ΧÃÖ¨ÖÞÖӟÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê? †³ÖΎÖΧÃÖΧ¨‹ΧÆÓ †ÞÖӟÖÝÖãÞÖÖê ΧÃÖ¨ÖÞÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … Χ΄Ö""և™Ëšß †ÞÖӟÖÝÖãÞÖÖ … ÛúÖê ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ? †³ÖΎÖΧÃÖΧ¨‹ΧÆ ΧΎÖ †ÞÖӟÖÝÖãÞÖÖê ΧÃÖ¨êΧÆ ΧΎÖ †ÞÖӟÖÝÖãÞÖÖê ³ÖΎÖΧÃÖΧ¨΅ÖÖÞÖ΄ÖÞÖӟÖÖ³ÖÖÝÖÃÃÖ †ÞÖÓΧŸÖ΄Ö³ÖÖÝÖÖê …

‹ΎÖ΄ÖÖê‘ÖêÞÖ "ÖÖê§ÃÖÝÖãÞÖ½ÖÞÖ―ÖΊþþΎÖÞÖÖ ÃÖ΄Ö’Öօ

€ΎΎÖΧ½΅ÖÞÖ΅Ö΄ÖΎÖ»ÖÓΧ²Ö΅Ö Χ½€ΧÃÖÃÃÖÖÞÖ΄ÖÞÖãÝÝÖÆ™ËšÓ ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ "ÖÖê§ÃÖÝÖãÞÖ½ÖÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþþΎÖÞÖÓ ÛúΧΈ΅Ö ―֕•ÖΎÖΧ½΅ÖÞÖ΅Ö΄ÖΎÖ»ÖÓΧ²Ö΅Ö Χ½΅ÖΧÃÖÃÃÖÖÞÖ΄ÖÞÖãÝÝÖƽ΄ÖÖÆ-

†Ö€êÃÖêÞÖ ÝÖΧ€΅ÖÖÞÖãΎÖÖ€êÞÖ ΧÞÖΈ΅ÖÝևԋ ÞÖêΈ‡‹ÃÖã Χ΄Ö""և½ß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ, †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ1 ( †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ÞÖêΈ‡΅ÖÖ … †®Öã. ÃÖæ‘Ö 141, ―Öé. 179. ) …… 15 ……

†Ö€êÃÖêÞÖ ―֕•ÖΎÖÞÖ΅ÖÖΎÖ»ÖÓ²ÖÞÖêÞÖ ÝÖãÞÖ½ÖÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþþΎÖÞÖÓ ÛúßΈ€ê … ‹Ÿ£Ö ‡Ÿ£ÖÓ³ÖÖΎÖ»ÖŒÜÖÞÖÖê ŸÖΧ€΅ÖÖΧÞÖ§êÃÖÖê Χ’Ö €½ΎΎÖÖê2 (‡Ÿ£ÖÓ³ÖæŸÖ»ÖõÖÞÖê (ŸÖéŸÖß΅ÖÖ) … ―ÖÖΧÞÖΧ®Ö, 2, 3, 20.) … ÝÖΧ€΅ÖÖÞÖãΎÖÖ€êÞÖ … ÃÖÖ "Ö ³Öê€―ÖΊþþΎÖÞÖÖ "ÖÖê§ÃÖ΄ÖÝÝÖÞÖ½ÖÞÖÖΧÞÖ †ΧÃÃ։úÞÖ Χ½€Ö … ŸÖêΧÆ †ŒÛú΄ÖêÞÖ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖ ÞÖ ÃÖÓ³ÖΎÖ€ßΧ€ †―ÖÝÖ€΄ÖÝÝÖÞÖ½ÖÞÖÖΧÞÖ †ΎÖΧÞÖ΅Ö ―Ö΅Ö€΄ÖÝÝÖÞÖ½ÖÞ֕ÖÖÞÖÖΎÖÞÖ™ËšÓ ÝÖΧ€ÝÝÖÆÞÖÓ … †Ö€êÃÖ΄ÖΧÃÃ։úÞÖ •ÖÖ

--------------------------------

―Ö»΅ÖÖê―Ö΄ÖÛê ‰ú―ÖΈ ΧÃÖ¨ ˆÃÖÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖê ÆîÓ … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †³ÖΎ΅ÖΧÃÖ¨ÖêÓÃÖê †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ ΅ÖÖ ΧÃÖ¨ÖêÓÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî … ΧÃÖ¨ÖêÓÃÖê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖê ÆîÓ … ÝÖãÞÖÛúÖΈ Œ΅ÖÖ Æî ? †³ÖΎ΅ÖÖêÓÃÖê ³Öß †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ, ΧÃÖ¨ÖêÓÃÖê ³Öß †®Ö®ŸÖÝÖãÞÖÖ †ÖîΈ ³ÖΎ΅ÖΧÃÖ¨ÖêÓÛê †®Ö®ŸÖ ²ÖÆã³ÖÖÝÖÖêÓÛúÖ †®Ö®ŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ÝÖãÞÖÛúÖΈ Æî …

‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ †Öê‘ÖÃÖê "ÖÖî€Æ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã‡Ô …

¦Ύ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúÖ †ΎÖ»Ö΄²Ö®Ö ÛúΈÛê ΧÃ£ÖŸÖ Æã‹ ΧΏÖÂ΅ÖÖêÓÛúÖ †®ÖãÝÖÎÆ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖÃÖê "ÖÖî€ÆÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ÛúΈÛê †²Ö ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúÖ †ΎÖ»Ö΄²Ö®Ö ÛúΈÛê ΧÃ£ÖŸÖ ΧΏÖÂ΅ÖÖêÓÛúÖ †®ÖãÝÖÎÆ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖÝÖêÛúÖ ÃÖæ‘Ö ÛúƟÖê ÆîÓ-

†Ö€êΏÖÛúß †―ÖêõÖÖ ÝÖΧŸÖ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖÛê †®ÖãΎÖÖ€ÃÖê ®ÖΈÛúÝÖןÖÝÖŸÖ ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ ? †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …… 15 ……

†Ö€êΏÖÃÖê †£ÖÖԟÖË ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ … ΅ÖÆÖÑ ‘†Ö€êÃÖêÞ֒ ‡ÃÖ ―Ö€΄ÖêÓ ŸÖéŸÖß΅ÖÖ ΧΎÖ³Ö׌ŸÖÛúÖ Χ®Ö€êÔΏÖ ‡Ÿ£ÖÓ³ÖÖΎÖ»ÖõÖÞÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … †²Ö ‘ÝÖΧ€΅ÖÖÞÖãΎÖÖ€êÞ֒ ‡ÃÖ ―Ö€ÛúÖ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ … ‰ú―ÖΈ •ÖÖê ³Öê€―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖÛúß ―ÖÎΧŸÖ–ÖÖ Ûúß Æî ΎÖÆ ³Öê€―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖ "ÖÖî€ÆÖêÓ ΄ÖÖÝÖÔÞÖֆÖêÓÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö »ÖêÛúΈ ΧÃ£ÖŸÖ Æî … ―ÖΈÓŸÖ㠈®ÖÛê «ÖΈÖ †ÛÎ΄ÖÃÖê †£ÖÖԟÖË ΅ÖãÝÖ―ÖŸÖË ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê †ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖãÖÖ®ÖÖêÓÛúÖê "Öê›ÛúΈ ―ÖÎÛéúŸÖ ΄ÖÖÝÖÔÞÖÖãÖÖ®ÖÛê –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ÝÖΧŸÖ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî … †Ö€êΏÖÛúÖ †ÖÁÖ΅Ö ÛúΈÛê •ÖÖê ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖ Ûúß •Ö֟Öß Æî ΎÖÆ †Ö"ÖÖ΅ÖÔ ―ÖΈÓ―ÖΈÖÛê «ÖΈÖ †®ÖÖΧ€Χ®Ö¬Ö®ÖΊþþ―ÖÃÖê

--------------------------------

ÝÖãÞÖ½ÖÞÖÖÞÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþΎÖÞÖÖ ÃÖÖ †Ö‡ΧΈ΅Ö―ÖΈÓ―ÖΈÖ‹ †ÞÖևΧÞÖÆÞÖ’ÖÞÖêÞÖ †ÖÝÖ€Ö Χ’Ö •ÖÖÞÖÖΎÖÞÖ™ËšÓ †ÞÖãΎÖÖ€ÝÝÖÆÞÖÓ … ÃÖêÃÖÝÖΧ€ΧÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ ΧÞÖΈ΅ÖÝÖΧ€ÝÝÖÆÞÖÓ Ûú€Ó … ÃÖêÃÖÝր߆Öê ΄ÖÖê’ÖæÞÖ ―ÖãΎΎÖÓ ΧÞÖΈ΅ÖÝÖ€ß "ÖêΎÖ ΧÛú΄Ö™ËšÓ ΎÖã""Ö€ê? ÞÖ, ÞÖêΈ‡΅Ö€ÓÃÖÞÖêÞÖ ÃÖ΄Öã――ÖÞÞÖÃ֕—ÖÃÖÃÃÖ ³ÖΧΎÖ΅ÖÃÃÖ €Ãֻ֌ÜÖÞÖê ¬Ö΄΄Öê ΧÞÖ""Ö»ÖÃÖΊþþΎÖêÞÖ ²Öã¨ß Χ"Ö½Χ€ Χ’Ö Ûú։úÞÖ ―ÖãΎΎÖÓ ŸÖ――ÖΊþþΎÖÞÖÖ€Öê … ÞÖêΈ‡‹ÃÖã Χ’Ö ΧÛú΄Ö™ËšÓ? ÞÖ, ŸÖŸ£ÖŸÖÞÖÜÖê’ÖÛúÖ»Ö―ÖΧ›ÃÖêƱú»Ö’ÖÖ€Öê … Χ΄Ö""Ö‡Χ½ÝÝÖÆÞÖÓ ΧÛú΄Ö™ËšÓ ? ÃÖêÃÖÝÖãÞÖ½ÖÞÖΧÞÖ΅Ö’ÖÞÖ™ËšÓ … €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖêΧ’Ö ΧÛú΄Ö™ËšÓ ? ÜÖê’ÖÛúÖ»ÖΧÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ … ÛêΎÖΧ›΅ÖÖ ‡Χ€ ―Öã""Ö ΧÛÓ±ú»ÖÖ ? Χ•ÖÞÖÖÞÖ΄ÖŸ£ÖÛú’ÖÖΈ’Ö―Ö€ã――ÖÖ΅ÖÞÖ΄ÖãÆêÞÖ †――ÖÞÖÖê Ûú’ÖÖΈ’Ö―ÖΧ›ÃÖêƱú»ÖÖ … ‹ΎÖÓ ÝÖÖê€΄ÖÃÖÖΧ΄ÖÞÖÖ ―ÖãΧ""€ê ΄ÖÆÖΎÖßΈ³Ö΅ÖΎÖӟÖêÞÖ ÛêΎÖ»ÖÞÖÖÞÖêÞÖÖΎÖÝÖ€ΧŸÖÛúÖ»ÖÝÖÖê΅ÖΈÖÃÖêÃÖ―Ö΅ÖŸ£ÖêÞÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ‡Χ€ ŸÖêΧÃÖÓ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ―ÖΊþþΧΎÖ€Ó … ‹ΎÖ΄Öã’Öê ÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖӟÖÖÞÖÓ ―ÖΧ›ΧÞÖ΅Ö’Öß … ŸÖÓ ―ÖãÞÖ †ÃÖÓÜÖê••Ö΄ÖÞÖê΅ÖΧΎÖ΅Ö――ÖÓ … ŸÖÓ •ÖÆÖ-

--------------------------------

†Ö‡Ô Æã‡Ô Æî, ‡ÃÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ †®ÖãΎÖÖ€ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî … ΏÖêÂÖ ÝÖΧŸÖ΅ÖÖêÓÛúÖ Χ®ÖΈÖÛúΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ®ÖΈÛúÝÖΧŸÖ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΏÖêÂÖ ÝÖΧŸÖ΅ÖÖêÓÛê Ûú£Ö®ÖÛúÖê "Öê›ÍÛúΈ ―ÖÆ»Öê ®ÖΈÛúÝÖןÖÛúÖ Æß ΎÖÞÖÔ®Ö Œ΅ÖÖêÓ ΧÛú΅ÖÖ •ÖÖ ΈÆÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛê ÃΎÖΊþ―ÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ÆÖê •ÖÖ®ÖêÃÖê Χ•ÖÃÖê ³Ö΅Ö ˆŸ―Ö®®Ö ÆÖê ÝÖ΅ÖÖ Æî ‹êÃÖê ³ÖΎ΅Ö •ÖßΎÖÛúß €ΏÖ»ÖõÖÞÖ ¬Ö΄ÖÔ΄ÖêÓ Χ®ÖΏ"Ö»ÖΊþþ―ÖÃÖê ²ÖãΧ¨ ΧÃ£ÖΈ ÆÖê •Ö֟Öß Æî, ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—ÖÛúΈ ―ÖÆ»Öê ®ÖΈÛúÝÖןÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ΧÛú΅Öօ

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘ÞÖêΈ‡‹ÃÖ㒠΅ÖÆ ―Ö€ ΧÛúÃÖ Χ»Ö΅Öê Χ€΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ®ÖΈÛúÝÖןÖÃÖÓ²Ö®¬Öß õÖê‘Ö †ÖîΈ ÛúÖ»ÖÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÛúΈ®ÖÖ ˆŒŸÖ ―Ö€ÛúÖ ±ú»Ö Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘Χ΄Ö""և™Ëšß’ ‡ÃÖ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛúÃÖ Χ»Ö΅Öê ΧÛú΅ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΏÖêÂÖ ÝÖãÞÖãÖÖ®ÖÖêÓÛê Χ®ÖΎÖÖΈÞÖÛê Χ»Ö΅Öê Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê’ ‹êÃÖÖ ―Ö€ Œ΅ÖÖêÓ Χ€΅ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- õÖê‘Ö †ÖîΈ ÛúÖ»ÖÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ‘¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÃÖê’ ―Ö€ÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ, ‡ÃÖ ―Öé""ÖÛúÖ Œ΅ÖÖ ±ú»Ö Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- Χ•Ö®Öꮦ€êΎÖ Æß †£ÖÔÛúŸÖÖÔ ÆîÓ, ‡ÃÖ ²Ö֟ÖÛê ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö «ÖΈÖ †―Ö®Öê (³ÖæŸÖ²ÖΧ»ÖÛê ) ÛúŸÖÖÔ―Ö®ÖÛúÖ Χ®ÖÂÖê¬Ö ÛúΈ®ÖÖ ˆŒŸÖ ―Öé""ÖÛúÖ ±ú»Ö Æî… ®ÖΈÛúÝÖΧŸÖ΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ®ÖÖΈÛúß ΧÛúŸÖ®Öê ÆîÓ, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÝÖÖîŸÖ΄ÖÃΎÖÖ΄ÖßÛê «ÖΈÖ ―Öæ"®Öê ―ÖΈ Χ•Ö®ÆÖêÓ®Öê ÛêΎÖ»Ö–ÖÖ®ÖÛê «ÖΈÖ Χ‘ÖÛúÖ»ÖÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö³ÖæŸÖ ÃÖ΄ÖÃŸÖ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛúÖê •ÖÖ®Ö Χ»Ö΅ÖÖ Æî, ‹êÃÖê ³ÖÝÖΎÖÖ®ÖË ΄ÖÆÖΎÖßΈ®Öê ‘†ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ΧÛú΅Öօ

