Jainworld
Jain World
Sub-Categories  of RAJASTHANADA JAINMANDIRAGALU

CHAPTER-1

CHAPTER-2
CHAPTER-3
CHAPTER-4

RAJASTHANADA JAINMANDIRAGALU

10. u Euyu. . .

Blxu   SgS y䇮ou wq S Euy cwu Aqq u wS. Aǵ԰ A, ¯quw u® you u wSu yO Ku. Cu uN bwqN u® Cu. Buwu−Cu uN, ySrS Nou v. w Pm bwu®x. D quTu A cwu Qr䇮Tuۊ. Awq NwhNu cyTuۊ. 1975 NwhNu 2500w ﰊ xnq Aqq c®nu wl A Q r uc Aw uu۰ No.

Euyu劮 u㩇N w Pm Au۰ lTu.

Cs Euy wS q yu  q bwvS. N u¯oT. wʊ EqT.

ﰊ vS bw v

u Euyu NN mxu N Ku OhwǮ uu D vu. Gq  ln H u q Ku q ln bw vS u® Au wl ASu D v C.

Cuu u Bu®xN v.  Hq ǮS u Nhԩiu DS yw dnu܊Smu. ¯Su wSyNS Sl. K ¯Su wN Aq. v Hu ul bǵ԰. Au Ku Nw NlS Hl iԩS vN. D vN   rsN Ql̚w yrS. CS wlwu ﰊ ﱇu. vN q yh NhNg.

qT Nq yd Nus qo,  Cu. uluu qSvy (ǯm) S. yrS u urw vu rS ou qgS. yrS q yun ڡNu. Bu®xN wS KzSSs uu.

Blu Bvws v

Euy xovu N Ku O.. u D q vN gS, BgS Su. DXS dnu܊Slr D yYw vu qou Bvws r Cu. O.. qw qwu C vS xoqq. vw qwu, b cw Nu Xuw Nw B䇮u S, BS SsSw C qlS (q yuw) zuSqu EQ uqu.

C w vS Kh Ku Oou. SlS AwN NqwS, ShuTw ANq ®w, N, BNSu Nmu  Sy − H BNǮNT.

qws v

Euyuw vS yO Aqq u. wSuw Smu Syvu i y㌵ NlS S Su ¯SN D uSu. C Nwm XSw bm `Ǯ '  w㚮u.

yc v

D vu qws vOʺq Equ Nwm bln NrN Noqu. D v Euyu lbwu.

Nlu yws v

Euyvu YqٰlSl®N S u 56 O.. uS Nl H o Fu. C mS N w h uu uu q ysu yws uSu. O.. qw qwu u xqu D q Aq v Awq BSS dnu܊Smu. q٩ Ku q٩u u®u Q vu. AN uw CS uwtT vuwu cw qي.

q٩ SyS . ySo u®u劮 v Shy, wXO S S®SSwݰSmul. uwl SgNu ANq ®w拉u S®Su 90 .. Hqيu Ny yws r Cu. S®Sm Bw Cu Au u r Cu Cw Ǯ.

vw NqNTu. BNq rw wmuS Aǵ԰w QSu. BS® q As cww NqwT wu  Nqq Noqu. YqٰlSl®N S u Suu BT wmNl Su.

Qd u

Euyuw `lw ' HS y D ڡw ` u۰ Qd' Hwqي. ww u Qd u uuq Cuw xTu. Cuw u® oS Aq S Cu u Su xTu. bw 7 u 10 SgS S r 7 u 9 SgS q Cu uw lu. Ǯ¬u d, Euy Auu ه Euyvu 66 O.. uuu. hu qyުw劮 Aq D q v uTu. D  mS Q hy, Au u Shy, Au BYX SyS, u ShS wS, HN u Cbu Hqيu Sy  Cw v D q vu Q u ®Sw Ǯ®ws. Cuw `Nd' Hu Nqي. l cu bwS Cu Q rsq. D yqu bwq CuN ®NيTuh. Bv é uu cw CuN wluNqي. T D rw u Nlw `u®' H éwq. Buۋu D S `u®S' Hu Nqي. D Ndu vS v Cu.