†ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖêÝÖßÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÃÃÖ ¯ÖÓ×"ÖÓפµÖןÖ׸ŒÜ֯֕•Ö¢Ö³ÖÓÝÖÖê… ÃÖêÃÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ×´Ö""և™ËšßÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÓ ÞÖן£Ö… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽-ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽-†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤ÖÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÃÃÖ †Öê‘Ö³ÖÓÝÖÖê…

¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖê ¯ÖµÖ¤Ó… ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê "Ö¢ÖÖ׸ ˆ¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖօ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê "Ö¢ÖÖ׸ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê Ã֕ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑†•ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öߒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…) ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ2 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑†ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖ֒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…)… †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝֆÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öևי˚¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê … †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖÃÖ´´ÖÖ-×´Ö""և׽¤¾¾ÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝֆÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽¤¾¾Ö´Ö-

--------------------------------

†»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÓ"Öê×®¦µÖ ןֵÖÕ"Ö ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖÖêÓÛê þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ¿ÖêÂÖ ÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ´Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾ÖÖêÓÛê þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ˆ®ÆßÛê ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™, ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™, †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öî¸ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ Ã¾ÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö †Öê‘Ö þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî…

†²Ö ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö´Öê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÎÛéúŸÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß "ÖÖ¸Öê ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß "ÖÖ¸ ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ õÖ¯ÖÛú ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛúÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö ˆŒŸÖ õÖ¯ÖÛúÖê ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ˆŒŸÖ ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö×»ÖµÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ˆŒŸÖ †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî … †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ˆŒŸÖ ¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ˆŒŸÖ †ÃÖÓµÖŸÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ˆŒŸÖ ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ˆŒŸÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ˆ®Æß Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ˆŒŸÖ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ˆŒŸÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ˆŒŸÖ ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ˆŒŸÖ ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´Ö ˆŒŸÖ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö

--------------------------------

ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ ¯Ö¤¸´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … »ÖÖêÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‹¾ÖÓ "Ö¢ÖÖ׸´ÖÞÖ-¯ÖÓ"Ö¾Ö×"֕ÖÖêÝÖßÞÖÓ ¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖ¯¯ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ¾Ö¢Ö¾¾ÖӅ ¾Öêˆ×¾¾ÖµÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖê †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê… ˆ¾Ö׸ ´ÖÞ֕ÖÖêÝÖ¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖ³ÖÓÝÖÖê… ¾Öêˆ×¾¾ÖµÖ×´ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖê †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … ˆ¾Ö׸ ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖ³ÖÓÝÖÖê… ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ Ûúֵ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê ˆ¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖօ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‹¾ÖÓ ÞÖêµÖ¾¾ÖÓ •ÖÖ¾Ö ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÓ ×ŸÖ… ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÖ¤Öê ˆ¾Ö׸ ×´Ö""և™Ëšß †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ ‹¾ÖÓ †Öê¸Ö×»ÖµÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÞÖÓ ×¯Ö ¾Ö¢Ö¾¾ÖÓ … †Öê¸Ö×»ÖµÖ×´ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ Ã֕ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Ö߅ †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ×´Ö""և™Ëšß †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ †ÖÆÖ¸-†ÖÆָ״ÖÃÃÖêÃÖã ÞÖן£Ö

--------------------------------

¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß Ûúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ˆ®Æß †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָ ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… »ÖÖêÛú •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¿ÖêÂÖ "ÖÖ¸ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †Öî¸ ¯ÖÖÓ"ÖÖê ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ¾Öî×ÛÎ×µÖÛúÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ‡ÃÖÛê ‰ú¯Ö¸ ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖÛê ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ´Öê Ó †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ †¯Ö®Öê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®Ö ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖÛê ‰ú¯Ö¸ ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ÛúÖµÖµÖÖêÝÖß õÖ¯ÖÛú ÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛúÖê ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… … ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖŸÖÛú »Öê •ÖÖ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê ‰ú¯Ö¸ ÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ †Öî¤Ö׸ÛúÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ³Öß Ûú£Ö®Ö Ûú¸®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ´Öê ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß ÛúÖ ¦¾µÖ †¯Ö®Öê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´Ö ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… †ÖÆÖ¸ÛúÛúÖµÖµÖÖêÝÖß †Öî¸ †ÖÆÖ¸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖ´Öê þÖãÖÖ®Ö †£Ö¾ÖÖ ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ÛúÖ´ÖÔÞÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖê´Öê ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÃÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¯ÖδÖÖÞÖÃÖê

--------------------------------

Ã֟£ÖÖÞÖÓ ¾ÖÖ ¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖÓ ¾Öօ Ûú´´Ö‡µÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ Ã֕ÖÖê×ÝÖÞÖ߅ †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖêÝÖãÞÖÓ … ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞ֠Ӆ Ûú´´Ö‡µÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖ×´Ö""և׽ÞÖÖê †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ

ÃÖ¾¾Ö¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖê ¯ÖµÖ¤Ó … ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ †ÖÆָ״ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖê×Ý֕Öß¾ÖÖ †ÖÆÖ¸Ûúֵ֕ÖÖê×Ý֕Öß¾ÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ … †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖ¾¾Öê×ÃÖ´ÖÃÖӕ֤ÃÖ´´ÖÖפ™ËšßÞÖÓ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‹¾ÖÓ ÞÖêµÖ¾¾ÖÓ •ÖÖ¾Ö ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÓ ×¢Ö… ×Ûú´Ö½´Öê¾ÖÓ •ÖÖ×Þ֕•Ö¤ê? ¾Öêˆ×¾¾ÖµÖ×´ÖÃÃÖ-†Öê¸Ö×»ÖµÖ×´ÖÃÃÖ-Ûú´´Ö‡µÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÃÖã ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽-†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽¸Ö×ÃÖÞÖÓ ´ÖÖƯ¯ÖÓ ÞÖ •ÖÖ×Þ֕•Öפ עօ ¯Öã¾¾ÖÓ ×Ûú×´Ö¤Ó ¯Öºþ×¾Ö¤Ó ? ÞÖ, †Ö‡×¸µÖÖÞÖÓ ŸÖÃÃÖ †×³Ö¯¯ÖÖµÖӟָ¤×¸ÃÖÞÖ½¢ÖÖ¤Öê… ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÖ¤Öê ˆ¾Ö׸ ¾Ö×"֕ÖÖê×Ýֆ¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †••ÖÝÖãÞÖÖê Ó †ÃÖÓÜÖêÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×Ýֆ¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƆÖê… ¾Öêˆ×¾¾ÖµÖÛúֵ֕ÖÖê×Ýֆ¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê … ‹¾ÖÓ ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-

--------------------------------

†ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß ÛúÖ ¦¾µÖ †¯Ö®Öê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®Ö ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´Ö †ÃÖÓ µÖŸÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÛúÖ´ÖÔÞÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî…

†²Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö´Öê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÎÛéúŸÖ Æî… †ÖÆָ״ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖß •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… †ÖÆÖ¸ÛúÛúÖµÖµÖÖêÝÖß •Öß¾Ö †ÖÆָ״ÖÁÖ •Öß¾ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö †ÖÆÖ¸ÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî … ¯ÖÎ´Ö¢Ö ÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÃÖ³ÖßÛúÖ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖŸÖÛú »Öê •ÖÖ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê…

¿ÖÓÛúÖ -- ‹êÃÖÖ ×ÛúÃÖ×»ÖµÖê Ãִ֗Öê?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖ, †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖ †Öî¸ ÛúÖ´ÖÔÞÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖê ´ÖêÓ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öî¸ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ ¸Ö׿ֵÖÖê ÛúÖ ´ÖÖÆ֟´µÖ †£ÖÖԟÖË ¯Ö¸Ã¯Ö¸ †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ®ÖÆß •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖ×»ÖµÖê ‹êÃÖÖ Ãִ֮֗ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê…

¿ÖÓÛúÖ -- ŸÖÖê ×±ú¸ ‡®ÖÛê †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛúÖ ¯ÖÆ»Öê ¯Öκþ¯ÖÞÖ ×ÛúÃÖ×»ÖµÖê ×ÛúµÖÖ Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆ߅ , ŒµÖÖêÓ×Ûú, ¾ÖÆÖÑ ¤æÃÖ¸ê †Ö"ÖÖµÖÖêÕÛúÖ †×³Ö¯ÖÎÖµÖÖ®ŸÖ¸ פÜÖ»ÖÖ®ÖÖ ˆ®ÖÛê †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê Ûú£Ö®ÖÛúÖ ¯ÖεÖÖê•Ö®Ö £Öօ

¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê ‰ú¯Ö¸ ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ¾Öî×ÛÎ×µÖÛúÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ˆ³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß, ´ÖéÂÖÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß †Öî¸ Ã֟µÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß •Öß¾ÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÛδÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî…

´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ´ÖÞ֕ÖÖêÝÖßÞօ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö´Öê¢ÖêÞ֒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:… ) Ûú´ÖêÞÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖêÝÖßÞÖÓ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƆÖê… ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×Ýֆ¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‹¾ÖÓ ´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-¾Öêˆ×¾¾ÖµÖ×´ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖêÝÖßÞÖÓ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖÃÃÖê¾Ö ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖ""Ö´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‹¾ÖÓ ´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-†ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖêÝÖßÞÖӅ ŸÖ¤Öê ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ ÃÖ""Ö¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÃÖÓ ÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‹¾ÖÓ ´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-¾Öêˆ×¾¾ÖµÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖ-†ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ"Ö߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê… ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖ¤Öê ¾Öêˆ×¾¾ÖµÖ×´ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖ×´Ö""և׽¤¾¾Ö´Ö-ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ ÃÖ""Ö´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ¤¾¾ÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | ‹¾ÖÓ ´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-†ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ-¤¾¾ÖÖ×ÞÖ •ÖÆÖÛú´ÖêÞÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ×Þօ ´ÖÞ֕ÖÖê×ÝÖ¤¾¾ÖÓ ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖÓ | ÃÖ""Ö¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ¤¾¾ÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | ‹¾ÖÓ ´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-ÃÖ""Ö´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ-¾Öêˆ×¾¾ÖµÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖ-†ÃÖ""Ö-

--------------------------------

†®Öã³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã֟µÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ˆ³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †®Öã³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ †Ã֟µÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß, Ã֟µÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †Öî¸ ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ˆ¢Ö¸Öê¢Ö¸ ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß Ûúß †£ÖÖԟÖË ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ˆ®Æß Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… Ã֟µÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"ÖßÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ´ÖéÂÖÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß, ˆ³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß †Öî¸ †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ Ûúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ³Öß Ãִ֮֗ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"ÖßÃÖê ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… Ã֟µÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ´ÖéÂÖÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß, ˆ³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß, ¾Öî×ÛÎ×µÖÛúÛúÖµÖµÖÖêÝÖß †Öî¸ †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"ÖßµÖÖ  ³Öß ˆ¢Ö¸Öê¢Ö¸ ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß ÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÃÖê ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã֟µÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ¾Öî×ÛÎ×µÖÛú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ´ÖéÂÖÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß, ˆ³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖêÝÖß, †®Öã³ÖµÖ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ µÖ£ÖÖÛδÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ †®Öã³ÖµÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… Ã֟µÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ´Ö®ÖÖêµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓ Ûê ¦¾µÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ´ÖéÂÖÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß, ˆ³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖêÝÖß, ¾Öî×ÛÎ×µÖÛúÛúÖµÖµÖÖêÝÖß †Öî¸ †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ µÖ£ÖÖÛδÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †®Öã³ÖµÖ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָ ¾Ö"Ö®ÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ

--------------------------------

´ÖÖêÃÖ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ¤¾¾ÖÖ×ÞÖ •ÖÆÖÛú´ÖêÞÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ×Þօ ŸÖ¤Öê ¾Ö×"֕ÖÖê×ÝÖ¤¾¾ÖÓ ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖÓ | ¯Ö¤¸´ÖÃÖÓ ÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | »ÖÖêÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖ¤Öê †•ÖÖê‡ÞÖÖê †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ Ûú´´Ö‡µÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê †ÞÖÓ ŸÖÝÖãÞÖօ †Öê¸Ö×»ÖµÖ×´ÖÃÃÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †Öê¸Ö×»ÖµÖÛúֵ֕ÖÖê×ÝÖÞÖÖê ×´Ö""և™Ëšß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ

‹¾ÖÓ •ÖÖêÝÖ´ÖÝÝÖÞÖÖ ÃÖ´Ö¢Öօ

¾Öê¤ÖÞÖã¾ÖÖ¤êÞÖ ‡×Ÿ£Ö¾ÖꤋÃÖã ×´Ö""և½ß ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, ¤ê¾Öß×Æ ÃÖÖפ¸êµÖ… 1 (¾Öê¤Ö®Öã¾ÖÖ¤ê®Ö áÖß¾Öê¤Ö: x x ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêsÃÖÓܵÖêµÖÖ: ÁÖêÞÖµÖ: ¯ÖΟָÖÃÖÓܵÖêµÖ³ÖÖÝÖ¯ÖÎ״֟ÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8. ¤ê¾Öß×Æ ÃÖÖ×ƵÖÖ ‡Ÿ£Ö߅ ÝÖÖê.•Öß. 279.) …… 124 ……

¤ê¾ÖÝև´ÖÝÝÖÞÖ֋ ¤ê¾ÖßÞÖÓ ¯Ö´ÖÖÞÖ´Öê×¢ÖµÖÓ ÆÖêפ ×¢Ö ÃÖã¢Ö×´Æ ÞÖ ¾Öã¢ÖÓ, ŸÖÖê Ûú¬ÖÓ •ÖÖ×Þ֕•Ö¤ê ‡×Ÿ£Ö¾ÖꤸÖÃÖß ¤ê¾Öß×ÆӟÖÖê ÃÖÖפ¸êÝÖÖê? •Öפ ×¾Ö ‹Ÿ£Ö ÞÖ ¾Öã¢ÖÖê ŸÖÖê ×¾Ö ‡ÔÃÖÖÞÖÛú¯¯Ö¾ÖÖ×ÃÖµÖ¤ê¾ÖÖÞÖ´Öã¾Ö׸ ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¤ê¾Ö߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê… ŸÖ¤Öê ÃÖÖêÆ´´ÖÛú¯¯Ö¾ÖÖ×ÃÖµÖ¤ê¾ÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¤ê¾Ö߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê… ¯Öœ´Ö֋ ¯Ö㜾Öߋ ÞÖ긇µÖÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ³Ö¾ÖÞÖ¾ÖÖ×ÃÖµÖ¤ê¾ÖÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¤ê¾Ö߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê…

--------------------------------

Æî… »ÖÖêÛú •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… »ÖÖêÛúÃÖê †µÖÖêÝÖß •Öß¾Ö †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… †µÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÃÖê ÛúÖ´ÖÔÞÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖß •Öß¾Ö †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÛúÖ´ÖÔÞÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÃÖê †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖêÝÖß •Öß¾Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †Öî¤Ö׸Ûú×´ÖÁÖÛúÖµÖµÖÖê×ÝÖµÖÖêÓÃÖê †Öî¤Ö׸ÛúÛúÖµÖµÖÖêÝÖß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî…

‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ µÖÖêÝÖ´ÖÖÝÖÔÞÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Æã‡Ô …

¾ÖꤴÖÖÝÖÔÞÖÖÛê †®Öã¾ÖÖ¤ÃÖê áÖß¾ÖêפµÖÖêÓ´ÖêÓ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê ÆîÓ ? ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ÃÖê Ûãú" †×¬ÖÛú ÆîÓ ……124……

¿ÖÓÛúÖ -- ¤ê¾ÖÝÖ×ŸÖ ´ÖÖÝÖÔÞÖÖ´Öê ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ‡ŸÖ®ÖÖ Æî, µÖÆ ÃÖæ¡Ö´Öê ®ÖÆß ÛúÆÖ Æî, †ŸÖ‹¾Ö µÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ×Ûú áÖß¾ÖꤸÖ×¿Ö ¤ê×¾ÖµÖÖêÓÃÖê ÃÖÖ׬ÖÛú ÆÖêŸÖß Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- µÖª×¯Ö µÖÆÖÑ •Öß¾Ö½ÖÞÖ´ÖêÓ µÖÆ ²ÖÖŸÖ ®ÖÆßÓ ÛúÆß Æî ŸÖÖê ³Öß ‘‰ú¯Ö¸ ‡Ô¿ÖÖ®Ö Ûú»¯Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ¾ÖÆß ¯Ö¸ ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ˆ®ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî … ˆ®ÖÃÖê ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ûú»¯Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê¾Ö ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †Öî¸ ¾ÖÆß ¯Ö¸ ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ¤ê¾ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ¯ÖÆ»Öß ¯Öé×£Ö¾Öß´Öê ®ÖÖ¸Ûúß •Öß¾Ö ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ûú»¯ÖÛúß ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ³Ö¾Ö®Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê¾Ö ®ÖÖ¸×ÛúµÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÆß ¯Ö¸ ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ¤ê¾ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ¯ÖÓ"Öê×®¦µÖ ןֵÖÕ"Ö µÖÖê×®Ö®Öß •Öß¾Ö ³Ö¾Ö®Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê×¾ÖµÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¾ÖÖÞÖ¾µÖ®ŸÖ¸ ¤ê¾Ö ¯ÖÓ"Öê×®¦µÖ ןֵÖÕ"Ö µÖÖê×®Ö×®ÖµÖÖêÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÆß ¯Ö¸

--------------------------------

¯ÖÓ×"ÖÓפµÖןÖ׸ŒÜ֕ÖÖê×ÞÖÞÖ߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê… ¾ÖÖÞÖ¾Öêӟָ¤ê¾ÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¤ê¾Ö߆Öê ÃÖÓ ÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê… •ÖÖê‡×ÃÖµÖ¤ê¾ÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¤ê¾Ö߆Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖֆÖê ע֒ ‹¤´ÆÖ¤Öê ÜÖã§Ö²ÖÓ ¬ÖÃÖã¢ÖÖ¤Öê Þ֕•Ö¤ê •ÖÆÖ ¤ê¾ÖÖÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ³ÖÖÝÖÖ ¤ê¾Ö߆Öê ÆÖêÓ×ŸÖ ×¢Ö… ´ÖÞÖã×ÃÖ×Þֆ²³Ö×ÆµÖ ×ŸÖ׸ŒÜ֕ÖÖê×ÞÖÞÖ߆Öê ¤ê¾ÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖÖê… ŸÖֆÖê ¤ê¾ÖßÃÖã ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ‡×Ÿ£Ö¾ÖꤸÖÃÖß ÆÖêפ ×¢Ö Ûú™Ë™ã ¤ê¾Öß×Æ ÃÖÖפ¸êµÖ×´Öפ ŸÖÖ×ÃÖÓ ¯Ö´ÖÖÞÖÓ ÃÖã¢Öê ¾Öã¢ÖÓ |

ŸÖÖ×ÃÖ´Ö¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö㯯Ö×¢ÖÓ ¾Ö¢Ö‡ÃÃÖÖ´ÖÖê… ¤ê¾Ö†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö×´Æ ¾Ö¢ÖßÃÖºþ¾Öê×Æ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ×¾ÖµÖ ×ŸÖ׸ŒÜÖ-´ÖÞÖã×ÃÖן£Ö¾Öê¤ÖÝÖ´ÖÞÖ×ÞÖ×´Ö¢ÖÓ ŸÖ¢ÖÖê ‹ŒÛúÃÃÖ ¯Ö¤¸Ó ÝÖã»ÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ †¾Ö×ÞÖ¤ê ‡×Ÿ£Ö¾Ö꤆¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ¾Ö¢ÖßÃÖºþ¾ÖÖ×ÞÖ ¤ê¾Ö†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÃÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸Öê ÆÖêÓ×ŸÖ ×¢Ö Ûú¬ÖÓ ÞÖ¾¾Ö¤ê? ¤ê¾Öê×ÆӟÖÖê ¤ê¾Ö߆Öê ¾Ö¢ÖßÃÖÝÖãÞÖÖ Æ¾ÖÓ×ŸÖ ×¢Ö †Ö‡×¸µÖ¯Ö¸Ó¯Ö¸ÖÝÖµÖã¾Ö¤êÃÖÖ¤Öê ÞÖ¾¾Ö¤ê? ‹¤êÞÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖêÞÖ •ÖÝÖ¯Ö¤¸ê ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê ‡×Ÿ£Ö¾ÖꤸÖÃÖß ÆÖêפ…

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö ÃÖӕ֤ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ×¢Ö †Öê‘ÖÓ1 (áÖß¾Öê¤Ö: X X ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤ陵ÖÖ¤µÖ: ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖ®ŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖꌟÖÃÖÓܵÖÖ: … ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8.) …… 125……

--------------------------------

¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ¤ê¾ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… •µÖÖêןÖÂÖß ¤ê¾Ö ¾ÖÖÞÖ¾µÖ®ŸÖ¸ ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÆß ¯Ö¸ ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ¤ê¾ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ’ ‡ÃÖ ÜÖã§Ö²Ö®¬ÖÛê ÃÖæ¡ÖÃÖê µÖÆ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ×Ûú ¤ê¾ÖÖêÓÛê ÃÖÓܵÖÖŸÖ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ÆÖêŸÖß Æî… ŸÖ£ÖÖ ´Ö®Öã×µÖ×®ÖµÖÖêÓÃÖê †×¬ÖÛú ןֵÖÕ"Ö µÖÖê×®Ö®Öß •Öß¾Ö ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ ÆÖêŸÖê Æî… †ŸÖ‹¾Ö ´Ö®Öã×µÖ×®ÖµÖÖê ÃÖê †×¬ÖÛú ןֵÖÕ"Ö µÖÖê×®Ö×®ÖµÖÖê Ûê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê ¯ÖδÖÖÞÖ´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî, ‹êÃÖÖ Ãִ֗ÖÛú¸ ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ÃÖê Ûãú" †×¬ÖÛú ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ áÖß¾Öê¤ß •Öß¾ÖÖêÓÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ÃÖæ¡Ö´Öê ÛúÆօ

†²Ö áÖß¾ÖêפµÖÖêÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê Æî… - ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ²Ö¢ÖßÃÖÃÖê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß ¤ê¾Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö´Öê ×´Ö»ÖÖ Ûú¸ •ÖÖê µÖÖêÝÖ ÆÖê ˆÃÖ´ÖêÓ ÃÖê, ןֵÖÕ"Ö †Öî¸ ´Ö®ÖãÂµÖ Ã¡Öß¾Öê¤ß •Öß¾ÖÖêÓÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ »ÖÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê, ‹Ûú ¯ÖÎŸÖ¸Ö ÝÖã»ÖÛê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÛê ×®ÖÛúÖ»Ö »Öê®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß •Öß¾ÖÖêÓ ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî…

¿ÖÓÛúÖ -- ¤ê¾Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ ²Ö¢ÖßÃÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, µÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ¤ê¾ÖÖêÓ ÃÖê ¤ê×¾ÖµÖÖ Ñ ²Ö¢ÖßÃÖÝÖãÞÖß Æî… ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ †Ö"ÖÖµÖÔ¯Ö¸ ¯Ö¸ÖÃÖê †ÖµÖê Æ㋠ˆ¯Ö¤ê¿ÖÃÖê µÖÆ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

µÖÖê×®Ö×®ÖµÖÖêÓÛê ‡ÃÖ ¯Öæ¾ÖÖêԌŸÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÛê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî…

ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖÓµÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ¯ÖΟµÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö´Öê áÖß¾Öê¤ß •Öß¾Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ Æî ……125……

--------------------------------

•ÖêÞÖê¤ê "Ö¤ãÝÖãÞÖ½ÖÞ֕Öß¾ÖÖ1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑"Ö¤ãÝÖãÞÖ÷ÖÞÖÖ×Þ֒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:) ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÃÃÖ †ÃÖÓ ÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖÖ ŸÖêÞÖê¤ê×ÃÖÓ ¯Öºþ¾ÖÞÖÖ †Öê‘ÖÓ ÆÖêפ… †Öê‘Ö¯Öºþ¾ÖÞÖÖ¤Öê ‰úÞևן£Ö¾Öê¤ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖÖÞÖÓ Ûú¬Ö´ÖÖê‘Ö¢ÖÓ •Ö㕕֤ê? ÞÖ, †Öê‘Ö×´Ö¾Ö †Öê‘Ö×´Öפ ˆ¾ÖµÖÖ¸êÞÖ ×ŸÖÃÃÖê †Öê‘Ö¢Ö×Ã֨ߤÖê… †Öê‘Ö†ÃÖÓ •Ö¤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö´ÖÖ¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ‡×Ÿ£Ö¾Ö꤆ÃÖÓ •Ö¤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ … Ûãú¤Öê ? ÛúÖ׸ÃÖ×ÝÝÖÃÖ´ÖÖÞևן£Ö¾Öê¤êÞÖ ¤•—ÖÓ ŸÖ×ƵֵÖÖÞÖ״֟£ÖßÞÖÓ ÃÖ×ÞÖ¤ÖÞÖÖÞÖÓ 2 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑ÃÖ×ÞÞÖ¬ÖÖÞÖÖÞÖÓ ’ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…) ¯Öˆ¸Ó ÃÖ´´Ö¢Ö¯Ö׸ÞÖÖ´ÖÖÃÖÓ ³Ö¾ÖÖ¤Öê… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ‹¤ê×Æ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Öê×Æ ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´Öê ³ÖÖÝÖê ×Ƥê ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖ¸ÖÃÖ߆Öê ³Ö¾ÖÓןօ