--------------------------------

ÞÖÖ΄ÖÓ šΎÖÞÖÖ €ΧΎÖ΅ÖÓ ÃÖÃÃÖ€ ÝÖÞÖÞÖÖ―Ö€êΧÃÖ΅Ö΄ÖÃÖÓÜÖӅ

‹΅ÖÓ ˆ³Ö΅ÖÖ€êÃÖÖê ΧΎÖŸ£ÖÖΈÖê ÃÖΎΎÖ ³ÖÖΎÖÖê ΅Ö …… 57……

ŸÖŸ£Ö ÞÖÖ΄ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ÞÖÖ΄Ö •ÖßΎÖ֕ÖßΎÖΧ΄ÖÃÃÖÃÖΊþΎÖêÞÖÖΎÖΧ½€†½³ÖÓÝÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖÓ ÛúÖΈÞÖΧÞÖΈΎÖêŒÜÖÖ ÃÖÞÞÖÖ … •ÖÓ ŸÖÓ ½ΎÖÞÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ Ûú½Ûú΄΄ÖÖΧ€ÃÖã ÃÖ²³ÖÖΎÖÖÃÖ²³ÖÖΎÖ½ΎÖÞÖ֋ šΧΎÖ€Ó †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ΄ÖΧ€ … •ÖÓ ŸÖÓ €ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ †ÖÝÖ΄Ö€Öê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ΅Ö … †ÖÝÖ΄ÖÖê ÝÖÓ£ÖÖê ΧÃ֨ӟÖÖê ÃÖã€ÞÖÖÞÖÓ ―ÖΎÖ΅ÖÞÖΧ΄ÖΧ€ ‹΅Ö™ËšÖê …

―ÖæΎÖÖÔ―ÖΈΧΎÖΉý¨Ö€êΎ΅ÖÔ―ÖêŸÖÖê €ÖêÂÖÃÖÓƟÖê:…

ͺÖêŸÖÛú: ÃÖΎÖÔ³ÖÖΎÖÖ®ÖÖ΄ÖÖ―ŸÖΎ΅ÖÖÇΧŸÖΈÖÝÖ΄Ö: …… 58……

†ÖÝÖ΄ÖÖ€ÞÞÖÖê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÖê … ŸÖŸ£Ö †ÃÖÓÜÖê••Ö―ÖÖÆ㛕ÖÖÞֆÖê †ÞÖãΎÖ•Öã’ÖÖê †ÖÝÖ΄Ö€Öê … €ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ … ΧÛÓ ÛúÖΈÞÖÓ ? ÜÖΎÖÖêΎÖÃÖ΄ÖΧΎÖΧÃÖ½•ÖßΎÖ€ΎΎÖÃÃÖ … Ûú£ÖÓΧ"Ö ÜֆÖêΎÖÃÖ΄ÖÖ€Öê †ΎΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÃÖ †ÖÝÖ΄ÖΎÖΎÖ€êÃÖÖΧΎÖΈÖêÆÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê €ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ, •ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈ€ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ³ÖΧΎÖ΅Ö€ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ •ÖÖÞÖãÝÖÃÖΈßΈ³ÖΧΎÖ΅ÖΎÖΧ€ΧΈ’Ö€ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … ŸÖŸ£Ö •ÖÓ ŸÖÓ •ÖÖÞÖÝÖÃÖΈßΈ€ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ †ÃÖÓÜÖê••Ö―ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖãÝÖÃÃÖ ÃÖΈßΈÓ ³ÖΧΎÖ΅ÖΎÖ½΄ÖÖÞÖÃÖ΄Ö㕗ÖÖ€’ÖÞÖêÞÖ ΧŸÖ³Öê€΄ÖÖΎÖÞÞÖÓ … Ûú¬Ö΄ÖÞÖÖÝÖ΄ÖÃÃÖ ÃÖΈßΈÃÃÖ

--------------------------------

‘®ÖΈÛú΄ÖêÓ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ®ÖÖΈÛúß †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîӒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®Öê―ÖΈ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ †®Ö®ŸÖÛúß Χ®ÖΎÖéΧ’Ö ÆÖê •Ö֟Öß Æî … ΎÖÆ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †®ÖêÛú ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî … †ÖÝÖê ˆÃÖßÛúÖ Ã―Ö™ßÛúΈÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ-

®ÖÖ΄Ö, ãÖÖ―Ö®ÖÖ, ¦Ύ΅Ö, ΏÖÖΏΎÖŸÖ, ÝÖÞÖ®ÖÖ, †―Ö΀êΧΏÖÛú, ‹Ûú, ˆ³Ö΅Ö, ΧΎÖßÖÖΈ, ÃÖΎÖÔ †ÖîΈ ³ÖÖΎÖ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Ý΅ÖÖΈÆ ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî …… 57 ……

ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê •ÖßΎÖ, †•ÖßΎÖ †ÖîΈ Χ΄ÖÁÖΊþþ―ÖÃÖê ΧÃ£ÖŸÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê ³Öê€ÖêÓÛúß ÛúÖΈÞÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ‹êÃÖß ÃÖӖÖÖ ΈÜÖ®ÖÖ ®ÖÖ΄Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî… ÛúÖšÛú΄ÖÖÔΧ€Ûú΄ÖêÓ ÃÖÖÛúÖΈ †ÖîΈ Χ®ÖΈÖÛúÖΈΊþ―ÖÃÖê ΅ÖÆ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈÛúß Ã£ÖÖ―Ö®ÖÖ ÛúΈ®ÖÖ Ã£ÖÖ―Ö®ÖÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî… ¦Ύ΅Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖÝÖ΄Ö †ÖîΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÛê ³Öê€ÃÖê €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… †ÖÝÖ΄Ö, ÝÖή£Ö, ΧÃÖ¨Ö®ŸÖ, ÁÖãŸÖ–ÖÖ®Ö †ÖîΈ ―ÖÎΎÖ"Ö®Ö, ΅Öê ‹ÛúÖ£ÖÔΎÖÖ"Öß ®ÖÖ΄Ö ÆîӅ

―ÖæΎÖÖÔ―ÖΈ ΧΎÖΉý¨ÖΧ€ €ÖêÂÖÖêÓÛê ÃÖ΄ÖæÆÃÖê ΈΧÆŸÖ †ÖîΈ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê ͺÖêŸÖÛú †Ö―ŸÖΎÖ"Ö®ÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîÓ ……58……

†ÖÝÖ΄ÖÃÖê †®΅ÖÛúÖê ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö ÛúƟÖê ÆîӅ •ÖÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ―ÖÎÖ³ÖéŸÖÛúÖ –Ö֟ÖÖ Æî ―ÖΈ®ŸÖã ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ˆÃÖÛê ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖÃÖê ΈΧÆŸÖ Æî, ˆÃÖê †ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúƟÖê ÆîÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, õÖ΅ÖÖê―ÖΏÖ΄Ö΅ÖãŒŸÖ •ÖßΎÖ¦Ύ΅Ö õÖ΅ÖÖê―ÖΏÖ΄ÖÃÖê Ûú£ÖÓΧ"֟ÖË †Χ³Ö®®Ö Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖê †ÖÝÖ΄Ö ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ €ê®Öê΄ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΈÖê¬Ö ®ÖÆßÓ †ÖŸÖÖ Æî…

®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟Ö, ³ÖΎ΅Ö¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ ŸÖ£ÖÖ ³ÖΎ΅Ö ‡®Ö €Öê®ÖÖêÓÃÖê Χ³Ö®®Ö ŸÖ«΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟օ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖê ΏÖÖÑÖÛúÖê •ÖÖ®Ö®ÖêΎÖÖ»ÖêÛê ³ÖÖΎÖß, ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö †ÖîΈ †ŸÖßŸÖΊþ―ÖÃÖê ŸÖß®Ö ³Öê€ÛúÖê ―ÖÎÖ―ŸÖ Æ㋠ΏÖΈßΈÛúÖê –ÖÖ΅ÖÛúΏÖΈßΈ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ

--------------------------------

†ÃÖÓÜÖê••ÖΎÖΎÖ‹ÃÖÖê ? ÞÖ ‹ÃÖ €ÖêÃÖÖê, †Ö¬ÖÖΈê †Ö¬Öê΅ÖÖêΎÖ΅ÖÖΈ€ÓÃÖÞÖÖ€Öê … •ÖÆÖ †ΧÃÖÃÖ€Ó ¬ÖÖΎÖΧ€ ‡Χ€ … ‹Ÿ£Ö ÞÖ ‘Ö€ÛÓãú³ÖΧ€™ËšÓŸÖÖê •Öã••Ö€ê, ÛãÓú³ÖÃÃÖ ‘Ö€ΎÖΎÖ‹ÃÖÖ€ÓÃÖÞÖÖ€Öê … ‘Ö€Χ΄Ö€Ó Χ"Ö½Χ€ Χ’Ö ΎÖ½΄ÖÖÞÖÛúÖ»Öê ‘Ö€ΎÖΎÖ‹ÃÖÖê ÛÓãú³ÖÃÃÖ ˆΎÖ»Ö²³Ö€ê "Öê ? ÞÖ, †€ß€ÖÞÖÖÝÖ€ÛúÖ»ÖêÃÖã ÛÓãú³ÖÃÃÖ ‘Ö€ΎÖΎÖ‹ÃÖÖ€ÓÃÖÞÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ³ÖΧΎÖ΅ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ³ÖΧΎÖÃÃÖÛúÖ»Öê †ÃÖÓÜÖê••Ö―ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖÝ֕ÖßΎÖÖê… ÞÖ "Ö ‹ÃÖ †ÖÝÖ΄Ö€Öê €ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖΧ΄Æ ΧÞÖΎÖ€Χ€, ÃÖÓ―ÖΧÆ ‹Ÿ£Ö ÜÖΎÖÖêΎÖÃÖ΄Ö»ÖŒÜÖÞÖ€ΎΎÖÖêΎÖ†ÖêÝÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ŸÖΎΎÖΧ€ΧΈ’Ö€ΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ, Ûú΄΄ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ÞÖÖêÛú΄΄ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … ŸÖŸ£Ö †½ Ûú΄΄ÖÖΧ€ Χ½Χ€Ó ―֛å""Ö Ûú΄΄ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ … €ßΎÖÃÖ΄Öã§ÖΧ€ ÞÖÖêÛú΄΄ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ … ¬Ö΄΄Öן£Ö΅ÖÓ †¬Ö΄΄Öן£Ö΅ÖÓ €ΎΎÖ―Ö€êÃÖÝÖÞÖÞÖÓ ―֛å""Ö ‹ÝÖÃÖΊþþΎÖêÞÖ †ΎÖΧ½€Χ΄ÖΧ€ Ûú™Ë™ã ÃÖÃÃÖ€ÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ … •ÖÓ ŸÖÓ ÝÖÞÖÞÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ―ÖΧΈ΅Ö΄΄Öê ΎÖã’ÖÓ … •ÖÓ ŸÖÓ †―Ö€êÃÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ •ÖÖêÝÖÖΧΎÖ³ÖÖÝÖê ―ÖΧ»Ö""ê€ê ―֛å""Ö ‹ÝÖÖê •ÖßΎÖ―Ö€êÃÖÖê … †¬ÖΎÖÖ ÃÖãÞÞÖÖê΅ÖÓ ³ÖÓÝÖÖê, †ÃÖÓÜÖê••Ö―Ö••ÖÖ΅ÖÖÞÖ΄ÖÖÆÖΈ³Öæ€-†――֋Ã֋ÝÖ€ΎΎÖÖ-

--------------------------------

ΏÖÓÛúÖ -- †ÖÝÖ΄ÖÃÖê Χ³Ö®®Ö ΏÖΈßΈÛúÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟Ö, ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ ÛîÃÖê €ß •ÖÖ ÃÖÛúŸÖß Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †Ö¬ÖÖΈ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅ÖÛúÖ ˆ―Ö"ÖÖΈ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî … •ÖîÃÖê, ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈêÓ ( ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈΎÖÖ»Öê ) €Öî›ÍŸÖß ÆîÓ … ŸÖ֟―Ö΅ÖÔ ΅ÖÆ Æî ΧÛú ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈÖêÓÛê †Ö¬ÖÖΈ³ÖæŸÖ ―ÖãΉýÂÖÖêÓ΄ÖêÓ †Ö¬Öê΅Ö³ÖæŸÖ ŸÖΈΎÖÖΈÖêÓÛúÖ ˆ―Ö"ÖÖΈ ÛúΈÛê •ÖîÃÖê ÃÖÖî ŸÖΈΎÖÖΈêÓ €ÖÖß ÆîÓ ΅ÖÆ ÛúÆÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ³Öß ÃÖ΄Ö—Ö »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …

―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ‘ÖéŸÖÛãú΄³ÖÛúÖ €é™֮ŸÖ »ÖÖÝÖæ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, Ûãú΄³ÖÛúß ‘ÖéŸÖ ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ Ύ΅ÖΎÖÆÖΈ΄ÖêÓ ®ÖÆßÓ €êÜÖß •Ö֟Öß Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ‘ÖéŸÖ ΈŒÜÖÖ Æî, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®ÖÛúÖ»Ö΄ÖêÓ Ûãú΄³ÖÛúß ‘ÖéŸÖ ÃÖӖÖÖ ―ÖÖ‡Ô •Ö֟Öß Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ŸÖßŸÖ †ÖîΈ †®ÖÖÝÖŸÖ ÛúÖ»Ö΄ÖêÓ Ûãú΄³ÖÛúß ‘ÖéŸÖ ΅ÖÆ ÃÖӖÖÖ ®ÖÆßÓ €êÜÖß •Ö֟Öß …

