ÖÖê ÃÖÖê ׾ÖÖÖÖê ÃÖÖê ã׾ÖÆÖê, Æê׽Ö׾ÖÖÖÖê Ö׸Ö׾ÖÖÖÖê "Öêפ ÖÖ Æê׽Ö׾ÖÖÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê ÖÓ ÖÆÖ, ÖêþþÖê Æê׽Ö׾ÖÖÖÖê ÞÖןÖ ÛúÖÞÖÓ ÃÖÖÖßÖÖÃÖßÖê ÖãÖÖÃÖß ÖÆÖê ÖÖÖê עÖ þÖê Æê׽Ö׾ÖÖÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? Öפ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÖÞÖÖê1 ( Öã. ÖÃÃÖ ÖÞÖÖê ) ÖÆ׸Öפ ÖÖê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ׾Ö ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖßÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ? ÖÓ ״Ö""Ö׽ÖÃÖÖÝÖÖÞÖÓ ÖÞÖêÞÖÖÖÆÖ׸Ö ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÖÝÖÝÝÖÆÞÖÓ ÛúÓ Ö ãÝÖãÞÖÖפÛúÞÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê ÖÓ ÖÆÖ, ÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ ãÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖ ãÖÖÝÖÖê ÖÝÖ""פ ןÖÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê

--------------------------------

׾ÖÛúÖ Öê ÖÎÛúÖÛúÖ Æî, ÖÃÖ®Ö ׾ÖÛúÖ Öî Ö׸Ö ׾ÖÛúÖ ®Ö Öê®ÖÖêÓÖêÓÃÖê ÖÃÖ®Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ ÖÆ ÃÖÖÎÛúÖ Æî-

׫þÖÖÝÖÔÖÖÖÖêÓ ( ÖÎÛéúÖÖêÓ ) ÖÃÖ®Ö׾ÖÛúÖ ÃÖÓÖÖ ®ÖÆßÓ Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ׬ÖÛú Æî Ö Â™þÖ ÖÖÔÖË Ö®ÖÖÖÖÖêÓ ÖÃÖ®Ö׾ÖÛúÖ ÖÖÖÖÖê ÆîÓ ÖÎãÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, Öפ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö®Ö ÖÇÖ ÛúÖÖ ÖÖÖÖ Æî ÖÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî Öî ױú ÖÎãÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî ÃÖÖÎÛúÖ ״ÖÖÖé™ÖÃÖ ÖÖß Æî ÃÖ ÖÖÖÛúÖê Ö®ÖÖêÓ ®Ö׿"ÖÖ ÛúÛê ÖÆÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ®Ö®Ö ÖÖÝÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ Æî

ÖÆÞÖ - ÖßÖÖ׿Ö 16; ÖÎãÖÖ׿Ö 19 913 ; 6 x 19 913 = 409613 ;

ÖßÖÖ׿Ö 16 ÛúÖ Ö®Ö 4096 ( 4096/13 = 13 ״ÖÖÖé™

Ö ÖÆÖÑ Ö ׫ÝÖãÞÖÖפ ÛúÞÖ׾Ö׬ÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ ÖÆ ÃÖÖÎÛúÖ Æî- ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî ( 4096 ( 16 = 256) ׫ÝÖãÞÖÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸ÖÖÝÖÔÛúÖ æÃÖÖ ÖÖÝÖ ÖÖÖ Æî (4096 ( 32 = 128) ׫ÝÖãÞÖÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸ÖÖÝÖÔÛê ÖÎÖÖÞÖÛúÖ ÖßÃÖÖ ÖÖÝÖ ÖÖÖ Æî (4096 ( 48=85 (1/3)) ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖß ׾Ö׬ÖÃÖê ÖÖÖÛú ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ 19 (9/13) ÖÎÖÖ

--------------------------------

ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖ ןÖÖÖÝÖÖê ÖÝÖ""פ ÞÖêÞÖ ׾ÖÆÖÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖÝÖÖÖê ÖËÖÖêÖÖê ÖÖÖ ÖãÖÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÖÖÖê עÖ ÖãÞÖÖê ÖãÖÖÃÖÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖ ÖãÖÖÃÖÖÖÝÖÖê ÖÝÖ""פ ÃÖÖê "ÖêÖ ״Ö""Ö׽ÖÃÖß êÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ עÖ

ÖÞÖÖÖÞÖê ÖÖÃÃÖÖÖÖê ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖêÞÖ ÖÞÖÖÖÖÝÝÖÖæÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÞÖÖÖÞÖÖÖÖÝÝÖÖæÖê ÖêÖ׼ê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? ÖÞÖÖÖÖÝÝÖÖæÖêÞÖ ÖÞÖÖÖÞÖÖÖÖÝÝÖÖæÖê ÖêÖ׼ê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÃÃÖ ÖÞÖÖê ÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ׾Ö ÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖÞÖê ÖêÖ׼ê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ׾Ö ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÖÖÖÝÖ""פ עÖ Ûú™Ë™ã ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÖÝÖÝÝÖÆÞÖÓ ÛúÓ Ö ãÝÖãÞÖÖפÛúÞÖê Ûúê Æê׽Ö׾ÖÖÖÖê ÃÖÖÖפ

--------------------------------

®ÖÆßÓ ÆÖê ÖÖÖÖ Æî ÖÖÖÛú ÝÖãÞÖÛúÖÛúÖê ÖÍÖÖê ÖÖ®ÖÖ "ÖÖÆÖê Öã®Ö: ÖÎãÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö, ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸ÖÖÝÖÔÖêÓ ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê, ÖÖÎÖÖÞÖ ÖÖÝÖ ÖÖÖ Æî Öî ÖÆß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ Æî ÃÖß ÛúÖÞÖÃÖê ÖÆ ÛúÆÖ Ûú ÖÎãÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî

ÖÆÞÖ - 16/1x 256/13 = 4096/13 ; 4096/1 ( 4096/13 = 4096/1 x 13/4096 = 13 ״Ö.

Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖêÓ ÖÃÖ®Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ ÖÎãÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÝÖãÞÖúÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÝÖãÞÖ®ÖúÖ ÖÖê ÃÖÛê ÖÖ Ö®ÖÖÖ®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÛúÖê ןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, Ö®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÃÖê Ö®ÖÖÖ®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÛúÖê ןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö®Ö ÖÖÖ Æî ®Ö®Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ÖÖןÖÔÖ Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ ÖÖÖ Æî ®Ö®Ö ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ÃÖÖÎÛúÖ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖ Æî, êÃÖÖ ÃÖÖÖ Ûú ÖÆÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê, ®Ö®Ö, ÖÖÝÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ Æî ÖÆÖÑ Ö ׫ÝÖãÞÖÖפ ÛúÞÖÛê Ûú Öê®Öê Ö ÖÃÖ®Ö ׾ÖÛúÖ ÃÖÖÖÖ ÆÖê ÖÖÖÖ Æî

ÖÆÞÖ - 16 Ûê Ö®ÖÛúÖ ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖ 64; Ö®ÖÖÖ®ÖÛúÖ ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖ 262144;

9 262144 262144 262144

19 x 16 x 64 = ; ( = 13 ״Ö.

13 13 1 13

Ö׸Ö ׾ÖÛúÖ Öß®Ö ÖÎÛúÖÛúÖ Æî, ÝÖéÆßÖ, ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Öî ÝÖéÆßÖÝÖãÞÖÛúÖ ®ÖÖêÓÃÖê ÖÆÖê ÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê פÜÖÖÖÖê ÆîÓ-

--------------------------------

Ö׸Ö׾ÖÖÖÖê ןÖ׾ÖÆÖê, ÝÖÆÖê ÝÖÆÝÖÆÖê ÝÖÆÝÖãÞÖÝÖÖÖê "Öêפ ÖÖ ÝÖÆÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÛúÖÖÝÖ""פ? ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖÖÖÓ ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ Ö"Öê ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? ÖêÞÖ ÖãÖÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖÖÃÖÓÖÖÝÖÖ Öפ ÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖÖÃÖÖÖÝÖÖÆ ÃÖ׸ÃÖÖ עÖ ÖêÖÓןÖ ÖÖê ÖãÖÖÃÖÓ êÞÖ "ÓפúÞÖãÖÖ׾ÖÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÓ ״Ö""Ö׽ÖÃÖÞÖÖ ÜÖÓכÖÖÖÞÖÓ ÆÖêפ ÖÓ ÆÖêפ עÖ ÛúÖúÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖÖÓ ÃÖÖÖÝÖÖæÓ ÖêúÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê êÞÖ "ÞÞÖê ÃÖÖÖßÖÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ״Ö""Ö׽ÖÃÖÞÖÖêÖ׼ÃÖÖÖßÖÖÃÖÞÖÖ Ö׸ÖÃÖÖÖßÖÖÃÖ״Æ

--------------------------------

ÖÓÛúÖ -- ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÛúÖî®ÖÃÖß Ö׿Ö ÖÖß Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî ( 256 ( 256/13 = 13 )

ÖÎãÖÖ׿ÖÖÎÖÖÞÖ ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖêÓ Ö®ÖßÖÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸ÖÖÝÖÔþÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß Ö ÖÖÖß Æî