¯Ö´Ö¢ÖÃÖӕ֤¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö †×ÞÖµÖ×¼²ÖÖ¤¸ÃÖÖӯָևµÖ¯Ö×¾Ö½ ˆ¾ÖÃÖ´ÖÖ ÜÖ¾ÖÖ ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, ÃÖÓÜÖꕕÖÖ 3 (¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖ¤µÖÖês×®Ö¾Öé×¢Ö²ÖÖ¤¸Ö®ŸÖÖ: ÃÖÓܵÖêµÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8.) …… 126……

--------------------------------

"Öæ ×Ûú µÖê "ÖÖ¸ ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ •Öß¾Ö ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ¯ÖδÖÖÞÖ Æî, ‡ÃÖ×»ÖµÖê ‡®ÖÛúß ¯Öκþ¯ÖÞÖÖ †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆÖêŸÖß Æî…

¿ÖÓÛúÖ -- ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÃÖê ®µÖæ®Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö áÖß¾ÖêפµÖÖêÓ Ûê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê †Öê‘Ö¯Ö®ÖÖ ÛîÃÖê ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆß , ŒµÖÖêÓ ×Ûú, †Öê‘ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®ÖÛúÖê ³Öß †Öê‘Ö ÛúÆÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ¯Ö"ÖÖ¸ÃÖê áÖß¾ÖêפµÖÖê Ó Ûúß ÃÖÓܵÖÖÛúÖê †Öê‘ÖŸ¾Ö ×ÃÖ¨ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî…

†Öê‘Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ˆ¯Ö»ÖêÛúß †×Ý®ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Ã¡Öß¾Öê¤ÃÖê ו֮ÖÛúÖ Ç¤µÖ •Ö»Ö ¸ÆÖ Æî †Öî¸ •ÖÖê ÛúÖ´ÖÖ׳ֻÖÖÂÖ ÃÖ×ÆŸÖ Æî , ‹êÃÖß ×áֵÖÖêÓÛê ¯ÖÎ"Ö㸟ÖÖÃÖê ÃÖ´µÖŒŸ¾Ö¯Ö׸ÞÖÖ´Ö ÃÖÓ³Ö¾Ö ®ÖÆß Æî… †£ÖÖԟÖË Ã¡Öß¾Öê¤Ûê ÃÖÖ£Ö ¯ÖÎ"Ö㸠ÃÖ´µÖݤé×™ •Öß¾Ö ®ÖÆß ÆÖêŸÖê Æî… ˆÃÖ Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖ µÖŸÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡®Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖêÓ ÃÖê ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ †¯Ö®Öß †¯Ö®Öß ¸Ö׿ֵÖÖêÓ ÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî…

¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ †×®Ö¾Öé×¢Ö²ÖÖ¤¸ÃÖÖÓ¯Ö¸ÖµÖ¯ÖÎ×¾Ö™ ˆ¯Ö¿Ö´ÖÛú †Öî¸ õÖ¯ÖÛú ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æî… ? ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÆîÓ ……126……

--------------------------------

¯Ö´Ö¢ÖÖ¤ßÞÖÓ †Öê‘Ö¸Ö×ÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ‹µÖÜÖӛ״Öן£Ö¾Ö꤯ִ֢ÖÖ¤†Öê ³Ö¾ÖÓןօ ‡×Ÿ£Ö¾Ö꤈¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖÖ ¤ÃÖ 10, ÜÖ¾ÖÝÖÖ ¾ÖßÃÖ 20…

¯Öã׸ÃÖ¾ÖꤋÃÖã ×´Ö""և½ß ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, ¤ê¾Öê×Æ ÃÖÖפ¸êµÖÓ 1 (¾Öê¤Ö®Öã¾ÖÖ¤ê®Ö x x ¯Öã… ¾Öê¤Ö¿"Ö ×´Ö£µÖ֤陵ÖÖêsÃÖÓܵÖêµÖÖ: ÁÖêÞÖµÖ: ¯ÖΟָÖÃÖÓܵÖêµÖ³ÖÖÝÖ¯ÖÎ״֟ÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8. ¤ê¾Öê×ƅ ÃÖÖפ¸êµÖÖ ¯Öã׸ÃÖÖ … ÝÖÖê.•Öß. 279.) …… 127……

¤ê¾Ö»ÖÖê‹ ¤ê¾ÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖÖ ¤ê¾ÖÖ ³Ö¾ÖÓןօ ¯ÖÓ×"Ö ×¤µÖןÖ׸ŒÜ֕ÖÖê×ÞÖÞÖßÞÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖÖ ×ŸÖ׸ŒÜÖêÃÖã ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤Ö ³Ö¾ÖÓןօ ŸÖêÃÖã ´ÖÞÖãÃÖ¯Öã׸ÃÖ¾ÖꤸÖ×ÃÖÃÖ×ƤêÃÖã ¤ê¾ÖêÃÖã ¯Ö׌ÜÖ¢ÖêÃÖã ¤ê¾Öê×Æ ÃÖÖפ¸êµÖÓ ¯Öã׸ÃÖ¾ÖꤸÖ×ÃÖ¯Ö´ÖÖÞÖ ÆÖêפ…

‹Ÿ£Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö㯯Ö×¢ÖÓ ¾Ö¢Ö‡ÃÃÖÖ´ÖÖê… ¤ê¾Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÓ ŸÖê¢ÖßÃÖºþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖµÖ ŸÖ¢ÖÖê ‹ŒÛú¯Ö¤¸ÓÝÖã»ÖÓ ‘Öê¢ÖæÞÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛ Ûú։úÞÖ ŸÖ£ÖêÝÖÜÖӛ ´Ö¾Ö×ÞÖµÖ ²ÖÆãÜÖÓ›ê ŸÖŸ£Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ‹¤êÞÖ •ÖÝÖ¯Ö¤¸ê ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤×´Ö""և׽¸ÖÃÖß ÆÖêפ…

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö †×ÞÖµÖ×¼²ÖÖ¤¸ÃÖÖӯָև¯Ö¸ÖµÖ¯Ö×¾Ö½ ˆ¾ÖÃÖ´ÖÖ ÜÖ¾ÖÖ ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, †Öê‘ÖÓ 1 (¾Öê¤Ö®Öã¾ÖÖ¤ê®Ö x x ¯ÖãÓ¾Öê¤Ö¿"Ö ×´Ö£µÖ֤陵ÖÖêsÃÖÓܵÖêµÖÖ: ÁÖêÞÖµÖ: ¯ÖΟָÖÃÖÓܵÖêµÖ³ÖÖÝÖ¯ÖÎ״֟ÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8. ¤ê¾Öê×ÆÓ ÃÖÖפ¸êµÖÖ ¯Öã׸ÃÖÖ … ÝÖÖê.•Öß. 279.)…… 128……

--------------------------------

¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖÓ²Ö®¬Öß †Öê‘Ö¸Ö׿ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ‹Ûú ÜÖӛ¯ÖδÖÖÞÖ Ã¡Öß¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ •Öß¾Ö ÆÖêŸÖê Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ¤¿Ö †Öî¸ õÖ¯ÖÛú ¾ÖßÃÖ Æî…

¯Öã¹ýÂÖ¾ÖêפµÖÖê´Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æî ? ¤ê¾ÖÖê ÃÖê Ûãú" †×¬ÖÛú Æ127……

¤ê¾Ö»ÖÖêÛú´Öê ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ´ÖÖ¡Ö ¤ê¾Ö Æî… ¯ÖÓ"Öê×®¦µÖ ןֵÖÕ"Ö µÖÖê×®Ö×®ÖµÖÖêÓÛê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ´ÖÖ¡Ö ×ŸÖµÖÕ"ÖÖê´Öê ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß •Öß¾Ö Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ´Ö®Öã嵅 ¸Ö׿ÖÃÖê µÖãŒŸÖ ‡®Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ןֵÖÕ"ÖÖê Ûê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê ¤ê¾ÖÖêÓ´Öê ¯ÖÎ×õÖ¯ŸÖ Ûú¸ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ¤ê¾ÖÖêÓ ÃÖê Ûãú" †×¬ÖÛú ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî…

†²Ö µÖÆÖÑ ˆŒŸÖ •Öß¾ÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê Æî… - ¤ê¾ÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ŸÖêŸÖßÃÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖ´Öê ÃÖê ‹Ûú ¯ÖÎŸÖ¸Ö ÝÖã»ÖÛúÖê ÝÖÎÆÞÖ Ûú¸Ûê †Öî¸ ˆÃÖÛê ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÜÖӛ Ûú¸Ûê ˆ®Ö´Öê ÃÖê ‹Ûú ÜÖӛÛúÖê ‘Ö™ÖÛú¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ ˆÃÖß ¯Öæ¾ÖÖêԌŸÖ ¸Ö׿ִÖê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÛê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî…

ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ †×®Ö¾Öé×¢Ö ²ÖÖ¤¸ ÃÖÖÓ¯Ö¸ÖµÖ¯ÖÎ×¾Ö™ ˆ¯Ö¿Ö´ÖÛú †Öî¸ õÖ¯ÖÛú •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æî… ? †Öê‘Ö¯Öιý¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî ……128……

--------------------------------

‡×£Ö ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾ÖꤸÖÃÖß×Æ ¯Ö׸ÆßÞÖÖê †Öê‘Ö¸ÖÃÖß ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤ÃÃÖ ³Ö¾Öפ… Ûú¬ÖÓ ŸÖÃÃÖ †Öê‘Ö¢ÖÓ •Ö㕕֤ê? ÞÖ ‹ÃÖ ¤ÖêÃÖÖê, †Öê‘Ö×´Ö¾Ö †Öê‘Ö×´Öפ ŸÖÃÃÖ †Öê‘Ö¢Ö×Ã֨ߤÖê…

‹Ÿ£Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ¾Öã""Ö¤ê… †Öê‘Ö†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÓ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖêÞÖ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ¯Öã׸ÃÖ¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖêÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… †Öê‘Ö¯Ö´Ö¢ÖÖפÃÖ㠆¯¯Ö¯¯ÖÞÖÖê ÃÖÓÜÖꕕֳÖÖÝÖ³Ö椇ן£Ö-ÞÖ¾Öã… ÃÖµÖ¾Ö꤯ִ֢ÖÖפ¸Ö×ÃÖ¯Ö´ÖÖÞÖ´Ö¾Ö×ÞÖ¤ê ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤-¯Ö´Ö¢ÖÖ¤†Öê ³Ö¾Öןօ

ÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Öê¤êÃÖã ×´Ö""և׽¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö ÃÖӕ֤ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ×¢Ö †Öê‘ÖÓ 1 (®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤Ö ×´Ö£µÖ֤陵ÖÖês®Ö®ŸÖÖ®Ö®ŸÖÖ:… x x ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤Ö¿"Ö ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤ陵ÖÖ¤µÖ: ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖ®ŸÖÖ: ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖꌟÖÃÖÓܵÖÖ:… ÃÖ. ×ÃÖ. 1, 8. ŸÖê×ÆÓ ×¾ÖÆßÞÖ ÃÖ¾Öê¤Öê ¸ÖÃÖß ÃÖӜÖÞÖ ¯Ö׸´ÖÖÞÖ Ó… ÝÖÖê.•Öß. 279. ". 53) ……129……

--------------------------------

†Öê‘Ö¸Ö׿ִÖê ÃÖê áÖß¾Öê¤ß †Öî¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ¸Ö׿ÖÛúÖê Ûú´Ö Ûú¸ ¤ê®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö ¸Æê ˆŸÖ®ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ¾ÖêפµÖÖêÓ ÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ Æî…

¿ÖÓÛúÖ -- ‡ÃÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öפ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ¸Ö׿ÖÛúÖê †Öê‘Ö¯Ö®ÖÖ ÛîÃÖê ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- µÖÆ ÛúÖê‡Ô ¤ÖêÂÖ ®ÖÆß Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, †Öê‘ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®ÖÛúÖê ³Öß †Öê‘Ö ÛúƟÖê Æî… ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öפ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ¸Ö׿ÖÛê †Öê‘Ö¯Ö®ÖÖ ×ÃÖ¨ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî…