•ÖÖê •ÖßΎÖ ³ÖΧΎÖÂ΅ÖÛúÖ»Ö΄ÖêÓ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ―ÖÎÖ³ÖéŸÖÛúÖ •ÖÖ®Ö®ÖêΎÖÖ»ÖÖ ÆÖêÝÖÖ ˆÃÖê ³ÖÖΧΎÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúƟÖê ÆîÓ … ‡ÃÖÛúÖ †ÖÝÖ΄Ö¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ΄ÖêÓ †®ŸÖ³ÖÖÔΎÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ‡ÃÖ΄ÖêÓ ( ³ÖÖΧΎÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ΄ÖêÓ ) õÖ΅ÖÖê―ÖΏÖ΄Ö»ÖõÖÞÖ ¦Ύ΅Ö ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖÛúÖ †³ÖÖΎÖ Æî …

ŸÖ«΅ÖןÖΧΈŒŸÖ ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî, Ûú΄Öԟ֫΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ ®ÖÖêÛú΄Öԟ֫΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ … ˆ®Ö΄ÖêÓ †ÖšÖêÓ Ûú΄ÖÔ ΧãÖןÖÛúß †―ÖêõÖÖ Ûú΄Öԟ֫΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ … †£ÖÖԟÖË †ÖšÖêÓ Ûú΄ÖÖêÕÛúß •Ö‘Ö®΅Ö †ÖîΈ ˆŸÛéú™ ΧãÖΧŸÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÃÖ΄Ö΅Ö ―֛͟Öß Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΎÖê ΧãÖןÖÛúß †―ÖêõÖÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΊþþ―Ö ÆîÓ … «ß―Ö †ÖîΈ ÃÖ΄Öã¦ÖΧ€ ®ÖÖêÛú΄Öԟ֫΅ÖןÖΧΈŒŸÖ¦Ύ΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ …

¬Ö΄ÖÖÔΧßÖÛúÖ΅Ö †ÖîΈ †¬Ö΄ÖÖÔΧßÖÛúÖ΅Ö ¦Ύ΅ÖΊþþ―Ö ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖÛê ―ÖÎΧŸÖ ÃÖΎÖÔ€Ö ‹ÛúΊþþ―ÖÃÖê †ΎÖΧÃ£ÖŸÖ ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΎÖê €Öê®ÖÖêÓ ¦Ύ΅Ö ΏÖÖΏΎÖŸÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîÓ … ÝÖÞÖ®ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ ÃΎÖΊþþ―Ö ―ÖΧΈÛú΄ÖÔ΄ÖêÓ ÛúÆÖÓ ÝÖ΅ÖÖ Æî… ΅ÖÖêÝÖÛê •ÖÖê †ΧΎÖ³ÖÖÝÖ―ÖÎןÖ""ê€ ÆÖêŸÖê ÆîÓ ˆ®ÖÛúß †―ÖêõÖÖ •ÖßΎÖÛúÖ ‹Ûú ―Ö΀êΏÖ

--------------------------------

³ÖÖΎÖÖ€Öê… ÞÖ "Ö ‹ÝÖÖê •ÖßΎÖ―Ö€êÃÖÖê €ΎΎÖÓ, ŸÖÃÃÖ •ÖßΎÖ€ΎΎÖÖΎÖ΅ÖΎÖ’ÖÖ€Öê… ―֕•ÖΎÖÞ֋ ―ÖãÞÖ †ΎÖ»ÖÓΧ²Ö••Ö΄ÖÖÞÖê •ÖßΎÖÃÃÖ ‹ÝÖ―Ö€êÃÖÖê ΧΎÖ €ΎΎÖÓ ŸÖ’ÖÖê ΎÖΧ€ΧΈ’ÖÃÖ΄Öã€Ö΅ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê… •ÖÓ ŸÖÓ ‹΅ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ »ÖÖê΅ÖÖ΅ÖÖÃÖÃÃÖ ‹ÝÖΧ€ÃÖÖ … Ûãú€Öê ? ÃÖêל†ÖÝÖÖΈêÞÖ »ÖÖê΅ÖÃÃÖ ‹ÝÖΧ€ÃÖÓ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê ―Ö€êÃÖÝÖÞÖÞÖÓ ―֛å""Ö ÃÖÓÜÖր߀’ÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ˆ³Ö΅ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ »ÖÖê΅ÖÖ΅ÖÖÃÖÃÃÖ ˆ³Ö΅ÖΧ€ÃÖֆÖê, ŸÖֆÖê ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê ―Ö€êÃÖÝÖÞÖÞÖÓ ―֛å""Ö ÃÖÓÜÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ΧΎÖŸ£ÖÖΈÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ »ÖÖêÝÖÖÝÖÖÃÖ―Ö€ΈÓ, »ÖÖêÝÖ―Ö€ΈÖÝÖÖΈ―Ö€êÃÖÝÖÞÖÞÖÓ ―֛å""Ö ÃÖÓÜÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ÃÖΎΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ‘ÖÞÖ»ÖÖêÝÖÖê … Ûãú€Öê ? ‘ÖÞÖÖÝÖÖΈêÞÖ »ÖÖêÝÖÓ ―ÖêŒÜÖ΄ÖÖÞÖê ―Ö€êÃÖÝÖÞÖÞÖÓ ―֛å""Ö ÃÖÓÜÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … •ÖÓ ŸÖÓ ³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ €ãΧΎÖÆÓ †ÖÝÖ΄Ö€Öê ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ΅Ö … †ÖÝÖ΄Ö€Öê ³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †ÃÖÓÜÖê••Ö―ÖÖÆ㛕ÖÖÞÖÝÖÖê ˆΎÖ•Öã’ÖÖê … ÞÖÖê†ÖÝÖ΄Ö€Öê ³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †ÖêΧÆÞÖÖÞÖ―ÖΧΈÞÖ€Öê •ÖßΎÖÖê … ‹€êÃÖ㠆ÃÖÓÜÖꕕÖêÃÖã ÝÖÞÖÞÖÖÃÖÓÜÖꕕÖêÞÖ ―Ö΅Ö€Ó … •ÖΧ€ ÝÖÞÖÞÖÖÃÖÓÜÖꕕÖêÞÖ ―Ö΅Ö€Ó ŸÖÖê ÃÖêÃÖ€ÃÖΧΎÖÆ-†ÃÖÓÜÖê••Ö―ÖΊþΎÖÞÖÓ ΧÛú΄Ö™ËšÓ ÛúßΈ€ê ? †―ÖÝÖ€΄ÖΎÖÞÖß΅Ö ―Ö΅Ö€―ÖΊþΎÖÞÖ™ËšÓ … ΎÖã’ÖÓ "Ö-

--------------------------------

†―Ö΀êΏÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî … †£ÖΎÖÖ, †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ΄ÖêÓ ˆÃÖÛúÖ ΅ÖÆ ³Öê€ ΏÖæ®΅ÖΊþ―Ö Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖêÓÛê †Ö¬ÖÖΈ³ÖæŸÖ †―Ö΀êΏÖß ‹Ûú ¦Ύ΅ÖÛúÖ †³ÖÖΎÖ Æî … †ÖŸ΄ÖÖÛúÖ ‹Ûú ―Ö΀êΏÖ ¦Ύ΅Ö ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú ―Ö΀êΏÖ •ÖßΎÖ¦Ύ΅ÖÛúÖ †ΎÖ΅ÖΎÖ Æî … ―Ö΅ÖÖÔ΅ÖÖΧ£ÖÔÛú ®Ö΅ÖÛúÖ †ΎÖ»Ö΄²Ö®Ö ÛúΈ®Öê ―ÖΈ •ÖßΎÖÛúÖ ‹Ûú ―Ö΀êΏÖ ³Öß ¦Ύ΅Ö Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú †ΎÖ΅ÖΎÖÖêÓÃÖê Χ³Ö®®Ö ÃÖ΄Öã€Ö΅Ö ®ÖÆßÓ ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî…

»ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛúß ‹Ûú Χ€ΏÖÖ †£ÖÖԟÖË ‹Ûú Χ€ΏÖÖΧÃ£ÖŸÖ ―Ö΀êΏÖ―ÖÓ׌ŸÖ ‹ÛúÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, †ÖÛúÖΏÖ ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÁÖêÞÖßΊþ―ÖÃÖê »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛúß ‹Ûú Χ€ΏÖÖ €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ ˆÃÖÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖß Æî… »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛúß ˆ³Ö΅Ö Χ€ΏÖÖ‹Ó †£ÖÖԟÖË €Öê Χ€ΏÖֆÖêÓ΄ÖêÓ ΧÃ£ÖŸÖ ―Ö΀êΏÖ―ÖÓ׌ŸÖ ˆ³Ö΅ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛê €Öê †ÖêΈ €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΎÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖßŸÖ ÆîӅ ―ÖÎŸÖΈΊþ―Ö »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖ ΧΎÖßÖÖΈÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ―ÖÎŸÖΈΊþ―Ö »ÖÖêÛúÖÛúÖΏÖÛê ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΎÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖßŸÖ ÆîӅ ‘Ö®Ö»ÖÖêÛú ÃÖΎÖÖÔÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘Ö®ÖΊþ―ÖÃÖê »ÖÖêÛúÛê €êÜÖ®Öê ―ÖΈ ―Ö΀êΏÖÖêÓÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΎÖê ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖßŸÖ ÆîӅ

³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖÝÖ΄Ö †ÖîΈ ®ÖÖê†ÖÝÖ΄ÖÛê ³Öê€ÃÖê €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî… †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖΧΎÖÂÖ΅ÖÛú ―ÖÎÖ³ÖéŸÖÛúÖê •ÖÖ®Ö®ÖêΎÖÖ»Öê †ÖîΈ ΎÖŸÖÔ΄ÖÖ®Ö΄ÖêÓ ˆÃÖÛê ˆ―Ö΅ÖÖêÝÖÃÖê ΅ÖãŒŸÖ •ÖßΎÖÛúÖê †ÖÝÖ΄Ö³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúƟÖê ÆîÓ … †ΎÖΧ¬Ö–ÖÖ®ÖÃÖê ―ÖΧΈÞÖŸÖ •ÖßΎÖÛúÖê ®ÖÖê†ÖÝÖ΄Ö³ÖÖΎÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÛúƟÖê ÆîӅ ‡®Ö Ý΅ÖÖΈÆ ―ÖÎÛúÖΈÛê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓ΄ÖêÓÃÖê ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÃÖê ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖΧ€ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÝÖÞÖ®ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÃÖê Æß ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî ŸÖÖê ΏÖêÂÖ €ΏÖ ―ÖÎÛúÖΈÛê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö Œ΅ÖÖêÓ ΧÛú΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- †―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖ Χ®ÖΎÖÖΈÞÖ ÛúΈÛê ―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, ΅ÖÆÖÑ ÃÖ³Öß †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ΧÛú΅ÖÖ Æî… ÛúÆÖ ³Öß Æî-

--------------------------------

†―ÖÝÖ΅ÖΧÞÖΎÖÖΈÞÖ™ËšÓ ―Ö΅Ö€ÃÃÖ ―ÖΊþΎÖÞÖÖΧÞÖΧ΄Ö’ÖÓ "Ö …

ÃÖÓÃÖ΅ÖΧΎÖÞÖÖÃÖÞÖ™ËšÓ ŸÖ""Ö½ΎÖÆÖΈÞÖ™ËšÓ "Ö …… 59……

ΎÖã’ÖÓ "Ö ―ÖãΎΎÖÖ‡ΧΈ‹ΧÆ-

•ÖŸ£Ö •ÖÆÖ •ÖÖÞÖꕕÖÖê †ΎÖΧΈΧ΄Ö€Ó ŸÖŸ£Ö ΧÞÖ׌ÜÖΎÖê ΧÞÖ΅Ö΄ÖÖ …

•ÖŸ£Ö ²ÖÆãΎÖÓ ÞÖ •ÖÖÞÖΧ€ "ֈ½ΎÖÖê ŸÖŸ£Ö ΧÞ֌ÜÖêΎÖÖê …… 60…… ‡Χ€ …

†¬ÖΎÖÖ ΧÞ֌ÜÖêΎÖΧΎÖΧÃÖ½΄Öê€Ó ³ÖΧÞ֕•Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖ’ÖÖΈÃÃÖã――Ö£ÖÖ꟣ÖÖÞÖÓ Ûãú••ÖÖ ‡Χ€ ΧÞ֌ÜÖêΎÖÖê ÛúßΈ€ê … ŸÖ£ÖÖ "ÖÖêŒŸÖ΄ÖË-

―ÖÎ΄ÖÖÞÖ®Ö΅ÖΧ®ÖõÖê―Öî΅ÖÖêÔs£ÖÖêÔ ®ÖÖΧ³ÖÃÖ΄Ößõ΅ÖŸÖê …

΅Ö㌟ÖÓ "ÖÖ΅ÖãŒŸÖΎÖ€Ë³ÖÖΧŸÖ ŸÖÃ΅ÖÖ΅Ö㌟ÖÓ "Ö ΅ÖãŒŸÖΎÖŸÖË …… 61……

ŸÖÓ •ÖÓ ÝÖÞÖÞÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ, ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ •Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ ΧΎÖ΅Ö――Ö€Öê ‹ŒÛêŒÛÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ1 ( •ÖÓ ŸÖÓ †ÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖ¬ÖÓ, ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ •Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅Ö΄ÖÃÖÓÜÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … •ÖÓ ŸÖÓ ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖ¬ÖÓ, •ÖÆÞÞÖ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ˆŒÛúÃÃÖ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … •ÖÓ ŸÖÓ •Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖ¬ÖÓ, •ÖÆÞÞ֕Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃ֕Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ˆŒÛúÃÃ֕Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅Ö "ÖêΧ€ … •ÖÓ ŸÖÓ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ŸÖÓ ΧŸÖΧΎÖ¬ÖÓ •ÖÆÞÞֆÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃֆÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ˆŒÛúÃÃֆÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … ןÖ. ―Ö. ―Ö‘Ö. 52. ÃÖÓÜÖê••Ö΄ÖÃÖÓÜÖÞÖӟÖΧ΄ÖΧ€ ןÖΧΎÖÆÓ … ÃÖÓÜÖÓ ΧŸÖ»»Ö€ã ןÖΧΎÖÆÓ ―ÖΧΈ’֕Öã’ÖÓ ΧŸÖ €ãÝÖΎÖÖΈÓ …… Χ‘Ö. ÃÖÖ. 13. ÃÖÓΧÜ֕•ÖêÝÖ΄ÖÃÖÓÜÖ ―ÖΧΈ•Öã’ÖΧ®Ö΅Ö―Ö΅Ö•Öã΅ÖÓ ΧŸÖΧΎÖÆÓ … Ûú. ÝÖÎÓ. 4, 71.) … ŸÖŸ£Ö ‡΄ÖÓ ÆÖêΧ€ Χ’Ö ΧÞÖ""†Öê ˆ――Öև••Ö€ê …

