Jainworld
Jain World
Sub-Categories of 후배를 위해 학습 - 색인

 NAVKARCMANTRA

CJAIN명령 및CJAINCSCRIPTURES
24TIRTHANKARAS
SADHU과SADHVI
SAMAYIK
사원에 감
NAVTATTVAS
JIVATATTVA
GATI

AJIVATATWA

시간 주기
PUNYA과CPAP
5)에SINS(1의 근원
11)에SINS(6의 근원
18)에SINS(12의 근원
LESHYAS
BHAVANAS
CKARMA의 이론
코끼리 및 장님
CJAIN기호
CMEGHARATH임금
GAUTAMSWAMI
ACHARYAHEMACHANDRA
어머니TRISHALA의 꿈

juniors(1)�� ���� �н�

NAVKARCMANTRA

NamoArihantanam: ����Arihanta�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̴�,

NamoSiddhanam: ����Siddha�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̴�,

NamoAyariyanam: ����Acharya�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̴�,

NamoUvajjhayanam: ����Upadhyaya�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̴�,

NamoLoeSavva-sahunam: ����Sadhu��Sadhvi�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̴�.

EsoPanchNamokaro: �� 5���� Ȱ ��� �� �Ʒ�,

Savva-pavappanasano: ��� �˾��� �ı��Ͻʽÿ�,

ManglananchSavvesim: ��罺���� ����� ���̿�,

PadhamamHaveiMangalam: Navkar��Mantra�� ���� �̴�.

NavkarMantra��Jainism�ȿ� ���� �߿��� ��tr�� �̰� ������ ���۵� �� �ִ�. NavkarMantra�� �����ϰ� �ִ� ����, ��ȸ���� ������ �ڹ�������, ������ ���� ���� ��, �츮��Arihantas(�������� �������� �� ������ ������ ������ ��)�� ���Ͽ� �Ʒ���,Siddhas(�ع�� ��),5Ach5ary5as(sadhus�� �Ӹ���sadhvis),Up5adhy5ayas(sadhus���� scr�Ե�r���� �׸���sadhvis����ġ�� �׵�), (������S5adhus) �Ӹ��� ���̰� �ִٿ�S5adhvis(��ȸ, ���� �� ���� ������� ������ �ڹ������� ��) ����. (5���� �ְ� ������ ���) ��������, �׵���Panch�̶��Parmesthi�θ���. �� ��tr�ƾȿ� �츮�� �׵��� �̴� ������ � 1���� Ư���� ����� �����ϱ� �����Ѵ�; Parshvanath�Ǵ�Adinath�׷� ��߿�, ��Mantra�� ��, ��,Mahaviretc.������ �������� �ʴ´�. �츮��NavkarMantra�� �װ� ������ ��, ���� �츮���� ����, �츮 �׵� �� �ʿ�� �Ѵ� ���´�. �츮�� �Ʒ��� �Ӹ��� ���̰� �ֱ� ������ �� ��tr���� ����Namask5ar�Ǵ�Namok5arMantra�θ���.

Navk5arMantra��Jainism�� �ֿ��� �޽����� �����Ѵ�. �޽����� ���� ��Ȯ�ϴ�. �츮�� �׶� �� ���迡�� �ع�ǰ� ������ �츮�� ������ �Ǵ� ���డ �DZ����μ� ������ ù������ ��ģ �ؾ� �Ѵ�. �̰��� ó�� �̴�. �츮�� ���� ��ο� �׶� ü���ϸ� �츮�� �� ���� ����,Arihant�� �����ϰ�, ���� (����� ������ �ֱ⿡�� �ع�)������Siddha�� �ñ������� �����Ѵ�. ��Jain�� ��ǥ�� �̰�, �Ǵ�,siddha�� �DZ� ���Ͽ� �� �� ���δ�.