†²Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾ÖêפµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÛúƟÖê Æî… - †Öê‘Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß †Öê‘Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… †Öê‘Ö ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ ¸Ö׿ֵÖÖê ´Öê ÃÖê †¯Ö®Öê †¯Ö®Öê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ³ÖæŸÖ áÖß¾Öê¤ß †Öî¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÖפ ¸Ö׿ÖÛê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê ‘Ö™Ö ¤ê®Öê ¯Ö¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ •Öß¾Ö ÆÖêŸÖê Æî …

®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾ÖêפµÖÖê´Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖÓµÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú •Öß¾Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆîÓ ……129……

--------------------------------

ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ê ×´Ö""և׽ÞÖÖê †ÞÖӟ֢ÖÞÖêÞÖ †Öê‘Ö×´Ö""և™Ëšß×Æ ÃÖ´ÖÖÞÖօ ÃÖÖÃÖÞÖÖ¤†Öê ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ¢ÖÞÖêÞÖ †Öê‘ÖÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖê×Æ ÃÖ´ÖÖÞÖÖ ×¢Ö †Öê‘Ö¢Ö´Öê¤ê×ÃÖÓ •Öã••Ö¤ê… ‹Ÿ£Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö㯯֢Öß ¾Öã""Ö¤ê? ŸÖÓ •ÖÆÖ-‡×Ÿ£Ö-¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤ÃÖ-ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖê †¾ÖÝÖ¤¾ÖꤕÖß¾Öê "Ö ÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Öê¤×´Ö""և׽¸Ö×ÃÖ³Öו֤´Öê¤ê×ÃÖÓ ¾ÖÝÝÖÓ "Ö ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖÃÃÖã¾Ö׸ ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ‹¤êÞÖ ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖÃÃÖã¾Ö׸´Ö¾ÖÝÝÖê ³ÖÖÝÖê ×Ƥê ÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Öê¤×´Ö""և׽¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ‡×Ÿ£Ö¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÓ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖêÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÞÖ¾ÖÓãÃÖµÖ¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև×÷†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և×÷†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ…

¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ •Ö¤¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö †×ÞÖµÖ×¼²ÖÖ¤¸ÃÖÖӯָևµÖ¯Ö×¾Ö½ ˆ¯ÖÃÖ´ÖÖ ÜÖ¾ÖÖ ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, ÃÖÓÜÖꕕÖÖ1 (¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖ¤µÖÖês×®Ö¾Öé×¢Ö²ÖÖ¤¸Ö®ŸÖÖ: ÃÖÓܵÖêµÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8.)…… 130……

--------------------------------

®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö †®Ö®ŸÖŸ¾ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ †Öê‘Ö×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… †Öî¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öפ •Öß¾Ö ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝ֟¾ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ †Öê‘Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®ÖÖêÓÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ‡ÃÖ×»ÖµÖê ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ‡®Ö ¸Ö׿ֵÖÖêÓÛê †Öê‘Ö¯Ö®ÖÖ ²Ö®Ö •Ö֟ÖÖ Æî… †²Ö ‡®Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾ÖêפµÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÛúÖê ÛúƟÖê Æî… ¾ÖÆ ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ Æî- ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö áÖß¾Öê¤ß †Öî¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß •Öß¾Ö ¸Ö׿ÖÛúÖê ŸÖ£ÖÖ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛúÖê ŸÖ£ÖÖ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ¸Ö׿ÖÃÖê ³ÖÖ×•ÖŸÖ ‡®Æß Ã¡Öß¾Öê¤ß, ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †Öî¸ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß ¸Ö׿ÖÛê ¾ÖÝÖÔÛúÖê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ִÖê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓ Ûúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ‡ÃÖÃÖê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛê ˆ¯Ö׸´Ö ¾ÖÝÖÔÛê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî…

¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ †×®Ö¾Öé×¢Ö²ÖÖ¤¸ÃÖÖÓ¯Ö¸Ö×µÖÛú¯ÖÎ×¾Ö™ ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú †Öî¸ õÖ¯ÖÛú ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æî… ? ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÆîӅ…130……

--------------------------------

‡×Ÿ£Ö¾Ö꤯ִ֢ÖÖפ¸Ö×ÃÖÃÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖÖê ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ê ¯Ö´Ö¢ÖÖפ¸ÖÃÖß ÆÖêפ … Ûãú¤Öê ? ‡½¾ÖÖÝÖ×ÝÝÖÃÖ´ÖÖÞÖêÞÖ ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ÖꤵÖêÞÖ ÃÖ×ÞÖ¤ÖÞÖêÞÖ 1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑ÃÖ×ÞÞÖ¬ÖÖÞÖêÞ֒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚: …) ¯Öˆ¸Ó ÃÖ´´Ö¢ÖÃÖӕִÖÖ¤ßÞÖ´Öã¾Ö»ÖÓ³ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ¤Öê… †Öê‘Ö¯Ö´ÖÖÞÖÓ ÞÖ ¯ÖÖ¾ÖêÓ×ŸÖ ×¢Ö •ÖÖÞÖÖ¾ÖÞÖ™ËšÓ ÃÖã¢Öê ÃÖÓÜÖꕕÖ×ÞÖ§êÃÖÖê Ûú†Öê … ÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Ö꤈¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖÖ ¯ÖÓ"Ö 5, ÜÖ¾ÖÝÖÖ ¤ÃÖ 10… ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤êÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Öê¤ê ¯Ö´Ö¢ÖÖ †¯Ö´Ö¢ÖÖ "Ö ‹×¢ÖµÖÖ "Öê¾Ö ÆÖêÓ×ŸÖ ×¢Ö ÃÖÓ¯Ö×Æ ˆ¾Ö‹ÃÖÖê ÞÖן£Ö… .×ÃÖ. 1, 8.) ……131……

‹Ÿ£Ö ¯Ö㸤Öê ³ÖÞÞÖ´ÖÖÞֆ¾ÖÝÖ¤¾ÖꤕÖß¾ÖÃÖÓ"ֵ֤֯㯯ÖÖµÖÞÖÃÖã¢ÖêÞÖê¾Ö ¯Ö••Ö¢ÖÓ ×Ûú´ÖÞÖêÞÖ †¾ÖÝÖ¤¾Ö꤯־ÖêÃÖ¯Öºþ¾ÖÞÖÖÃÖã¢ÖêÞÖê×¢Ö? ÞÖ ‹ÃÖ ¤ÖêÃÖÖê, ˆ¾ÖÃÖ´ÖÃÖêל¯Ö¾ÖêÃÖÞ֟Öã»»ÖÖê †¾ÖÝÖµÖ¾Ö꤯֕•ÖÖµÖ¯Ö¾ÖêÃÖÖê ×¢Ö •ÖÖÞÖÖ¾ÖÞÖ±ú»Ö¢ÖÖ¤Öê… ×ŸÖÞÆ×´Öפ ÞÖê¤Ó "™Ëšß²ÖÆã¾ÖµÖÞÖÓ ×۠ӟÖ㠯֜´ÖÖ²ÖÆã¾ÖµÖÞÖ×´Öפ ‘Öê¢Ö¾¾ÖÓ , "™Ëšß×¾ÖÆ¢Ö߈¯¯Ö×¢Ö×ÞÖ×´Ö¢ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ¤Öê… Ûú¬Ö´Öã¾ÖÃÖӟÖÛúÃÖÖµÖÃÃÖ ˆ¾ÖÃÖÖ´ÖÝ־־֋ÃÖÖê? ÞÖ, ¤¾¾Ö×½µÖÞÖµÖÓ ¯Ö›å""Ö ˆ¾ÖÃÖӟÖÛúÃÖÖµÖÃÃÖ ×¾Ö

--------------------------------

áÖß¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ ¸Ö׿ÖÛê ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ´ÖÖ¡Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ‡Â™¯ÖÖÛúÛúß †×Ý®ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤Ûê ˆ¤µÖÃÖê †×ŸÖÛúÖ´ÖÖ׳ֻÖÖÂÖÃÖê µÖãŒŸÖ ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖ¸ÞÖ ¯ÖÎ"Ö㸟ÖÖÃÖê ÃÖ´µÖŒŸ¾Ö †Öî¸ ÃÖÓµÖ´ÖÖפ ¯Ö׸ÞÖÖ´ÖÖêÓ ÛúÖ ˆ¯Ö»Ö³Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî… ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öפ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö †Öê‘Ö¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê ®ÖÆß ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî, ‡ÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö Ûú¸Ö®ÖêÛê ×»ÖµÖê ÃÖæ¡Ö´Öê ÃÖÓܵÖÖŸÖ ¯Ö¤ÛúÖ ×®Ö¤êÔ¿Ö ×ÛúµÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ¯ÖÖÓ"Ö †Öî¸ õÖ¯ÖÛú ¤¿Ö ÆÖêŸÖê Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †Öî¸ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ †Öî¸ †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ‡ŸÖ®Öê Æß ÆÖêŸÖê Æî… , ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

†¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓ´Öê ŸÖß®Ö ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú •Öß¾Ö ¦¾µÖ¯ÖδÖÖÞÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æî… ? ¯ÖξÖê¿ÖÃÖê ‹Ûú, ¤Öê µÖÖ ŸÖß®Ö †Öî¸ ˆŸÛéú™ºþ¯ÖÃÖê "ÖÖî¾Ö®Ö ÆîÓ ……131……

¿ÖÓÛúÖ -- µÖÆÖÑ †ÖÝÖê ÛúÆÖ •ÖÖ®Öê¾ÖÖ»ÖÖ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß •Öß¾ÖÖêÓÛê ÃÖÓ"ÖµÖÛúÖ ¯Öκþ¯ÖÛú ÃÖæ¡Ö Æß ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ Æî, ×±ú¸ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß •Öß¾ÖÖêÓ Ûê ¯ÖξÖê¿ÖÛê ¯Öκþ¯ÖÞÖ Ûú¸®Öê¾ÖÖ»Öê ‡ÃÖ ÃÖæ¡ÖÛúÖ ŒµÖÖ ¯ÖεÖÖê•Ö®Ö Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- µÖÆ ÛúÖê‡Ô ¤ÖêÂÖ ®ÖÆß Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ˆ¯Ö¿Ö´ÖÁÖêÞÖß´Öê ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸®ÖêÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æß †¯ÖÝ֟־Öê¤ ¯ÖµÖÖÔµÖ´Öê ¯ÖξÖê¿Ö ÆÖêŸÖÖ Æî, ‡ÃÖ ²Ö֟ÖÛúÖ –ÖÖ®Ö Ûú¸Ö®ÖÖ ‡ÃÖ ÃÖæ¡ÖÛúÖ ±ú»Ö Æî…

ÃÖæ¡Ö´Öê †ÖµÖÖ Æã†Ö ‘ןÖÞÆӒ ¯Ö¤ ÂÖÂšß ×¾Ö³Ö׌ŸÖÛúÖ ²ÖÆã¾Ö"Ö®Ö ®ÖÆß Æî, ×Ûú®ŸÖã ¯ÖΣִÖÖ ×¾Ö³Ö׌ŸÖÛúÖ ²ÖÆã¾Ö"Ö®Ö Æî, µÖÆÖ Ñ ‹êÃÖÖ †£ÖÔ »Öê®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê, ŒµÖÖêÓ×Ûú, µÖÆÖÑ ¯Ö¸ ÂÖÂšß ×¾Ö³Ö׌ŸÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ×®Ö×´Ö¢Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

--------------------------------

ˆ¾ÖÃÖÖ´ÖÝ־־֋ÃÖÓ ¯Öכ׾ָÖêÆÖ³ÖÖ¾ÖÖ¤Öê… ‹Ÿ£Ö ¯Ö¾ÖêÃÖ×¾Ö¬Öß ˆ¾ÖÃÖ´ÖÃÖêל¯Ö¾ÖêÃÖÞÖêÞÖ ŸÖã»»ÖÖê… ‹¤êÞÖ ÜÖ¾ÖÝֆ¾ÖÝÖ¤¾Ö꤯־ÖêÃÖÖê ×¾Ö ÜÖ¾ÖÝÖÃÖêל¯Ö¾ÖêÃÖêÞÖ ŸÖã»»ÖÖê ×¢Ö •ÖÖÞÖÖ׾֤Ӆ Ûãú¤Öê? ÜÖ¾ÖÝֆ¾ÖÝÖ¤¾Ö꤯־ÖêÃÖÓ ¯Öכ ¯Öã¬Ö ÃÖã¢ÖÖ¸Ó³ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ¤Öê…

