖêÝÖÛê ÛúÖÖÛê ÖÖêÍÃÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúß Öß®Ö ÖÎןÖÖ׿ÖÖÖÓ ÛúÛê Ö®Öê Ö®Öê ÛúÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö Ö®Öß Ö®Öß Ö׿ÖÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | "ÖæÓÛú Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö Öî Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö êÖÖêÓÛê

--------------------------------

ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê ÆÖÓןÖ, ÖêÞÖ Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖ-Ö׸ÆßÞÖêÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖÞÖÓ ÖÖפ |

Ö ÖÆÖÛúÖÖÖê ""Öê | êÖ-ÞÖêÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÃÖÖÖÃÖ״Ö ÖÞÖ-Ö"Ö-Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖ-ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖêÖ-ÞÖêÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÃÖÖÖÃÖêÞÖ ÖÖÝÖê Æê ÃÖÓÜÖêÖýÖÖÞÖ ÖÖÓןÖ | ÖêÆ þÖæÞÖêÆ ÃÖÓÜÖêÖÖÓÝÖãÖÖêÖÓ êÖ-ÞÖêÖÃÖÖÖÃÖÖÆÖ-ÛúÖÖ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ|

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖß ÃÖÖÖ״Ö""Öß ÃÖÓÖÃÖÖÖß Ö-ÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÖêÖÓ ||116||

êÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÞÖÓ ÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÖÖÞÖÖê ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ úÞÖÓ Öê׾ÖÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÆÖêפ | ÖÓ ÖÆÖ- êÖ-ÞÖêÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÃÖ״Æ ÖÖÞÖÖê ÖÞÖ-Ö"Ö-Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖ-ÛúÖÖÖÃÖßÆ ÖÖÝÖê Æê ÖÖ ÖÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ þÖæÞÖêÆ êÖ-ÞÖêÖÃÖÖÖÃÖÖÆÖÛúÖÖÓ ÜÖÓכÖ ÖÓ Ö״Æ "ÖêÖ Ö׌ÜÖÖê Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÝÖãÞÖÖכÖÞÞÖÖÞÖÖÖÆÖÛúÖÖÖ ÖÖÓןÖ |

--------------------------------

ÃÖÓÜÖÖÖÖÓê ÖÖÝÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ Ö׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÛúÖ êÖÖ׿ÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆÖêÖÖ Æî |

Ö ÖÆÖÑ Ö ÖÆÖÛúÖÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÛúÖê ÆîÓ- êÖ ״ÖÖÖé™Ö׿Ö Öî ®ÖÖÛú ״ÖÖÖé™Ö׿ÖÛúÖ וÖÖ®ÖÖ ÖÖêÝÖ ÆÖê ÃÖê Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß, ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß Öî ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß êÖ Öî ®ÖÖÛúß ״ÖÖÖé™ Ö׿ÖÛê ÖÖêÝÖÃÖê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ ÖÖê ÆîÓ | Ûú ÛúÖ ÃÖ ÃÖÓÜÖÖÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÎÖÖÓÝÖãÖÖÖÖ êÖ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÛê ÖÖêÍýÖ ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ®ÆßÓ Öê®ÖÖêÓÛê "ÖêÍýÖ ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™, ÃÖÖÝÖÖÖé™ Öî ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖîÛÎ׵ÖÛú-ÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ ? ÖêÖÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ || 116 ||

ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö êÖÖêÓÛúß Ö׿ÖÛúÖ ÖÖê ÖÎÖÖÞÖ Æî, Ö®Öß Ö®Öß ÃÖ Ö׿ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖÝÖ ®Öæ®Ö Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö Ö®Öß Ö®Öß Ö׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÖÆ ÃÖÖÎÛúÖ Æî-ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö êÖ Öî ®ÖÖÛú Ö׿ÖÖêÓ Ö®Öß Ö®Öß Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß, Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß, ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß Öî ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖêÓÛúß Ö׿ÖÖÖêÓÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÆÖÑ ÖÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÖêÓ Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖêÂÖÃÖê êÖ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÛê ÖÖêÝÖýÖ ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÃÖß êÖ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÛê ״ÖÖê Æã ÖÆÖÛúÖÖÖêÓ ״ÖÖÖ ê®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÎןÖÖ®®Ö ÖßÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖê ÆîÓ |

