Jainworld
Jain World
Sub-Categories  of CHATURVIMSHA TITEERTHAKARA ARAADHANA

Fast page

Prakashakiya
Prathmik Manogat
Saransha
Translation
Chapter1 To Chapter7
  Part-1
  Part-2
Chapter8 To Chapter14
  Part-1
  Part-2
Chapter15 To Chapter21
  Part-1
  Part-2
Chapter22 To Chapter28
  Part-1
Chapter29 To Chapter35
  Part-1
  Part-2
Chapter35 To Chapter42
  Part-1
  Part-2

As uwr 

      Euh uw yu yw X Q ||

      Eq銮 yq r qهrNµ           || 1 || 

       ( vcyrbyw yǯ޺c )

      NwqwNUiN Xqwyg԰c |

      yNoN Nކxq ||

      dwuXncu懮Xws  |

      uqyuuwuhq          || 1 || 

Qu͊ 术 

      Au®qy¯q wwu懮 |

      u qvXncﰣnw ||

      Au r䌵NrN yr¯q  |

      vÊ XNyo             ||1 || 

      Au  y¯ cw | wq X y®  ||

      qu䣮 q u | qyu || 2 ||

      Au Sðy uي ||

      q nw dwu q uwq         || 3 || 

       yr¯q |

      cSq򇮾wuxNqOq |

      cSq򇮾wuxNqOq ||

      dw zqNuµw |

      wu®溚u¯w¯w       || 4 || 

      uvu y抮 qS |

      c rsN u w¯ ||

      qȶNws dwyS u®w |

      w Sq o Xou懮 q   || 5||

            ( Cr ®Sqﰣ uq ) 

      ww®y®u霮UuQ - |

      qwuيuvySq  ||

      uǮԺ dwuuw oyo  - |

      uh QwN     || 6 ||

            ( Cr Quh 术 ) 

      Bu㚮wq O䇮 yow yXvuµ r |

      qqNwr ysq   quqKC X ||

      NqSvwr wc X qq - |

      qʇ ®OيðzqyqXwy㚯wq     || 7 ||

      Cr oq Nq | u܄®OwN ||

      y䚵ٰǵհ dwws | vw ywO䇮      || 8 || 

As Nqbyw ®Sw q Iǵ dwu yb uw N ||

cr uwN SSy |  

      qيrs®q dwN             || 1 ||

      w u®qyy® u۰® Gu |

      N yyu㰜 ®®ouw            || 2 ||

        ®qǮ   w Nw Yq |

      B yqc v䇵           || 3 || 

As Nqbw w yuq y®yu, vǵ㰜 qquㇵSv抮q || As dwuyb uw yXwNo NN s r䌵NdwXq ¯ybuwq uۄ®ON qS N㜮 || L o Aqo o uo o BCo o Ec҇o  o I 暯o || L Xqً S | Aq S| u S | S | Nyoqٰ u® S || XqًSq | Aq Sq | u Sq | Sq | Nyoqٰ u®  Sq || Xqً o yb | Aq o yb | u۰ o yb | o yb | Nyoqٰ u® o yb  || Al CNʰ  v u u۰ yn؊ N®ﱚ bqo ®qo Bvo  rqڇo dno doqo No uw uo ypuo Aqlo ylo  u®Co u® uo u®nSo u®XESXNi԰o uuo nno uno Xqo N O N ®q C 暯cbS yXP  bdѰ ro o Y No o N N Nq z o wn q ®q BCX ymN pu Ayo S bqo ®qo yc  N qN yN uXϋ uYqٺ 銯 || L o Aqo o uo o BCo o Eb҇o o I o||  

      t do | qrڇԊ N Aoqdn  ||

      oy |  ynذ    || 1 || 

      bѰ | u® rrںN dn u ||

      Aq Orٚ XEﰚ X Nn            || 2 || 

      Ed X u| ®ouo X  X||

      yEyޜ y | do X Xuyޜ u      || 3 || 

       X yǮއq | X yc X||

      oq ® | u® r X u        || 4 || 

      Ns X dou  |  A X  X 懮 X oﱺ || 

      u Ahnﱺ | q y lo X            || 5 || 

      I I Aqu |  yocn  ||

      XEﰚ z do | rrڇ  yq        || 6 ||  

      Orه v  |Iu Sq dn u ||

      BSno | uq   X        || 7 ||  

      Xu  p⡯ | BCXа Ayޜ q || 

      C Sð | u vܺ  vq       || 8 || 

      qu۰ ouܰ | cu۰ Xqٛuܰ ||

      no uo | uܰ oA      || 9 || 

CX ®q u܄®r NLS̰ NL q BXE no uo Xqo AhN yNo AjSoyno El֡qڇ  yiՇo q uo ou o cuo Xqٛuo ®rه pXNXϰ yb u o uQQL NQL  SSo o doSoyr EcҺ ||   

As yo㜮Xw 

      uqފ抵yvǵ԰Ǯuu®y¯NǮȳ cy®r®cww uSȶ  懮v܊ || As uurq橣ow㇮xǮrȳr yw

qqO䇮uqSNwǮ uvyrǯvÙq Xyxq dww ®Sq r ﰊu®wrsN u®rs qq飯qu®NNSoSSqXuwN pN,l抮Xx y®rGǯ㉱NNNµuXqu®UyyrUx  SoUU ®®µuqȶu®q⚮qo㌵Nu®u¯㛰w u®N qwu®rw cwu uwuo¯S Ǯmr yXq cwcwNwrǮlS يwvu܄®qyu ®qq cu® SSu®y®rqǮl˺lmq rǮNyǮy®q㇮cwqAryrqQl qqqu¯  unw q y u¯w㟊oNyvv px nOo NnhNu u¯N qq vðw u®ynqxNN .........  wS u Yqqu®㚯xq u¯Nmq c ly AwuwqNqwu®yrqPqqzp wqywq uNi NiSyyq lzxN qq rqyٰٜqu®o yby®rqwnNr Ǯyq uǮu¯w yX NS yqw qq wNN ......... Ǯq r yqw ............. q銵 .............Aw ............  Gq N............. ............. y............. rs.............  rtSNnQ yXSrtvxuǮwq䇮q٩S vSݜ uNowuuru¯wǮl   Svu®µuyµu SX SXv܊uNy®Sxqqv܋qu® yXv  xqy q qǯ®ǯvSq vqSq xxquyuǮq qu®xqx  u®wNqwq qqʊoNbqvSn qsq C ®SdwX㇮ dwyr xu¹ N  u® xu u㊮y S۰q xu¹ XqbwXq qʋXqwSvðru¯XoynX xu¹ xǮÌǯx®xǮދS䜮xqqbwu¯wxq Sxu¹ xu㚯uuuuSy uNyoc  ucwxu¹ w㇮qybyw ryw Nywqyw cq橣o q  u®cubv xu¹ A ǮhS¯w懮vNNju®o䇮Nq qȶpN cxu¹ w㇮dq q vqs yqxSw y® Nq quXКw vû y¯q u¯N xu qw  u¯ywdw c q ww݌yw®ǮowQyʊv yXN Ǯo uw ®Nnqyw xbqu¯w懮q vyXN Xy Iq  yXyXvO䇮 v q MqTǮǮqvܚq Aßqrsq Nv q xu¯wzu¯wvǮ Nyq䚮vܚq ywXwu®w uvxRuv q NqN uyu®NuSu®ysSu®qNwqqN¯ǮN y®qXyyqdwqquyuqq y䇵SwNqw vw vÇwu®wNp N®ux䰇w us us  qs Bu®w vú u¯ || ( qqp yn㜯s 暮s us  yn㜮Xw Nq.qqȶ y䇵S - w y䚮ں  yٰ qq 䰺Nq Nq Nq Q quy rscyyqSu¯qyǯuYq yuynyq u®yYq qlyqyqq yXqݚoSq Xqqq XuwyNS 㣮qyqNjSyǮu q   ®oqwN y cw 㜮ٰw uqyn㜮quͰǮ qq qqʩcu®uȳq yw y Ǯȳy®rcwǮ qrq Xϊw Xq)