--------------------------------

†―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖ Χ®ÖΎÖÖΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, ―ÖÎÛéúŸÖ ΧΎÖÂÖ΅ÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê, ÃÖÓΏÖ΅ÖÛúÖ ΧΎÖ®ÖÖΏÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê †ÖîΈ ŸÖ’ΎÖÖ£ÖÔÛúÖ Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ÃÖ³Öß †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓÛúÖ Ûú£Ö®Ö ΧÛú΅ÖÖ Æî …… 59……

―ÖæΎÖÖÔ"ÖÖ΅ÖÖêÕ®Öê ³Öß ÛúÆÖ Æî-

•ÖÆÖÑ ―Ö€Ö£ÖÖêÕÛê ΧΎÖÂÖ΅Ö΄ÖêÓ ΅Ö£ÖÖΎÖΧÃ£ÖŸÖ •ÖÖ®Öê ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ Χ®Ö΅Ö΄ÖÃÖê †―ÖΧΈΧ΄ÖŸÖ Χ®ÖõÖê―Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê … ―ÖΈ •ÖÆÖÑ ―ÖΈ ²ÖÆãŸÖ ®Ö •ÖÖ®Öê ΎÖÆÖÑ ―ÖΈ "ÖÖΈ Χ®ÖõÖê―Ö †ΎÖΏ΅Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …… 60……

†£ÖΎÖÖ, Χ®ÖõÖê―ÖÛê ΧΎÖ®ÖÖ ΎÖÞ΅ÖÔ΄ÖÖ®Ö ΧΎÖÂÖ΅Ö Ûú€ÖΧ"֟ÖË ΎÖŒŸÖÖÛúÖê ˆŸ―Ö£Ö΄ÖêÓ »Öê •ÖÖΎÖê, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÃÖ³ÖßÛúÖ Χ®ÖõÖê―Ö ΧÛú΅ÖÖ Æî … ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ÛúÆÖ ³Öß Æî-

―ÖÎ΄ÖÖÞÖ, ®Ö΅Ö †ÖîΈ Χ®ÖõÖê―ÖÛê «ÖΈÖ Χ•ÖÃÖÛúÖ ÃÖæõ΄Ö ΧΎÖ"ÖÖΈ ®ÖÆßÓ ΧÛú΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΎÖÆ ΅ÖãŒŸÖ ÆÖêŸÖê Æ㋠³Öß Ûú³Öß †΅Ö㌟ÖÃÖÖ ―ÖΟÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî †ÖîΈ †΅ÖãŒŸÖ ÆÖêŸÖê Æ㋠³Öß Ûú³Öß ΅Ö㌟ÖÃÖÖ ―ÖΟÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî …… 61 ……

ÝÖÞÖ®ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî- ―ÖΈßŸÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟Ö, ΅Ö㌟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ … ΅Öê ŸÖß®ÖÖêÓ ³Öß ―ÖΟ΅ÖêÛú ˆŸÛéú™, ΄Ö¬΅Ö΄Ö †ÖîΈ •Ö‘Ö®΅ÖÛê ³Öê€ÃÖê ŸÖß®Ö ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛê ÆîÓ … ˆŒŸÖ ŸÖß®ÖÖêÓ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓ΄ÖêÓÃÖê ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ΅ÖÆ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Χ»Ö΅ÖÖ Æî, †ÖÝÖê ‡ÃÖßÛúÖ Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÛúΈÖŸÖê ÆîÓ-

--------------------------------

―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ÞÖ ³ÖΎÖΧ€, •Öã’ÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ Χ―Ö ÞÖ ³ÖΎÖΧ€, †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÃÃÖêΎÖ ÝÖÆÞÖÓ, †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ‡Χ€ ²ÖÆãΎÖ΅ÖÞÖΧÞÖ§êÃÖÖ€Öê … ―ÖÖ΅Ö‹ €ÖêÃÖã ΧΎÖ ²ÖÆãΎÖ΅ÖÞÖÖêΎÖ»ÖÓ³ÖÖ€Öê ΎÖΧ’Ö΄ÖãÆêÞÖ ÃÖΎΎÖêÃÖ㠆ÃÖÓÜÖꕕֲÖÆã’ÖΧΎÖΈÖêÆÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê ΎÖÖ †ÞÖê΅ÖÓΧŸÖ†Öê Æê€ãΧΈΧ€ "Öê’ÖΧΈΧÆ ‘†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ-ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞ֒ ‡Χ’Ö ―ÖãΈ€Öê ³ÖÞÞÖ΄ÖÖÞÖÃÖã’ÖÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÃÃÖ ˆΎÖ»Ö¨ß ÆΎÖΧ€ … ŸÖÓ Χ―Ö ΧŸÖΧΎÖÆÓ •ÖÆÞÞÖ΄ÖãŒÛúÃÃÖÓ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ "ÖêΧ€ … ŸÖŸ£Ö ΧΎÖ •ÖÆÞÞÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ÞÖ ³ÖΎÖΧ€ ˆŒÛúÃÃÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ Χ―Ö ÞÖ ³ÖΎÖΧ€ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÃÃÖêΎÖ ÝÖÆÞÖÓ … Ûãú€Öê ? ‘•ÖΧ΄Æ •ÖΧ΄Æ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ΄ÖΧÝÝ֕•ÖΧ€ ŸÖΧ΄Æ ŸÖΧ΄Æ †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖ-†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÃÃÖêΎÖ ÝÖÆÞÖÓ ³ÖΎÖΧ€1 ( ןÖ. ―Ö. ―Ö‘Ö 52 )’ ‡Χ€ ―ÖΧΈ΅Ö΄΄ÖΎÖ΅ÖÞÖÖ€Öê …

ŸÖÓ Χ―Ö †•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅Ö΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖΧΎÖ΅Ö――ÖΧ΄ÖΧ€ ‡΄ÖÓ ÆÖêΧ€ Χ’Ö ÞÖ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê ? •ÖÆÞÞÖ-†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖ€Öê ―ÖΧ»Ö€ÖêΎÖ΄ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖ΄Öê’ÖÖΧÞÖ

--------------------------------

―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ―ÖΈßŸÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ΧΎÖΎÖΧõÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æî †ÖîΈ ΅Ö㌟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ³Öß ®ÖÆßÓ Χ»Ö΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî, †ŸÖ: ΅ÖÆÖÑ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘†ÃÖÓÜÖꕕÖ֒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ²ÖÆãΎÖ"Ö®ÖΊþþ―Ö Χ®Ö€êÔΏÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ―ÖÎÖÛéúŸÖ΄ÖêÓ Χ«ΎÖ"Ö®ÖÛê ãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ³Öß ²ÖÆãΎÖ"Ö®Ö ―ÖÖ΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî; †£ÖΎÖÖ, ΎÖéΧ’Ö΄ÖãÜÖÃÖê ÃÖ³Öß †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖêÓ΄ÖêÓ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ²ÖÆãŸΎÖÛê ÃΎÖßÛúÖΈ ÛúΈ »Öê®Öê΄ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΈÖê¬Ö ®ÖÆßÓ †ÖŸÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê •ÖÖê ‘†ÃÖÓÜÖꕕÖ֒ ΅ÖÆ ²ÖÆãΎÖ"Ö®ÖΊþþ―Ö ÆêŸÖã Χ€΅ÖÖ Æî ΎÖÆ †®ÖîÛúÖΧ®ŸÖÛú Æî …

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ Æî ŸÖÖê ‘†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞֈÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞ֒ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ †ÖÝÖê ÛúÆê •ÖÖ®ÖêΎÖÖ»Öê ÃÖæ‘ÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî…

ΎÖÆ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ³Öß ŸÖß®Ö ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî- •Ö‘Ö®΅Ö, ˆŸÛéú™ †ÖîΈ †•Ö‘Ö®΅Ö †®ÖãŸÛéú™ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ … ‡®Ö ŸÖß®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ³Öß ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ •Ö‘Ö®΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æî †ÖîΈ ˆŸÛéú™ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ³Öß ®ÖÆßÓ Æî, ΧÛú®ŸÖã ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ †•Ö‘Ö®΅Ö-†®ÖãŸÛéú™ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘•ÖÆÖÑ •ÖÆÖÑ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ €êÜÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΎÖÆÖÑ ΎÖÆÖÑ †•Ö‘Ö®΅ÖÖ®ÖãŸÛéú™ †£ÖÖԟÖË ΄Ö¬΅Ö΄Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî’, ‹êÃÖÖ ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛúÖ ΎÖ"Ö®Ö Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΎÖÆ ΄Ö¬΅Ö΄Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ³Öß †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ΧΎÖÛú»―ÖΊþþ―Ö Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ΅ÖÆÖÑ ΅ÖÆ ³Öê€ Χ»Ö΅ÖÖ Æî, ΅ÖÆ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- •Ö‘Ö®΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÃÖê ―Ö»΅ÖÖê―Ö΄ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ΄ÖÖ‘Ö ΎÖÝÖÔãÖÖ®Ö ‰ú―ÖΈ •ÖÖÛúΈ †ÖîΈ •Ö‘Ö®΅Ö ―ÖΈßŸÖÖ®Ö®ŸÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ »ÖÖêÛú΄ÖÖ‘Ö ΎÖÝÖÔãÖÖ®Ö ®Öß"Öê †ÖÛúΈ €Öê®ÖÖêÓÛê

--------------------------------

ΎÖÝÝÖ½ÖÞÖÖΧÞÖ ˆΎÖΧΈ †²³ÖãÃÃÖΧΈ€æÞÖ •ÖÆÞÞÖ―ÖΧΈ’ÖÖÞÖӟÖÖ€Öê †ÃÖÓÜÖꕕֻÖÖêÝÖ΄Öê’ÖΎÖÝÝÖ½ÖÞÖÖΧÞÖ Æê½Ö †ÖêÃÖΧΈ‰úÞÖ €ÖêÞÆ΄ÖÓŸÖΈê Χ•ÖÞÖΧ€½³ÖÖΎÖΈÖÃÖß ‘Öê’ÖΎΎÖÖê … †¬ÖΎÖÖ ΧŸÖΧÞÞÖΎÖÖΈΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€ΈÖÃÖ߀Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê "€ΎΎÖ―Ö׌ÜÖ’ÖΈÖÃÖ߀Öê †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê ÆßÞÖÖê Õ ÛúÖê ןÖΧÞÞÖΎÖÖΈΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€ΈÖÃÖß ÛúÖê ΎÖÖ €ΎΎÖ―Ö׌ÜÖ’ÖΈÖΧÃÖ Χ’Ö ΎÖã’Öê ΎÖã""Ö€ê-•ÖÆÞÞÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ ΧΎÖΈ»Öê‰úÞÖ ‹ŒÛêŒÛúÃÃÖ ΊþþΎÖÃÃÖ •ÖÆÞÞÖ΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÓ €Ö‰úÞÖ ΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€Ó ÛúΧΈ΅Ö ―ÖãÞÖÖê ˆ――ÖÞÞÖΈÖΧÃÖÓ €ã――ÖΧ›ΈÖΧÃÖÓ ÛúΧΈ΅Ö ‹ÝÖΈÖΧÃÖÓ ΧΎÖΈ»Öê‰úÞÖ ‹ŒÛêŒÛúÃÃÖ ΊþþΎÖÃÃÖ ˆ――ÖÞÞÖ΄ÖÆÖΈÖΧÃÖÓ €Ö‰úÞÖ †ÞÞÖÖêÞÞÖ²³ÖŸ£ÖÓ ÛúΧΈ΅Ö ―ÖãÞÖÖê ΧΎÖ ˆ――ÖÞÞÖΈÖΧÃÖÓ €ã――ÖΧ›ΈÖΧÃÖÓ ÛúΧΈ΅Ö ‹ÝÖΈÖΧÃÖÓ ΧΎÖΈ»Öê‰úÞÖ ‹ŒÛêŒÛúÃÃÖ ΊþþΎÖÃÃÖ ˆ――ÖÞÞÖ΄ÖÆÖΈÖΧÃÖÓ €Ö‰úÞÖ †ÞÞÖÖêÞÞÖ²³ÖŸ£Öê Ûú€ê ןÖΧÞÞÖΎÖÖΈΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€ΈÖÃÖß ÆΎÖΧ€1 (ןÖ. ―Ö. ―Ö‘Ö 52. Χ‘Ö. ÃÖÖ. -3841. Χ²ÖןÖ"ֈ―ÖÓ"Ö΄ÖÝÖãÞÖÞÖê Ûú΄ÖÖ ÃÖÝÖÖÃÖÓÜÖ ―֜΄Ö"ֈÃÖ’ÖÖ … ÞÖӟÖÖ ŸÖê ΊþþΎÖӕÖã†Ö ΄Ö•—ÖÖ ΊþþΎÖæÞÖ ÝÖãΉý ―Ö""Ö …… ‡† ÃÖã’Öã’ÖÓ †®®Öê ΎÖΧÝÝÖ†Χ΄ÖŒÛúΧÃÖ "ֈŸ£Ö΅Ö΄ÖÃÖÓÜÖÓ … ÆÖê‡ †ÃÖÜÖÖÃÖÓÜÖÓ »ÖÆã ΊþþΎÖ •Öã†Ó ŸÖ㠟ÖÓ ΄Ö•—ÖÓ …… ΊþþΎÖæÞÖ΄Öև΄ÖÓ ÝÖãΉý ΧŸÖΎÖΧÝÝÖˆÓ ŸÖן£Ö΄Öê €Ã֌ÜÖêΎÖê …… Ûú. ÝÖÎÓ. 4, 79-81.) … ‹ÃÖÖê ןÖΧÞÞÖΎÖÖΈΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€ΈÖÃÖß ―ÖΧ»Ö€ÖêΎÖ΄ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê … Ûãú€Öê ? •ÖêÞÖê€ÃÃÖ ΎÖÝÝÖÃÖ»ÖÖÝÖÖÞÖÓ ΎÖÝÝÖÃÖ»ÖÖÝÖֆÖê •ÖÆÞÞÖ―ÖΧΈ’ÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÃÃÖ ˆΎÖΧΈ΄ÖΎÖÝÝÖ΄Ö―ÖÖΎÖê‰úÞÖã――ÖÞÞÖֆÖê ―ÖΧ»Ö€ÖêΎÖ΄ÖΎÖÝÝÖÃÖ»ÖÖÝÖÖÞÖÓ ―ÖãÞÖ ΎÖÝÝÖÃÖ»ÖÖÝÖֆÖê ―Ö€ΈÖΎÖΧ»Ö΅ÖÖ€Öê ˆΎÖΧΈ