--------------------------------

Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ״Ö""Öß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, êÖÖÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê1 (ÃÖÖêÖÛúÖÖÞÖãÖÛúÖÛúÖÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÖÖÃÖךפÖÖÞÖê | ÖÖ׻ÖÃÖÓÜÖÖÖÝÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖÖ ÛúÖÃÖÖê | ÖÆÓ ÃÖÖê ÃÖãÃÖÖÖ ÃÖÖêÖÛúÖÛúÖÖÖê ã ÃÖÓÜÖÝÖãÞÖÖ | ÖÖÖê ÃÖÓÜÖÝÖãÞÖæÞÖÖ ÖãÞÞÖÛúÖÖ״Æ ÃÖãÃÖÖÖ | ÖÓ ÃÖãÃÖÖÖÝÖÖÆÞÖÖÖÃÖÖÖãÞÞÖÛúÖÖÖÖÆÓ | ÃÖãÃÖÖÖÝÖÖÆÓ ÝÖãÞÖê ÖêÓÖÖêÝÖãÖ״ÖÃÖÖ Æã | ÖÆÓ ÃÖêÃÖêÖÞÖÖÖ-״ÖÃÃÖÖãê ÃÖÖ״ÖÃÃÖÖêÝÖãÖÓ | ÝÖÖê.Öß.266-269. ) ||117||

ÃÃÖ ÃÖãÖÃÃÖ ÖÜÖÖÞÖÓ ""Öê | ÃÖÓÜÖêÖÖÃÃÖÖÖÓÖÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖêÖÖÛúÖÞÖÛúÖÖêÞÖ2 (ÖÖ ÖעÖ: ÖÛÎÖ;, ÖÃÖÆÖ: ÛúÖÖ: ÃÖÖêÖÛÎÖÛúÖÖ: ®Ö®ÖÖêÖעÖÛúÖÖ: ÖÖÔ: | ÝÖÖê.Öß.266 ™ßÛúÖ.) Öפ3 ( ÖÎÖÖî 'ÛúÖÖêÞÖ ÝÖÆê Öפ' ןÖ ÖÖ:|) êÖÖÃÖÃÖÓ"ÖÖê ÖÖפ, ÖÖê ÆÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÆßÞÖÖê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖÛúÖÖÛúÖÖ״Æ ÛêעÖÖÖêÖÖÃÖÃÖÓ"ÖÖÓ ÖÖÖÖÖê עÖ ""ÖÖÃÖÞÖÖ ÖÖÖÞÖÖÃÖ״Æ ÖÖÝÖê Æê ÖÖ ÖÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ êÖÖÃÖ״Æ ÖÖÝÖê Æê ÖÖêÝÖÖÖÝÖÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÖÖÖÞÖÓ ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖãÝÖÖÓ |

--------------------------------

ÖîÛÎ׵ÖÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ ? êÖÖêÓÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÆîÓ ||117||

Ö ÃÖ ÃÖæÖÛúÖ ÖÖÜÖÖ®Ö ÛúÖê ÆîÓ- ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÔÛúß ÖÖãÛê ÖßÖ ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ ÖÛÎÖÞÖ ÛúÖÖÃÖê Öפ êÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓ"ÖÖ ÖÎÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖê Æß®Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖ ÖÛÎÖÞÖ ÛúÖÖÛê ÖßÖ ÛúÖ®ÖÖÖÖÖ Ö׿ÖÛúÖ ÃÖÓ"ÖÖ ÖÎÖÖ ÆÖêÝÖÖ, ÃÖÖÎÛúÖ ÖîÖ׿ÖÛú ÛúÛê ""ÖÖ׿ÖÃÖê ÖÎÖÖÞÖÖ׿ÖÛê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÆÖÑ ÖÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ ÖÖêÓÝÖê ÃÖÃÖê êÖÖ׿ÖÛê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÆÖÑ Ûú ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖãÝÖÖ Æî |