      yu⚮s yuTZ N qs||

      ylN ylNȶq u         || 1 ||      

      SS u®wv u䰟q wv ||

      Xϻ Nq X q quxq             || 2 || 

      w X wNq X  oN wv ||

      yN qs N Nٰu X q        || 3 || 

      u yuN yoqxı ||

      Eywuz Nv N wu       || 4 ||  

      zNyqgNu㚮q䚯 Az uq ||

      rsuNyuww y䛰uq dwq            || 5|| 

      QlNyvSu® | uy䚮wqv㊮qݺ ||

      y u㚮jgw | Svcw    || 6|| 

      L 䰺 rsvuq Aq ASX 2 Ǯg Aq rǮ2 j Aq  xݟq ® 2 Ǯg ||  

      XȶٰsqXКc yu̺vSu¯q |

      q懮quN Suµu u ||

      ȶw㊮ yvzqµvyyuyN |

      yǮy®y® N® ®X     || 7||  

L yn㜮 2 z䇮q 2 ¯Sqq bӻ uw r䌵Nws r䌵Nq r䌵NuqwN || L xo S u® y® u® uq Ay® Eu܊ AT wr u® Nc So Eq霮 bw抮 y抮 抮 u® NǮ bwr  ur ®ArNq qϰr ArqNXqrsN  ydw u  z䇮q ||  L Ǯ® Adq ® Awuw r yuy® y Xuy® yǮuq q 䰇 yc  Awq u® r Ns A  xq w  wy u®wϰr qwNXqrrsNydw u  z䇮q  || L y u y 懮y® q®q uyq Nyq Eu y䰙թ cOr x q A xǯy xǯǮ y x YqSy vSy 懮® AxqN c  uy Awqﰇϰr AwSqNXqrrsNydwu  z䇮q ||  

1 L Ǯ®w 2 N® 3 ul®s 4 qu®w 5 uN 6 u¯ 7 wuw 8 uq 9 uq 10  11 12 uT 13 ATu 14 ATSy 15 ,qT 16 u® 17 u® 18 u 19 u 20 u® 21 AX 22  23 u®w 24 ®r  25 26 c 27 Sy 28 z䇮 29 u 30 c 31 cSy 32 cq 33 c 34 Aydq 35 q36 暵w 37 u®w 38 qu 39 uq 40  qSy 41 qq 42 x 43 xq 44  45 xSy 46 xuq 47 xc 48 xu 49 Syهc 50 q䇮c 51 懮® 52 ®Su 53 ®Suq 54 ®Sy¯ 55 Syy¯ 56 qy® 57 ybyr 58 S 59 o 60 u®wy¯ 61 U 62 qb 63 ﰊ 64 s 65 66  67 Y 68 c 69 c䚯 70 XuX 71 c 72  73 NX 74 NX 75 w 76 w 77 78 Ar 79 ®u 80  wv 81 ¯T 82 wvq 83 Nu 84 Awyϰqv䜮⚮o yqwXqrSou®u  z䇮q || 1 L Ǯ®w 2 w 3 Xǵw 4 cw 5 X 6 cX 7 8 uq 9 u® 10 AwS 11 Ns 12 u® 13 u 14 c 15 AǮ䚵w 16 XN䇮u® 17 懮® 18 N® 19 Q 20 , 21 y® 22 uq 23 懮® 24 Sqϰr Xqr rsN¯¯wSou®P  z䇮q ||

1 L 2 *1 BqSy 32 u®u® 4 ǵn 5 Awqr 6 rǵn 7 ﱰw 8 o UǮr 10 u®o 11 u®n 12 w 13 yu⧰ 14 15 q 16 ǵn 17 3 ¯ 18 4 N 19 5 Aw 20 yǮuq 21 6 S 22 23 Xw 24 Xuwϰr XqrSppP  z䇮q ||


* yjq - 1 yNʄ , Cr yn 2.  3. ¯N 4. 5. u®ǵn. 6 Tx  7. cr, Nq㉱x Cr .  

1 K 䰇 2 䜮uq 3 uuq 4 Cuuq 5 yu 6 uq 7 uuq 8 uq 9 yǮq 10 yw 11 wuw 12 u 13 c 14 Q 15 u¯w㚵w 16 q 17 u®q 18 Aydq 19 wvǵo 20 Ǯ®w 21 uq 22 uq 23 u®w 24 1 wuwϰq XqruqP  z䇮q || 

1 L ®q 2 q¯ 3 qﰇ 4 q¯ 5 qﰇ 6 u®ﰇ 7 uwﰇ 8 U 9 uﰇ 10 u 11 rzǮ 12 vzǮ 13 懮® 14 yǵq 15 yǮ 16 ylN 17 uq 18 Nw 19 wo 20 ¹ 21 Adqc 22 ES䚵w 23 Adq 24 pNϰr XqrP  z䇮q || 