†¨Ó ¯Ö›å""Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ……132……

‹Ÿ£Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ×¢Ö †³Ö×ÞÖµÖ †Öê¬Ö×´Öפ ¾Ö¢Ö¾¾ÖÓ ? ÞÖ, †¾Ö»ÖÓ ×²ÖµÖ¯Ö••ÖµÖ¢ÖÖ¤Öê… ÃÖêÃÖÓ ÃÖãÝÖ´ÖÓ |

ןÖ×ÞÞÖ ÜÖ¾ÖÖ †•ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß †Öê‘ÖÓ ……133……

†Öê‘ÖÖ¤Öê ¤ê×ÃÖÓ ¯Ö´ÖÖÞÖÓ ¯Öכ ×¾ÖÃÖêÃÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ †Öê‘Ö¢ÖÓ •Ö㕕֤ê…

--------------------------------

¿ÖÓÛúÖ -- ˆ¯Ö¿ÖÖ®ŸÖÛúÂÖÖµÖ •Öß¾ÖÛúÖê ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ÃÖӖÖÖ ÛîÃÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ , ŒµÖÖêÓ×Ûú, ¦¾µÖÖ×£ÖÔÛú ®ÖµÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ˆ¯Ö¿ÖÖ®ŸÖÛúÂÖÖµÖ •Öß¾ÖÛê ³Öß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ‡ÃÖ ÃÖӖÖÖÛê ¯ÖÎ×ŸÖ ÛúÖê‡Ô ×¾Ö¸Öê¬Ö ®ÖÆß †ÖŸÖÖ Æî…

µÖÆÖÑ †¯ÖÝ֟־Öê¤Ã£ÖÖ®Ö´Öê ¯ÖξÖê¿Ö×¾Ö×¬Ö ˆ¯Ö¿Ö´ÖÁÖêÞÖß ÃÖÓ²Ö®¬Öß ¯ÖξÖê¿Ö×¾Ö׬ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ‡ÃÖß Ûú£Ö®ÖÃÖê õÖ¯ÖÛú †¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓÛúÖ ¯ÖξÖê¿Ö ³Öß õÖ¯ÖÛúÁÖêÞÖß ÃÖÓ²Ö®¬Öß ¯ÖξÖê¿ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî, ‡ÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö Ûú¸Ö פµÖÖ, ŒµÖÖêÓ×Ûú, õÖ¯ÖÛú †¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓÛê ¯ÖξÖê¿ÖÛê ¯ÖÎ×ŸÖ ¯Öé£ÖÛ˺þ¯ÖÃÖê ÃÖæ¡ÖÛúÖ †Ö¸Ó³Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

×¾Ö¿ÖêÂÖÖ£ÖÔ -- וÖÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ˆ¯Ö¿Ö´ÖÁÖêÞÖßÛê ¯ÖΟµÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö´Öê ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÃÖê •Ö‘Ö®µÖ ‹Ûú †Öî¸ ˆŸÛéú™ "ÖÖî¾Ö®Ö •Öß¾Ö ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æî… †Öî¸ ×¾Ö¿ÖêÂÖºþ¯ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê †Öפ ÃÖ´ÖµÖ´Öê ‹Ûú •Öß¾ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÖÖê»ÖÆ †Öפ •Ö߾֟ÖÛú ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æî… ; ŸÖ£ÖÖ õÖ¯ÖÛúÁÖêÞÖß´Öê ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÃÖê •Ö‘Ö®µÖ ‹Ûú †Öî¸ ˆŸÛéú™ ‹ÛúÃÖÖî †Öš •Öß¾Ö ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æî… †Öî¸ ×¾Ö¿ÖêÂÖºþ¯ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê †Öפ ÃÖ´ÖµÖ´Öê ‹Ûú •Öß¾ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ²Ö¢ÖßÃÖ †Öפ •Öß¾Ö ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æî… ; ¾ÖÆß ×®ÖµÖ´Ö µÖÆÖÓ †¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓÛê ×»ÖµÖê ³Öß ¯ÖξÖê¿ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ Ãִ֮֗ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê…

ÛúÖ»ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÆîÓ ……132……

¿ÖÓÛúÖ -- ‡ÃÖ ÃÖæ¡Ö´Öê ‘ÃÖÓܵÖÖŸÖ Æî… ’ ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ®Ö ÛúÆÛú¸ ‘†Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ’ ‹êÃÖÖ ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆß , ŒµÖÖêÓ×Ûú, µÖÆÖÑ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ×£ÖÔÛú ®ÖµÖÛúÖ †¾Ö»Ö´²Ö®Ö ×»ÖµÖÖ Æî… ¿ÖêÂÖ Ûú£Ö®Ö ÃÖãÝÖ´Ö Æî…

†¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖê´Öê ŸÖß®Ö ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ õÖ¯ÖÛú †Öî¸ †µÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî ……133……

†Öê‘ÖÃÖê ‡®Ö ŸÖß®Ö ÝÖãÞÖãÖ֮־֟ÖßÔ õÖ¯ÖÛú †Öî¸ †µÖÖê×ÝÖÛê¾Ö×»ÖµÖÖêÓÛê ¯ÖδÖÖÞÖÛê ¯ÖÎ×ŸÖ ÛúÖê‡Ô ×¾Ö¿ÖêÂ֟ÖÖ ®ÖÆß Æî, ‡ÃÖ×»ÖµÖê †Öê‘Ö¯Ö®ÖÖ ²Ö®Ö •Ö֟ÖÖ Æî…

--------------------------------

Ã֕ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß †Öê‘ÖÓ ……134……

ÝÖ¤Ÿ£Ö´Öê¤Ó ÃÖã¢ÖӅ

³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖÓ ¾Ö¢Ö‡ÃÃÖÖ´ÖÖê… ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖ´ÖÞÖӟÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤×´Ö""և׽ÞÖÖê ³Ö¾ÖÓןօ ÃÖêÃÖ´ÖÞÖӟÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö †¾ÖÝÖ¤¾Öê¤Ö ƾÖÓןօ ÃÖêÃÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽ÞÖÖê ÆÖêÓןօ ÃÖêÃÖ´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤×´Ö""և׽ÞÖÖê ÆÖêÓןօ ÃÖêÃÖ´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÜÖӛê Ûú‹ ²ÖÆãÜÖÓ›Ö ÃÖ¾¾Öê×ÃÖ´ÖÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽ÞÖÖê ÆÖêÓןօ ÃÖêÃÖ´ÖÖê‘ÖÓ …

†¯¯ÖÖ²ÖÆãÝÖÓ ×ŸÖ×¾ÖÆÓ Ã֟£ÖÖÞÖÖפ³Öê‹Þօ Ã֟£ÖÖÞÖê ¯ÖµÖ¤Ó … ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤-¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤ÖÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖÓ ¤ê¾Ö×´Ö""և™ËšßÞÖÓ ³ÖÓÝÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÖפ •ÖÖ¾Ö ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤ÖÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖ´ÖÖê‘ÖÓ … ÞÖ¾ÖãÓ ÃÖµÖ¾Öê¤×´Ö""և׽Ã֟£ÖÖÞÖÓ ÞÖן£Ö… ÃÖÖÃÖÞÖÖ¤ßÞÖÓ Ã֟£ÖÖÞÖ´ÖÖê‘ÖÓ …

¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖê ¯ÖµÖ¤Ó… ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤ã¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖÖ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽-

--------------------------------

†¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓ´Öê ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æ134……

‡ÃÖ ÃÖæ¡ÖÛúÖ †£ÖÔ ³Öß ¾ÖÆß Æî •ÖîÃÖÖ ‰ú¯Ö¸ ÛúÆ †ÖµÖê Æî…

†²Ö ³ÖÖÝÖÖ³ÖÖÝÖ´Öê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê Æî… - ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛê †®Ö®ŸÖ ÜÖӛ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö Æî… ¿ÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê †®Ö®ŸÖ ÜÖӛ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ †¯ÖÝ֟־Öê¤ß •Öß¾Ö Æî… ¿ÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÜÖӛ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö Æî… ¿ÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê †ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÜÖӛ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö Æî… ¿ÖêÂÖ ‹Ûú ³ÖÖÝÖÛê †ÃÖÓܵÖÖŸÖ ÜÖӛ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆã³ÖÖÝÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ •Öß¾Ö Æî… ¿ÖêÂÖ Ûú£Ö®Ö †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî…

þÖãÖÖ®Ö †ÖפÛúÛê ³Öê¤ÃÖê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ŸÖß®Ö ¯ÖÎÛúÖ¸ÛúÖ Æî… ˆ®Ö´Öê ÃÖê þÖãÖÖ®Ö´Öê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÎÛéúŸÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †Öî¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß •Öß¾ÖÖê ÛúÖ Ã¾ÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¤ê¾Ö ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖÓµÖŸÖ ŸÖÛú þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö †Öê‘Ö þÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾ÖÖêÓ ÛúÖ Ã¾ÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ®ÖÆß ¯ÖÖµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî, ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †Öפ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾ÖêפµÖÖê ÛúÖ Ã¾ÖãÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö †Öê‘Ö þÖãÖÖ®ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî…

†²Ö ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö´Öê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÎÛéúŸÖ Æî- áÖß¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿Ö´ÖÛú ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛú •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛúÖêÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛúÖê ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ

--------------------------------

†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | ‹¾ÖÓ ¯Öכ»ÖÖê´ÖêÞÖ ÞÖêµÖ¾¾ÖÓ •ÖÖ¾Ö †ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽¤¾¾ÖÓ ×¢Ö… ŸÖ¤Öê ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ ŸÖ¤Öê ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ×¾ÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | ¯Ö¤¸´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ | »ÖÖêÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‹¾ÖÓ ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤ÃÃÖ ×¾Ö ¾Ö¢Ö¾¾ÖÓ | ‹¾ÖÓ "Öê¾Ö ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ÃÃօ ÞÖ¾Ö׸ ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÖ¤Öê ˆ¾Ö׸ ×´Ö""և™Ëšß †ÞÖӟÖÝÖãÞÖÖ ×¢Ö ¾Ö¢Ö¾¾ÖÓ |

ÃÖ¾¾Ö¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖê ¯ÖµÖ¤Ó | ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ã¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖօ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤ã¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖÖ ŸÖ×¢ÖµÖÖ "Öê¾Ö… ŸÖê×ÃÖÓ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤ã¾ÖÃÖÖ´ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖê×ÃÖÓ ÜÖ¾ÖÝÖÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤ê †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤ê †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ Ã֕ÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Öã׸ÃÖ¾Ö꤆¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖӕ֤Ö

--------------------------------

Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®Æß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ ¦¾µÖ †¯Ö®Öê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ¯ÖÎןֻÖÖê´Öºþ¯ÖÃÖê áÖß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖ †Ö®Öê ŸÖÛú »Öê •ÖÖ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê ¦¾µÖÃÖê ¯Ö»µÖÖê¯Ö´Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÃÖê áÖß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê áÖß¾ÖêפµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… Ã¡Öß¾ÖêפµÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛ Ó³ÖÃÖæ"Öß •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÃÖê áÖß¾ÖêפµÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¦¾µÖÃÖê •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָ †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÃÖê »ÖÖêÛú †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ÛúÖ ³Öß ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ŸÖ£ÖÖ ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ®Ö¯ÖÓãÃÖÛú¾Öê¤ÛúÖ ³Öß ¯Ö¸ ŸÖ㠇ŸÖ®Öß ×¾Ö¿ÖêÂ֟ÖÖ Æî ×Ûú ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾ÖêפµÖÖêÓÛúÖ ÛúƟÖê ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê ‰ú¯Ö¸ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… , µÖÆ ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê…

†²Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö´Öê †»¯Ö²ÖÆãŸ¾Ö ¯ÖÎÛéúŸÖ Æî- ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛú •Öß¾Ö ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú •Öß¾Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛúÖê ÛúÖ ×•ÖŸÖ®ÖÖ ¯ÖδÖÖÞÖ Æî ˆŸÖ®Öê Æß Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛú •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿Ö´ÖÛúÖêÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛú •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛúÖê ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛú •Öß¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ˆ¯Ö¿ÖÖ´ÖÛúÖêÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾ÖꤴÖê †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß õÖ¯ÖÛúÖê ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖÓãÃÖÛú¾ÖꤴÖê Æß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö»Öß •Öß¾Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ÃÖµÖÖê×ÝÖÛê¾Ö×»ÖµÖÖêÓ ÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾ÖꤴÖê Æß ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÃÖê

--------------------------------

ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Öã׸ÃÖ¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‡×Ÿ£Ö¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Ö꤆ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÓ … ‹¾ÖÓ ¯Öכ»ÖÖê´ÖêÞÖ ÞÖꤾ¾ÖÓ •ÖÖ¾Ö ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÓעօ ŸÖ¤Öê ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖÃÃÖê¾Ö ׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽׾֌ÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖêœß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ¯Öã׸ÃÖ¾Öê¤×´Ö""Ö- 

--------------------------------

†ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖê Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÛê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖµÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓ ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®ÆßÓ ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓ ÛúÖ ¦¾µÖ †¯Ö®Öê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¯ÖÎןֻÖÖê´ÖÛδÖÃÖê ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖŸÖÛú »Öê •ÖÖ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÃÖê áÖß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓ ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ˆ®ÆßÓ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛÓ ³ÖÃÖæ"Öß ˆ®ÆßÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúß ×¾ÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ×¾ÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖß Æî… ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖßÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… Ã¡Öß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¦¾µÖ ¯Öã¹ýÂÖ¾Öê¤ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ¦¾µÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָ áÖß¾Öê¤ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ¦¾µÖÃÖê

--------------------------------

‡×½¤¾¾Ö´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽¤¾¾ÖÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ ¯Ö¤¸´ÖÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖӅ »ÖÖêÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… †¾ÖÝÖ¤¾Öê¤Ö †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ ÞÖ¾ÖãÓÃÖµÖ¾Öê¤×´Ö""և™Ëšß †ÞÖӟÖÝÖãÞÖօ ¾Öê¤ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖÝÖãÞÖÝÖÖ¸Öê ÞÖ 1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑-ÝÖãÞÖÝÖÖ¸êÞ֒ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…) ÞÖ¾¾Öפ ×¢Ö Ûê ×¾Ö †Ö‡×¸µÖÖ ³ÖÞÖÓןօ ŸÖê×ÃÖ´Ö׳֯¯Ö֋ÞÖ ÃÖ¾¾Ö¯Ö¸Ÿ£ÖÖÞÖÓ ¾Öã""Ö¤ê… ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ †¯¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ×ŸÖ¾Öê¤Ý֤օ ן־Öê¤ÝÖ¤Ö ¯Ö´Ö¢ÖÃÖÓ•Ö¤Ö (ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÃÖÓ•Ö¤Ö ×ŸÖ¾Öê¤Ö) ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ ן־Ö꤆ÃÖÓ •Ö¤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ‹¾ÖÓ ÞÖꤾ¾ÖÓ •ÖÖ¾Ö ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÓ ×¢Ö ˆ¾Ö׸ ‡×Ÿ£Ö¾Öê¤×´Ö""և׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê… ŸÖ¤ã¾Ö׸ ¯Öã¾¾ÖÓ ¾Ö ¾Ö¢Ö¾¾ÖÓ |

‹¾ÖÓ ¾ÖꤴÖÝÝÖÞÖÖ ÃÖ´Ö¢Öօ

ÛúÃÖÖµÖÖÞÖã¾ÖÖ¤êÞÖ ÛúÖê¬ÖÛúÃÖև-´ÖÖÞÖÛúÃÖև-´ÖÖµÖÛúÃÖև-»ÖÖê³Ö-ÛúÃÖևÔÃÖã ×´Ö""և׽¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö ÃÖӕ֤ÖÃÖÓ•Ö¤Ö ×¢Ö †Öê‘ÖÓ 2 (ÛúÂÖÖµÖÖ®Öã¾ÖÖ¤ê®Ö ÛÎÖê¬Ö´ÖÖ®Ö´ÖÖµÖÖÃÖã ×´Ö£µÖ֤陵ÖÖ¤µÖ: ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖ®ŸÖÖ: ÃÖÖ´ÖÖ®µÖÖꌟÖÃÖÓܵÖÖ:… »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖÖÞÖ´ÖãŒŸÖ ‹¾Ö ÛδÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8.) ……135……

‹¤ÃÃÖ ÃÖã¢ÖÃÃÖ †Ÿ£ÖÖê ¾Öã""Ö¤ê… ŸÖÓ •ÖÆÖ- †ÞÖÓ ŸÖ¢ÖÞÖêÞÖ ¯Ö×»Ö¤Öê¾Ö´ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ¢ÖÞÖêÞÖ "Ö ×´Ö""և™Ëšß ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖÖ "Ö †Öê‘Ö×´Ö""և׽-ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖê×Æ ÃÖ´ÖÖÞÖÖ ×¢Ö Ûú™Ë™ã ÃÖã¢Öê ‹¤ê×ÃÖÓ ¯Öºþ¾ÖÞÖÖ †Öê‘Ö×´Öפ ¾Öã¢Öօ ¯Ö••Ö¾Ö×½µÖÞ֋ ¯ÖãÞÖ

--------------------------------

†ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… »ÖÖêÛú •ÖÝ֟Ö˯ÖΟָÃÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… †¯ÖÝ֟־Öê¤ß •Öß¾Ö »ÖÖêÛúÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®Ö¯ÖãÓÃÖÛú¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö †¯ÖÝ֟־ÖêפµÖÖêÓ ÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ Æî… ¾Öê¤ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾ÖÖêÓ Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖ ÝÖãÞÖÛúÖ¸ –ÖÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æî, ‹êÃÖÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æß †Ö"ÖÖµÖÖêÕÛúÖ Ûú£Ö®Ö Æî… †ÖÝÖê ˆ®ÆßÓ Ûê †×³Ö¯ÖÎÖµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸Ã£ÖÖ®Ö †»¯Ö²ÖÆ㟾ÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö Ûú¸ŸÖê Æî… ŸÖß®ÖÖêÓ ¾Öê¤ÖêÓ ÃÖê µÖãŒŸÖ †¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ŸÖß®ÖÖê ¾Öê¤ÖêÓÃÖê µÖãŒŸÖ ¯Öδ֢ÖÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ˆ®ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî … ŸÖß®Ö ¾ÖꤾÖÖ»Öê ÃÖÓµÖŸÖ •Öß¾Ö ˆ®ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ×¡Ö¾Öê¤ß †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖŸÖÛú »Öê •ÖÖ®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ‡ÃÖÃÖê ‰ú¯Ö¸ áÖß¾Öê¤ß ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö †ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ‡ÃÖÃÖê ‰ú¯Ö¸ ¯ÖÆ»ÖêÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Ûú£Ö®Ö Ûú¸®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê…

‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ¾ÖꤴÖÖÝÖÔÞÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Æã‡Ô…

ÛúÂÖÖµÖ´ÖÖÝÖÔÞÖÖÛê †®Öã¾ÖÖ¤ÃÖê ÛÎÖê¬ÖÛúÂÖÖµÖß, ´ÖÖ®ÖÛúÂÖÖµÖß, ´ÖÖµÖÖÛúÂÖÖµÖß †Öî¸ »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖß •Öß¾ÖÖêÓ´Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÖӵ֟ÖÖÃÖÓµÖŸÖ ÝÖãÞÖãÖ֮֟ÖÛú ¯ÖΟµÖêÛú ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö´Öê •Öß¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯Öιý¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… ……135……

‡ÃÖ ÃÖæ¡ÖÛúÖ †£ÖÔ ÛúƟÖê Æî… ¾ÖÆ ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ Æî- †®Ö®ŸÖŸ¾ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾Ö †Öî¸ ¯Ö»µÖÖê¯Ö´ÖÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝ֟¾ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾Ö †Öê‘Ö ×´Ö£µÖÖ¤é×™ †Öî¸

--------------------------------

†¾Ö»ÖÓײ֕•Ö´ÖÖÞÖê †×Ÿ£Ö ×¾ÖÃÖêÃÖÖê… ŸÖÓ Ûú‘ÖÓ ? "Ö¤ãÛúÃÖÖµÖ×´Ö""և™ËšßÃÖã ןÖ׸ŒÜÖ¸ÖÃÖß ¯ÖÆÖÞÖÖê, ÃÖêÃÖÝÖפ¸Ö×ÃÖÃÃÖ ŸÖ¤ÞÖӟֳÖÖÝÖ¢ÖÖ¤Öê… ŸÖŸ£Ö ×¾Ö "Ö¤ãÛúÃÖÖµÖ×´Ö""և׽¸ÖÃÖß ÞÖ1 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑ÞÖÓ ’ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…) †ÞÞÖÖêÞÞÖêÞÖ ÃÖ´ÖÖÞÖÖê… Ûãú¤Öê? ŸÖ¤¨ÖÞÖÓ ÃÖÖ׸""Ö³ÖÖ¾Öօ ŸÖÓ •ÖÆÖ-

ןÖ׸ŒÜÖ-´ÖÞÖãÃÖêÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ ´ÖÖÞ֨օ ÛúÖê¬Ö¨Ö ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ Ûê×¢ÖµÖ´Öê¢ÖêÞÖ ? †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖêÞօ ´ÖÖµÖ¨Ö ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ Ûê×¢ÖµÖ´Öê¢ÖÖê ×¾ÖÃÖêÃÖÖê? ¯Öã¾¾ÖÓ ¯Öºþ×¾Ö¤Öê… »ÖÖê³Ö¨Ö ×¾ÖÃÖêÃÖÖ×ƵÖօ Ûê×¢ÖµÖ´Öê¢ÖÖê ×¾ÖÃÖêÃÖÖê… †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ´Öê¢ÖÖê… ÞÖ "Ö †¨ÖÃÖ㠆ÃÖ׸ÃÖÖÃÖ㠟֟£Ö ×½¤¸ÖÃÖßÞÖÓ ÃÖ´ÖÖÞÖ×ÞÖÝÝÖ´Ö-¯Ö¾ÖêÃÖÖÞÖÓ ÃÖӟÖÖÞÖÓ ¯Öכ ÝÖÓÝÖÖ¯Ö¾ÖÖÆÖê ¾¾Ö †¾Ö×½¤ÖÞÖÓ ÃÖ׸ÃÖ¢ÖÓ •Öã••Ö¤ê… ŸÖ¤Öê "ֈÞÆ´Ö¨ÖÞÖÓ ÃÖ´ÖÖÃÖÓ Ûú։úÞÖ "Ö¤ãÛúÃÖև״Ö""և׽¸Ö×ÃÖ×´Æ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó "ֈ¯¯Öכ¸Ö×ÃÖÓ Ûú׸µÖ ´ÖÖÞÖÖ¤ßÞÖ´Ö¨Ö×Æ ¯Öכ¾Ö֛ߋ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖ¸ÖÃÖ߆Öê ³Ö¾ÖÓ×ŸÖ 2 (ÞָןÖ׸µÖ»ÖÖê³Ö´ÖÖµÖÖÛúÖêÆÖê ´ÖÖÞÖÖê ׾ևÓפµÖÖפ¾¾Ö… †Ö¾Ö׻ֆÃÖÓÜֳ֕•ÖÖ ÃÖÝÖÛúÖ»ÖÓ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÃÖꕕÖӅ ÝÖÖê.•Öß. 298. ". 54)… ‹¤´Ö½¯Ö¤Ó Ûú։úÞÖÓ "Ö¤ãÛúÃÖև״Ö""և׽¸Ö×ÃÖÃÃÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ¾Öã""Ö¤ê-

--------------------------------

ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾ÖÖêÓ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî… , ‹êÃÖÖ Ãִ֗ÖÛú¸ ÃÖæ¡Ö´Öê ÛÎÖê¬ÖÖפ ÛúÂÖÖµÖµÖãŒŸÖ †Öê‘Ö ×´Ö£µÖÖ¤é×™ †Öî¸ †Öê‘Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾ÖÖê Ûúß ¯Öκþ¯ÖÞÖÖ †Öê‘Ö¯Öκþ¯ÖÞÖÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî, µÖÆ ÛúÆÖ ¯Ö¸®ŸÖã ¯ÖµÖÖÔµÖÖ×£ÖÔÛú ®ÖµÖÛúÖ †¾Ö»Ö´²Ö®Ö Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ×¾Ö¿ÖêÂ֟ÖÖ Æî Æ߅

¿ÖÓÛúÖ -- ¾ÖÆ ×¾Ö¿ÖêÂ֟ÖÖ ÛîÃÖê Æî?