ÖÆÞÖ - ÖÎãÖÖ׿Ö 19 9/13 Æî ÃÖÖêÓÃÖê 16 Ûê ÖÔ""ê 4 ÆÖêÖê ÆîÓ ÖêÂÖ 3 9/13 Ûê "ÖÖîÖê ÖÔ""ê Ö 3/13 ׬ÖÛú ÆÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê 19 9/13 Ûê 9/13 ׬ÖÛú 4 ÖÔ""ê Æã ÖÖ ÖßÖÖ׿Ö 16 Ûê ÖÝÖÔ 256 Ûê Ö®ÖßÖÖ ÖÖÔÖË 4 + 3/13 ÖÖ ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö 13 Ö ÖÖÖê ÆîÓ

ÖÓÛúÖ -- ÖÖÝÖÆÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""êÖÎÖÖÞÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö ÛúÃÖ ÛúÖÞÖÃÖê ÖÖß Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- "ÖæÛú ÖÎãÖÖ׿ÖÛúß ÖÔ""êÖÖÖÛúÖÓ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúß ÖÔ""êÖÖÖÛúÖÖêÓÛê ÖÖÖ ÆÖêÖß ÆîÓ, Öפ êÃÖÖ ÝÖÎÆÞÖ Ûú ׻ÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî ÖÖê ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖê ÖÖÔÖÔþÖÃÖê "®®Ö ÛúÛê ÖêÂÖ Æß ÆãÔ Ö׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ, ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖê ״ÖÖÖé™ Ö׿ÖÃÖê ÜÖÞÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖÖ Æî, Ö®ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî (16 ( 13 = 1 3/13) ÃÖÖÎÛúÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÖÖÖÛúÖþÖÃÖê ÃÖÖׯÖÖ ÛúÛê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÖÔ""êÖêÓÛê ÖÖÖ "®®Ö Ûú®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ Ö ÖÖÖÖ Æî ®Ö®Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÖ ןÖÔÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê úÖ Ö®®Ö Ûúß ÆãÔ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî

ÖÆÞÖ - ÖßÖÖ׿Ö 16 Ûê ÖÔ""ê 4 Ûê ÖÖÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÝÖÔ 256 Ûê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö 16 ÖÖ ÖÖê ÆîÓ ®Ö®Ö ״ÖÖÖé™Ûê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÖÖוÖÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖ 16/14 ÛúÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖ 16 ÖêÓ ÖÖÝÖ ê®ÖêÖ 13 ״ÖÖÖé™ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖ ÖÖÖ Æî

--------------------------------

ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÖÖÖ ÖãÖÖÃÖ""êÞÖÖÖ Öפ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖ ""êÞÖÖÃÖ׸ÃÖÖ ÆÖÓןÖ ÖÖê êÞÖ "ÞÞÖÖÖÃÖÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ״Ö""Ö׽ÖÃÖÞÖÖ ÝÖþÖÓ ÜÖÓכêÝÖÜÖÓÖÖÖÞÖÓ ÆÖêפ ÖãÞÖÖê ÖãÖÖÃÖ""êÞÖ ÃÖÖÖÝÖÖ ÛúÖúÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê êÞÖ "ÞÞÖê ÝÖþÖÖÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ÖÖêÝÖþÖÓ ״Ö""Ö׽ÖÃÖÖוÖêÝÖþÖêÞÖ ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ עÖ ÖÖÖ ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖãÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖêÞÖ ÖãÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÃÃÖ Ö׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ ÖãÞÖÖê ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ עÖ ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÃÃÖ

--------------------------------

ÖÖÖ, ÖÎãÖÖ׿ÖÛê Ö""ê Öפ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê ÖÔ""êÖêÓÛê ÃÖÖÖ®Ö ÆÖêÖê ÆîÓ ÖÖê ÖÖêÖ ÖÖÔÖÔþÖÃÖê "®®Ö Ûú®ÖêÛê ®Ö®Ö Ö׿Ö™ Æß Ö׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ, ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê Ûú þÖÛúÖê ÜÖÓכÖ ÛúÛê ÖÖê Ûú ÖÖÝÖ ÖÖÖ Æî, Ö®ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî ®Ö®Ö ÖÎãÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÖÖÖÛúÖþÖÃÖê ÃÖÖׯÖÖ ÛúÛê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÖÖÔÖÔþÖÃÖê "®®Ö Ûú®Öê Ö Ûú ÖÖÖ Æî ®Ö®Ö ÃÖ ÛúÛúÖê ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÃÖê ÖÖ ÛúÛê ÖÖ ÖÖוÖÖ Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Ö ÖÖÖß Æî

ÖÆÞÖ - 16 Ûê Ö׸Ö ÖÝÖÔ 256 Ûê ÖÔ""ê 8 Ûê ÖÖÖ ÖÎãÖÖ׿Ö 19 (9/13) Ûê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ÖÖÖÓ ÖÔ""ê 1/13 ÆÖêÖÖ Æî ÖÖê 1 ÖêÓ ״ÖÖÖé™Ûê ÖÎÖÖÞÖ 13 Ûê ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖÖ Æî Ö®ÖêÛê ÖÖÖ Æî Öã®Ö: ®Ö 8 ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÖÖÖÛúÖ ÛúÛê 256 Ûê Ö®Öß ÖÖ ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö 1 ÖÖÖ Æî Öã®Ö: ÃÖ 1 ÖêÓ 1/13 ÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö 13 ÖÖ ÖÖê ÆîÓ, ÖÆß ״ÖÖÖé™Ö׿Ö Æî

ÖÖÖ, ÖÎãÖÖ׿ÖÛê ÖÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÃÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ (ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ) ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Ö ÖÖÖß Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ ÃÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®ÖêÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ ÖÖÖ Æî Öã®Ö: ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî

ÖÆÞÖ - ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ 256; ÃÖÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔ 256 ÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ 65516;

256 256 65536 65516 65516

x = ; ( = 13 ״Ö.

13 1 13 1 13

--------------------------------

ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÃÖÖÖÝÖÖ ÛêעÖÖÖ? ÃÖÖÖßÖÖÃÖßÖê Ö׸ ÖêÞÞÖ ÖÝÝÖÖÞÖÖÞÖ "ÖכÖÞÖ עÖ Öê þÖê ׾Ö׻ÖÖ ׾ÖÝÖÓ Ûú׸Ö ÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖþÖæÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖÖÖêÖÖ ÆÖêúÞÖ ÓןÖÖÖÖÝÖÆÖêÞÖ ׬ÖÖÖ ÖÖÓןÖ ÖÓ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ןÖÝÖ""êÞÖ ÃÖÖÖÝÖÖ ÛúÖúÞÖ ÖßÆ ÖßÆ þÖêÆ ÖÃÖ״Ö ÖÖÝÖê Æê ׾Ö ״Ö""Ö™ÖÃÖß ÖÝÖ""פ ÖÓ "ÖÛúÖפ"êÞÖÖÃÖÖÖÝÖÖÆ ׾Ö ÖÃÖ״Æ "ÖÖÖÞÖê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ עÖ ÖþþÖêÖÓ ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÖÝÝÖÖÞÖêÃÖã Ö׸ ÖÖÖÓ ÞÖÖ׸ ÖÖÝÖÆÖ""êÞÖÖÖê ÃÖÓÛú׻ÖÖÖÖÞÖê ÖÓ ÃÖÓÛúÖêÖÖÖê ÖÓ ÖÆÖ, ÃÖÖÖßÖÖÃÖßÖê "ÖכÖÞÖÖêÖÖÝÝÖÃÖÖÖÝÖÖÖê ׾Ö׻ÖÖ ׾ÖÝÖÓ Ûú׸ÖÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖþÖæÞÖêÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖ ÝÖãÞÖê ÖÖÝÖÆÖ"êÞÖÖÖ ÖÖÓןÖ ÃÖÖÖ ãÝÖãÞÖÖפÛúÞÖÓ ׯÖ ÖÖÖÓ ÖÖê ÖêþÖÖÖÖÖþÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÖÖפ

--------------------------------

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""êÖÎÖÖÞÖ Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî

ÖÓÛúÖ -- ÃÖ ÖÖÝÖÆÖÛúß ÖÔ""êÖÖÖÛúÖÓ ÛúÖ®Öß ÆîÓ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê úÖ Öê ÖÝÖÔÃÖÖ®Ö ÖÖÛú ÖÆ ÖÖÝÖÆÖ Ö®®Ö ÆãÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê Öê ÛúÖ ׾ÖÖ®Ö ÛúÛê Öî ÃÖ ׾Ö׻ÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÎÖêÛú ÛúÛúÖê Öê þÖ ÛúÛê ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê ÃÖÓÜÖÖ Ö®®Ö ÆÖê ÃÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê Ö׿Ö™ Ö׿ÖÛê ÖÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÎÖÖÞÖ ÖÖê ÃÖê ®ÖÖ ÖÖÝÖÆÖÃÖê ׬ÖÛú Ûú®Öê Ö ÖÔ""ê ÖÖÖÛúÖÓ ÆÖêÖß ÆîÓ

ÖÆÞÖ - 2 x 2 = 4 - 1 = 3 x 4 = 12 ÖæÞÖÔ Öî 3/13 ׬ÖÛú Ö ÖÖÝÖÖÆÖÛê . 1 1

ÛãúÖ ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ

ÃÖßÖÎÛúÖ ÖÖÝÖÆÖÛê סÖÛú""êÖêÓÛúÖê ÖÖÖÛúÖ ÛúÛê Öß®Ö Öß®ÖÛúÖ Ö׿ÖÖêÓ ÖÖÝÖ ê®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Ö ÖÖÖß Æî ÃÖßÖÎÛúÖ "ÖÖãÖÔ Öפ "ê ÖÖÖÛúÖÖêÓÛê ÖÖ Öß Ö׿ÖÛê "®®Ö Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî, êÃÖÖ ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê

256 22 22

ÖÆÞÖ - Ûê 6 , 2 ÃÖÖÎÛúÖ 2 סÖÛú"ê ÆîÓ, Ö: Ö®ÖßÖÖ

13 39 117

256 ÖêÓ 3 ÛúÖ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö 13 ÖÖ Ö ÖÖÖê ÆîÓ

ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÖÝÖÔÃÖÖ®ÖÖêÓÛê úÖ Öß ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê Ö®Öß ׾ÖÖêÂÖÖÖ Æî Ûú ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖ ÃÖÓÛúÖ®Ö ÛúÖê ÃÖÖÖ ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÓÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê ÖÝÖê ÃÖßÛúÖ ÃÖ™ßÛúÞÖ ÛúÖê ÆîÓ-

--------------------------------

ýÖÖÖÖ ÝÖÆÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸Ö-ÖÝÝÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖêÞÖ ÖÞÖÖ׸-ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö™ËÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖêÞÖ ÖÞÖ-Ö׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ | ÖãÞÖÖê ׾Ö ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸-ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÖÖÝÖ""פ עÖ Ûú™Ë™ã ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÖÝÖÝÝÖÆÞÖÓ ÛúÓ| ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ Ö"Öêפ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖ ÛêעÖÖÖ? ÝÖýÖÓ ׾Ö׻ÖÖ ׾ÖÝÖÓ Ûú׸Ö ÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖÞÖÖ1 (ÖÎןÖÂÖã 'ÖÃÖÞÖÖ ÝÖãÞÖ' ןÖ ÖÖ:|) ןÖÝÖãÞÖýÖæÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖ- ÖÃÖ""êÞÖÖÖêÖÖ ÆÖÓןÖ | Ö׸ ÃÖÖÖ ÖêýÖÖßÞÖÖÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖÞÖÖ

--------------------------------

ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÃÖê וÖÖ®Öê ÖÝÖÔÃÖÖ®Ö úÖ ÝÖÖê ÆÖêÓ Ö®Öß ÖÝÖÔÖÖÖÛúÖÖêÓÛúÖ ׾ÖÖ®Ö ÛúÛê Öî ÃÖ ׾Ö׻ÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÎÖêÛú ÛúÛúÖê Öê ýÖ ÛúÛê ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê Ö׿Ö Ö®®Ö ÆÖê ÃÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖêÂÖ Ö׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖÝÖÆÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ | ÃÖÖÔÖ ׫ÝÖãÞÖÖפÛúÞÖÛúÖ Öß ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖÖ ÖÖÛú ׫ýÖ ÖÝÖÔÖÖÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÃÖÖÖÖ ÆÖêÖÖ Æî |

Ö Â™ýÖÖÖÖ ÖÖÔÖË Ö®ÖÖÖÖÖêÓ ÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ-ÖÎãÖÖ׿ÖÛê ÖÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Ö ÖÖÖß Æî, ÖÖêÓÛú, ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ ÖÖÖ Æî | ®Ö®Ö ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî | Ö®ÖÖÖÖÖêÓ ÃÖÖÎÛúÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî, êÃÖÖ ÃÖÖÖÛú ÖÆÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ®Ö®Ö ÖÖÝÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ Æî |

ÖÆÞÖ - 162 x 162 x 256 = 16777216 ;

1 1 13 13

16777216 ( 16777216 = 13 ״ÖÖÖé™ |

1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""êÖÎÖÖÞÖ Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß Ö ÖÖÖß Æî |

ÖÓÛúÖ -- Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""êÓ ÛúÖ®Öê ÆîÓ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÛúÛúÖ ׾ÖÖ®Ö ÛúÛê Öî ÃÖê Öê ýÖ ÛúÛê ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê Ö׿Ö ÖÖê ÃÖê סÖÝÖãÞÖÖ ÛúÛê Öî ÃÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖÖê Ö׿Ö Æê ÃÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÖê ÃÖÓÜÖÖ ÖÖê Ö®Öê Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ |

--------------------------------

ןÖÝÖãÞÖþÖæÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖÖÖêÖÖ ÆÖÓןÖ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÃÖÖÖ ãÝÖãÞÖÖפÛúÞÖÓ ÛúÖÖÖÓ | ÖÓ Ûúê ýÖÖýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÖÖפ |

ÖÞÖÖÖÞÖê ÝÖÆÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖã-Ö׸ÖÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖêÞÖ ÖÞÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖêÞÖ ÖÞÖÖÖÞÖÖ׸-ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÛêÞÖ ÛúÖÞÖêÞÖ? ÖÞÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖã-Ö׸ÖÖÝÝÖêÞÖ ÖÞÖÖÖÞÖÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÞÖÖ׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ | ÖãÞÖÖê ׾Ö ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖêÞÖ ÖÞÖÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÃÖÖÖßÖÖÃÖ-Ö׸ÖÖÝÝÖÖê ÖÝÖ""פ | ÖãÞÖÖê ׾Ö ÖãÖÖÃÖÞÖÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÖÖÝÖ""פ עÖ Ûú™Ë™ã ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÖÝÖÝÝÖÆÞÖÓ ÛúÓ |

--------------------------------

ÖÆÞÖ - 2 = 2 x 3 = 6-1 = 5 x 4 = 20 ÖÔ""ê Ö ®ÖÖ 1 ÆÖêÝÖÖ

úÖ ÃÖÖÔÖ Öê ÃÖÓÜÖÖ ÖפÛúÖ ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê Ö׿Ö Ö®®Ö ÆÖê ÃÖê סÖÝÖãÞÖÖ ÛúÛê Öî ÃÖ סÖÝÖãÞÖÖ Ö׿ÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖêÂÖ Ö׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÛúÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú®Öê Ö ÖÔ""êÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÔÖ ׫ÝÖãÞÖÖפÛúÞÖ Öß Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ Ûú®Öê Ö Ö®ÖÖÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆÖêÖß Æî |

Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ- ÖÎãÖÖ׿ÖÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ Ö®ÖÖÖ®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî, ÖÖêÓÛú, Ö®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ Ö®ÖÖÖ®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö Ö®ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ ÖÖÖ Æî | ױú ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛúÖ Ö®ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ Ö׸Ö ÖÝÖÔ ÖÖÖ Æî | ױú ÖÎãÖÖ׿ÖÛúÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî | Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ÃÖÖÎÛúÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî, êÃÖÖ ÃÖÖÖÛú ÖÆÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ®Ö®Ö ÖÖÝÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúÖÖ Æî |

ÖÆÞÖ - 163 x 163 x 163 = 68719476736;

687194767362 = 13 ״ÖÖÖé™ |

65536 x 256 x 167772162

13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖê Ö®ÖßÖÖ Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Ö ÖÖÖß Æî |

--------------------------------

ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖ ÛêעÖÖÖ? ÝÖýÖÓ ׾Ö׻ÖúÞÖ ׾ÖÝÖÓ Ûú׸Ö ÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖÞÖÖ ÞÖÖÝÖãÞÖýÖæÞÖêÞÖ ÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖ ÝÖãÞÖÖêÖÖ | Ö׸ ÃÖÖÖ "ÖכÖÞÖÃÖÖÖÝÖÖÖê ׾Ö׻ÖÖ ׾ÖÝÖÓ Ûú׸Ö ÞÞÖÖêÞÞÖÖÖÖÃÖÞÖÖ ÞÖÖÝÖãÞÖýÖæÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖÃÖÖÖßÖÖÃÖ""êÞÖÖÖêÖÖ ÖÖÓןÖ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÃÖÖÖ ãÝÖãÞÖÖפÛúÞÖÓ ׯÖ ÛúÖÖÖÓ | ÖÓ Ûúê ÖÞÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÖÖפ |

ÝÖÆÝÖÆÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÃÖ ÞÖÓןÖÖÖÖÝÖêÞÖ ״Ö""Ö׽ÖÃÖÞÖÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ Ö״Æ "ÖêÖ ÖÝÝÖê

--------------------------------

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÆÖÛê 68 ÖÔ""ê ÆÖêÓÝÖê, Ö ®ÖÖ ÖÔ""ê 1 3/13 ÆÖêÝÖÖ | Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ""ê Ûú®Öê Ö ÖÖ 13 ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÓÛúÖ -- Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê ÛúÖ®Öê ÆîÓ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÛúÛúÖ ׾ÖÖ®Ö ÛúÛê Öî ÃÖê Öê ýÖ ÛúÛê ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê Ö׿Ö Ö®®Ö ÆÖê ÃÖê ®ÖÖî ÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖÖê Ö׿Ö ÖêÂÖ Æê ÃÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú ê®Öê Ö ÖÖê Ö׿Ö ÖÖê Ö®Öê Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê ÆîÓ |

ÖÆÞÖ - 2 = 2 x 9 = 18 - 1 = 17 x 4= 68 |

1

ÖÝÖê ÃÖÖÔÖ וÖÖ®Öê ÃÖÖ®Ö úÖ ÖÖÖê ÖÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖÛúÖÖêÓÛúÖ ׾ÖÖ®Ö ÛúÛê Öî ÃÖ ׾Ö׻ÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÎÖêÛú ÛúÛúÖê Öê ýÖ ÛúÛê ÖÃÖ ÝÖãÞÖÖ Ûú®ÖêÃÖê ÖÖê Ö׿Ö Ö®®Ö ÆÖê ÃÖê ®ÖÖîÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÖêÓÃÖê Ûú ÛúÖ ÛúÛê ÖêÂÖ Ö׿ÖÛúÖê ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÔ""êÖêÓÃÖê ÝÖãÞÖÖ Ûú ê | êÃÖÖ Ûú®Öê Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ׾ÖÖõÖÖ ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê Ö ÖÖÖêÓÝÖê | ÃÖßÖÎÛúÖ Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÖÝÖÔÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆ | ÃÖÖÔÖ ׫ÝÖãÞÖÖפÛúÞÖ Öß Ûú Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ Ûú®Öê Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆÖêÖß Æî |

--------------------------------

Ö ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ - ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê ®Ö®ÖÖ ÖÖÝÖýÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÃÖß ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö׸Ö ÖÝÖÔ 256 ÛúÖ ""Ö ÖÝÖÔ 65536;

65536 ( 13 = 65536; ( 65536 ( 65536 = 13 ״ÖÖÖé™.