1 L SQ 2  3 rı 4 2 抮 5 q 6 N 7 wv 8 c 9 Adq 10 䜮 11 D抮 12 N 13 ǮoQ 14 yq 15 Ow݊ 16 Sl 17 Su® 18 u 19 N 20 o 21 3 uq® 22 23 u®nu 24 qSϰr Xqr u  z䇮q || 

1 L XN拰 2 p  3 ycz 44 cQ 5  bN 6 wT 7 N 8 b振x 9 N 10 w 11 S 12 Su¯ 13 i 14 Awqr 15 w 16 w 17 c 18 c 19 Aydq 20 zp 21 Xm 22 Nǯm 23 yur 24 u܇x Xr Xqr wuq  z䇮q ||

1 L wÊc 2 dqq 35 ul®c 4 懮 5 Us 67 u®oc 7 yrǮ 8 w 9 T 10 u®l®s 11 Ǯ؊c 12 yc 13 Nq 14 8 w  15 ¯wc 16 暵w 17 w 18 uw 19 N®c 2K q 21


yjq - 1  N. 2. Q 3. ®NI 4.   5. dq 6 Uy® 7 o 8 Or 9 y® cc 22 uc 23暵w 24 usϰr XqrdwcwN  z䇮q ||   

1 L u 2 cw 31 ǵn 4 us 5 S 6  7 yt 8 n c 10 wu 11 2 wu 12 cr 13  14 c 15 3 y¯ 16 J 17 Nq 18 q䚵w  19 y¯r 20  21 6  22 u 23 24 z䇮NpXr Xqrwq  z䇮q || 

L  yrr wr N u® N u®w XǮw w AXu Xu® uܰ y䚮wdq wÊbϰr qwXquNu®  z䇮 q || L NwN NwNy® NwNc NwNu®c NwNyS ww wwy® wwc wwu®c wwyS yu yuy® yu⊯c yuu®c yuyS yuϰr ǵl ®Ǯqʩu®  z䇮q || L ǵo ylN cuq cuq cUǮ Xuq uq oy® ®® Soy u®w OqUϰr Arquu XNrw  z䇮q || L ®q S U wq r Ns A ¹ yu ǵo cw 䜮uqϰr qwuuXNrw  z䇮q || L ®q vUuq Nuq Sl®uq ®r ǵo Nq yu yu Yqw w AǮԚwϰr AwSq uuXNrw  z䇮q || L Nq qYq  v ws ur yOr y¯N cq cqϰr Arqwu  z䇮q || L c AX u® y® uw wvǵo wvq  ®qϰr qwwu  z䇮q || L Xu  Xu Xuu® Xu Xu Xu yoXu ®Xu XuqwSqwu  z䇮q || L NNq®u ®u Ǯ ﰊ qc Aq z䇮uq wϰqrqw u  z䇮q || L rzǮ


yjq - 1 w 2. 3. q 4. q 5. yur 6 ®u

vzǮ 懮® yǵq yǮ ylN uq o Nǯϰr qwwu  z䇮q || L wv  wvq wv®r  Ar c䅩 rzǮ vzǯϰr AwSq wu   z䇮q || L x® uq® oN wS YqS ul®s ccU ucѺU y䜯uϰr Arqw yru  z䇮q || L AT qN N u®uw x® * u®Ol u o cu¯ϰr qwwyru  z䇮q || L Nj Nj xNj ANj Nj ONj AT T Tϰr AwSqwyru  z䇮q ||   

L ð ð u u N N uQ xQ AuµPϰr qwwwu  z䇮q || L ð dqq u w  yrǮ AX ylN Adqu® dqw zj qOyqϰǮ qwNu u z䇮q || L yu wu yNNu ®  w®  N u ASuϰqwSqNu u  z䇮q || L A wS uq yo AT q xq Euv vy vNϰr uu®wu  z䇮q || L Ow݊ OyǮ S Su® ®q zXϰr AǮu®qu  z䇮q || L Xu Bvq wq S䜮 yOoNqNϰr yXu®bru  z䇮q || L u® Dw wq u  q N q Awq yoq Bo AXquϰruu Nްu  z䇮q||  