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- "ÖÖ¸Öê Ó ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾ÖÖêÓ´Öê ןֵÖÕ"Ö¸Ö×¿Ö ¯ÖάÖÖ®Ö Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ¿ÖêÂÖ ŸÖß®Ö ÝÖןÖÃÖÓ²Ö®¬Öß •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ×ŸÖµÖÕ"Ö¸Ö׿ÖÛê †®Ö®ŸÖ¾Öê ³ÖÖÝÖ Æî… ˆÃÖ´Öê ³Öß "ÖÖ¸Öê ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öß ×´Ö£µÖÖ¤é×™¸Ö×¿Ö ¯Ö¸Ã¯Ö¸ ÃÖ´ÖÖ®Ö ®ÖÆß Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, "ÖÖ¸Öê ÛúÂÖÖµÖÖêÓÛúÖ ÛúÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö ®ÖÆß Æî… ˆÃÖÛúÖ Ã¯Ö™ßÛú¸ÞÖ ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ Æî- ןֵÖÕ"Ö †Öî¸ ´Ö®ÖãµÖÖêÓ ´Öê ´ÖÖ®ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ÛÎÖê¬ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖ®ÖÛúÖ»ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ×ÛúŸÖ®Öê´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÃÖê †×¬ÖÛú Æî? †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÃÖê †×¬ÖÛú Æî… ´ÖÖµÖÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ÛÎÖê¬ÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ×ÛúŸÖ®ÖÖ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ Æî? ¯ÖÆ»Öê ¯Öκþ¯ÖÞÖ Ûú¸ פµÖÖ Æî, †£ÖÖԟÖË †Ö¾Ö»ÖßÛúÖ †ÃÖÓܵÖ֟־ÖÖ ³ÖÖÝÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Æî… »ÖÖê³ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖµÖÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ×ÛúŸÖ®ÖÖ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ Æî? †Ö¾Ö»ÖßÛúÖ †ÃÖÓܵÖ֟־ÖÖ ³ÖÖÝÖ¯ÖδÖÖÞÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛú Æî… ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ ÛúÖ»ÖÖê Ûê ×¾ÖÃÖ¤é¿Ö ¸Æ®Öê ¯Ö¸ ו֮ÖÛúÖ ×®ÖÝÖÔ´Ö †Öî¸ ¯ÖξÖê¿Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö Æî †Öî¸ ÃÖӟÖÖ®ÖÛúß †¯ÖêõÖÖ ÝÖÓÝÖÖ®Ö¤ßÛê ¯ÖξÖÖÆÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö •ÖÖê †¾Ö×Ã£ÖŸÖ Æî… , ‹êÃÖß ¾ÖÆÖ ×Ã£ÖŸÖ ˆ®Ö ¸Ö׿ֵÖÖÓ Ûúß ÃÖ¤é¿ÖŸÖÖ ®ÖÆß ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖß Æî… ŸÖ¤®Ö®ŸÖ¸ "ÖÖ¸Öê ÛúÂÖÖµÖÖêÓ Ûê ÛúÖ»ÖÖê ÛúÖ µÖÖêÝÖ Ûú¸Ûê ˆÃÖÛúÖ "ÖÖ¸Öê ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öß ×´Ö£µÖÖ¤é×™¸Ö׿ִÖê ³ÖÖÝÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖÛúß "ÖÖ¸ ¯ÖÎןָÖ׿ֵÖÖ Ûú¸Ûê ´ÖÖ®ÖÖפÛúÛê ÛúÖ»ÖÖêÓ ÃÖê ¯Ö׸¯ÖÖ™ßÛδÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ †¯Ö®Öß †¯Ö®Öß ¸Ö׿ֵÖÖÓ ÆÖêŸÖß Æî… ‡ÃÖ †£ÖÔ¯Ö¤ÛúÖê Ãִ֗ÖÛú¸ "ÖÖ¸ ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öß ×´Ö£µÖÖ¤é×™¸Ö׿ÖÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÛúƟÖê Æî… -

--------------------------------

"ֈÛúÃÖևÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖ¯Ö´ÖÖÞÖ´ÖÛúÃÖև¯Ö´ÖÖÞÖÓ "Ö "Ö¤ãÛúÃÖև״Ö""և׽¸Ö×ÃÖ³Öו֤ŸÖ¾¾ÖÝÝÖÓ "Ö ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖÃÃÖã¾Ö׸ ¯Ö׌ÜÖ¢Öê "Ö¤ãÛúÃÖև¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ŸÖÓ "Ö¤ã×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÛúÃÖÖµÖ¸Ö×ÃÖ"֤㲳ÖÖÝÖÃÃÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸Öê ÆÖêפ… ¯ÖãÞÖÖê ŸÖ×´Æ †Ö¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖêÞÖ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ´ÖÖÞÖÛúÃÖև¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ¯Öã¾¾Ö³ÖÖÝÖÆÖ¸´Ö²³Ö×ƵÖÓ Ûú։úÞÖ ÛúÃÖÖµÖ"ֈ²³ÖÖÝÖ¬Öã¾Ö¸Ö×ÃÖ×´Æ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ÛúÖê¬ÖÛúÃÖև¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ¯ÖãÞÖÖê ÛúÖê¬ÖÛúÃÖև³ÖÖÝÖÆÖ¸´Ö²³Ö×ƵÖÓ Ûú։úÞÖ ¯Öã×¾¾Ö»»Ö¬Öã¾Ö¸Ö×ÃÖ×´Æ ³ÖÖÝÖê ×Æ¤ê »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ´ÖÖµÖÛúÃÖև¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ÛúÃÖÖµÖ"ֈ²³ÖÖÝÖ¬Öã¾Ö¸Ö×ÃÖ´ÖÖ¾Ö×»ÖµÖ֋ †ÃÖÓÜÖꕕÖפ³Ö֋ÞÖ ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö †¾Ö×ÞÖ¤ê »ÖÖê³ÖÛúÃÖև¬Öã¾Ö¸ÖÃÖß ÆÖêפ… ‹¤ê×Æ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Öê×Æ ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖÃÃÖã¾Ö׸´Ö¾ÖÝÝÖê ³ÖÖÝÖê ×Ƥê ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖ¸ÖÃÖ߆Öê †ÖÝÖ""Óןօ ןÖÞÆÓ ÛúÃÖÖµÖ×´Ö""և™ËšßÞÖÓ ¯Ö´ÖÖÞÖÓ ÃÖ¾¾Ö•Öß¾Ö¸Ö×ÃÖÃÃÖ "ֈ²³ÖÖÝÖÖê ¤êÃÖæÞÖÖê… »ÖÖê³ÖÛúÃÖև״Ö""և׽¯Ö´ÖÖÞÖÓ "֤㲳ÖÖÝÖÖê ÃÖÖפ¸êÝÖÖê… ÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖêÃÖã ¤ê¾Ö¸ÖÃÖß ¯ÖÆÖÞÖÖê… Ûãú¤Öê? ÃÖêÃÖÝÖפ¸Ö×ÃÖÃÃÖ ŸÖ¤ÃÖÓÜÖꕕÖפ³ÖÖÝÖ¢ÖÖ¤Öê ¤ê¾ÖêÃÖã ×¾Ö "ֈŒÛúÃÖÖµÖÝÖãÞÖ¯Öכ¾ÖÞÞÖ¸ÖÃÖß ÞÖ ÃÖ´ÖÖÞÖÖê, ŸÖ¤¨ÖÞÖÖÞÖÓ ÃÖ´ÖÖÞÖ¢ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ¤Öê… ŸÖÓ •ÖÆÖ-

--------------------------------

ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö "ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê •Öß¾ÖÖêÓÛê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê †Öî¸ ÛúÂÖÖµÖ ¸×ÆŸÖ •Öß¾ÖÖêÓÛê ¯ÖδÖÖÞÖÛúÖê ŸÖ£ÖÖ "ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛê ¯ÖδÖÖÞÖÃÖê ³ÖŒŸÖ ¯Öæ¾ÖÖêԌŸÖ ¤Öê®ÖÖê ¸Ö׿ֵÖÖêÓÛê ¾ÖÝÖÔÛúÖê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛê ‰ú¯Ö¸ ¯ÖÎ×õÖ¯ŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ "ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê •Öß¾ÖÖêÓÛúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ˆÃÖê "ÖÖ¸ÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ÛúÂÖÖµÖ ¸Ö׿ÖÛê "ÖÖî£Öê ³ÖÖÝÖÛúÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ ÆÖêŸÖÖ Æî… ¯Öã®Ö: ‡ÃÖê †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ´ÖÖ®ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê •Öß¾ÖÖêÓÛúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ¯Öã®Ö: ‡ÃÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê †³µÖ׬ÖÛú Ûú¸Ûê ˆÃÖÛúÖ ÛúÂÖÖµÖ¸Ö׿ÖÛê "ÖÖî£Öê ³ÖÖÝÖ¹ý¯Ö ¬ÖÎã¾Ö¸Ö׿ִÖê ³ÖÖÝÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß ³ÖÖÝÖÆÖ¸¸Ö׿ִÖê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ÛÎÖê¬ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê •Öß¾ÖÖêÓ Ûúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ¯Öã®Ö: ÛÎÖê¬ÖÛúÂÖÖµÖÛê ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê †³µÖ׬ÖÛú Ûú¸Ûê ˆÃÖÛúÖ ¯Öæ¾ÖÖêԌŸÖ ¬ÖÎã¾Ö¸Ö׿ִÖê ³ÖÖÝÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö׿ִÖê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ´ÖÖµÖÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê •Öß¾ÖÖêÓÛúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ÛúÂÖÖµÖ¸Ö׿ÖÛê "ÖÖî£Öê ³ÖÖÝÖÛúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö׿ÖÛúÖê (³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê) †Ö¾Ö»ÖßÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖÃÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö׿ִÖê ÃÖê ×®ÖÛúÖ»Ö »Öê®Öê ¯Ö¸ »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖ •Öß¾ÖÖêÓÛúß ¬ÖÎã¾Ö¸Ö×¿Ö ÆÖêŸÖß Æî… ‡®Ö †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛê ˆ¯Ö׸´Ö ¾ÖÝÖÔÛê ³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ †¯Ö®Öß †¯Ö®Öß ¸Ö׿ֵÖÖÓ †ÖŸÖß Æî… ÛÎÖê¬Ö, ´ÖÖ®Ö †Öî¸ ´ÖÖµÖÖ, ‡®Ö ŸÖß®ÖÖê ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™µÖÖêÓÛúÖ ¯Öé£ÖÛË ¯Öé£ÖÛË ¯ÖδÖÖÞÖ ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛúÖ Ûãú" Ûú´Ö "ÖÖî£ÖÖ ³ÖÖÝÖ Æî… »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê ×´Ö£µÖÖ¤é×™ •Öß¾ÖÖêÓÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ Ûãú" †×¬ÖÛú "ÖÖî£ÖÖ ³ÖÖÝÖ Æî… ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾ÖÖêÓ´Öê ¤ê¾Ö¸Ö×¿Ö ¯ÖάÖÖ®Ö Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ¿ÖêÂÖ ŸÖß®Ö ÝÖןֵÖÖê Ûúß ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö ¤ê¾Ö¸Ö׿ÖÛê †ÃÖÓܵÖ֟־Öê ³ÖÖÝÖ Æî… ¤ê¾ÖÖêÓ´Öê ³Öß "ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öß ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö¯ÖÎן֮֯®Ö •Öß¾Ö¸Ö×¿Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö ®ÖÆß Æî, ŒµÖÖêÓ×Ûú, ˆ®Ö "ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÂÖÖµÖÖêÓ Ûê ÛúÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö ®ÖÆß Æî… †ÖÝÖê ‡ÃÖß ×¾ÖÂÖµÖÛúÖ Ã¯Ö™ßÛú¸ÞÖ Ûú¸ŸÖê Æî… - ¤ê¾ÖÖêÓ ´Öê ÛÎÖê¬ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ´ÖÖ®ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö

--------------------------------

¤ê¾ÖêÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ ÛúÖê¬Ö¨Ö… ´ÖÖÞÖ¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ´ÖÖµÖ¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ »ÖÖê³Ö¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÞÖ긇ԋÃÖã ÃÖ¾¾ÖŸ£ÖÖê¾ÖÖ »ÖÖê³Ö¨Ö… ´ÖÖµÖ¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ´ÖÖÞÖ¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖօ ÛúÖê¬Ö¨Ö ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖ 1 (¯ÖãÆ ¯ÖãÆ ÛúÃÖÖµÖ¾ÖÖ»ÖÖê ×ÞÖ¸µÖê †ÓŸÖÖê´ÖãÆã¢Ö¯Ö׸ÞÖÖ´ÖÖê… »ÖÖêÆÖ¤ß ÃÖÓÜÖÝÖãÞÖÖ ¤ê¾ÖêÃÖã µÖÛúÖêƯÖÆã¤ß¤Öê… ÃÖ¾¾ÖÃÖ´ÖÖÃÖêÞÖ¾Ö×ƤÃÖÝÖÃÖÝÖ¸ÖÃÖß ¯ÖãÞÖÖê ×¾Ö ÃÖÓÝÖã×ÞÖ¤ê… ÃÖÝÖÃÖÝÖÝÖãÞÖÝÖÖ¸ê×ÆÓ µÖ ÃÖÝÖÃÖÝÖ¸ÖÃÖßÞÖ ¯Ö׸´ÖÖÞÖÓ ÝÖÖê.•Öß. 296, 297.)… ‹Ÿ£Ö ¤ê¾ÖÝÖפÛúÃÖÖµÖ¨ÖÞÖÓ ÃÖ´ÖÖÃÖÓ Ûú։úÞÖ †Öê‘Ö†ÃÖӕ֤¸Ö×ÃÖÓ ÜÖÓכµÖ "ֈ¯¯Öכ¸Ö×ÃÖÓ Ûú։úÞÖ ¯Ö׸¾Ö֛ߋ ÛúÖê¬ÖÖפ 2 (¯ÖÎןÖÂÖ㠑ÛúÖî¬ÖֆÖê’ ‡×ŸÖ ¯Ö֚:…) †¨Ö×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÝÖ-ÃÖÝÖ¸ÖÃÖ߆Öê ³Ö¾ÖÓןօ ‹¾ÖÓ ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´ÖÖפ™ËšßÞÖÓ ×¯Ö ÛúÖµÖ¾¾Ö Ó… ÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤ÖÞÖÓ ¯ÖãÞÖ ×ŸÖ׸ŒÜÖÝև†¨ÖÃÖ´ÖÖÃÖÓ Ûú։úÞÖ †Öê‘ÖÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤¸Ö×Ãօ ÜÖÓכµÖ "֤㯯Öכ¸Ö×ÃÖÓ Ûú׸µÖ Ûú´ÖêÞÖ ÛúÖê¨Öפ†¨Ö×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÃÖÝÖ ÃÖÝÖ¸ÖÃÖ߆Öê ³Ö¾ÖÓןօ ‹¤êÞÖ ¾ÖßµÖ¯Ö¤êÞÖ ‹¤ê×ÃÖ´Ö¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö㯯֢Öß ¾Öã""Ö¤ê… ŸÖÓ •ÖÆÖ- †Öê‘Ö†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÓ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê »ÖÖê³ÖÛúÃÖև†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽-†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ´ÖÖµÖÛúÃÖև†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ´ÖÖÞÖÛúÃÖև†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ŸÖ×´Æ ÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×Æ ÝÖã×ÞÖ¤ê ÛúÖê¬ÖÛúÃÖև-†ÃÖӕ֤ÃÖ´´Öև׽†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ‹¾ÖÓ

--------------------------------

ˆÃÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ´ÖÖµÖÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖ®ÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… »ÖÖê³ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖµÖÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ®ÖÖ¸×ÛúµÖÖêÓ ´Öê »ÖÖê³ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ÃÖ²ÖÃÖê ßÖÖêÛú Æî… ´ÖÖµÖÖÛúÖ ÛúÖ»Ö »ÖÖê³ÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ´ÖÖ®ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖµÖÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… ÛÎÖê¬ÖÛúÖ ÛúÖ»Ö ´ÖÖ®ÖÛê ÛúÖ»ÖÃÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÝÖãÞÖÖ Æî… µÖÆÖ Ó ¤ê¾ÖÝÖןÖÛê ÛúÂÖÖµÖ ÃÖÓ²Ö®¬Öß ÛúÖ»ÖÛúÖ µÖÖêÝÖ Ûú¸Ûê ˆÃÖÃÖê ¤ê¾ÖÖêÓ Ûúß †Öê‘Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ •Öß¾Ö¸Ö׿ÖÛúÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖÛúß "ÖÖ¸ ¯ÖÎןָÖ׿ֵÖÖ Ûú¸Ûê ˆ®ÆêÓ ¯Ö׸¯ÖÖ™ßÛδÖÃÖê ÛÎÖê¬ÖÖפÛúÛê ÛúÖ»ÖÖêÓ ÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ †¯Ö®Öß †¯Ö®Öß ¸Ö׿ֵÖÖÓ ÆÖêŸÖß Æî… ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™ †Öî¸ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™ •Öß¾Ö¸Ö׿ֵÖÖêÓ ÛúÖ ³Öß Ûú¸®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖê… ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ »Ö֟Öê ÃÖ´ÖµÖ ŸÖÖê ןֵÖÕ"ÖÝÖןÖÃÖÓ²Ö®¬Öß ÛúÂÖÖµÖÖêÓ Ûê ÛúÖ»ÖÛúÖ µÖÖêÝÖ Ûú¸Ûê †Öî¸ ˆÃÖÃÖê †Öê‘ÖÃÖӵ֟ÖÖÃÖÓµÖŸÖ ¸Ö׿ÖÛúÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖÛúß "ÖÖ¸ ¯ÖÎןָÖ׿ֵÖÖ Ó Ûú¸Ûê ÛδÖÃÖê ÛÎÖê¬ÖÖפÛúÛê ÛúÖ»ÖÖêÓÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ †¯Ö®Öß †¯Ö®Öß ¸Ö׿ֵÖÖÓ ÆÖêŸÖß Æî… ‡ÃÖ ²Öߕ֤֯Ûê †®ÖãÃÖÖ¸ ‡®Ö ¯Öæ¾ÖÖêԌŸÖ ¸Ö׿ֵÖÖê Ó Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÛúÖê ²ÖŸÖ»Ö֟Öê Æî… ¾ÖÆ ‡ÃÖ¯ÖÎÛúÖ¸ Æî- †Öê‘Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖê Ó Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖê ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ »ÖÖê³Ö †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ´ÖÖµÖÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖê Ó ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ ´ÖÖµÖÖÛúÂÖÖµÖ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ´ÖÖ®ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖê ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ‡ÃÖ ´ÖÖ®ÖÛúÂÖÖµÖ †ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ÛÎÖê¬ÖÛúÂÖÖµÖß

--------------------------------

ÃÖ´´ÖÖ×´Ö""և׽-ÃÖÖÃÖÞÖÃÖ´´Öև™ËšßÞÖÓ ×¯Ö ¾Ö¢Ö¾¾ÖӅ †Öê‘ÖÃÖÓ •Ö¤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÓ "Ö¤ã×Æ ÝÖã×ÞÖµÖ "֤㯯Öכ¸Ö×ÃÖÓ Ûú։úÞÖ ŸÖŸ£ÖêÝÖ¸Ö×ÃÖ´ÖÃÖÓÜÖꕕÖ×Æ ºþ¾Öê×Æ ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ´ÖÖÞÖÛúÃÖևÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ¯ÖãÞÖÖê ¯Öã¾¾Ö³ÖÖÝÖÆÖ¸´Ö²³Ö×ƵÖÓ Ûú։úÞÖ "Ö¤ãÝÖã×ÞÖµÖ³ÖÖÝÖÆÖ¸Ó ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ÛúÖê¬ÖÛúÃÖևÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… ¯ÖãÞÖÖê ¯Öã¾¾Ö³ÖÖÝÖÆÖ¸´Ö²³Ö×ƵÖÓ Ûú։úÞÖ "Ö¤ãÝÖã×ÞÖ¤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖӅ ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö ¯Ö׌ÜÖ¢Öê ´ÖÖµÖÛúÃÖևÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ… "Ö¤ãÝÖãÞÖ³ÖÖÝÖÆÖ¸´ÖÃÖÓÜÖꕕֺþ¾Öê×ƅ ÜÖÓכµÖ »Ö¨Ó ŸÖ×´Æ "Öê¾Ö †¾Ö×ÞÖ¤ê »ÖÖê³ÖÛúÃÖևÃÖӕ֤ÖÃÖӕ֤†¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÖê ÆÖêפ…

¯Ö´Ö¢ÖÃÖӕ֤¯¯ÖÆãכ •ÖÖ¾Ö †×ÞÖµÖ×¼ ×¢Ö ¤¾¾Ö¯Ö´ÖÖÞÖêÞÖ Ûê¾ÖכµÖÖ, ÃÖÓÜÖꕕÖÖ1 (¯Öδ֢ÖÃÖӵ֟ÖÖ¤µÖÖês×®Ö¾Öé×¢Ö²ÖÖ¤¸Ö®ŸÖ: ÃÖÓܵÖêµÖÖ:… ÃÖ.×ÃÖ. 1, 8.) ……136……

†Öê‘Ö×´Öפ †³Ö×ÞÖµÖ ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ‡×¤ ×Ûú´Ö™ËšÓ ¾Öã""Ö¤ê? ÞÖ ‹ÃÖ ¤ÖêÃÖÖê, Ûãú¤Öê? †Öê‘Ö¯Ö´Ö¢ÖÖפ¸Ö×ÃÖÓ "Ö¤ãÞÆÓ ÛúÃÖÖµÖÖÞÖÓ ¯Öכ³ÖÖÝÖêÞÖ "Ö¤ã¬ÖÖ ×¾ÖÆ¢Öê ŸÖŸ£Ö †Öê‘Ö¸Ö×ÃÖ¯Ö´ÖÖÞÖÖÞÖã¾Ö»ÖÓ³ÖÖ¤Öê… Ûú¬Ö´ÖêŸ£Ö ×¾Öƕ•Ö¤ê? ¾Öã""Ö¤ê- "ֈÞÆÓ ÛúÃÖÖµÖÖÞÖ´Ö¨ÖÃÖ´ÖÖÃÖÓ Ûú׸µÖ "֤㯯Öכ¸Ö×ÃÖÓ †¯¯Ö¯¯ÖÞÖÖê †¨Ö×Æ †Öê¾Ö×¼µÖ »Ö¨ÃÖÓÜÖꕕֺþþ¾Öê×Æ ‡×""¤¸Ö×ÃÖ×´Æ ³ÖÖÝÖê

--------------------------------

†ÃÖӵ֟ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓ ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ ‡ÃÖ߯ÖÎÛúÖ¸ ÃÖ´µÖ×Ý´Ö£µÖÖ¤é×™ †Öî¸ ÃÖÖÃÖÖ¤®ÖÃÖ´µÖݤé×™µÖÖêÓ ÛúÖ ³Öß Ûú£Ö®Ö Ûú¸®ÖÖ "ÖÖ×ƵÖêÓ †Öê‘Ö ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê Ûê †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê "ÖÖ¸ÃÖê ÝÖã×ÞÖŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖÛúß "ÖÖ¸ ¯ÖÎןָÖ׿ֵÖÖÓ Ûú¸Ûê ˆ®Ö´Öê ÃÖê ‹Ûú ¸Ö׿ÖÛúÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß ¸Ö׿ִÖê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê¯Ö¸ ´ÖÖ®ÖÛúÂÖÖµÖ¾ÖÖ»Öê ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖêÓ ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ ¯Öã®Ö: ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê †³µÖ׬ÖÛú Ûú¸Ûê †Öî¸ ˆÃÖÃÖê "֟ÖãÝÖãÔ×ÞÖŸÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ÛÎÖê¬ÖÛúÂÖÖµÖß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ ¯Öã®Ö: ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê †³µÖ׬ÖÛú Ûú¸Ûê †Öî¸ ˆÃÖÃÖê "֟ÖãÝÖãÔ×ÞÖŸÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»ÖÛúÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß´Öê ×´Ö»ÖÖ ¤ê®Öê ¯Ö¸ ´ÖÖµÖÖÛúÂÖÖµÖß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ ÆîÓ "֟ÖãÝÖãÔ×ÞÖŸÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸ÛúÖê †ÃÖÓܵÖ֟ÖÃÖê ÜÖÓכŸÖ Ûú¸Ûê •ÖÖê »Ö²¬Ö †Ö¾Öê ˆÃÖê ˆÃÖß "֟ÖãÝÖãÔ×ÞÖŸÖ ³ÖÖÝÖÆÖ¸´ÖêÓ ÃÖê ‘Ö™Ö ¤ê®Öê ¯Ö¸ »ÖÖê³ÖÛúÂÖÖµÖß ÃÖӵ֟ÖÖÃÖӵ֟ÖÖê ÛúÖ †¾ÖÆÖ¸ÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî |