cw q yNhn - 29

 

XrrsNu®w

( Awqws wz u¯w q )

yuN

Hq rcS

ymqq H. rc h䚬

CwS, S - 560 082

up 66 49 461

CHATRURVIMSHA TITERTHAKARAARAADHANA

( SRI ANANTANATHA NOMPI VIDHANA SAHITA

Editedin kannada by ; Panditaratna A. shanthiraja Shastry, Mysore

Published by : Panditaratna a. shanthiraja Shastry Trust

Shanthi, No. 369, 42nd Cross, 8th Block jayanagar

Bangalore- 560 082 Fourth Edition, May 2000

PP. (xxviii+260) 1500 Copies, Price : Rs. 90/-

Panditaratna A. Shanthiraja Shastry Trust

ww uo : 2000

1000 yrS

: q®q yS

 

A cw

By®g uo ] ySr SzN, NwuwS, S- 85