Jainworld
Jain World
Sub-Categories  of DANACHINTAMANI

CHAPTER-1

CHAPTER-2
CHAPTER-3
CHAPTER-4
CHAPTER-5
CHAPTER-6
CHAPTER-7
CHAPTER-8
CHAPTER-9
CHAPTER-10
CHAPTER-11
CHAPTER-12
CHAPTER-13
CHAPTER-14
CHAPTER-15
CHAPTER-16
CHAPTER-17
CHAPTER-18
CHAPTER-19
CHAPTER-20
CHAPTER-21
CHAPTER-22
CHAPTER-23
CHAPTER-24
CHAPTER-25
CHAPTER-26
CHAPTER-27

Problem reading ? | Download Font

κi-{j

OS ɮiҪ <iɽɺ B ƺEi E ɨY ʴux il nMVɪ ɩ]

{ɮ Ezb-ɹ | Ei E |hiʴux +nh

V 0 {{

E ʱB ɩ] E {ɴx i | ɮ +ɪVi Jɮ-ɽiɴ

E ֦-+ɺɮ {ɮ =xE ʴJi Ei ɩ] E ʱB ɤɽx

ɨxi E Vi il =xE i E @޹ɦn |iɹ`x x< n

|ɴii BE J {ɪ E E | {֮Eɮ B

'<iɽɺɮix'

E xn +Eh vɨx֮M xxҪ VxEҴɱɦ {]xE

(Jɨj. =bҺ-|xi) E EEɱ n ɨ{i E

 

ɰ{Sxn Vx nɮV Vx

+vI ɽɺSɴ

 

@޹ɦn |iɹ`x, x< n

nxE 18 Vxɴɮ 1999

 

ɨɮ lɱ-Sx ɴx, ִxɮ (=)