��

ARIHANTAS

����Arihanta�� 2���� ������ ����ȴ�: 1)Ari, �� �� 2) �ı��ڸ� �ǹ��ϴ�hanta�� �ǹ���. �׷� ��߿�,Arihanta�� ���� �ı��ڸ� �ǹ��Ѵ�. �� ���� ��, ��, �Ǵ� � ����, �Ǵ� �Ĺ�,etc. ����� �ƴϴ�. �� ���� �������μ� �˰� �ִ� �� ��� �̴�. �̵��� ���, �ھ�, �⸸, �� ����� �����Ѵ�. �̵��� �츮��ȿ� ���� �� �̴�. �츮�� �츮�� ������ ������ ����, �츮�� ���� ��¥ ���� �Ǵ� ���� �������� ������ ������� ���� ���̴�. ��� (��)�� �� �� ���� �̱�� ��he/sheArihanta�̶�� �θ���. ������ �Ͼ ��, ����� 4ghatikarmas��Jnanavarniya(���� ����)Karma,Darshanavarniya(���� ����)Karma,Mohniya(������ �Ǵ� ����)Karma��Antaraya(������ �Ǵ� ���)Karma�� �ı��ߴ�. ���� ���� �ڿ��� �׵鿡 ���Ͽ� ���������� ������ ��ġ�� ������ ��karmas��ghatikarmas�̶�� �θ���. Arihanta�� �޼��Ѵ�: 1)Kevaljnan�� ���JnanavarniyaKarmas�� �ı���, 2)Kevaldarshan���Ⱑ �Ǵ� �� ������ ������Darshanavarniya���karmas�� �ı�, 3)�� ���Ⱑ �Ǵ� ������ ���� ���MohniyaKarmas�� �ı���passionless���Ⱑ �� �ǰ�, 4)�� ���AntarayaKarmas�� �ı��� ���Ⱑ �Ǵ� ������ ���� ��´�. �׵��� ���� �Ͼ�� �ִ� �Ͼ, ���žȿ� �����δ� �Ͼ��, ��θ� ��𿡳� �˰� �� ���� ������ ���߰� ���� ���. Arihantas�� 2���� ������ ���ҵȴ�: Tirthankar�� ����. �׵���JainSangh((���� ȣ��) �� ��Jain���) �̷���� �ֱ�S5adhus,S5adhvis,Shr5avaks(���� ȣ��), ��Shr5avik5as�� �һ���Ű�� ������Tirthankaras�� Ư����Arihants�̴�. �� ���� �뵿 �⵿ֱ�ȿ�, �츮�� 24���� ���Tirthankar�� ���ؿ� ���. �츮�� ������RushabhdevMah5aviraù��°Tirthankar�� �� �̰�, ������° �׸��� ������Tirthankar��599B.C.����B.C.Tirthankar�� ����Jin5a�̶�� �θ���527�� �� �� �̾���. Jina�� ������ �����ڸ� �ǹ��Ѵ�. nirv5an�� ���� (�������� �������� �ع���),Arihanta�� 4aghatikarmas�� 1)Nam�ܿ� (�����ϴ� ��ü ����)Karma������, 2)Gotra(�����ϴ� ����)Karma, 3)Vedniya(����� ������ �Ǵ� ���)Karma�� 4)Ayushya(�����ϴ� ����)Karma�기��. ���� ���� �ڿ��� �� 4karmas�� ���Ͽ� ������ ��ġ�� �ʴ´�; �׷� ��߿�, �׵���Aghatikarmas�̶�� �θ���. �� ������ �޼��ϱ������Arihants��Siddhas�̶�� �θ���.

 1. SIDDHAS

Siddhas�� �ع��� �� �̴�. �����ϰ� ����� ������ �ֱ⸦ ���±� ������ �׵��� �츮����̿� ���̻� ���� �ʴ´�. �׵鿡 ���Ͽ� �ñ����� ���� ���� ����, ������ �����ߴ�. �׵鿡�� �karmas�� �ְ��� ��, � ���ο�karmas�� ������ �ʴ´�. ������ ������ �� ������Moksha�̶�� �θ���. Siddhas��unobstructed�ູ (������ �ູ)�� �����ϰ� �ִ�. �׵鿡�� ������ ���� �� ���� �� ������ ���� �ִ�. �׵鿡�� ���°� ������ �� ������ �ְ� �׷� ��߿� ��� ��Ȥ���� �����Ӵ�.

��

��

 1. ACHARYAS

Jina��Mah5avira�޽���, �ִ�5Ach5aryas�� ���Ͽ� ����Tirthankara, ��ӵȴ�. �׵��� �츮�� ������ ������ �̴�. ������ ������ å��, �׷��� ��üJainSangh�� ��ȸ �������� ����,5Ach5aryas�� ����� ������. �� ������ �����ϱ��� �տ�, �Ͱ��� ���� ������ ��,Jainscr�Ե�r�� (5Agams)�� ���踦 �޼��� �ؾ� �Ѵ�. ������ ����� ��θ� ����ϱ⿡ ���Ͽ�, �׵鿡�� ������ �� ���ฦ �����ϴ� �ɷ��� �ִ�. �׵��� ���� �� ������ �ٸ� ö�� �׸��� ������ �ǰ��� ���߿� ���� �� �˰� �ִ�.