1 1 13 1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖê Ö®ÖßÖÖ Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß ÖÖß Æî |

--------------------------------

ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ Ö"Öê | ÖÃÃÖ""êÞÖÖÖ ÛêעÖÖÖ? ״Ö""Ö׽ÖÃÖ""êÞÖÞÖæÞÖÖÖוÖÖÃÖ-""êÞÖÖÖêÖÖ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖê-ÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÖêýÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ | ýÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÃÖÖÖßÖÖÃÖ-ÖÞÖÃÃÖ ÞÖÓןÖÖÖÖÝÖêÞÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ Ö״Æ "ÖêÖ ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÖÖýÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ | ÖÞÖÖÖÞÖê ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖÞÖÖÖÞÖÖÖÖÝÝÖÖæÖÃÃÖ ÞÖÓןÖÖÖÖÝÖêÞÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ Ö״Æ "ÖêÖ ÖÝÝÖê

--------------------------------

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÆÛê 12 ÖÔ""ê ÆÖêÓÝÖê, Ö ®ÖÖ ÖÔ""ê 1 3/13 ÆÖêÝÖÖ | Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖÖ®Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ 13 ÖÖß Æî |

ÖÓÛúÖ -- Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê ÛúÖ®Öê ÆîÓ?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- וÖÃÖ Ö׿ÖÖêÓ ״ÖÖÖé™ Ö׿ÖÛúÖ ÖÖÝÖ פÖÖ ÝÖÖÖ Æî ÃÖÛê ÖÔ""êÖêÓÖêÓÃÖê ״ÖÖÖé™ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê ÛúÖ Ûú ê®Öê Ö Ö ÖÖÝÖÆÖÛê ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ | ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÖÝÖÔÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ ׫ýÖÖÝÖÔÖÖÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ | Ö ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ Â™ýÖ ÖÖÔÖË Ö®ÖÖÖÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ |

ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö®ÖÛê ®Ö®ÖÖ ÖÖÝÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö®ÖÖ׿Ö 4096 ÛúÖ ""Ö ÖÝÖÔ 16777216;

16777216 ( 13 = 16777216 ; 16777216 ( 16777216 = 13 ״ÖÖÖé™.

1 1 13 1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖêÓ Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÆÖÛê 20 ÖÔ""ê ÆÖêÓÝÖê Ö ®ÖÖ ÖÔ""ê 1 3/13 ÆÖêÝÖÖ | Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖÖ®Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö 13 ÖÖß Æî |

ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ

ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ Ö®ÖÖÖÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ | Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ ---

Ö®ÖÖÖ®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÛê ®Ö®ÖÖ ÖÖÝÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ ÃÖß ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

--------------------------------

ÖÖÝÖ Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ ÖÝÖ""פ | ÖÓ ÖÞÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ | ÝÖÆÝÖÆÓ ÝÖÓ |

ÝÖÆÝÖãÞÖÝÖÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖêýÖê ÃÖÖÖßÖÖÃÖÖ׸ÖÖÝÝÖÃÖ ÞÖÓןÖÖ-ÖÖÝÖêÞÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ ÖÖêÖ ÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ Ö"Öê | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÖêýÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ | ýÖê ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖÞÖÃÃÖ

--------------------------------

ÖÆÞÖ - Ö®ÖÖÖ®ÖÛúÖ ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖ 262144;

2621442 ( 13 = 2621442 ; 2621442 ( 2621442 = 13 ״ÖÖÖé™.

1 1 13 1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖêÓ Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö

Öß ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö Æß ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÖÆÖÛê 32 ÖÔ""ê ÆÖêÓÝÖê Ö ®ÖÖ ÖÔ""ê 1 3/13ÆÖêÖÖ Æî | Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖÖ®Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö 13 ÖÖß Æî |

ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ Ö®ÖÖÖ®ÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ | ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖÝÖéÆßÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÃÖÖÖÖ ÆãÖ |

Ö ÝÖéÆßÖÝÖãÞÖÛúÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ- ׫ýÖ ÖÝÖÔÖÖÖÖêÓ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÛê ®Ö®ÖÖêÓ ÖÖÝÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖß ÖÝÖÔÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ Ö ÖÝÖÔÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö׸Ö ÖÝÖÔ 256 ÛúÖ ""Ö ÖÝÖÔ 65536;

65536 ( 13 = 65536 ; 655536 x 65536 = 655362 ;

1 1 13 13 1 13

655362 ( 655362 = 13 ״ÖÖÖé™ |

1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖê Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÆÖÛê 28 ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ | ®ÖÖ ÖÔ""ê 1 3/13 ÆÖêÖÖ Æî | Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖÖ®Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö 13 ÖÖß Æî |

ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÖÝÖÔÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖ-ÝÖãÞÖÛúÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ ׫ýÖ ÖÝÖÔÖÖÖÛúß ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ | Ö Â™ýÖÖÖÖÖêÓ ÝÖéÆßÖÝÖãÞÖÛúÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ-

--------------------------------

ÞÖÓןÖÖÖÖÝÖêÞÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ ÖÖêÖ ÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ ÖÝÖ""פ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖãÃÖê ÞÖêÖÖÓ | ýÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ | ÖÞÖÖÖÞÖê ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÖÞÖÖÖÞÖ-ÖÖÖÝÝÖÖæÖÃÃÖ ÞÖÓןÖÖÖÖÝÖêÞÖ Ö׸ ""ÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ÖÖê ÖÖÝÖÖÖê ÖêÞÖ ÖÖêÖ ÖÝÝÖÓ ÝÖãÞÖêúÞÖ ÖÃÃÖãÖ׸ÖÖÝÝÖê ÖÖÝÖê Æê ״Ö""Ö׽ÖÃÖß ÖÝÖ""פ | ÖÃÃÖ

--------------------------------

Ö®ÖÛê ®Ö®ÖÖ ÖÖÝÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖß ÖÝÖÔÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖ Ö׿ÖÛúÖ Ö ÖÝÖÔÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö®ÖÖ׿Ö 4096 ÛúÖ ""Ö ÖÝÖÔ 16777216;

16777216 ( 13 = 16777216 ; 16777216 x 16777216

1 1 13 13 1

= 167772162 ; 167772162 ( 167772162 = 13 ״ÖÖÖé™

13 1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖêÓ Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö ÖÖÝÖÆÖÛê 44 ÖÔ""ê ÖÎÖÖÞÖ Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö 13 ÖÖ ÖÖß Æî |

ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓÖß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆ | ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖÝÖãÞÖÛúÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ Â™ýÖ ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ | Ö Ö®ÖÖÖ®ÖÖÖÖÖêÓ ÃÖßÛúÖê ÖÖÖÖÖê ÆîÓ-

Ö®ÖÖÖ®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖÛê ®Ö®ÖÖ ÖÖÝÖÛúÖ úÖ ""Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÖÖê ÖÖÝÖ ÖÖ ÖÖê ÃÖÃÖê ÃÖß ÖÝÖÔÖ׿ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÖÖ ÖÖê ÃÖÛúÖ Ö ÖÝÖÔÖ׿ÖÛê Ö׸Ö ÖÝÖÔÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖß Æî |

ÖÆÞÖ - Ö®ÖÖÖ®ÖÛê ÖÎÖÖ ÖÝÖÔÖæÖ 262144 ÛúÖ ""Ö ÖÝÖÔ 68719476736;

68719476736 ( 13 = 68719476736 ;

1 1 13

68719476736 x 68719476736 = 687194767362 ;

1 13 13

687194767362 ( 687194737362 = 13 ״ÖÖÖé™ |

1 13

Ö ÖÖÝÖÆÖÛê וÖÖ®Öê ÖÔ""ê ÆÖêÓ Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖ Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö Æß ÖÖß Æî |

--------------------------------

ÖÖÝÖÆÖÃÃÖ ""êÞÖÖÖêÖê ÖÃÖÃÃÖ ""êÞÖ Ûúê ׾Ö ״Ö""Ö׽ÖÃÖß "ÖêÖ ÖÝÖ""פ | ÖÓ ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÞÖÓÖêÃÖã ÞÖêÖÖÓ | ÖÞÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÖ ÝÖÖ |