׾ÖÖêÂÖÖÖÔ -- ÖעÖÛúÖê ÖÛÎÖÞÖ ÛúÆÖê ÆîÓ Öî ÃÖ ÃÖÆÖ ÛúÖÖÛúÖê ÃÖÖêÖÛÎÖÛúÖÖ ÛúÆÖê ÆîÓ | ÖÆ ÃÖÖêÖÛÎÖÛúÖÖ ÖÖÖßÛê ÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ Æî | ÖÖÔÖË êÖÖêÓÖÓêÓ Öפ ®Ö®Ö ÖßÖ Ö®®Ö ÆÖê ÖÖê Ö®Öê ÛúÖÖÖÛú Ö®®Ö ÆÖêÓÝÖê | ÃÖÛê Ö"ÖÖÖË ®Ö ÖÍ ÖÖÖêÝÖÖ | ÖÆ ®ÖÛúÖÖ ÖÖ®Ö Ûú ÃÖÖÖ Æî Öî Ûéú™ ÃÖÖêÖÛÎÖÛúÖÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖÖ Æî | êÖÖêÓÖêÓ ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÔÛúß ÖÖ ÖêÛú ׬ÖÛú ÖßÖ Ö®®Ö ÆÖêÖê ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ÖÆÖÑ ®ÆßÓÛúß ׾ÖÖõÖÖ Æî | ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÔÛê ÖßÖ וÖÖ®Öê ÖÛÎÖÛúÖÖ ÆÖêÖê ÆîÓ ®ÖÖêÓ Öפ êÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓ"ÖÖ ÖÎÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖê Æß®Ö ״ÖÁÖÛúÖÖÖêÓ (ÖÖÖÔÖ ÖÃÖÖÛê ÃÖÖêÖÛÎÖÛúÖÖÖêÓ) ÛúÖ®Öê ÖßÖ ÆÖêÓÝÖê | ÃÖÖÎÛúÖ ÖîÖ׿ÖÛú Ûú®Öê Ö ÃÖÖÔ êÖÖ׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÖÆÖÑ ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÂÖÔÛúß ÖÖãÖÖÖê êÖÖêÓ Öî ®ÖÖÛúÖÖêÓÛúß ÖêõÖÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖ-ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖÛê ®ÖÆßÓ ÖÖ®ÖêÛúÖ ÛúÖÞÖ ÖÆ Æî Ûú ®ÖÛúÖ ®ÖãÖÛÎÖÛúÖÖ ׬ÖÛú ÆÖê®ÖêÃÖê ®ÖÖêÓ ÖîÛÎ׵Ö״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ Ö ÆÖêÝÖÖ, ÃÖ׻ÖÖê ®ÖÛúß ÖÆÖÑ ׾ÖÖõÖÖ ®ÖÆßÓ Ûúß Æî |

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖß ÃÖÓÖÃÖÖÖß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÖêÖÓ ||118||

ןÖ׸ÜÖ-ÖÞÖãÃÖ-ÃÖÖÃÖÞÖ-ÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê ÖêÞÖ êÖêÃÖãÖÖÖÖÞÖÖ Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖêÖÖ ÖÖÓןÖ ÖêÞÖêêÃÖÓ ÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÖêÖÓ, ÖêÖêÞÖ ÃÖÖÖÞÖÖ עÖ ÖãÖÓ ÆÖêפ | êÃÖÖÖÆÖÛúÖÖãÖÖß Öã""Öê | ÖÓ ÖÆÖ- ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ-׽ÖÆÖÛúÖÖÖÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖÖêÝÖ-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÆÖÛúÖÖÖÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÛÓ ÛúÖÞÖÓ ? ןÖ׸ÜÖÖÞÖÖÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÃÃÖ êÖêÃÖãÖÖßÖê | ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖêÆÓÖÖê ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ ? ÞÖ ÃÖ ÛãúÖê ? êÖêÃÖãÖÖÖÖÞÖןÖ׸ÜÖÃÖÖÃÖÞÖêÆÓÖÖê ןÖ׸ÜÖêÃÖãÖÖÖÖÞÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÖÞÖÖÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖÖÖê |

ÖÆÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, "ÖãÖÞÞÖÓ1 (ÖÆÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖ "ÖÖÞÞÖÓ ÆÖêÓןÖ ÛúÃÖÖÖ״Æ | ÝÖÖê.Öß. 270.) ||119||

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê Æî? ÖêÖÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ ||118||

"ÖæÓÛú ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ןÖÖÕ"Ö Öî Ö®ÖãÂÖ êÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖê Æã ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ®ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÖêÖ ÖÖÔÖË ÖêÖÖÎýÖÞÖÖÛê ÖãÖ ÆÖêÖß Æî, ÖÆ ÃÖÛúÖ ׳ÖÖÎÖÖ Æî | Ö ®ÖÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúß ÖעÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÛúÖê ÆîÓ | ÖÆ ÃÖÖÎÛúÖ Æî- ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖê ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®Ö-ÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÓÖÖÃÖÖé™ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ÖÖêÓÛúÖ ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, ןÖÖÔ"ÖÖêÓÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ Ö׿Ö êÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖß Æî |

ÖÓÛúÖ -- ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÃÖê ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖê ÛúÃÖ ÛúÖÞÖÃÖê ÆîÓ ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÖÆ ÛúÖêÔ ÖêÂÖ ®ÖÆßÓÓ ÆîÓ, ÖÖêÓÛú, êÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÖÖÖê ןÖÖÔ"Ö ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÛê ןÖÖÕ"ÖÖêÖêÓ Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÖÖÖê êÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖê ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ |

ÖÆÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ÖÎÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ? "ÖÖîÖ®Ö ÆîÓ ||119||

--------------------------------

ÖÆÖÃÖßÖÞÞÖÝÖãÞÖÖÞÖêÃÖã ÖÞÖןÖ עÖ ÖÖÞÖÖÖÞÖ™Ó ÖÖÖÝÖÆÞÖÓ ÛúÓ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖã™Ëã ÃÖãÝÖÖÓ |

ÖÆÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÃÖÓÜÖêÖÖ1 (ÖÆÖ״ÖÃÃÖÖÖêÝÖÖ ÃÖÖÖÖßÃÖÖ ã ÛúÃÃÖÓ | ÝÖÖê.Öß. 270.) ||120||

Ö Ö׸ÖÖÓÖÖÝÖÖêÖÃÖêÞÖ ÖÆÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖê ÃÖÖÖÖßÃÖ 27 ÖßÖÖ ÆÖÓןÖ | ÆÖÖ ÖÆÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖê וÖÞÖפÖÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖÖßÖÖ ÆÖÓןÖ, ÞÖ ÃÖÖÖßÃÖÓ, ÃÖãÖê ÃÖÓÜÖêÖÞÖêÃÖÞÞÖÆÖÞÖãÖÖÖßÖê ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖêÆÓÖÖê ÖÆÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖêÖ-ÝÖãÞÖÖÖÖê "Ö | ÞÖ "Ö ÖêÞÆÖêÖ ÝÖÆÞÖÓ, ÖÆÞÞÖÞÖãÛúÃÃÖÃÖÓÜÖêÖÃÃÖ ÃÖÖÖÝÖÆÞÖÖÖê, ÃÖÖÖÖÖÖÆÓÖÖê ÖÖÖÖÞÖÓ ÖÆÞÞÖÖÞÖÓ ׯÖ ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖÓÃÖÞÖÖÖê |

ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÃÖã ״Ö""Öß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÖæÖÖêÖÓ2 (ÝÖÖê.Öß.264-265.) ||121||

--------------------------------

ÖÎÖÖÃÖÓÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÛúÖê "ÖêÍÛú æÃÖê ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ ÖÆÖÖß ®ÖÆßÓ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî, ÃÖÛúÖ ÖÖ®Ö ÛúÖ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÎÖÖÃÖÓÖÖ ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ | ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖãÝÖÖ Æî |

ÖÆÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ÖÎÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ ? ÃÖÓÜÖÖÖ ÆîÓ ||120||

ÖÆÖÑ Ö Ö"ÖÖÖÔ ÖÓÖÖÃÖê ÖÖê Æã ÖêÖÖ®ÖÃÖãÖ ÖÆÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖêÓ ÃÖÖÖÖßÃÖ ÖßÖ ÆÖêÖê ÆîÓ | ÖÖÖ, ÖÆÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÖêÓ וÖ®ÖêÖ®Öê וÖÖ®Öß ÃÖÓÜÖÖÖ êÜÖß ÆÖê Ö®Öê ÃÖÓÜÖÖÖ ÖßÖ ÆÖêÖê ÆîÓ, ÃÖÖÖßÃÖ ®ÖÆßÓ, ÖÖÓÛú, ÃÖæÖÖêÓ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÖÆ ®ÖêÔÖ ®ÖÖÖ Ö®Ö ®ÖÆßÓ ÃÖÛúÖÖ Æî | ÖÖÖ ״ÖÁÖÛúÖÖêÝÖÖÖêÓÃÖê ÖÆÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖê ÆîÓ, ÃÖÃÖê Öß ÖÎÖßÖ ÆÖêÖÖ Æî Ûú ÖÆÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÆîÓ, ÃÖÖÖÖßÃÖ ®ÖÆßÓ | ÛúÖ"ÖÖË ÛúÆÖ ÖÖÖ Ûú Öê ÖßÓ ÖÖê ÃÖÓÜÖÖÖ ÆîÓ| ÖÓÖã Öê ÖÆ ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÆÖêÖê Æã Öß ÃÖÛúÖ ÖÆÖÑ Ö ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ ÛúÖÖ Æî, ÖÖÓêÛú, 'ÃÖÓÜÖêÖÖ' ÃÖ Ö ÖÖ ÃÖÖÔÖ ÖÖ®ÖÖ®ÖãÛéú™ýÖ ÃÖÓÜÖÖÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ Æî | ÖÖÖ, ÃÖÖÔ ÖÖÖÔÖÛúÖÖÃÖê ÖÖ®Ö ÖÖÖÔÖ ÛúÖÖ Öß ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖÖ Æî, ÃÖÃÖê Öß ÖÆß ÖÎÖßÖ ÆÖêÖÖ Æî Ûú ÖÆÖ״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÖÖßÃÖ ®ÖÆßÓ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê |

ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÖêÓ ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ? ÖêÖÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆîÓ? ||120||

--------------------------------

ÖÖê ÃÖÖÖßÖÖÃÖß ÝÖÓÝÖÖÖÖÖÆÖê Ö ÞÖÓÖÓ ׾ÖÝÝÖÆÓ ÛúÖúÞÖãÖÖפ, ÖêÞÖ ÛúÖÖÖÃÖÃÃÖ ÖæÖÖêÖÖýÖÞÖÖ ÞÖ ׾ÖýÖ | ÃÃÖ ÖãÖÖÃÖß Öã""Öê | ÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖÖÓÖÖêÖãÆãÖêÞÖ ÝÖãÞÖê ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖãÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÖÓ ÖÆÖ- ÃÖÓÜÖêÖÖ׻ÖÖÖêÖÓÖÖêÖãÆãÖÛúÖÖêÞÖ Öפ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓ"ÖÖê ÆÖêפ, ÖÖê ןÖÞÆÓ ÃÖÖÖÖÞÖÓ ÛêעÖÖÓ ÃÖÓ"ÖÖÓ ÖÖÖÖÖê עÖ ÖÖÖÞÖêÞÖ ""ÖÝÖãÞÖúÖÖÖêÖ׽ê ÓÖÖêÖãÆãÖÖêÖ׽ÖÃÖÖÖßÖÖÃÖß ÖÝÖ""פ |

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖß ÃÖÓÖÃÖÖÖß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÖêÖÓ || 122 ||

ÖêÞÖ Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖêÖÖ ןÖ׸ÜÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê ׾ÖÝÝÖÆÓ ÛúÖúÞÖ êÖêÃÖãÖÖÖÖÞÖÖ ÖÖÓןÖ, êÖ-ןÖ׸ÜÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÞÖÖê ׾Ö Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖêÖÖ ןÖ׸ÜÖ-êÖêÃÖã ׾ÖÝÝÖÆÓ Ûú׸Ö ÖÖÖÖÖÞÖÖ ÖÖÓןÖ, ÖêÞÖ êÃÖÓ ÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÖêÖÖýÖÞÖÖ ÖãÖÖ | êÃÖÖÖÆÖÛúÖÖãÖÖß Öã""Öê | ÃÖÓÖÃÖÖÖפ׽-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖפ׽Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÖÆÖÛúÖÖê ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖ-פÖÖÞÖ ÝÖãÞÖê ÛúÖÖÛúÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖפ׽-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖפ׽ÖÆÖÛúÖÖÖ