��

UPADHYAYAS

�� ������5Agams�� ö������ ü���� Ư���� ������ ����� �׿���S5adhus�ش�. �׵���s5adhus��s5adhvis����Jainscr�Ե�r���� ����ģ��.

��

��

��

��

5)SADHUS��SADHVIS

��

��

��

��

��

ȣ�ְ� �ϻ��� �������� ��󿡼� �и��ǰ� �ǰ� ������uplift(and�������� ����� ���� ����� ���� ��), �׵��� �������� �ϻ��� �����ϰ�s5adhus(������) �Ǵ�s5adhvis(����)�� �ȴ�. ���� �����s5adhu�̶�� �θ���, ���� �����s5adhvi�̶�� �θ���. �Ǵ�s5adhvis�� �տ�, �׵��� ��Ȱ ����� ������, �������� �й��� �ϱ� ���Ͽ� ��ġ �����s5adhusorto�� �����ؾ� �Ѵ�. �ɷ� ���� ������ ������sadhu�Ǵ�sadhvi�� �ǰ� �ϻ� ��� �� �׵��� �ں��� ���� ��, �غ�Ǿ� �ִ� �� �׶�5Ach5arya�� �˷��ش�. �׵��� �غ�Ǿ� �ִ�sadhu�� �ͼ��� �������� �����ϴ� �Ǵ�sadhvi��5Ach5arya�� �����Ű��, �׶� �״� �׵鿡��Deeksh5a�� �ְ�. ȣ�ְ� ������ �Ǵ� ���࿡�� ��ȭ�� ��Deeksha�� ���� �� �̴�. Deeksh5a�� ����, ��/�׳��� �ϻ��� �������� ���� 5���� �߿��� �ͼ��� ������ �����ϱ� ���Ͽ�sadhu�Ǵ�sadhvi�� �ڹ������� �޾Ƶ��δ�:

 1. �Ѱ�Ahims5a(������ ������ � ������ �����ϴ�non-violence)-not.
 2. �Ѱ�Satya(��� ������ ������ � �����ȿ� ����� ���̴�truth)-not.
 3. �ָ� �ʴ��� �Ѱ�Asteya(������ ������ ����non-stealing)-not�ƹ��ų���.
 4. �Ѱ�Brahmacharya(�sensual.Ȱ���� ���Ծȿ� ����� ���̴�celibacy)-not
 5. �ʿ��ϴ� ���� �ϻ��� �����ϱ� ���Ͽ� ������ �Ѱ�Aparigraha(������ ���� ����ϴ�non-possessiveness)-not���ٴ�.

�����ϴ� � �ٸ� ���� �˿��� ���� �̴�:

 1. �׵��� �׵��� ���� Ư���ϰ� �丮�ϴ� ������ �޾Ƶ����� �ʴ´�;
 2. �׵��� �ص����� �տ� �Ǵ� �ϸ������ ���� �ʴ´�;
 3. �׵��� ����� ���� ���Ŵ�;
 4. �׵��� ���Ź��� ���� �ִ� �Ȱ� ��, ����, ����� �Ǵ� � �ٸ� �����ȿ� ���� �ʴ´�;
 5. �׵��� �� �� �ð��� ���� 1���� ��Ҿȿ� ü������ �ʴ´�;
 6. �׵��� �ݴ� ���� ������ �ݴ� ���� ���� ���̵� ������ �ʴ´�;
 7. �׵��� ��ȸ ��ȸ �纯�ȿ� ����� ���� �ʴ´�;
 8. �ٸ� ����� ��� ���� �����ϴ� ���� ��� ������� ���� �������� �ʴ´�;
 9. ��� ����� ��� ���� �����Ѵ�;
 10. �׵��� �츮�鿡�� ������ ����,Self-discipline�� �����ϰ� �������� �׵��� �ϻ� ��Ȱ�� ��ǰ �̴�.

������Jain������ �� ���డ �����ϴ� �� �� �̴�. �׵��� Ȱ����Param5atman(�ع��� ����)�� �׵��� ���� ������� ���õȴ�.