L p ycz cQ bN AyrN yǮuq N N S Su¯ b振x w i AXq w w Xqǵl uuq  z䇮q ||  

L c c Adq Aydq c¯   ٺ¯ ٺx XqǮuq   z䇮q || L u®r Or


yjq - oNy v r yϰqǮvNwN  z䇮q || L w wu®q ywS A N zq x X Xw uq  zlx Xr yXu rtuq  z䇮q || L Awq O qN NNhN Qy NN c cvS  z䇮q || L Cu AT  wGqo  N Dw Ǯ q uv  z䇮q || L Bvq  ASN u® r N x Nq wS䜯  z䇮q  || L 䜮 v  B w q ®u® ﰺu u Cu Cu䊯c u uc By Byq ycw cq ¯ʊ qN ® Aq yǮ qs Su® ®Sc ǮuN T yǮuq A Ǯ S wS Q ®h Su Bvr Evr X yrx yy XOwuµuq  z䇮q || S®N AoNǮSǯS ®uwqyﰇ u®wǯwv xq w q zq ¯q yq yq Nq S q cwvÅu®Sq cw u®wu¯wȶχ urv܊ yu, Suq y䛰uq , Suq y䛰uq , Nuq y䛰uq, vS y䛰uq, S y䛰uq, uS y䛰uq, XqoU y䛰uq, r®q, Nr®q, qԄ®q, yԄ®q, v܄®q, v܄®q, NSq q, q Up, q yyx, yo u®q , u®u®q , Bu®q u®q, N Sq Xðu®q, ®u X  ®u X w 术 qٰ yytw, q xu®w q , xǮrU, q, uܻ vܺy䇮Xкq w 术 || L No yn㜮 ®q q, yo㜮 Nn || K Nn ®q q , || Nn || L NGvܺ®q 䅺q, N Gu®q || IquNq䇵Xϊnq r yqqyrq yoNcw ¯ rqo Xq|| 

L xrxc®wqrⰇXoyXo XqxNxN ®qʰiNI Niqh Uiq hq y¯¯wNwq݊qxNN vN qvNr Sð y y¯lummzlw XqǮ X y®r yn yryS AǮu ǯoSwquqNN Nxqy youyǮNou¯wrrNQ ®u x䰇yuN uw㇮wN yyٰ ®SwuhԊN qzq ¯qqqcwvÅu® Sqcw NNo Nq, r NrǮʊq yuǮʊq, ¯SSqwq q wq, yuyu yuq uq, A xǯʚq Nq, Iw wuq q , QQ qwq u®wq,  Awqq q yq,  Uq uUq, yo yy c®q ٺ®q, Nys ys qq yqq, qq u®q, u®q, AwNq Nq xu¯yq u¯yq uyq, uuxⰩq w⩇q, XКXК ǵu®q Ǯq, 䰇 yq  yǯq ǯq  wq Nq ®q, XX ysq ul®q, wq Nq ®q , XX ysq ul®q, Nr rx uq u®q, N®ux䰇vܺ Nq ı఺ 氺 术 ||  

      r  c xq - |

      S yԚv܊ ||

      No ®v܊ |

      vU NSqu®w u         || 9 || 

      ® NcSq yqxq ®q ®qSn |

      uǯ y䇮q w q cw R®q ||

      ®q ®q ® dwvðSnvy |

      Sxw uqP q wN      || 10 || 

      dww zq q ws ||

      XOn u N yrN        || 11 ||  

      wu qq uqu®vy ||

      nu cu utuq   || 12 ||  

      wS vNތ | S䜯 ٚs ||

      Svuq  - | uq  Nuq      || 13 || 

      Iq uSn | ®n yn㜮Xw ||

      qq u  y䛰uq | U wq q     || 14 || 

      cӚµ | Su¯yw qs ||

      SuµuNyuw X | ryǯuyN   || 15 || 

      BuwvO䇮µ | S䜮Nq暮¯ || 

      yqy䇵S X | qq d || 16 || 

      z X bӰǮ| bw Xw qs ||

      yo㜮Xw  yn | ®n NyN          || 17 ||   

|| Cr yn㜮Xwvû ||


(L NNQybr抮y®Suq抮 rqSYOǮ wwwuܻ Xq㩇yq ybQvú  u¯ dw抯Ǯu¯Xw uۊu®w yyw 暮㇮wu¯w cv u¯w ®vܺ lyyrǯպ vyrǯ Sl sv u¯q q霯S || )