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆãכ ÖÖÖ ÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖ עÖ ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ? Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖ ÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê | êÆ Ö׻ÖÖêÖÖÖ-ÖÖÆפ ÓÖÖêÖãÆãÖêÞÖ1 (ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™: ÃÖÖËû״ÖÖÖ-é™ÖÖêÃÖÓÖÖÃÖÖÝé™Â™Ö:ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖÖ"Ö ÖÖÖêÖÖÖÃÖÓÜÖêÖÖÖÝÖÖÎ״ÖÖÖ: | ÃÖ. ÃÖ., 1, 8. ״Ö""ÖÃÖÖÖÖÃÖÖÃÖÞÖ״ÖÃÃÖÖ׾ÖÖ ãÖÖÞÖÓÖÖ Ö | ÖÖÖÃÖÓÜÖêÖפÖÖÃÖÓÜÖÝÖãÞÖÓ ÃÖÓÜÖÃÖÓÜÖÝÖãÞÖÓ | ÝÖÖê. Öß. 624. ÖÖÖÃÖÓÜÖÖÖÖÖÝÖÖÃÖã Öê ÝÖãÞÖ"ÖÖã™Öê | ÖÓ. ÃÖÓ. 59. ÃÖÖÃÖÖÖÞÖ"ÖÖê ÆÖêÓןÖ ÃÖÓÜÖÖ Ö"ÖÃÖÓ. 2, 22.)||6||

Ö ÖÖÖ ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÃÖÃÃÖ ÖÖÖÞÖÖýÖÞÖÓ ÖÖÃÃÖÖÖÖê | ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ™Ëß ÖÖÖÖÞÖêÞÖ ÛêÖכÖÖ? Ö׻ÖÖêÖÖÃÃÖÓ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê |

--------------------------------

ÖÆÞÖ -- Ö ÖÖÝÖÆÖÛê 68 ÖÔ""ê ÆÖêÖê ÆîÓ, Ö: Ö®ÖßÖÖ Ö ÖÖÖÖ®Ö Ö׿ÖÛê ÖÔ""ê Ûú®Öê Ö ״ÖÖÖé™ Ö׿Ö 13 ÖÖß ÆîÓ |

ÃÖßÖÎÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖ, ÃÖÓÜÖÖÖ Öî ®Ö®Ö ÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ Öß ÖÝÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÖÎÛúÖ ÝÖéÆßÖ ÝÖãÞÖÛúÖ Ö׸Ö ׾ÖÛúÖÖêÓ Ö®ÖÖÖ®Ö ÖÎýÖÞÖÖ ÃÖÖÖÖ ÆãÔ |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÃÖê ÖêÛú ÃÖÓÖÖÖÃÖÓÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÛú ÖÎÖêÛú ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÖßÔ ÖßÖ ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öê Æî? ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ Æî | ®Ö "ÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖêÓÖêÓ ÖÎÖêÛú ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÖßÔ ÖßÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ®ÖÖãÔÆæÖÔÃÖê ÖÖÖêÖÖ ÖÇÖ ÆÖêÖÖ Æî ||6||

®ÖÖêÓÃÖê ÖÆÖê ÖÆÖÑ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖÖÖê ÆîÓ-

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿Ö ÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÛúÖ®Öß Æî? ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ Æî |

׾ÖÖêÂÖÖÖÔ -- ÖÝÖê ÓÛúÃÖÓé™ÃÖê ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ "ÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÖÖßÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÖÖêÖÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ 65536 Öî ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÆÖÛúÖÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ 32 Ûú׻ÖÖ ÛúÖÖ Æî | ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™Ûê ÖÆÖÛúÖÖ 32 ÛúÖ 65536 ÖÎÖÖÞÖ ÖÖÖêÖÖÖêÓ ÖÖÝÖ ê®Öê Ö ÃÖÖÃÖÖ®Ö-ÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ 2048 ÖÖÖ Æî ÖÖê Ûú ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÖÖ Æî | ÖÔÖÎýÖÞÖÖ Öß ÃÖßÖÎÛúÖ ÖÖ®Ö Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê |

ÖÓÛúÖ -- ÖÆÖÑ õÖêÖÖÎÖÖÞÖ Öî ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖÃÖê Öß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ÛúÖÖ?

--------------------------------

ÜÖêÖÛúÖÖÖÖÖÞÖêÆ Ûú״Öפ ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖýÖÞÖÖ ÞÖ Öý׾ÖÖ? ÞÖ, Ö ״Ö""Ö׽ÃÃÖÖ ÖêÆ ÖýÖêÖÃÃÖ ÛúÖÞÖÖÖÖÖÖ | ÛÓ ÖÖ ÛúÖÞÖÓ? Öã""Öê-ÃÖÓÜÖêÖÖÃÖ ÖÖê ÛúÖÖÞÖÓÖÖê ÖßÖÖÃÖß ÃÖÖÖפ עÖ ÖÖÃÖÓêÆÞÖÖÛúÞÖ™ËÓ ÜÖêÖÖÖÖÞÖÓ Öã""Öê | ÖÖ׾ÖÆÃÃÖ ÃÖÖÓÖÖßÖê Öê׌ÜÖÖ ÃÖÖÖÃÃÖ ÃÖÖÖßÖ-ÖÃÖÃÃÖ ÛÓ ÖÖê""êÖê ÆÖêפ, ÞÖ ÆÖêפ עÖ ÖÖÃÖÓêÆÞÖÖÛúÞÖ™ËÓ ÛúÖÖÖÖÖÞÖÓ Öý׾ÖÖפ | ÞÖ "Ö êÃÖã ÛúÖÞÖêÃÖã ÛÓ ׯÖ ÛúÖÞÖÖêÖ ÃÖÓÖÖÓ, ÞÖãÖÖÓÖÖÖê | ÖÆÖ ÜÖêÖÛúÖÖÖýÖÞÖÖ ÃÖÖÃÖÞÖÖßÞÖÓ ÝÖÓÖê ÞÖ Öý׾ÖÖ | Ö ÖÖÝÖÆÖÖÖÖÞÖÖÓÖÖêÖãÆãÖ״Öפ

--------------------------------

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, ÖÖêÓÛú, וÖÃÖÖÎÛúÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ õÖêÖÖÎÖÖÞÖ Öî ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖÃÖê ÖÎýÖÞÖ Ûú®ÖêÛúÖ ÛúÖÞÖ ÖÖ, ÃÖÖÎÛúÖ ÖÆÖÑ Ö Ö Öê®ÖÖêÓ ÖÎÖÖÞÖÖêÓÛê ÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎýÖÞÖ Ûú®ÖêÛúÖ ÛúÖêÔ ÛúÖÞÖ ®ÖÆßÓ Æî | ÖÖ Ö ÖÎÖÖÞÖÖêÓÛê ÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ®ÖÆßÓ ÛúÖÖ |

ÖÓÛúÖ -- ÖÆÖÑ Ö Ö Öê®ÖÖêÓ ÖÎÖÖÞÖÖêÓÛê ÖÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎýÖÞÖ Ûú®ÖêÛúÖ ÖÖ ÛúÖÞÖ Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÎêÖß ÖÖêÛúÖêÓ ®Ö®ÖÖÎÖÖÞÖ ÖßÖÖ׿Ö ÛîÃÖê ÃÖÖÖ ÖÖÖß Æî, ÃÖÖÎÛúÖÃÖê Ö®®Ö Æã ÃÖÓêÆÛê æ Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê õÖêÖÖÎÖÖÞÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ÛúÖÖ ÖÖÖÖ Æî | ÖÖÖ ÖÖÆÖ Öî ÃÖÖÖÖ®Ö ÖßÖÖêÓÛúß ÖêõÖÖ ÖÖÃÖÆÖ ÃÖÓÖæÞÖÔ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ׾Ö""ê ÆÖêÖÖ Æî | ÖÖ ®ÖÆßÓ, ÃÖÖÎÛúÖ Ö®®Ö Æã ÃÖÓêÆÛê æ Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÛúÖÖ ÖÖÖÖ Æî | ÖÓÖã ®Ö ÛúÖÞÖÖêÓÖêÓÃÖê ÖÆÖÑ Ö Ûú Öß ÛúÖÞÖ ÃÖÓÖÖ ®ÖÆßÓ Æî, ÖÖêÓÛú, ÖÆÖÑ Ö ÛúÖêÔ Öß ÛúÖÞÖ ®ÖÆßÓ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ Æî | Ö: õÖêÖÖÎÖÖÞÖ Öî ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛê ÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÝÖήÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ÛúÖÖ |