--------------------------------

΄Ö¬΅Ö΄ÖêÓ Χ•Ö®Öꮦ€êΎÖ®Öê •ÖÖê ΈÖΧΏÖ €êÜÖß Æî ˆÃÖÛúÖ ΅ÖÆÖÑ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… †£ÖΎÖÖ, ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖ ΈÖΧΏÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß †ÖîΈ "Æ ¦Ύ΅Ö―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ΈÖΧΏÖÃÖê †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß Æß®Ö ΈÖΧΏÖ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê…

ΏÖÓÛúÖ -- ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖ ΈÖΧΏÖ ÛúÖî®ÖÃÖß Æî †ÖîΈ "Æ ¦Ύ΅Ö―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ΈÖΧΏÖ ÛúÖî®ÖÃÖß Æî ? ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ―Öæ"®Öê ―ÖΈ †Ö"ÖÖ΅ÖÔ ˆ’ÖΈ €êŸÖê ÆîÓ-

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- •Ö‘Ö®΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ ΧΎÖΈ»Ö®Ö ÛúΈÛê †ÖîΈ ˆÃÖ ΧΎÖΈΧ»ÖŸÖ ΈÖΧΏÖÛê ―ÖΟ΅ÖêÛú ‹ÛúÛê ‰ú―ÖΈ •Ö‘Ö®΅Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖê €ê΅ÖΊþ―ÖÃÖê €ê ÛúΈ ˆ®ÖÛúÖ ―ÖΈÃ―ÖΈ ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê •ÖÖê ΈÖΧΏÖ ˆŸ―Ö®®Ö ÆÖê ˆÃÖÛúß Χ±úΈÃÖê €Öê ―ÖÓ׌ŸÖ΅ÖÖÓ ÛúΈ®Öß "ÖÖΧÆ΅Öê … ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú ΈÖΧΏÖÛúÖ ΧΎÖΈ»Ö®Ö ÛúΈÛê †ÖîΈ ˆÃÖ ΧΎÖΈΧ»ÖŸÖ ΈÖΧΏÖÛê ―ÖΟ΅ÖêÛú ‹ÛúÛê ‰ú―ÖΈ €æÃÖΈß ―ÖÓ׌ŸÖ΄ÖêÓ ΧÃ£ÖŸÖ ΄ÖÆÖΈÖΧΏÖÛúÖê €ê΅ÖΊþ―ÖÃÖê €êÛúΈ ―ÖΈÃ―ÖΈ ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê •ÖÖê ΄ÖÆÖΈÖΧΏÖ ˆŸ―Ö®®Ö ÆÖê, ˆÃÖÛúß Χ±úΈ ³Öß €Öê ―ÖÓ׌ŸÖ΅ÖÖ ÛúΈ®Öß "ÖÖΧÆ΅Öê … ˆ®Ö΄ÖêÓÃÖê ‹ÛúÛúÖ ΧΎÖΈ»Ö®Ö ÛúΈÛê †ÖîΈ ˆÃÖ ΧΎÖΈΧ»ÖŸÖ ΈÖΧΏÖÛê ‰ú―ÖΈ €æÃÖΈß ―ÖÓ׌ŸÖ΄ÖêÓ ΧÃ£ÖŸÖ ˆŸ―Ö®®Ö Æã‡Ô ΄ÖÆÖΈÖΧΏÖÛúÖê €ê΅ÖΊþ―ÖÃÖê €êÛúΈ ―ÖΈÃ―ÖΈ ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖ ΈÖΧΏÖ ˆŸ―Ö®®Ö ÆÖêŸÖß Æî… (―Öéš 23 ―ÖΈ ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖΈÖΧΏÖÛúÖ ²ÖߕÖÝÖΧÞ֟ÖÃÖê ˆ€ÖÆΈÞÖ Χ€΅ÖÖ Æî ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΅ÖÆÖÑ ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… )

΅ÖÆ ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖ ΈÖΧΏÖ ―Ö»΅ÖÖê―Ö΄ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‡ÃÖÛúß ΎÖÝÖÔΏÖ»ÖÖÛúֆÖêÓÛúß ΎÖÝÖÔΏÖ»ÖÖÛúÖ‹Ó •Ö‘Ö®΅Ö ―ÖΈßŸÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔÛúÖê ®ÖÆßÓ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêÛúΈ,

--------------------------------

ÝÖӟÖæÞÖã――ÖÞÞÖֆÖê, ŸÖ΄ÆÖ ΧŸÖΧÞÞÖΎÖÖΈΎÖΧÝÝÖ€ÃÖÓΎÖΧÝÝÖ€ΈÖÃÖ߀Öê ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖÃÖß †ÃÖÓÜÖꕕÖÝÖãÞÖÖê … ÛúÖê "€ΎΎÖ―Ö׌ÜÖ’ÖΈÖÃÖß ?

¬Ö΄΄ÖÖ¬Ö΄΄ÖÖ »ÖÖêÝÖÖê ―Ö’Öê΅ÖÃÖΈßΈ-‹Ý֕ÖßΎÖÝÖ―Ö€êÃÖÖ …

²ÖÖ€Έ―ÖΧ€Χ½€Ö ΧΎÖ ΅Ö "――Ö€êsÃÖÓÜÖ―ÖŒÜÖêΎÖÖ1 (¬Ö΄΄ÖÖ¬Ö΄΄ÖÖ »ÖÖêÝÖÖÝÖÖÃÖÖ ‹Ý֕ÖßΎÖ―Ö€êÃÖÖ "Ö’ÖÖΧΈ ΧΎÖ »ÖÖêÝÖÖÝÖÖÃÖ΄Öê’ÖÖ ―Ö’ÖêÝÖÃÖΈßΈΎÖÖ€Έ―ÖΧ€Χ½΅Ö ‹€ê … ןÖ. ―Ö. 52. ¬Ö΄΄ÖÖ¬ÖΧ΄΄ÖΧÝ֕ÖßΎÖÝÖ»ÖÖêÝÖÖÝÖÖÃÖ――Ö€êÃÖ―Ö’Öê΅ÖÖ … ŸÖ’ÖÖê †ÃÖÓÜÖÝÖãΧÞÖ€Ö ―ÖΧ€Χ½€Ö "Χ――Ö ΈÖÃÖ߆Öê …… Χ‘Ö. ÃÖÖ. 42.) …… 62 ……

‹€ÖΧÞÖ " €ΎΎÖÖΧÞÖ ―ÖãΎΎÖã’ÖΈÖΧÃÖΧ΄Æ ―Ö׌ÜÖ’Öê "€ΎΎÖ―Ö׌ÜÖ’ÖΈÖÃÖß ÆÖêΧ€… ‹ΎÖÓ ΧΎÖÆÖÞÖêÞÖ ³ÖΧÞÖ€†•ÖÆÞÞÖ΄ÖÞÖãŒÛúÃÃÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖê••Ö΅ÖÃÃÖ •ÖΧ’Ö΅ÖÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ ŸÖΧ’Ö΅Ö΄Öê’ÖÖê ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖÃÖß ÆÖêΧ€ … ‹ΎÖÓ €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ÃÖ΄Ö’ÖӅ

†ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÆ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ-ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆ †ΎÖΧÆΈÓΧŸÖ ÛúÖ»ÖêÞÖ2 (†ÃÖÓΧÜ֕•ÖÖΧÆÓ ˆÃÃÖΧ――ÖÞÖ߆ÖêÃÖΧ――ÖÞÖßΧÆÓ †ΎÖÆßΈÓΧŸÖ ÛúֻֆÖê … †®Öã. ÃÖæ. 142. ―Öé. 184. ". 17 ) …… 16……

--------------------------------

†£ÖÖԟÖË •Ö‘Ö®΅Ö ―ÖΈßŸÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛê ‰ú―ÖΈ †ÖîΈ ˆÃÖÛê ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΎÖÝÖÔÛê ®Öß"Öê ˆŸ―Ö®®Ö Æã‡Ô ÆîÓ †ÖîΈ ―Ö»΅ÖÖê―Ö΄ÖÛúÖê ΎÖÝÖÔΏÖ»ÖÖÛúֆÖêÓÛúß ΎÖÝÖÔΏÖ»ÖÖÛú֋ ―ÖÎŸÖΈÖΎÖ»ÖßÛê ‰ú―ÖΈ •ÖÖÛúΈ ˆŸ―Ö®®Ö Æã‡Ô ÆîӅ ‡ÃÖÃÖê ―ÖΟÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ΧÛú ŸÖß®ÖΎÖÖΈ ΎÖΧÝÖԟÖÃÖÓΎÖΧÝÖÔŸÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ΈÖΧΏÖÃÖê ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÝÖãÞÖß Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- "Æ ¦Ύ΅Ö ―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ΈÖΧΏÖ ÛúÖî®ÖÃÖß Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö, †¬Ö΄ÖÔ¦Ύ΅Ö, »ÖÖêÛú, †―ÖÎןÖΧšŸÖ ―ÖΟ΅ÖêÛú ΎÖ®ÖÃ―ÖןÖ, ‹Ûú •ÖßΎÖÛê ―Ö΀êΏÖ †ÖîΈ ²ÖÖ€Έ ―ÖÎןÖΧšŸÖ ―ÖΟ΅ÖêÛú ΎÖ®ÖÃ―ÖΧŸÖ ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ "Æ Ã£ÖÖ®ÖÖêÓ΄ÖêÓ ΧΎÖ³ÖŒŸÖ ΅Öê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Ίþ―Ö ―ÖÎõÖê―Ö ΈÖΧΏÖ΅ÖÖÑ ÆîÓ …… 62……

‡®Ö "Æ ΈÖΧΏÖ΅ÖÖêÓÛúÖê ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ΈÖΧΏÖ΄ÖêÓ ―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ "Æ ¦Ύ΅Ö ―ÖÎΧõÖ―ŸÖ ΈÖΧΏÖ ÆÖêŸÖß Æî…

‡ÃÖ ΧΎÖΧ¬ÖÃÖê ÛúÆê ÝÖ΅Öê ΄Ö¬΅Ö΄Ö †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÛúÖ Χ•ÖŸÖ®ÖÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖê ˆŸÖ®Öß ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ Æî…

‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã†Ö…

ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ †ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †―ÖÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔÞÖß΅ÖÖêÓÛê «ÖΈÖ †―ÖÇŸÖ ÆÖê •Ö֟Öê ÆîÓ …… 16……

ΏÖÓÛúÖ -- ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖÖêÓÛúÖ ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ΧÛúÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖÎΊþs―ÖÞÖ ΧÛú΅ÖÖ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֟Öß Æî, ‡ÃÖ ²Ö֟ÖÛúÖ –ÖÖ®Ö ÛúΈÖ®ÖÖ ÛúÖ»ÖÛúß †―ÖêõÖÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®ÖêÛúÖ ―ÖÎ΅ÖÖê•Ö®Ö Æî…

--------------------------------

ΧÛú΄Ö™ËšÓ Χ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖÃÖß ÛúÖ»ÖêÞÖ ―ÖΊþΧΎÖ••Ö€ê ? ÞÖ, †ÃÖÓÜÖê••ÖΈÖÃÖß ÃÖΎΎÖÖ ΧÞÖ½ÖΧ€ Χ’Ö ―ÖÞÞÖΎÖÞÖ½’ÖÖ€Öê … ΧÛú΄Ö™ËšÓ ÜÖê’Ö―Ö΄ÖÖÞÖ΄Ö‡Ûú΄΄Ö ÛúÖ»Ö―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖã""Ö€ê ? ÞÖ ‹ÃÖ €ÖêÃÖÖê, ‘•Ö΄Ö――ÖΎÖÞÞÖÞÖß΅ÖÓ ŸÖÓ ―ÖãΎΎÖ΄ÖêΎÖ ³ÖÖΧÞÖ΅ÖΎΎÖӒ ‡Χ€ ΎÖ΅ÖÞÖÖ€Öê … Ûú¬ÖÓ ÛúÖ»ÖÖ€Öê ÜÖê’ÖÓ ²ÖÆãΎÖÞÞÖΧÞ֕•ÖÓ ? ÞÖ, ŸÖΧ΄Æ ÃÖêל-•ÖÝÖ―Ö€Έ-ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæΧ"Ö―ÖΊþþΎÖÞÖÖÞÖ΄Öן£Ö’ÖÖ€Öê … Ûê ΧΎÖ †Ö‡ΧΈ΅ÖÖ •ÖÓ ²ÖÆãΎÖÓ ŸÖÓ ÃÖãÆã΄ÖΧ΄ÖΧ€ ³ÖÞÖÓןÖ-

ÃÖãÆã΄ÖÖê ΅Ö ÆΎÖΧ€ ÛúÖ»ÖÖê ŸÖ’ÖÖê ÃÖãÆã΄ÖÓ ÜÖ㠕ÖÖ΅Ö€ê ÜÖê’ÖÓ …

†ÓÝÖã»Ö-†ÃÖÓÜÖ³ÖÖÝÖê ÆΎÖÓΧŸÖ Ûú――ÖÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖÖ …… 63 …… ‡Χ€ …

‹€Ó ÞÖ ‘Ö›€ê … Ûãú€Öê ? €ΎΎÖÖ€Öê £Öæ»ÖÓ ÜÖê’ÖÓ "Χø΅Ö €ΎΎÖÃÃÖ ―ÖΊþþΎÖÞÖÖÞÞÖÆÖÞÖãΎÖΎÖ’Ö߀Öê … Ûú¬ÖÓ €ΎΎÖÖ€Öê ÜÖê’ÖÓ £Öæ»ÖÓ ? ΎÖã""Ö€ê-

ÃÖãÆã΄ÖÓ ŸÖã ÆΎÖΧ€ ÜÖê’ÖÓ ŸÖ’ÖÖê ÃÖãÆã΄ÖÓ ÜÖ㠕ÖÖ΅Ö€ê €ΎΎÖÓ …

€ΎΎÖÓÝÖã»ÖΧ΄Æ ‹ŒÛê ÆΎÖÓΧŸÖ ÜÖê’ÖÓÝÖã»ÖÖÞÖӟÖÖ …… 64 ……

--------------------------------

ΏÖÓÛúÖ -- õÖê‘Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ˆ»»ÖÓ‘Ö®Ö ÛúΈÛê ―ÖÆ»Öê ÛúÖ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ΧÛúÃÖΧ»Ö΅Öê ΧÛú΅ÖÖ •ÖÖ ΈÆÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ΅ÖÆ ÛúÖê‡Ô €ÖêÂÖ ®ÖÆßÓ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘•ÖÖê †»―ÖΎÖÞÖÔ®Öß΅Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ˆÃÖÛúÖ ―ÖÆ»Öê ΎÖÞÖÔ®Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê’ ‡ÃÖ ΎÖ"Ö®ÖÛê †®ÖãÃÖÖΈ ―ÖÆ»Öê ÛúÖ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ÛúÖ»ÖÃÖê õÖê‘Ö ²ÖÆãΎÖÞÖÔ®Öß΅Ö ÛîÃÖê Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, õÖê‘Ö΄ÖêÓ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß, •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈ †ÖîΈ ΧΎÖÂÛú΄³ÖÃÖæ"ÖßÛúß ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖ ―ÖÖ‡Ô •Ö֟Öß Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ÛúÖ»ÖÃÖê õÖê‘Ö ²ÖÆãΎÖÞÖÔ®Öß΅Ö Æî …