--------------------------------

"ÖæÓÛú ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿Ö ÝÖÓÝÖÖ®ÖßÛê ÖÎÖÖÆÛê ÃÖÖÖ®Ö ®ÖÓÖ ׾ÖÝÖÎÆ ÛúÛê Ö®®Ö ÆÖêÖß Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖ Ö׿ÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÖæÖÖêÖ ÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆÖêÖß Æî, ׾Öý ®ÖÆßÓ |

Ö ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÛúÆÖê ÆîÓ- ÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖêê ®ÖÖÖæÔÆæÖÔÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎãÖÖ׿Ö ÆÖêÖß Æî | ÃÖÛúÖ ÃÖ™ßÛúÞÖ ÃÖÖÎÛúÖ Æî- ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖÖßÖÖÖ ®ÖÖãÔÆæÖÔÛúÖÖÛê ÖÖ Öפ ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛú ÃÖÓ"ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖê Öß®Ö ÃÖÖÖÖêÓ ÛúÖ®ÖÖ ÃÖÓ"ÖÖ ÖÎÖÖ ÆÖêÝÖÖ, ÃÖÖÎÛúÖ ""ÖÖ׿ÖÃÖê úÖÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖê ÖÎÖÖÞÖÖ׿ÖÃÖê ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ®ÖÖãÔÆæÖÔÛúÖÖÃÖê ÖÖוÖÖ ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ? ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ÆîÓ ||122||

"ÖæÓÛú ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ןÖÖÕ"Ö ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ׾ÖÝÖÎÆ ÛúÛê êÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖêÖê Æã ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ | ÖÖÖ ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ êÖ ÃÖÖÃÖÖ®Ö-ÃÖÖÝé™ ÖßÖ Öî Ö®Öê Æß ןÖÖÕ"Ö ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ Öß ÛÎÖÃÖê ןÖÖÕ"Ö Öî êÖÖêÓÖêÓ ׾ÖÝÖÎÆ ÛúÛê Ö®®Ö ÆÖêÖê Æã ÖÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖÛê ÖãÖ Æî | Ö ®ÖÛê ÖÆÖÛúÖÖÛúß ÖעÖÛúÖê ÛúÆÖê ÆîÓ- ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ Öî ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖ ÖÆÖÛúÖÖÛúÖê ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÛÎÖÃÖê ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé媮 Öî

--------------------------------

ÖÖÓןÖ | ÛãúÖê ? ׾ÖÝÝÖÆÓ Ûú׸Ö ÖÖÖÞÖÖÃÖß êÖêÃÖã ÖÖÖÖÖÞÖÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖÖÖê |

ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ, ÃÖÓÜÖêÖÖ || 123 ||

Ö ÖãÖÖ׸ÖêÖÃÖêÞÖ ÃÖ™Ëß ÖßÖÖ ÆÖÓןÖ | ÛãúÖê ? Öê ÖßÃÖ, ÖÖêÝÖÖæÞÖê ÖßÃÖ, ÖãÞÖ׸Ö ÖêÖÖÞÖÖ Öê ÖßÃÖ "ÖêÖ ÖÖÓןÖ עÖ |

ÖÖÝÖÖÖÖÝÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÃÖÖÖßÖÖÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÖ ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖß | ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÖÞÖÓÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÛúÖÖÛúÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÖÞÖÓÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖÖ ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö-׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÖ"ÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖ״Ö""Ö™Ëß ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖ״Ö""Ö™Ëß ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖÞÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÛê ÖÆÖÛúÖÖ ÆÖêÖê ÆîÓ ÖÖêÓÛú, ׾ÖÝÖÎÆ ÛúÛê Ö®ÖêÖÖÖß Ö׿Ö êÖÖêÓÖêÓ Ö®®Ö ÆÖê®ÖêÖÖÖß Ö׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ ÖÖÔ ÖÖÖß Æî |

ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÖêÝÖÛêÖÖß ÖßÖ ÛúÖ®Öê ÆîÓ? ÃÖÓÜÖÖÖ ÆîÓ? || 123 ||

ÖæÖÔ Ö"ÖÖÖÖêÕÛê ÖêÖÖ®ÖãÃÖÖ ÃÖÖÖêÝÖÛêÖ׻ÖÖÖêÓÖêÓ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖ ÃÖÖ ÆÖêÖê ÆîÓ, ÖÖêÓÛú, ÖÎÖ ÃÖÖãÖÖÖêÓ ÖßÃÖ, ÖÖêÛúÖæÞÖ ÃÖÖãÖÖÖêÓ ÖßÃÖ Öî ÖÖê Æã ÖÎÖ ÃÖÖãÖÖÖêÓ Öã®Ö: ÖßÃÖ ÖßÖ ÆÖêÖê ÆîÓ |

Ö ÖÖÝÖÖÖÖÝÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ- ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ®ÖÖêÓÃÖê ÖÆãÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÖßÖÖ׿Ö Æî | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ®Ö®Ö ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö Æî | ÖêÓÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ®Ö®Ö ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÃÖ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ®ÖÖêÓÃÖê ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÓÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÓÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ | ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ |

--------------------------------

Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÞÖ״Ö""Ö™Ëß ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖ״Ö""Ö׽ÞÖÖê ÆÖêÓןÖ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖêÃÖÓ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûúê ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûúê ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûúê ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ | ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ

--------------------------------

ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖ Ö®ÖêÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ

--------------------------------

ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓ ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÓß ÆÖêפ ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÖÃÖßÖê ÖêÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖê עÖ ÃÖãÖÃÖÖê ÃÖÓÖÆ ÖêÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÛúÖÓ ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÖÃÖßÖê ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖê ÆÖêפ עÖ Öê Öã""Öê- ÖÖêÝÖÖÝÖãÞÖÝÖÖÖÖê1 (Ö ÖÎÖÖî ÖÖêÝÖÖ ÝÖãÞÖ- ןÖ ÖÖ: ) ÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖÓ Öכ ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖÃÃÖ ÝÖãÞÖÝÖÖÖê ÖÆãÝÖÖê, ÖêÞÖ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""ÖÖÃÖß ÃÖêÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖêÖÖÖÝÖÖê2 (ÖÎןÖÂÖã ÃÖÓÜÖêÖÖ ÖÖÝÖÖê ןÖ ÖÖ: ) ÖÓ ÛúÖÓ ÞÖÖê ÃÖãÖêÞÖ ׾ÖÞÖÖ ? ÞÖןÖ ÃÖãÖÓ ÖÜÖÖÞÖÓ ÖÖ, ÛÓÖã Ö׸ÖÖÖÞÖÖêÖ ÛêÖÖÖןÖ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú

--------------------------------

Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÖêÖ ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖß Æî, ÖÆ ÃÖæÖ ÃÖ Æî Ö ÖêÖ ÃÖÖÝÖÖÖé™ Ö׿ÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖêÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖß ÛîÃÖê Æî, ÖÝÖê ÃÖß ׾ÖÂÖÖÛê Öã"®Öê Ö ÛúÆÖê ÆîÓ- ÖÖêÝÖÛúÖÖÛê ÝÖãÞÖÛúÖÃÖê ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúß ÖêõÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÝÖãÞÖÛúÖ ÖÆãÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖÝÖÖÖÖÝÖÖêÓ ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ Ö®ÖêÛê ®Ö®Ö ÖÖê Ûú ÖÖÝÖ ÖêÂÖ ÆÖÖ Æî ÃÖÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖÖÖÓ ÖÖÝÖ Æî

ÖÓÛúÖ -- ÃÖæÖÛê ׾Ö®ÖÖ ÖÆ ÛîÃÖê ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖÖ Æî ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÖׯÖ ÃÖ ׾ÖÂÖÖÖêÓ ÃÖæÖ ÖÖ ÖÖÜÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî, Ûú®Öã Ö"ÖÖÖÖêÕÛê Ö"Ö®Ö Æß ÛêÖÖ ÖÖÖê ÖÖÖê ÆîÓ, וÖÃÖÃÖê ÖÆ ÛúÖ®Ö ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖÖ Æî

ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ®Ö®Ö ÖÖê Ûú ÖÖÝÖ ÖêÂÖ Æê ÃÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖßÓ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî

--------------------------------

ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÖÖÝÖÖ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ™Ëß ÆÖêÓןÖ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÖ ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖ"ÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê

--------------------------------

ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ®ÖÖêÓÃÖê ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÖ׸ÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ®ÖãÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖ ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî

--------------------------------

Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖÖêÃÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÃÖ""ÖÖÞÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖãÖêÞÖ ׾ÖÞÖÖ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ןÖ׸ÜÖÖÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÆãכ ÖßÆÓ ׾Ö ÖÃÖÆÓÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÆßÞÖÖê עÖ ÛúÖÓ ÞÖÖê ? Ö׸ÖÖÖÞÖÖÖê Ö׸ÖÖÖÞÖÖÞÖêÖÓןÖÖ״Öפ "Öê, ÆÖêã ÞÖÖÖ, ÞÖןÖ ÖÖêÖ ÝÝÖÆÖê ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÖêÖ׻ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÖ ÖÆãÜÖÓÖ Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖÖ ÆÖêÓןÖ ÃÖêÃÖÖÃÖÓÜÖêÖÜÖÓê Ûú ÖÆãÜÖÓÖ ÛúÖÖÛúÖÖÖÖêÝÖÃÖÖÃÖÞÖ ÃÖÖÖÖÃÖß ÆÖêפ ÃÖêÃÖÓ ÖÖÞÖúÞÖ ÞÖêÖÖÓ

ÖÖÖÆãÓ ןÖ׾ÖÆÓ ÃÖÖÖÞÖÖפÖêÞÖ ÃÖÖÖÞÖê ÖÖÓ ÖÓ"ÖÖÞÖÖÖêÝÖ-ןÖÞÞÖ-Ö"ÖÖÖêÝÖ-Öê׾ÖÖ-Öê׾ÖÖ״ÖÃÃÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÞÖÓ ÃÖÖÖÞÖÃÃÖ êÖÝÖÔÖÓÝÖÖê Ö"ÖÖÖêÝÖ-

--------------------------------

ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖéÂÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÖßÖÖ׿Ö Æî

ÖÓÛúÖ -- ÃÖæÖÛê ׾Ö®ÖÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ןÖÖÔ"Ö ÃÖÖÝÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÖêÛú Öß®ÖÖêÓ Ö׿ÖÖÖêÓÃÖê ÃÖÓÜÖÖÖÝÖãÞÖß Æß®Ö ÆîÓ, ÖÆ ÛîÃÖê ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖÖ Æî ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÖÆ ÛúÖ®Ö Ö"ÖÖÖÖêÕÛê Ö"Ö®ÖÖêÓÃÖê ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖÖ Æî ?

ÖÓÛúÖ -- Ö"ÖÖÖÖêÕÛê Ö"Ö®Ö ®ÖîÛúÖ®ÖÛú Æî ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- Öפ ®ÖÖêÓ ®ÖîÛúÖ®ÖÛúÖÖ Æî ÖÖê Æß ÖÖÖê, ÃÖÖêÓ ÆÖÖÖ ÖÝÖÎÆ ®ÖÆßÓ Æî

ÃÖÖÖ®ÖÖêÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ Ö׿ÖÛê ®Ö®Ö ÖÖê Ûú ÖÖÝÖ ÖêÂÖ Æê ÃÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÖ׸Ûú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ ÆîÓ ÖêÂÖ Ûú ÖÖÝÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÜÖÓ Ûú®Öê Ö ÖÆãÖÖÝÖ ÛúÖÖÔÞÖÛúÖÖÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö Æî ÖêÂÖ ÛúÖ®Ö ÃÖÖÖÛú Öê ÖÖ®ÖÖ "ÖÖÆÖê

ÃÖÃÖÖ®Ö ÖפÛê ÖêÃÖê ÖÖÆãÖ Öß®Ö ÖÎÛúÖÛúÖ Æî ®ÖÖêÓÃÖê ÃÖÃÖÖ®Ö ÖÖÆãÖ ÖÎÛéúÖ Æî ÖÖÓ"ÖÖêÓ Ö®ÖÖêÖÖêÝÖß, Öß®Ö Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß, ÖîÛÎ׵ÖÛúÛúÖÖÖÖêÝÖß Öî ÖîÛÎ׵ÖÛú״ÖÁÖÛúÖÖÖÖêÝÖßÖÖêÓÛúÖ ÃÖÃÖÖ®Ö ÖÖÆãÖ êÖÝÖןÖÛê ÃÖÖÖ®Ö Æî Ö"Ö®ÖÖÖêÝÖß Öî ®ÖãÖÖÖ"Ö®ÖÖÖêÝÖÖÖêÓÛúÖ ÃÖÃÖÖ®Ö

--------------------------------