׾ÖÖêÂÖÖÖÔ -- ÖÓÛúÖÛúÖÛúÖ ÛúÆ®ÖÖ Æî Ûú וÖÃÖÖÎÛúÖ ÖÆÖê ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛê ÖÎÖÖÞÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÛúÖê ÃÖÖÖ ÞÖÓÖÖÞÖÓÖÖÆ ÖêÃÖׯÖÞÖÃÃÖׯÖÞÖßÆ ÞÖ ÖÆÓןÖ ÛúÖÖêÞÖ ÃÖ ÃÖæÖÛê ÖÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÛúÖÖÛúß ÖêõÖÖ ÖÎÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî Öî ÜÖêÖêÞÖ ÞÖÓÖÖÞÖÓÖÖ ÖÖêÝÖÖ ÃÖ ÃÖæÖÛê ÖÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ õÖêÖÛúß ÖêõÖÖ ÖÎÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî, ÃÖßÖÎÛúÖ ÖÎÛéúÖÖêÓ Öß ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ õÖêÖ Öî ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖÃÖê ÛúÆ®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖÓÛúÖÛúÖÛúß ÃÖ ÖÓÛúÖÛúÖ ÃÖÖÖÖÖ®Ö ÃÖÖÎÛúÖ ÃÖÖÖ®ÖÖ "ÖÖÆÖê Ûú ״ÖÖÖé™ ÖßÖ ®Ö®ÖÖ®Ö®Ö ÆÖêÖê ÆîÓ, ÖÖ ®ÖÛúÖ ÃÖÓÜÖÖÖÖÎêÖß ÖÖêÛúÖÛúÖÖÖêÓ Æ®ÖÖ ÃÖÓÖÖ Æî êÃÖß ÖÓÛúÖ ÛúÃÖßÛúÖêê ÆÖê ÃÖÛúÖß Æî | Ö: ÃÖÛê Ö׸ÆÖÛê ׻ÖÖê ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ õÖêÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÖÎýÖÞÖ ÛúÖÖ | æÃÖê, ÖÖêõÖÛúÖê ÖÖ®ÖêÖÖÖê ÖßÖÖêÓÛúß ÖêõÖÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÖ ÖÖê ®ÖÓÖ "ÖÖÖæ Æî Ö ®ÖÛúß Öéר ÛúÖß Öß ®ÖÆßÓ ÆÖêÖß ÃÖ׻ÖÖê ®ÖÛúÖ ÖÖÖ ÆÖê ÖÖÖêÝÖÖ, êÃÖß ÖÓÛúÖ Öß ÛúÃÖßÛúÖê ÆÖê ÃÖÛúÖß Æî, ÖÖ ÃÖÛê Ö׸ÆÖ Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÛúÖÖ Ûú ®Ö®ÖÖ®Ö®Ö

--------------------------------

ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖפÖÃÖÖÖÖÞÖ׾ÖÃÖÖÞÖÞÞÖÖãÖÖÖÞÖ™ËÓ Öý׾ÖÓ | ÖÓ "Ö ÓÖÖêÖãÆãÖ-ÖÞÖÖ׾ÖÖÖÓ, ÖÖê עÖÖ״Öפ ÞÖ ÖÖÞÖÖפ | ÖÖ ÞÖ""ÖÖÞÖÞÖÞÖ״ÖÖÓ ÛÓ"Ö ÖÖýÖÞÖ1 (ÖãצÖÖÎÖ- ÖÖýÖÞÖÓ | ) ÛúÃÃÖÖÖÖê | ÖÓ ÛúÖÓ? ÃÖÓÜÖêÖê ÃÖÖ ÖêÖæÞÖ ÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖ ÆÖפ | ÖÖÖÖêÝÝÖÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖÖê ÖêÖæÞÖ ÝÖÖê ÃÃÖÖÃÖÖê ÆÖפ| ÃÖÖ ÃÃÖÖÃÖê ÖêÖæÞÖ ÝÖÖê ÖÖêÖÖê ÆÖפ | ÃÖÖ ÖÖêÖê ÖêÖæÞÖ ÝÖÖê ÖÖÖê ÆÖפ | ÖßÃÖ ÖÖê ÖÖÓ "Ö ÖêÖæÞÖ ÝÖÖ ÞÖÖ׻ÖÖÖ ÆÖפ | ÖÓ "Ö-

ÖÖ׻Ö ÃÖÓÜÖÃÖÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÃÖÖæÆÖãÃÃÖÖÃÖÖê |

ÃÖÖãÃÃÖÖÃÖÖê ÖÖêÖÖê ÃÖÖÖÖêÖÖ ÖÖÖê ÛúÖê2 (ÝÖÖê. Öß. 574 ". 9) || 33 ||

--------------------------------

ÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓ Öî ÖÃÖׯÖÔÞÖÖÖêÓÛê ÆÖê ÖÖ®ÖêÖ Öß ״ÖÖÖé™ ÖßÖÖ׿Ö ÃÖÖÖÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúÖß Æî | ÖÓÖã ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÛê ÃÖÓÖ®ÖÖêÓ ®Ö Öê®ÖÖêÓ ÖήÖÖêÖêÓÃÖê ÛúÖêÔ Ö먅 ÖÃÖÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, Öê ÛêÖÖ ÖÖÖêÖÖÛê ÃÖÓÜÖÖÖÖêÓ ÖÖÝÖÖÎÖÖÞÖ ÆîÓ | Ö: ®ÖÛúß ÖÖêÛúÖÛúÖÖÖêÓ ÖÃÖןÖ ÛîÃÖê ÆÖêÝÖß, ÖÆ ÖÖÖ ®ÖÆßÓ ÛúÆß ÖÖ ÃÖÛúÖß Æî Öî ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖ, ÖׯÖ ״ÖÖÖÖ ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÛúÖê ÖÎÖÖ ÆÖêÖê ÆÖê ÆîÓ | ÃÖ׻ÖÖê ®ÖÛúÖ ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî, ױú Öß ÖÖÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÖêÓÃÖê ÃÖß ®ÖãÖÖÖÃÖê ÃÖÖÃÖÖ®Ö ÝÖãÞÖÃÖÖ®ÖÛúÖê Öß ÖÎÖÖ ÆÖêÖê ÆÖê ÆîÓ, ÖÖ ÖÖÛê ÃÖÖÖ®Ö ÖÖ Öß ®ÖÓÖ "ÖÖÖæ Æî | ÃÖ׻ÖÖê ®ÖÛúÖ ÖÖÖ ÆÖê ÖÖÖêÝÖÖ, ÖÆ Öß ®ÖÆßÓ ÛúÆÖ ÖÖ ÃÖÛúÖÖ Æî | ÃÖÖÎÛúÖ õÖêÖ Öî ÛúÖÖÖÎÖÖÞÖÛúß ÖêõÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÛúÆ®ÖêÛê ׻ÖÖê ÛúÖêÔ Öß ÛúÖÞÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê®ÖêÃÖê Ö ÖÎÖÖÞÖÖêÓÛê ÖÖ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÛúÖ®Ö ®ÖÆßÓ ÛúÖÖ |

ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ ÖßÖÖ׿ÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÛúÆÖê ÃÖÖÖ ÖÖÝÖÆÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÖÖê ®ÖÖãÔÆæÖÔ ÛúÆÖ Æî ÖÆ ÃÖÖÃÖÖ®ÖÃÖÖÝé™ Öפ Ö׿ÖÖÖêÓÛê ÖÎÖÖÞÖ ׾ÖÂÖÖÛú ®ÖÞÖÔÖÛê Ö®®Ö Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÛúÆÖ Æî | ÖÓÖã ÖÆ ®ÖÖãÔÆæÖÔ ®ÖêÛú ÖÎÛúÖÛúÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÖÎÛéúÖÖêÓ Ö®ÖÖ ®ÖÖãÔÆæÖÔ ׾ÖÖõÖÖ Æî, ÖÆ ®ÖÆßÓ ÖÖ®ÖÖ ÖÖÖÖ Æî | ÃÖ׻ÖÖê ׾ÖÖõÖÖ ®ÖÖãÔÆæÖÔÛê ׾ÖÂÖÖÖêÓ ®Ö"ÖÖ Ö®®Ö Ûú®ÖêÛê ׻ÖÖê ÖÖêêÖêÓ ÖÔÛúÖ ÖÎýÖÞÖ ÛúÖê ÆîÓ |

ÖÓÛúÖ -- ÖÆ ÖÔÖÎýÖÞÖÖ (ÛúÖÖÖÎýÖÞÖÖ) ÛúÃÖ ÖÎÛúÖ Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÖÖÛúß Ûú ÖÖÖß ÆÖêÖß Æî | êÃÖß ÖÖêÝÖ ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖêÓÛúÖ Ûú ""ËÖÖÃÖ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÖÖ ""ÖÖÃÖÖêÓÛúÖ Ûú ÃÖÖêÛú ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÖÖ ÃÖÖêÛúÖêÓÛúÖ Ûú ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî Öî ÃÖÖê ÍÖßÃÖ ÖÖÖêÓÛúß Ûú ®ÖÖÖß ÆÖêÖß Æî | ÛúÆÖ Öß Æî-

ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÖÖÖêÓÛúß Ûú ÖÖÖß ÆÖêÖß Æî | ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖêÓÛê ÃÖÖæÆÛúÖê Ûú ""ËÖÖÃÖ ÛúÆÖê ÆîÓ | ÃÖÖÖ ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖ Ûú ÃÖÖêÛú ÆÖêÖÖ Æî Öî ÃÖÖÖ ÃÖÖêÛúÖêÓÛúÖ Ûú ÖÖ ÆÖêÖÖ Æî ||33||

--------------------------------

ÖßÃÖÖÖÖ ÞÖÖÖß Öê ÞÖÖ׻ÖÖÖ ÖãÆãÖÖê ã

ÝÖÃÖÖÞÖ ÆßÞÖÖê ׳ÖÞÞÖÖãÆãÖÖê ÖÖê ÃÖêÃÖÓ1 (ÝÖÖê.Öß. 575. ÆÖêÓןÖ Æã ÃÖÓÜÖÃÖÖÖÖ ÖÖ׻ÖÞÖÖÖÖê ÖÆêÖ ÃÃÖÖÃÖÖê | ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÞÖÖÆÖê ÃÖÖê "ÖêÖ ÖÖÞÖÖê עÖ ׾ÖÜÖÖÖê | ÃÖÖãÃÃÖÖÃÖÖê ÖÖêÖ ÃÖÖ ÖÖÖ ÖÖ עÖ ÞÖÖÖÖê | ÃÖÖÖ׸׻ÖÖÖÖ ÞÖÖÖß Öê ÞÖÖ׻ÖÖÖ ÖãÆæÖÓ "Ö | ןÖ . Ö. ÖÖ 50. ÝÖ. ÃÖÖ. 1 , 32-34. ÃÖÓÜÖÖÖÞÖÓ ÃÖÖÖÖÞÖÓ ÃÖÖãÖÃÖ״ÖןÖÃÖÖÖÝÖÖêÞÖÓ ÃÖÖ ÝÖÖ ÖÖ׻ÖעÖ Öã""Ö, ÃÖÓÜÖêÖÖÖê ÖÖ׻ÖÖê úÃÖÖÃÖÖê, ÃÖÓÜÖÖÖÖê ÖÖ׻ÖÖÖê ®ÖßÃÖÖÃÖÖê, ÃÖÖ ÖÖÞÖæÞÖ ÃÖê ÖÖêÖê, ÃÖÖ ÖÖêÖÖÞÖ ÃÖê ÖÖê | ÖÖÖÞÖÓ ÃÖÖÆÖß ÃÖ ÖãÆãÖê ׾ÖÖÆ | ®Ö. Öé . 164.ÖÖ. ÖÎ. Öé . 500.) || 34 ||