ΧÛúŸÖ®Öê Æß †Ö"ÖÖ΅ÖÔ ‹êÃÖÖ ÛúƟÖê ÆîÓ ΧÛú •ÖÖê ²ÖÆãŸÖ †£ÖÖԟÖË ²ÖÆãŸÖ ―Ö΀êΏÖÖêÓÃÖê ˆ―ÖΧ"ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ΎÖÆ ÃÖæõ΄Ö ÆÖêŸÖÖ Æî … ΅Ö£ÖÖ-

ÛúÖ»Ö ÃÖæõ΄Ö ÆÖêŸÖÖ Æî †ÖîΈ õÖê‘Ö ˆÃÖÃÖê ³Öß ÃÖæõ΄Ö ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú †ÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ΄ÖêÓ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Ûú»―ÖÛúÖ»Ö †Ö •Ö֟Öê ÆîÓ … †£ÖÖԟÖË ‹Ûú †ÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛê Χ•ÖŸÖ®Öê ―Ö΀êΏÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ Ûú»―ÖÛúÖ»ÖÛê ˆŸÖ®Öê ÃÖ΄Ö΅Ö ÆÖêŸÖê ÆîÓ …… 63 ……

―ÖΈÓŸÖ㠈®Ö †Ö"ÖÖ΅ÖÖêÕÛúÖ ΅ÖÆ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ‘ÖΧ™ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ¦Ύ΅ÖÃÖê õÖê‘Ö Ã£Öæ»Ö Æî, ‡ÃÖ ²Ö֟ÖÛúÖê "Öê›ÛúΈ Æß ―ÖÆ»Öê ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖÖ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖß Æî, †®΅Ö£ÖÖ õÖê‘Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖÛê ―ÖÆ»Öê ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß ―ÖÎΊþ―ÖÞÖÖ ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖß Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ¦Ύ΅ÖÃÖê õÖê‘Ö Ã£Öæ»Ö ÛîÃÖê Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- õÖê‘Ö ÃÖæõ΄Ö ÆÖêŸÖÖ Æî †ÖîΈ ˆÃÖÃÖê ³Öß ÃÖæõ΄Ö ¦Ύ΅Ö ÆÖêŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú ¦Ύ΅ÖÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ (ÝÖÞÖ®ÖÖÛúß †―ÖêõÖÖ) †®Ö®ŸÖ õÖê‘ÖÖÓÝÖã»Ö ―ÖÖ΅Öê •Ö֟Öê ÆîÓ …… 64 ……

ΏÖÓÛúÖ -- ‹Ûú ¦Ύ΅ÖÖÓÝÖã»Ö †ÖîΈ ‹Ûú õÖê‘ÖÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ ―ÖΈ΄ÖÖÞÖã―Ö΀êΏÖ †ÖîΈ †ÖÛúÖΏÖ-―Ö΀êΏÖ ÃÖ΄ÖÖ®Ö ÆÖêŸÖê ÆîÓ, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ Ύ΅ÖÖÜ΅ÖÖ®Ö ‘ÖΧ™ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ Æî ?

--------------------------------

€ΎΎÖ-ÜÖê’ÖÓÝÖã»ÖêÃÖã ―ÖΈ΄ÖÖÞÖã―Ö€êÃÖÖ †ÖÝÖÖÃÖ―Ö€êÃÖÖ "Ö ÃÖΧΈÃÖÖ Χ’Ö ÞÖê€Ó ‘Ö›€ê ? "Öê ÞÖ, ‹ÛúΧ΄Æ ÜÖê’ÖÓÝÖã»Öê †ÖêÝÖ֜†ÞÖÓŸÖ€ΎΎÖÓÝÖã»Ö€ÓÃÖÞÖÖ€Öê … †ÃÖÓÜÖꕕÖÖÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖÓ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞֈÃÃÖΧ――ÖÞÖßÞÖÓ ÃÖ΄Ö‹ ÃÖ»ÖÖÝÖ³Öæ€ê šΎÖê‰úÞÖ ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖΧÃÖÓ "Ö šΎÖê‰úÞÖ ÃÖ»ÖÖÝÖÖ€Öê ‹ÝÖÖê ÃÖ΄Ö†Öê †ΎÖΧÆΧΈ••ÖΧ€, ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖÃÖ߀Öê ‹ÝÖÖê •ÖßΎÖÖê †ΎÖΧÆΧΈ••ÖΧ€… ‹ΎÖÓ ―ÖãÞÖÖê ―ÖãÞÖÖê †ΎÖΧÆΧΈ••Ö΄ÖÖÞÖê ÃÖ»ÖÖÝÖΈÖÃÖß ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""և™Ëšß "Ö •ÖãÝÖΎÖÓ ΧÞ֙˚ÓΧŸÖ … †¬ÖΎÖÖ †ÖêÃÖΧ――ÖΧÞÖ-ˆÃÖΧ――ÖÞÖ߆Öê €Öê ΧΎÖ Χ΄ÖΧ»Ö€Ö†Öê Ûú――ÖÖê ÆΎÖΧ€, ŸÖêÞÖ Ûú――ÖêÞÖ ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""Ö‡Χ½ΈÖΧÃÖΧ΄Æ ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê •ÖÓ ³ÖÖÝÖ»Ö¨Ó ŸÖΧ’Ö΅Ö΄Öê’ÖÖ Ûú――ÖÖ ÆΎÖÓΧŸÖ … ‹ΎÖÓ ÛúÖ»Ö―Ö΄ÖÖÞÖÓ ÃÖ΄Ö’ÖÓ …

ÜÖê’ÖêÞÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê ÃÖêœß†Öê •ÖÝÖ―Ö€ΈÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖ΄Öê’ÖֆÖê … ŸÖÖΧÃÖÓ ÃÖêœßÞÖÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß1 ( ÃÖæΧ"Ö: ‹Ûú―Ö΀êΧΏÖÛúÖ ―ÖÓ׌ŸÖ: … ―ÖӘ"ÖÃÖÓ. 2, 14 ÃΎÖÖê. ™ß. ) †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€êÞÖ2 ( ÃÖÖ΄ÖÞÞÖÖ ÞÖêΈ‡΅ÖÖ ‘ÖÞֆÓÝÖã»ÖΧ²ÖΧ€΅Ö΄Öæ»ÖÝÖãÞÖÃÖêœß … ÝÖÖê. •Öß. 142. ÜÖê’ֆÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê ÃÖêœß†Öê ―Ö΅ÖΈÃÃÖ †ÃÖÓΧÜ֕•Ö‡³ÖÖÝÖÖê ŸÖÖΧÃÖ ÞÖÓ ÃÖêœßÞÖÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô †ÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ Χ²Ö‡†ΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö―Ö›å――ÖÞÞÖÓ … †ÆΎÖ ÞÖÓ †ÓÝÖã»ÖΧΎÖ‡†ΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö‘ÖÞÖ―Ö΄ÖÖÞÖ΄Öê’ÖֆÖê ÃÖêœß†Öê … †®Öã. ÃÖæ. 142 ―Öé. 184. ‹Ÿ£Ö (ÜÖã§Ö²ÖÓ¬Öê) ÃÖÖ΄ÖÞÞÖÞÖêΈ‡΅ÖÖÞÖÓ ΎÖã’ÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß "ÖêΎÖ ÞÖêΈ‡΅ÖΧ΄Ö""և™ËšßÞÖÓ •ÖßΎÖ½ÖÞÖê ―ÖΊþþΧΎÖ€Ö, Ûú¬ÖÓ ŸÖêÞÖê€Ó ÞÖ ΧΎÖΉý•—Ö€ê ? †Ö»ÖÖΎÖ³Öê€Ö³ÖÖΎÖÖ€Öê … †Ÿ£Ö€Öê ―ÖãÞÖ ³Öê€Öê †ΧŸ£Ö "ÖêΎÖ, ÃÖÖ΄ÖÞÞÖΧΎÖÃÖêÃÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"ÖßÞÖÓ ÃÖ΄ÖÖÞÖ’ÖΧΎÖΈÖêÆÖ€Öê… x x ŸÖ΄ÆÖ ‹Ÿ£ÖŸÖÞÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß ―ÖãÞÖ ΧÛÓ"ÖæÞ֑ÖÞÖÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÖ Χ’Ö ‘Öê’ÖΎΎÖÓ … ¬ÖΎÖ»ÖÖ (ÜÖã§Ö²ÖÓ¬Ö) ―Ö‘Ö 518., †.) …… 17 ……

--------------------------------

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‹Ûú õÖê‘ÖÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ šÃÖ֚ÃÖ ³ÖΈê Æ㋠†®Ö®ŸÖ ¦Ύ΅ÖÖÓÝÖã»Ö €êÜÖê •Ö֟Öê ÆîÓ …

†ÃÖÓÜ΅Ö֟ÖÖÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †―ÖÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓ †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔΧÞÖ΅ÖÖêÓÛê ÃÖ΄Ö΅Ö ΏÖ»ÖÖÛúÖΊþ―ÖÃÖê ‹Ûú †ÖêΈ Ã£ÖÖΧ―ÖŸÖ ÛúΈÛê †ÖîΈ €æÃÖΈß †ÖêΈ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛúÖê ãÖÖΧ―ÖŸÖ ÛúΈÛê ΏÖ»ÖÖÛúÖ ΈÖΧΏÖ΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú ÃÖ΄Ö΅Ö Ûú΄Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê †ÖîΈ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ΄ÖêÓÃÖê ‹Ûú •ÖßΎÖ Ûú΄Ö ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΏÖ»ÖÖÛúÖΈÖΧΏÖ †ÖîΈ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ΄ÖêÓÃÖê ―Öã®Ö: ―Öã®Ö: ‹Ûú ‹Ûú Ûú΄Ö ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ΏÖ»ÖÖÛúÖΈÖΧΏÖ †ÖîΈ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ ΅ÖãÝÖ―ÖŸÖË ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֟Öß ÆîӅ

†£ÖΎÖÖ, †―ÖÃÖΧ―ÖÔÞÖß †ÖîΈ ˆŸÃÖΧ―ÖÔÞÖß ΅Öê €Öê®ÖÖêÓ Χ΄Ö»ÖÛúΈ ‹Ûú Ûú»―ÖÛúÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî… ˆÃÖ Ûú»―ÖÛúÖ ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ •ÖÖê ³ÖÖÝÖ »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆŸÖ®Öê Ûú»―ÖÛúÖ»Ö ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖÛúß ÝÖÞÖ®ÖÖ΄ÖêÓ ―ÖÖ΅Öê •Ö֟Öê ÆîӅ

‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÛúÖ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã†Ö…

õÖê‘ÖÛúß †―ÖêõÖÖ •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ΄ÖÖ‘Ö †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖΈÖΧΏÖ Æî … ˆ®Ö •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖêÓÛúß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß, ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ˆÃÖßÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ Χ•ÖŸÖ®ÖÖ »Ö²¬Ö †ÖΎÖê, ˆŸÖ®Öß Æî …… 17 ……

--------------------------------

ÃÖÓÜÖꕕÖÖÞÖӟÖÖÞÖÓ ΧÞÖΎÖÖΈÞÖ½΄ÖÃÖÓÜÖê••ÖΎÖ΅ÖÞÖÓ … †ÃÖÓÜÖꕕÖֆÖê ÃÖêœß†Öê ‡Χ€ ÃÖÖ΄ÖÞÞÖΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ÃÖΎΎÖÖÝÖÖÃÖÃÖêœß‹ ÝÖÆÞÖÓ ΧÛúÞÞÖ ―ÖÖΎÖ€ê ? ÞÖ, ŸÖÃÃÖ-

―Ö»»ÖÖê ÃÖÖ΅ÖΈ-ÃÖæ‡Ô ―Ö€ΈÖê ΅Ö ‘ÖÞÖÓÝÖã»ÖÖê ΅Ö •ÖÝÖÃÖêœß …

»ÖÖêÝÖ―Ö€Έß ΅Ö »ÖÖêÝÖÖê †½ €ã ΄ÖÖÞÖÖ1 (―ÖÎןÖÂÖ㠑€ãΎÖæÞÖ֒ ‡ΧŸÖ ―Ö֚:…) ΄ÖãÞÖê΅ÖΎΎÖÖ2 (―Ö»»ÖÖê ÃÖÖ΅ÖΈ ÃÖæ‡Ô ―Ö€ΈÖê ΅Ö ‘ÖÞÖÓÝÖã»ÖÖê ΅Ö •ÖÝÖÃÖêœß … »ÖÖê΅Ö―Ö€ΈÖê ΅Ö »ÖÖêÝÖÖê ˆΎÖ΄Ö―Ö΄ÖÖ ‹ΎÖ΄Ö™ËšΧΎÖÆÖ …… Χ‘Ö. ÃÖÖ. 92.) |… 65 ……

‡Χ€ ―Ö΄ÖÖÞÖ½ÝÖ²³ÖÓŸÖΈê †―ÖΧ›€’ÖÖ€Öê… ÞÖ "Ö ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ-―ÖΊþΧΎÖ••Ö΄ÖÖÞÖê †――Ö΄ÖÖÞÖÃÃÖ ―ÖΎÖêÃÖÖê †ΧŸ£Ö, †‡――ÖÃÖÓÝÖÖ€Öê … †¬ÖΎÖÖ ‘Χ΄Ö""և™Ëšß €ΎΎÖ―Ö΄ÖÖÞÖêÞÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖ֒ ‡Χ€ ―ÖãΧΎΎÖ»»ÖΎÖ΅ÖÞÖÖ€Öê •ÖÖΧÞ֕•ÖΧ€ •ÖÆÖ †ÞÖӟÖ֋ ÃÖΎΎÖÖÝÖÖÃÖÃÖêœß‹ ÝÖÆÞÖÓ ÞÖן£Ö Χ’Ö … •ÖÝÖ―Ö€ΈÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê ‡Χ€ ΧÛú΄Ö™ËšÓ ? ÞÖ, •ÖÝÖ―Ö€ΈÃÃÖ ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖ――ÖÆãΧ›