ËÃÃÖ ÞÖÖÃÖÃÃÖ Ö ÞÖýÖÆÃÃÖ Ö וÖÞÖêÆ ÖÓÖãÃÃÖ |

ÃÃÖÖÃÖÖê ÞÖÃÃÖÖÃÖÖê ÝÖÖê ÖÖÞÖÖê עÖ ÖÆÖê ÃÖÖê2 (ÝÖÖê.Öß. 574.ÆÃÃÖ ÞÖÖÝÖÖÃÃÖ ®ÖýÖ׌ÛúÃÃÖ ÖÓÖãÞÖÖê | ÝÖê úÃÖÖÃÖ®ÖßÃÖÖÃÖê ÃÖ ÖÖÞÖ עÖ Öã""Ö | ®Öã. Öé . 164. ÖÖ. ÖÎ. Öé .500. ) || 35 ||

ןÖÞÞÖ ÃÖÓÆÃÃÖÖ ÃÖÖ Ö ÃÖÖÖÞÖ ÖêÆÖ׸Ó "Ö ÃÃÖÖÃÖÖ |

ÝÖÖê ÆÖêפ ÖãÆãÖÖê ÃÖÖêÃÖÓ "ÖêÖ ÖÞÖãÖÖÞÖÓ3 (ÖÖÖ®ÖÖÃÖÖ®ÖãÖÆÖÖ®ÖæÖÖê""ËÖÖÃÖîÃÖ-ÃÖÖÃÖÖסÖ״ÖÖî: | ÖÆãÖæÔÆãÖÔÖË ... | ÝÖÖê. Öß. Öß. ÖÎ. ™ß., 125. ןÖÞÞÖ ÃÖÆÃÃÖÖ ÃÖÖ Ö ÃÖÖÖÓ ÖêÆÖã׸Ó "Ö úÃÖÖÃÖÖ | ÃÖ ÖãÆãÖÖê ÖÞÖÖê ÃÖÖêÆÓ ÞÖÓÖ®ÖÖÞÖßÆÓ | ®Öã. Öé. 164. ÖÖ. ÖÎ . Öé. 500.) ||36||

ÃÖÖÃÖÆ ÖßÃÖãÖêÆ ÖÖÞÖêÆ ÝÖÖê ÖãÆãÖÖê ÆÖêפ עÖ Ûê׾Ö ÖÞÖÓןÖ, ÖÖÖÖã׸ÃÖãÃÃÖÖÃÖê ™ËæÞÖ ÖÞÞÖ Öê | ÛãúÖê? ÛêÖ׻ÖÖÖÃÖÖÖÖê ÖÖÖÞÖÖæêÞÖ ÞÖêÞÖ ÃÖãÖêÞÖ ÃÖÆ ׾ÖÖêÆÖÖê | ÛúÖÓ ׾ÖÖêÆÖê ? ÖêÞÖêÓ "ÖÆ ÝÖãÞÖÖ ÃÖÖæÞÖ-ÞÖÖÃÖÓ Ö׌ÜÖÖê

--------------------------------

ÃÖÖê ÍÖßÃÖ ÖÖÖêÓÛúß Ûú ®ÖÖÖß ÆÖêÖß Æî Öî Öê ®ÖÖ׻ÖÖÖêÓÛúÖ Ûú ÖãÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî | ÖÖÖ ÖãÆæÖÔÖêÓÃÖê Ûú ÃÖÖÖ ÛúÖ Ûú®Öê Ö ׳Ö®®ÖÖãÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî Öî ÖêÂÖ ÖÖÔÖË Öê, Öß®Ö Öפ ÃÖÖÖ ÛúÖ Ûú®Öê Ö ®ÖÖãÔÆæÖÔ ÆÖêÖê ÆîÓ || 34 ||

ÖÖê ÃÖãÜÖß Æî, ÖÖÃÖÆÖ Æî Öî ÖêÝÖÖפÛúÛúß "Ö®ÖÖÃÖê ÖãÖ Æî, êÃÖê ÖÎÖÞÖßÛê ÖÖÃÖÖê""ËÖÖÃÖÛúÖê Ûú ÖÎÖÞÖ ÛúÆÖê ÆîÓ, êÃÖÖ וÖ®Öê®êÖ®Öê ÛúÆÖ Æî ||35||

ÃÖÖß Ö®ÖãÂÖÖêÓÛê Öß®Ö ÆÖÖ ÃÖÖÖÃÖÖî ÖêÆÖ ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖ Ûú ÖãÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî ||36||

ÛúÖ®Öê Æß Ö"ÖÖÖÔ ÃÖÖÖÃÖÖî ÖßÃÖ ÖÎÖÞÖÖêÓÛúÖ Ûú ÖãÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî, êÃÖÖ ÛúÆÖê ÆîÓ; ÖÓÖã ÖÎÖÛéúÖ ÖÖÔÖË ÖêÝÖÖפÃÖê ÆÖ ÃÖÃÖ Ö®ÖãÂÖÛê ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖê êÜÖÖê Æã ®Ö Ö"ÖÖÖÖêÕÛúÖ ÃÖÖÎÛúÖ ÛúÖ®Ö Ûú®ÖÖ Ö™Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêÖÖ Æî, ÖÖêÓÛú, ÖÖê ÛêÖÖß ÖÖÂÖÖ ÖÔ ÆÖê®ÖêÛê ÛúÖÞÖ ÖÎÖÖÞÖ Æî, êÃÖê ÃÖ ÃÖæÖÛê ÛúÖ®ÖÛê ÃÖÖÖ Ö ÛúÖ®ÖÛúÖ ׾ÖÖêÖ ÖÖÖ Æî |

ÖÓÛúÖ -- ÃÖæÖÛê ÛúÖ®ÖÃÖê Ö ÛúÖ®ÖÖêÓ ÛîÃÖê ׾ÖÖêÖ ÖÖÖ Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ÖÖêÓÛú ÖæÖÖêÔÖ ÛúÆê ÝÖÖê ÃÖÖÖÃÖÖî ÖßÃÖ ÖÎÖÞÖÖêÓÛúÖê "ÖÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúÛê ÖÖê ÝÖãÞÖ®ÖúÖ ÖÖê ÃÖÖêÓ ÃÖÖÖ ÛúÖ ®ÖÖî ÃÖÖî ÖÖÔÖË ÖêÖ®ÖÖê Öî ״ÖÖÖ®Öê Ö ÃÖæÖÖêÓ ÛúÆê ÝÖÖê

--------------------------------

ÃÖãÖãÖãÃÃÖÖÃÖÖÖÖÞÖÓ ÖÖÖפ | ÛúÖßÃÖÃÖÆÃÃÖ-"ÃÃÖÖÖêÖÖÖÞÖêÆ ÃÖÓÖ""׸ÖÖÞÖ פÖÃÖÖê ÆÖêפ | Ö ÖãÞÖ ÝÖÖÜÖ-ÖêÆÃÖÆÃÃÖ-ÞÖפ-ÃÖÖÖÖÞÖêÆ פÖÃÖÖê ÆÖêפ | ÖÖÞÖêÆ ׾ÖÖכÖÞÞÖÖÞÖÓ ÃÖÓÖ""׸ÖÖÞÖÓ ÛúÖÖÖÖÆÖÖê ÛúÖÓ Öê? ÞÖ, ÛêÖ׻ÖÖÖÃÖפÖÃÖÖãÆãÖêÆ ÃÖÖÖÞÖפÖÃÖÖãÆãÖÖãÖÝÖÖÖÖê | ÖÓ Öý׾ÖÖãÆãÖãÃÃÖÖÃÖê ÖêúÞÖ ÖÖ ÝÖÖê ÃÃÖÖÃÖÖê ÖêÖÖÖê | ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖÆ ÝÖÖê ÃÃÖÖÃÖÖê ÞÖúÖפ עÖ ÃÖÖê ÃÃÖÖÃÖÖê ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖÖê ÛúÖÖÖê | ÖÖ ÝÖÖÖÖ׻ÖÖÓ ÖêÖæÞÖ ÃÖÓÜÖêÖêÆ ÃÖÖÆ ÝÖÖÖ׻ÖÖÖ ÆÖêפ עÖ ÃÖÓÜÖêÖÖ ÃÖÖÖÖ ÛúÖÖÖÖ | ÖÖ ÝÖÃÖÖ ÖÞÖê ÃÖêÃÖÛúÖÖÖÖÖÞÖÓ ׳ÖÞÞÖÖãÆãÖÖê ""Öפ | ÖãÞÖÖê ׾Ö ÖêÝÖê ÃÖÖ ÖÞÖê ÃÖêÃÖÛúÖÖÖÖÖÞÖÖÓÖÖêÖãÆãÖÓ ÆÖêפ | ÖÓ ÖãÞÖÖê ÖãÞÖÖê ÃÖÖÖÖ ÖÞÖêÖÖÖ ÖÖÖêÝÖãÃÃÖÖÃÖÖê ÞÖ׽Öê עÖ | ÖÖê ׾Ö ÃÖêÃÖÛúÖÖÖÖÖÞÖÖÓÖÖêÖãÆãÖÓ "ÖêÖ ÆÖê | ÖÓ ÃÖêÃÖãÃÃÖÖÃÖÖ ׾Ö ÖÞÖêÖÖÖ ÖÖÖêÝÖÖÖ׻ÖÖÖ