--------------------------------

ΧΎÖΏÖÂÖÖ£ÖÔ -- ÜÖã§Ö²Ö®¬Ö΄ÖêÓ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ »ÖÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ Æß ²ÖŸÖ»ÖÖ΅ÖÖ Æî … †²Ö ΅ÖΧ€ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛúß †ÖîΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛúß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ‹Ûú ΄ÖÖ®Ö »Öß •Ö֟Öß Æî ŸÖÖê ®ÖΈÛú΄ÖêÓ ÝÖãÞÖãÖÖ®Ö―ÖÎΧŸÖ―Ö®®Ö •ÖßΎÖÖêÓÛúÖ †³ÖÖΎÖ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî •ÖÖê ÃÖÓÝÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æî … †ŸÖ‹ΎÖ ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛúß •ÖÖê ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæã"Öß ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô Æî, ΅ÖÆ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö Ûú£Ö®Ö Æî … ΧΎÖΏÖêÂÖΊþþ―ÖÃÖê ΧΎÖ"ÖÖΈ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ •ÖÖê ®ÖÖΈÛú ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß †ÖΎÖê ˆÃÖê ΧÛÓΧ"֟ÖË ®΅Öæ®Ö ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ®ÖÖΈΧÛú΅ÖÖêÓÛúß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêŸÖß Æî …

ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ †ÖîΈ †®Ö®ŸÖÛê Χ®ÖΎÖÖΈÞÖ ÛúΈ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘†ÃÖÓÜ΅Ö֟֒ ΅ÖÆ ΎÖ"Ö®Ö Χ€΅ÖÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘†ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖӒ ‹êÃÖÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ΎÖ"Ö®Ö Χ€΅ÖÖ Æî, ‡ÃÖΧ»Ö΅Öê ˆÃÖÃÖê ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ †ÖÛúÖΏÖ-ÁÖêΧÞÖ΅ÖÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆÃÖÛúÖ-

―Ö»΅Ö, ÃÖÖÝÖΈ, ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö, ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö, ¬Ö®ÖÖÓÝÖã»Ö, •ÖÝ֟ÖËÁÖêÞÖß, »ÖÖêÛú―ÖÎŸÖΈ †ÖîΈ »ÖÖêÛú ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ΅Öê †Öš ˆ―Ö΄ÖÖ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …… 65……

‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ‡®Ö †Öš ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÖêÓÛê ³ÖßŸÖΈ ―ÖÎΎÖêΏÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö Æî †ÖîΈ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþ―ÖÞÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖ΄ÖêÓ †―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΎÖêΏÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî, †®΅Ö£ÖÖ †ΧŸÖ―ÖÎÃÖÓÝÖ €ÖêÂÖ †Ö •ÖÖ΅ÖêÝÖÖ …

†£ÖΎÖÖ, ‘®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ •ÖßΎÖ ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúß †―ÖêõÖÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ÆîӒ ‡ÃÖ ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ΎÖ"Ö®ÖÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ †ÖÛúÖΏÖÛúß †®Ö®ŸÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖêÓÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ Æî…

ΏÖÓÛúÖ -- ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ ‘•ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖ―ÖÎ΄ÖÖÞ֒ ΅ÖÆ ΎÖ"Ö®Ö ΧÛúÃÖΧ»Ö΅Öê Χ€΅ÖÖ ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, •ÖÝ֟ÖË―ÖÎŸÖΈÛê ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖÛúÖê †ÖΧ€ »ÖêÛúΈ ˆ―ÖΧΈ΄Ö ÃÖÓ―ÖæÞÖÔ ÃÖÓÜ΅ÖÖÛúÖ ―ÖÎןÖÂÖê¬Ö ÛúΈ®ÖÖ ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ Χ€΅Öê ÝÖ΅Öê ˆŒŸÖ ΎÖ"Ö®ÖÛúÖ ±ú»Ö Æî …

--------------------------------

ˆΎÖΧΈ΄ÖÃÖΎΎÖÃÖÓÜÖÖ―ÖΧ›ÃÖêƱú»Ö’ÖÖ€Öê … ΧÛú΄Ö™ËšÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ―ÖΊþΧΎÖ••Ö€ê ? ÞÖ ―Ö€ΈÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê ‡Χ€ ÃÖÖ΄ÖÞÞÖêÞÖ ΎÖã’Öê ŸÖÃÃÖ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΧÛÓ ÃÖÓÜÖꕕÖÖ ÃÖêœß†Öê ³ÖΎÖΧ€, ΧÛú΄ÖÃÖÓÜÖꕕÖÖ ÃÖêœß†Öê ³ÖΎÖΧ€ ‡Χ€ •ÖÖ€ÃÖÓ€êÆÃÃÖ ΧÃÖÃÃÖÃÃÖ ΧÞÖ""΅Ö•ÖÞÖÞÖ™ËšÓ ÃÖêœßÞÖÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô‹ ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ΎÖã’ÖÓ …

€ΎΎÖ-ÜÖê’Ö-ÛúÖ»Ö―Ö΄ÖÖÞÖÖÞÖÓ ÃÖΎΎÖêΧÃÖÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô€Öê "ÖêΎÖ ΧÞÖ""†Öê ÆÖêΧ€ Χ’Ö Ûú։úÞÖ ŸÖÖΎÖ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô―Ö΄ÖÖÞÖ―ÖΊþþΎÖÞÖÓ ÛúÃÃÖÖ΄ÖÖê … †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … ŸÖÓ ΧÛÓ ³Öæ€ÖΧ΄ÖΧ€ ΎÖã’Öê ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€êÞÖ ˆΎÖ»Ö׌ÜÖ΅ÖÓ … ŸÖÓ Ûú¬ÖÓ •ÖÖΧÞ֕•Ö€ê ? ‡Ÿ£ÖÓ³ÖÖΎÖ»ÖŒÜÖÞ֟և΅ÖÖΧÞÖ§êÃÖÖ€Öê1 ( ÝÖãΧÞÖ€êÞÖêΧ’Ö ÞÖê€Ó ŸÖΧ€΅Ö֋ ‹ÝÖΎÖ΅ÖÞÖÓ ΧÛÓ ŸÖã ÃÖ’Ö΄Öߋ ‹ÝÖΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ―֜΄Ö֋ ΎÖ΅ÖÞÖêÞÖ ΎÖÖ ÆÖê€ΎΎÖ΄ÖÞÞÖÆÖ ÃÖã’ÖχÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ³ÖÖΎÖÖ€Öê … ¬ÖΎÖ»ÖÖ ( ÜÖã§Ö²ÖÓ¬Ö ) ―Ö‘Ö 518 †. ) … •ÖÆÖ •ÖÖê •Ö›ÖΧÆ ÃÖÖê ³ÖãӕÖΧ€2 ( ‡Ÿ£ÖÓ³ÖæŸÖ»ÖõÖÞÖê … 2 … 3 … 21 ―ÖÖΧÞÖΧ®Ö … ÛÓΧ"֟―ÖÎÛúÖΈÓ ―ÖÎÖ―ŸÖÃ΅Ö »ÖõÖÞÖê ŸÖéŸÖß΅ÖÖ Ã΅Ö֟ÖË … •Ö™ÖΧ³ÖßÖÖ―ÖÃÖ: … •Ö™Ö–ÖÖ―΅ÖŸÖÖ―ÖÃ֟ΎÖΧΎÖΧΏÖ™ ‡Ÿ΅Ö£ÖÔ: ΎÖéΧ’Ö:… ) Χ’Ö … †ÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ-

--------------------------------

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ΧÛúÃÖΧ»Ö΅Öê ΧÛú΅ÖÖ ÝÖ΅ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘―ÖÎŸÖΈÛúÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝ֒ ‹êÃÖÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖΊþþ―ÖÃÖê ÛúÆ®Öê―ÖΈ ˆÃÖÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Œ΅ÖÖ ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖÓ Æî, †£ÖΎÖÖ †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖÓ Æî, ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Χ•ÖÃÖ ΧΏÖÂ΅ÖÛúÖê ÃÖÓ€êÆ ÆÖê ÝÖ΅ÖÖ Æî ˆÃÖÛúÖê Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÛúΈÖ®ÖêÛê Χ»Ö΅Öê •ÖÝ֟ÖËÁÖêΧÞÖ΅ÖÖêÓÛúß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî …

ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛê Ûú£Ö®ÖÃÖê Æß ¦Ύ΅Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ, õÖê‘Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖîΈ ÛúÖ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ‡®Ö ÃÖ²ÖÛúÖ Χ®ÖΏ"Ö΅Ö ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî, ‹êÃÖÖ ÃÖ΄Ö—ÖÛúΈ ―ÖÆ»Öê ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖÛúÖ ―ÖÎΊþþ―ÖÞÖ ÛúΈŸÖê ÆîÓ-

ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêŸÖß Æî … ΎÖÆ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ΧÛúÃÖΊþþ―Ö Æî, ‹êÃÖÖ ―Öæ"®Öê ―ÖΈ †Ö"ÖÖ΅ÖÔ ÛúƟÖê ÆîÓ ΧÛú ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®ÖêÃÖê ˆ―Ö»ÖΧõÖŸÖ Æî … †£ÖÖԟÖË ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ˆÃÖßÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ €ê®Öê ―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈÛú Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™΅ÖÖêÓÛúß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêŸÖß Æî…

1/3 1/3

ˆ€ÖÆΈÞÖ- ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö 2 x 2; ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß 2 ; ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö 2; ÃÖæ"΅ÖÓ-

1/3 2/3 1/3

ÝÖã»ÖÛúÖ Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö 2; 2 x 2 = ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß …

ΏÖÓÛúÖ -- ΅ÖÆ ÛîÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ‘ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÝÖãΧÞÖ€êÞ֒ ÃÖæ‘ÖÛê ‡ÃÖ ―Ö€΄ÖêÓ †Ö΅Öê Æ㋠‡Ÿ£ÖÓ³ÖÖΎÖ»ÖõÖÞÖ ŸÖéŸÖß΅ÖÖ ΧΎÖ³Ö׌ŸÖÛê Χ®Ö€êÔΏÖÃÖê ΅ÖÆ •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê

--------------------------------

΄Öæ»ÖΧ΄ÖΧ€ ΎÖã’Öê ―Ö€ΈÓÝÖã»ÖÃÃÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»ÖÃÃÖ ΎÖÖ ΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ ÝÖÆÞÖÓ Ûú¬ÖÓ ÞÖ ―ÖÖΎÖ€ê ? ÞÖ, †½ΊþΎÖÓ ΎÖΧÝÝ֕•Ö΄ÖÖÞÖê ΎÖΧÝÝ֕•Ö΄ÖÖÞÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÞÖ ΎÖÝÝÖ½ÖÞÖÖΧÞÖ ÝÖӟÖæÞÖ ÃÖÖêÆ΄΄ÖßÃÖÖÞÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ˆ――֕•ÖΧ€ … ÃÖÖ ÃÖ‡Ó ΎÖΧÝÝÖ€Ö ÞÖêΈ‡΅ÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … ÃÖÖ ÃÖ‡Ó ΎÖΧÝÝÖ€Ö ³ÖΎÖÞÖΎÖÖΧÃÖ΅ÖΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … ÃÖÖ ÃÖ‡Ó ΎÖΧÝÝÖ€Ö ‘ÖÞÖÓÝÖã»ÖÖê ÆΎÖΧ€’ Χ’Ö ―ÖΧΈ΅Ö΄΄ÖΎÖ΅ÖÞÖÖ€Öê ÞÖΎΎÖ€ê ‘ÖÞÖ-―Ö€ΈÓÝÖã»ÖÖÞÖÓ ΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ ÝÖÆÞÖÓ ÞÖ ÆΎÖΧ€ ΧÛӟÖã ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖΎÖÝÝÖ΄ÖæÃÃÖêΎÖ ÝÖÆÞÖÓ ÆÖêΧ€ Χ’Ö, †ÞÞÖÆÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ †ÞÖã――Ö’Ö߀Öê … ÃÖÓ―ÖΧÆ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ³ÖÖÝÖÆÖΈÓ Ûú։úÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÓ ΧΎÖƕ•Ö΄ÖÖÞÖΧ΄ÖΧ€ Ûú™Ë™ã

--------------------------------

ÝÖãΧÞÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö Χ»Ö΅ÖÖ Æî … •ÖîÃÖê, ‘•ÖÖê •Ö™Ö†ÖêÓÃÖê ΅ÖãŒŸÖ Æî ΎÖÆ ŸÖ―ÖÃΎÖß ³ÖÖê•Ö®Ö ÛúΈŸÖÖ Æî… ΅ÖÆÖÑ ―ÖΈ ‡Ÿ£ÖÓ³ÖÖΎÖ»ÖõÖÞÖ ŸÖéŸÖß΅ÖÖ Χ®Ö€êÔΏÖ ÆÖê®ÖêÃÖê •Ö™Ö†ÖêÓΎÖÖ»ÖÖ ΅ÖÆ †£ÖÔ Χ®ÖÛú»Ö †ÖŸÖÖ Æî, ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ³Öß ÃÖ΄Ö—Ö »Öê®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …

ΏÖÓÛúÖ -- ‘†ÓÝÖã»ÖÛúÖ ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö’ ‹êÃÖÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö Ûú£Ö®Ö ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ˆÃÖÃÖê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÛê ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö †£ÖΎÖÖ ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛê ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ Œ΅ÖÖêÓ ®ÖÆßÓ ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ®ÖÆßÓ, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ‘†ÖšÛúÖ ˆ’ÖΈÖê’ÖΈ ΎÖÝÖÔ ÛúΈŸÖê Æ㋠†ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ΎÖÝÖÔãÖÖ®Ö •ÖÖÛúΈ ÃÖÖî¬Ö΄ÖÔ †ÖîΈ ‹êΏÖÖ®ÖÃÖÓ²Ö®¬Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî … ˆÃÖÛúÖ ( ÃÖÖî¬Ö΄ÖÔΧ«ÛúÃÖÓ²Ö®¬Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ) ˆÃÖßÃÖê ΎÖÝÖÔ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ®ÖÖΈÛú ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖÃÖÓ²Ö®¬Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî … ˆÃÖÛúÖ ( ®ÖÖΈÛúÃÖÓ²Ö®¬Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ) ˆÃÖßÃÖê ΎÖÝÖÔ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ³ÖΎÖ®ÖΎÖÖÃÖß €êΎÖÖêÓÃÖÓ²Ö®¬Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî … ˆÃÖÛúÖ ( ³ÖΎÖ®ÖΎÖÖΧÃÖΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ) ˆÃÖßÃÖê ΎÖÝÖÔ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»Ö ―ÖÎÖ―ŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æ ‡ÃÖ ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛê ΎÖ"Ö®ÖÃÖê •ÖÖ®ÖÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ―ÖÎÛéúŸÖ΄ÖêÓ ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»Ö †ÖîΈ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»ÖÛê ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ®ÖÆßÓ ΧÛú΅ÖÖ Æî, ΧÛú®ŸÖã ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ ΧÛú΅ÖÖ Æî … ΅ÖΧ€ ‹êÃÖÖ ®Ö ΄ÖÖ®ÖÖ •ÖÖ΅Ö ŸÖÖê ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈÛú ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖê •ÖÖê ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÛúÆÖ Æî ΎÖÆ ®ÖÆßÓ ²Ö®Ö ÃÖÛúŸÖÖ Æî …

ΧΎÖΏÖêÂÖÖ£ÖÔ -- ‰ú―ÖΈ •ÖÖê ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛúÖ ˆ¨ΈÞÖ Χ€΅ÖÖ Æî ˆÃÖÃÖê Ã―Ö™ ―֟ÖÖ »ÖÝÖ •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈÛúΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî … †²Ö ΅ÖΧ€ ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ †ÓÝÖã»Ö ÃÖÖ΄ÖÖ®΅ÖÛúÖ ˆ»»ÖêÜÖ ÆÖê®ÖêÃÖê ˆÃÖÃÖê Æ΄Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ®Ö ÛúΈÛê ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ΅ÖÖ ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛúÖ ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈêÓ ŸÖÖê ―ÖæΎÖÖêԌŸÖ ÃÖæ‘ÖÛê †Χ³Ö―ÖÎÖ΅ÖÛúÖ ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛê ΎÖ"Ö®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ΧΎÖΈÖê¬Ö †Ö •Ö֟ÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ˆŒŸÖ ÃÖæ‘ÖÛúÖ †£ÖÔ ÛúΈŸÖê Æã‹, ΅ÖΧ€ Æ΄Ö ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö ®ÖÖΈÛú ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, ‹êÃÖÖ †£ÖÔ ÛúΈŸÖê ÆîÓ ŸÖÖê ―ÖΧΈÛú΄ÖÔÛê ˆŒŸÖ ΎÖ"Ö®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ΧΎÖΈÖê¬Ö Æî Æß … †ÓÝÖã»ÖÛúÖ †£ÖÔ ―ÖÎŸÖΈÖÓÝÖã»Ö ÛúΈ®Öê―ÖΈ ³Öß ΅ÖÆß †Ö―ÖΧ’Ö †ÖŸÖß Æî … ÆÖÓ, †ÓÝÖã»ÖÛúÖ †£ÖÔ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö »Öê Χ»Ö΅ÖÖ •Ö֟ÖÖ ŸÖÖê ÛúÖê‡Ô ΧΎÖΈÖê¬Ö ®ÖÆßÓ †ÖŸÖÖ Æî, Œ΅ÖÖêÓΧÛú, ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÝÖãÞÖÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ •ÖÖê ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ †ÖŸÖÖ Æî ΎÖÆ ‘Ö®ÖÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æß ÆÖêŸÖÖ Æî … ‡ÃÖÃÖê Ã―Ö™ ÆÖê •Ö֟ÖÖ Æî ΧÛú ÃÖæ‘Ö΄ÖêÓ †ÓÝÖã»ÖÃÖê ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖ Æß ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈ®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê …

--------------------------------

ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæΧ"Ö―ÖΊþΎÖÞÖÓ ΎÖÝÝÖ½ÖÞÖê ÜÖÓΧ›€ - ³ÖÖΧ•Ö€ - ΧΎÖΈΧ»Ö€ - †ΎÖΧÆ€-―Ö΄ÖÖÞÖ - ÛúÖΈÞÖ-ΧÞÖΉýΧ’Ö-ΧΎÖ΅Ö――ÖêΧÆ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê … ŸÖŸ£Ö ÜÖÓΧ›€ÖΧ€"ֈŒÛÓ ÃÖãÝÖ΄ÖÓ … ןÖÃÃÖê ―Ö΄ÖÖÞÖÓ ÛêΧ’Ö΅ÖÓ ? ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖÖê †ÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞÖ … ÛêÞÖ ÛúÖΈÞÖêÞÖ ? ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄ÖÖÝÖ""Χ€ … ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ €ã³ÖÖÝÖêÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê €ÖêΧÞÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞÖ †ÖÝÖ""ÓΧŸÖ … ―ÖãÞÖÖê ―Öœ΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ ΧŸÖ³ÖÖÝÖêÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ןÖΧÞÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞÖ †ÖÝÖ""ÓΧŸÖ … ‹ΎÖÓ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ †ÃÖÓÜÖꕕÖΧ€³ÖÖÝÖ³Öæ€ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê »Ö¨êÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê

--------------------------------

†²Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ³ÖÖÝÖÆÖΈ ÛúΈÛê †ÖîΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖê ³Ö֕ÖÛú ÛúΈÛê ΎÖÝÖÔãÖÖ®Ö΄ÖêÓ ÜÖÓΧ›ŸÖ, ³ÖÖΧ•ÖŸÖ, ΧΎÖΈΧ»ÖŸÖ, †―ÖǟÖ, ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ, ÛúÖΈÞÖ, Χ®ÖΉý׌ŸÖ †ÖîΈ ΧΎÖÛú»―ÖÛê «ÖΈÖ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎΧŸÖ―ÖÖ€®Ö ÛúΈŸÖê ÆîÓ … ˆ®Ö΄ÖêÓ ―ÖÎÖΈÓ³ÖÛê ÜÖΧޛŸÖ †ÖΧ€ "ÖÖΈÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÃÖãÝÖ΄Ö Æî … ( ‡®Ö "ÖÖΈÖêÓÛúÖ ÃÖÖ΄ÖÖ®΅Ö Χ΄Ö£΅ÖÖ€éΧ™ ΈÖΧΏÖÛê ÃÖ΄²Ö®¬Ö΄ÖêÓ ˆ€ÖÆΈÞÖ ÃÖΧÆŸÖ Ûú£Ö®Ö ―Öéš 41 †ÖîΈ 42 ΄ÖêÓ ΧÛú΅ÖÖ ÆîÓ, ˆÃÖß―ÖÎÛúÖΈ ΅ÖÆÖÑ ³Öß ÃÖ΄Ö—Ö®ÖÖ "ÖÖΧÆ΅Öê… )

ΏÖÓÛúÖ -- ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧÛúŸÖ®ÖÖ Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖÖÓ ³ÖÖÝÖ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî •ÖÖê ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî …

ΏÖÓÛúÖ -- ΧÛúÃÖ ÛúÖΈÞÖÃÖê ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêŸÖß Æî ?

ÃÖ΄ÖÖ¬ÖÖ®Ö -- ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛúÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö

1/3 2/3

†ÖŸÖÖ Æî 2 x 2 = 2… ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ³ÖÖÝÖÛúÖ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê

2/3

2 1/3 2/3

€Öê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö »Ö²¬Ö †ÖŸÖê ÆîÓ ( 2x 2 = 2 x 2 ) … ―Öã®Ö: ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ŸÖßÃÖΈê ³ÖÖÝÖÛúÖ

2/3

2/2

1/3 2/3

ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»Ö΄ÖêÓ ³ÖÖÝÖ €ê®Öê ―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ŸÖß®Ö ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö »Ö²¬Ö †ÖŸÖê ÆîÓ 2 x 2 = 3 x 2 … ‡ÃÖß―ÖÎÛúÖΈ

2/3

2/3

ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖΎÖêÓ ³ÖÖÝÖΊþ―Ö ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ •ÖÖê »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆÃÖÃÖê

--------------------------------

†ÃÖÓÜÖꕕÖÖΧÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞÖ †ÖÝÖ""ÓΧŸÖ Χ’Ö ÞÖ ÃÖÓ€êÆÖê… ÛúÖΈÞÖÓ ÝÖ€Ó… ΧÞÖΉýΧ’ÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê… †ÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ³ÖÖÝÖ»Ö¨Χ΄Æ •ÖΧ’Ö΅ÖÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ ŸÖΧ’Ö΅ÖÖΧÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÖΧÞÖ ‘Öê’ÖæÞÖ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … †¬ÖΎÖÖ ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ •ÖΧ’Ö΅ÖÖΧÞÖ ΊþΎÖÖΧÞÖ ŸÖΧ’Ö‹ΧÆ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêΧÆ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêΧ€ Χ’Ö ΎÖ’ÖΎΎÖӅ ΧÞÖΉý’Öß ÝÖ€Ö …

ΧΎÖ΅Ö――ÖÖê €ãΧΎÖÆÖê-ÆêΧ½΄ÖΧΎÖ΅Ö――ÖÖê ˆΎÖΧΈ΄ÖΧΎÖ΅Ö――ÖÖê ΅Ö … ŸÖŸ£Ö ΎÖêΊþΎÖê ÆêΧ½΄ÖΧΎÖ΅Ö――ÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê … ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄ÖÖêΎÖΧΌ΅Ö »Ö¨êÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ÝÖãΧÞÖ€ê ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … †¬ÖΎÖÖ ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ―֜΄Ö―ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê

--------------------------------

ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö »Ö²¬Ö †ÖŸÖê ÆîÓ, ‡ÃÖ΄ÖêÓ ÃÖÓ€êÆ ®ÖÆßÓ Æî … ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ ÛúÖΈÞÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã†Ö …

2/3 1/3 1/3

ˆ€ÖÆΈÞÖ- 2 = 2; 2 x 2 = 2 l ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê †ÃÖÓÜ΅ÖÖŸÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß …

1/3 1/3

2 2

†²Ö Χ®ÖΉý׌ŸÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ÛúΈŸÖê ÆîÓ- ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ³ÖÖΧ•ÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ³ÖÖÝÖ΄ÖêÓ Χ•ÖŸÖ®Öß ÃÖÓÜ΅ÖÖ »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆŸÖ®Öê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ÝÖÎÆÞÖ ÛúΈÛê ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ˆŸ―Ö®®Ö ÆÖêŸÖß Æî … †£ÖΎÖÖ, Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖ Χ•ÖŸÖ®ÖÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ Æî ˆŸÖ®Öê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÖêÓÃÖê (Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÖêÓÛúÖê •ÖÖê›Í €ê®Öê ―ÖΈ) ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"Öß ÆÖêŸÖß Æî … ‡ÃÖ―ÖÎÛúÖΈ Χ®ÖΉý׌ŸÖÛúÖ ΎÖÞÖÔ®Ö ÃÖ΄ÖÖ―ŸÖ Æã†Ö…

2/3 1/3 Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»Ö ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÖêÓÛúÖ •ÖÖê›Í, Χ«ŸÖß΅Ö

ˆ€ÖÆΈÞÖ- 2 x 2 = 2 ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê ÝÖãÞÖÖÛúÖΈ €ê®Öê ―ÖΈ Χ•ÖŸÖ®ÖÖ ÆÖêŸÖÖ Æî, ˆŸÖ®ÖÖ Æß †ÖŸÖÖ Æî…

ΧΎÖÛú»―Ö €Öê ―ÖÎÛúÖΈÛúÖ Æî- †¬ÖÃŸÖ®Ö ΧΎÖÛú»―Ö †ÖîΈ ˆ―ÖΧΈ΄Ö ΧΎÖÛú»―Ö … ˆ®Ö΄ÖêÓ ―ÖÆ»Öê Χ«Ίþþ―Ö¬ÖÖΈÖ΄ÖêÓ †¬ÖÃŸÖ®Ö ΧΎÖÛú»―Ö ²ÖŸÖ»Ö֟Öê ÆîÓ- ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛúÖê †―ÖΎÖןÖÔŸÖ ÛúΈÛê •ÖÖê »Ö²¬Ö †ÖΎÖê ˆÃÖÃÖê ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®Öê ―ÖΈ ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … †£ÖΎÖÖ, ÃÖæ"΅ÖÓÝÖã»ÖÛê Χ«ŸÖß΅Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÃÖê ―ÖÎ£Ö΄Ö ΎÖÝÖÔ΄Öæ»ÖÛê ÝÖãΧÞÖŸÖ ÛúΈ®Öê―ÖΈ ³Öß ΧΎÖÂÛÓ³ÖÃÖæ"ÖßÛúÖ ―ÖÎ΄ÖÖÞÖ ÆÖêŸÖÖ Æî …

2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3

ˆ€ÖÆΈÞÖ- 2 = 2; 2 x 2 = 2 ΧΎÖ. †£ÖΎÖÖ, 2 x 2 = 2 ΧΎÖ.

1/3

2

--------------------------------

ÝÖãΧÞÖ€ê ΧΎÖ ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ‡Ô ÆΎÖΧ€ … †½ΊþΎÖê ΎÖ’Ö‡ÃÃÖÖ΄ÖÖê … †ÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÓ ÝÖãÞÖê‰úÞÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß †ÖÝÖ""Χ€ … ÛêÞÖ ÛúÖΈÞÖêÞÖ ? †ÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÖê †ÖÝÖ""Χ€ … ―ÖãÞÖÖê ŸÖ΄ÖÓÝÖã»ÖΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ΧΎÖŒÜÖÓ³ÖÃÖæ"Öß †ÖÝÖ""Χ€ … ‹Ÿ£Ö ΧΎÖˆÞÖÖΧ€ÛúΈÞÖÓ ΎÖ’ևÃÃÖÖ΄ÖÖê … †ÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÖê †ÖÝÖ""Χ€ … ΧΎÖÝÖãΧÞÖ€―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÃÃÖ €ã³ÖÖÝÖÖê †ÖÝÖ""Χ€ … ןÖÝÖãΧÞÖ€―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖêÞÖ ‘ÖÞÖÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Öê ³ÖÖÝÖê ΧÆ€ê ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»ÖÃÃÖ ΧŸÖ³ÖÖÝÖÖê †ÖÝÖ""Χ€ … ‹€êÞÖ Ûú΄ÖêÞÖ ÞÖê€ΎΎÖÓ •ÖÖΎÖ ÃÖæΧ"ֆÓÝÖã»Ö―֜΄ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»ÖÃÃÖ ÝÖãÞÖÝÖÖΈÖê ΧΎÖΧ€΅ÖΎÖÝÝÖ΄Öæ»Ö΄Öê’ÖÓ ―Ö’ÖÖê Χ’Ö … ―ÖãÞÖÖê ŸÖêÞÖ

--------------------------------