--------------------------------

ÖãÆæÖÔÛê ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÖÎÖßÖ ÆÖêÖÖ Æî Ûú ÖæÖÖêÔÖ ÖãÆæÖÔÛê ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÃÖæÖ׾Öý Æî | Öפ ÃÖÖÖÃÖÖî ÖßÃÖ ÖÎÖÞÖÖêÓÛúÖ Ûú ÖãÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî, ÃÖ ÛúÖ®ÖÛúÖê ÖÖ®Ö ׻ÖÖÖ ÖÖÖ ÖÖê ÛêÖÖ ÛúßÃÖ ÆÖÖ "Æ ÃÖÖî ÖÎÖÞÖÖêÓÛêÓú ÖÖ Æß ÖÖêÓןÖÂÖÖÖêÓÛê ÖÖ ÖÖ®Öê Æã פ®Ö ÖÖÔÖË ÆÖêÖÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ÆÖêÖÖ Æî | Ûú®Öã ÖÆÖÑ ÖÝÖÖÖ®ÖãÛæúÖ ÛúÖ®ÖÛê ®ÖãÃÖÖ ÖÖê Ûú ÖÖÜÖ ÖêÆ ÆÖÖ Öî Ûú ÃÖÖî ®ÖÖê ""ËÖÖÃÖÖêÓÛê ÖÖ Ûú פ®Ö ÖÖÔÖË ÆÖêÖÖ ÆÖêÖÖ Æî |

ÖÓÛúÖ -- ÃÖÖÎÛúÖ ÖÎÖÞÖÖêÓÛê ÖÖ פÖÃÖÛê ׾ÖÂÖÖÖêÓ ׾ÖÖÖÛúÖê ÖÎÖÖ Æã ÖÖêןÖÂÖÖÖêÓÛê ÛúÖÖÖÖÆÖ ÛîÃÖê Ö®Ö ÃÖÛúÖÖ Æî?

ÃÖÖÖÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, ÖÖêÓÛú, ÛêÖÖßÛê ÖÖ ÛúףÖÖ פ®Ö Öî ÖãÆæÖÔÛê ÃÖÖÖ®Ö Æß ÖÖêןÖÂÖÖÖêÓÛê פ®Ö Öî ÖãÆæÖÔ ÖÖ®Öê ÝÖÖê ÆîÓ, ÃÖ׻ÖÖê ÖÖãÔÖ ÛúÖêÔ ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ Æî |

ÃÖÖÎÛúÖ ÛêÖÖßÛê ÖÖ ÖÎןÖÖÖפÖ Ûú ÖãÆæÖÔÛê ""ËÖÖÃÖÖêÓÛúÖê ÃÖÖׯÖÖ ÛúÛê ®ÖÖêÓÃÖê Ûú ""ËÖÖÃÖ ÝÖÎÆÞÖ Ûú®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖêÓÃÖê Ûú ""ËÖÖÃÖ ®ÖÂÖ®®Ö ÆÖêÖÖ Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÃÖ Ûú ""ËÖÖÃÖÛúß ÃÖÓÜÖÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖÓ Ö®ÖÖ Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ®Ö ÖÖ׻ÖÖÖêÓÖêÓÃÖê Ûú ÖÖÖßÛúÖê ÝÖÎÆÞÖ ÛúÛê, ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÖÖÖêÓÃÖê Ûú ÖÖÖß ÆÖêÖß Æî, ÃÖ׻ÖÖê ÃÖ ÖÖÖßÛê ÃÖÓÜÖÖÖ ÃÖÖÖ Ûú Öê®ÖÖ "ÖÖÆÖê |

ÖÆÖÑ ÖãÆæÖÔÖêÓÃÖê Ûú ÃÖÖÖ ®ÖÛúÖÖ Öê®Öê Ö ÖêÂÖ ÛúÖÖÛê ÖÎÖÖÞÖÛúÖê ׳Ö®®ÖÖãÆæÖÔ ÛúÆÖê ÆîÓ | ÃÖ ׳Ö®®Ö ÖãÆæÖÔÖêÓÃÖê Ûú ÃÖÖÖ Öî ®ÖÛúÖÖ Öê®Öê Ö ÖêÂÖ ÛúÖÖÛúÖ ÖÎÖÖÞÖ ®ÖÖãÔÆæÖÔ ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖÖÎÛúÖ ÖÖêÖ Ûú Ûú ÃÖÖÖ ÛúÖ ÛúÖê Æã ""ËÖÖÃÖÛê Ö®®Ö ÆÖê®Öê ÖÛú Ûú Ûú ÃÖÖÖ ®ÖÛúÖÖÖê ÖÖ®ÖÖ "ÖÖÆÖê | ÖÆ ÃÖÖ Ûú Ûú ÃÖÖÖ ÛúÖ ÛúÖÖ ÆãÖ ÛúÖÖ Öß ®ÖÖãÔÆæÖÔÖÎÖÖÞÖ Æß ÆÖêÖÖ Æî | ÃÖßÖÎÛúÖ ÖÖ ÖÛú ÖÖÖß Ö®®Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêÖß Æî ÖÖ ÖÛú ÖêÂÖ Æê Æã Ûú ""ËÖÖÃÖÖêÓÃÖê Öß Ûú Ûú ÃÖÖÖ ÛúÖ ÛúÖê ÖÖ®ÖÖ "ÖÖÆÖê | êÃÖÖ ÛúÖê Æã ÖÖê ÖÖÖß Ö®®Ö ÆÖêÖß Æî ÃÖê Öß ®ÖÖãÔÆæÖÔ ÛúÆÖê ÆîÓ |

--------------------------------

ÃÖêÃÖÖ עÖ | ÃÖÖ ÖÖ׻ÖÖÖ ׾Ö ÓÖÖêÖãÆãÖ״Öפ ÖÞÞÖפ | ÖÖê ÖêÞÖ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖêÞÖ Ö״Æ ÖÖ׻ÖÖ״Æ ÖÖÝÖê Æê ÖÓ ÖÝÖÖÓ ÖÓ ÃÖÓÖÃÖÖÖ׽-ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÃÖÖê ׾Ö ÛúÖÖÖê ÓÖÖêÖãÆãÖÖêÖ | ÃÖÓÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖ-ÖÖêÞÖ ÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖêÞÖ ÝÖãÞÖê ÃÖÖÖ״Ö""Ö׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | Ö״Æ ÃÖÓÜÖêÖýÖêÆ ÝÖãÞÖê ÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖ׽ÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖÖÖÖ׻ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖêÞÖ ÝÖãÞÖê ÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÆÖÛúÖÖÖê ÆÖêפ | ÖêÖÃÖÖÃÖÞÖÃÖÖÖפ׽-ÃÖÖÖ״Ö""Ö׽-ÃÖÓÖÖÃÖÓÖÖÞÖÓ ÖÆÖÛúÖÖÖê ÖÖ׻Ö-ÖÖ ÃÖÓÜÖêÖפÖÖÝÖÖê ÞÖ ÆÖêפ, ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖÆ ÆÖêÖÓ | ÖÓ ÛãúÖê ÞÖÖê? ÖÃÖÖÃÖÖÖ™Ëß ÖÖêÖÖ | ÜÖÖÃÖÖÖ™Ëß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ | ÖêÖÃÖÖÖ™Ëß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ1 (ÃÖÓÖÃÖÖÖפ׽ÖÞÖê ÃÖÖÖÖêÖÖ ÖÃÖÖÃÖÖÖפ™Ëß | ÜÖÖÃÖÖÖפ™Ëß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ | ÖêÝÖÃÖÖÖפ™Ëß ÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖ | ÖÖê . ..Ö. 15-17.ÃÖæ.Ö®Ö®Ö (ÖîÖÖ״ÖÛúÖ®Ö®ÖÖË) õÖÖ׵ÖÛúÝÖÎÆÞÖÓ ÖÃÖ ÖÎןÖÖÖêÝÖÖÖÃÖÓÃÖÖÖÔÖêõÖÖÖ) ÖÖÃÖÖÖêÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖÖ""Ö | ÖÖ ÖÓ ״ÖÁÖÝÖÎÆÞÖÓ ÖãÖÖÖÖÛúÖÖÖÖÖêÃÖÓÜÖêÖÝÖãÞÖÖÖ""Ö ! ÃÖ. ÃÖ. 2, 1.)2, 1.) עÖ ÖÖÖÆãÝÖ-ÃÖãÖÖÖê ÞÖÖÓê | ÖÓ ÖÆÖ ÜÖÖÃÖÖÖ™ËßÞÖÖÖÆÖÛúÖÖêÞÖ ÖÖÖ ÃÖÓÜÖêÖÖÖ׻ÖÖÖêÖêÞÖ

--------------------------------