Jainworld
Jain World
Sub-Categories of 후배를 위해 학습 - 색인

 NAVKARCMANTRA

CJAIN명령 및CJAINCSCRIPTURES
24TIRTHANKARAS
SADHU과SADHVI
SAMAYIK
사원에 감
NAVTATTVAS
JIVATATTVA
GATI

AJIVATATWA

시간 주기
PUNYA과CPAP
5)에SINS(1의 근원
11)에SINS(6의 근원
18)에SINS(12의 근원
LESHYAS
BHAVANAS
CKARMA의 이론
코끼리 및 장님
CJAIN기호
CMEGHARATH임금
GAUTAMSWAMI
ACHARYAHEMACHANDRA
어머니TRISHALA의 꿈

juniors(02)�� ���� �н�

CJAIN��� ��CJAINCSCRIPTURES

Jain������ ����ȿ� ���� �Ǵ� ������ �ϳ��� �̴�. Jain������ShramanDharma,NirgranthDharma,etc.���μ� ���� �˰� �־���. � �ٸ� ������ ������ �ƴϰ� �̰��� �� �׷��� �ٸ� ���ѵ��ȿ� �� ���� �̸��� ���Ͽ� �����Ǵ� �������� ���� �̴�. �װ���Tirthankaras���� �θ�Jina�� ���Ͽ� �����ƴ� �̾���. Jina�� �����ڴ�Jain�θ���Jains�� ������ ������Jainism�̶�� �θ���. ��Tirthankara��Jain����� �һ���Ų��. Jain�����JainSangh���μ� �˰� �ִ�. Mah5avira����JainSangh�� ���� �ð� �Ⱓ�� 24 ����׸��� ������Tirthankar�� �ֿ� ���Ͽ� ��ǵǴ�. JainSangh�� �ڿ� ���� 4�� �׷����� �����ȴ�:

1)S5adhus(������)

2)S5adhvis(����)

3)Shr5avaks(���� ȣ��)

4)Shr5avik5as(���� ȣ��)

���� �ð� �ⰣRushabhdev�� ù��°Tirthankar��5Adin5ath���μ� ���� �˰� �ִ� �� �̾���. �ٸ� ��������Sh5antin5ath16���Nemn5ath(22ndP5arshwn5ath (23 ����Tirthankar)Mah5avira(24 ���Tithankar)Tirthankars�� �̸��� �� (Tirthankar ), ��Tirthankar), ��,�� �� �̴�. Mah5avira�ִ� �츮�� �ð��� ��������Tirthankar�̴�.

Mah5avira�ִ�B.C.He�� 11ganadharas(����)�� �ִ�527�ȿ�nirv5an(�������� �������� �ع���) �޼��ߴ�. aother2Gautamsw5ami��Sudharm5asw5ami�� �� ��Ƴ��� �׷���, 9ganadharas�� ����Mah5avira�ϻ����ȿ� �ع� (����)�� �޼��ߴ�. MahaviraGautamsw5ami�� ������ ���� �� ������ ������ �޼��ϰ�Arihant��nirv5an���� �ٷ� �� �Ǿ���. �ܿ�ganadhar,Sudharm5asw5ami,�� ���� �޼��ϰ� ������ ���� �� ������ ������ �Ǿ���Arihant�� �̾���. Jambusw5ami��,Sudharm5asw5ami�� ���� ���� ���� �뵿 �ֱ��� ������Arihant�̾���. �ð��� ����ߴ� ���� ��Jambusw5ami�� �ƹ��� �����ϴ� ���� �� ������ ������ ������ �޼��� �Ŀ�.

Mahavira�� ����ħ�� scr�Ե�r�� (Agams)�� ������� �츮�鿡�� ����ganadharas�� ���Ͽ� ��ӵǾ���. �׵���dwadashangi(12�� ��ǰ)���μ� �˰� �ִ� 12���� �и��Ǵ� ��ǰ���� ����Ǿ���. �� 12���� ������ ��� �����ڿ� ��������ߴ�. �׷���,dwadashangi�� ��ð��� ����ȿ� ���� �ʾҴ�. Jain�����ڴ� �׵��� �ϱ��ϱ����μ� �׵��� �����. ���� ���ݴ����� �뷫Mahavira150��,12�Ⱓ ���� �־���. �� �ð����ȿ�,Bhadrabahuswami�� ���Ͽ� ��� ������� ���ʿ� �̵��ߴ�. ������ �Ѿ �� �Ŀ�, ��� ������� �Ͽ� ���ƿԴ�. �ٸ� �������ǿ�����Jainscr�Ե�r���� ���� ȸ��ȿ� � ��� �ִ� ���� �׵��� �����ߴ�. scr�Ե�r���� �����ϱ� ���Ͽ� ������ �׵��� �Ǿ���. Mahavira������ �޼��ϱ� ���Ͽ���, �������� ù��° ȸ�� (ȸ��)��Patliputra�ȿ� �� ���ݴ����� �뷫160�� �ٵ����. ���12Angas�� ������ �ִ�,Bhadrabahu������� �� ȸ�ǿ� �⼮���� �� ������. �������� �������� ȸ���ǿ��� �� ù��° 11Angas�� ������ �� �ְ� �̷���, ����°Anga�� �Ҿ���. ���ʿ��� ������� �� ������ �����ϰ��� ��,Jainism�ȿ� ù��° �տ��� �����ߴ�. Jains�� 2 �ֿ��� �׷�,Svet5ambaras��Digambaras���� �����ߴ�. Svet5ambara������� ��� ���� �����ߴ�. Digambara������� ��ο� �����ߴ� � ����.

Skandil�� 2 ȸ�� (ȸ��)�� �������� �������Ͽ�Mathura, ���� ���ݴ�����825��ȿ�,Mahavira�ٵ����. Nagarjunasuri���÷�, �ٸ� ȸ�Ǵ� �������� �������Ͽ�Valabhi�ȿ� �ٵ����. Devarthigani�׷���,JainScriptures�� ������ ü�������α��� �Ŀ� �������� �������Ͽ�Vallabhi�� ���� ���ݴ�����980�� �ٵ� �� 3 �� ȸ��Mahavira���� �ʾҴ�.

��

��

��

��

��

��

Jain����� 2���� �߿��� XXts���� �����߾���.

  1. Digambara����
  2. Svetambar����

Digambara���� ��b-XXts

Digambara���Ĵ�, �ֱ� ��� ��, �ڿ� ���� ���� ��b-XXts���� ���ҵǾ���:

�߿��� ���� ��b-XXts:

  1. Bisapantha,
  2. Terapantha,
  3. Taranapantha�Ǵ�Samaiyapantha.

���� ���� ��b-XXts:

  1. Gumanapantha
  2. Totapantha.

Bisapantha

Bisapantha�� �����ڴ�dharma������ , Bhattarakas���μ� �˰� �ִ� ���� �������� ������ ��,JainaMathas�� �Ӹ� ��i.e, �������� ������ �����Ѵ�. �׵��� ���, ����ȿ�Bisapanthas,Tirthankaras�� ��� ��Ksetrapala,Padmavati�� �ٸ� �ż��� ���� ���. �׵��� ������, ��, ����, �ܰ�, ������ ����'agara-battis,i.e, �� ������,etc.�� �� ����� �����Ѵ�. �̵��� �����ϴ°��� ����Bisapanthis�� �ɴ� �����ϴ� ���� ���� �ʰŵ�. �׵��� ����ȿ� Aratiarati�� �㿡 ��� �Һ���i.e, ���� ����ġ�������� �����ϰ�prasada , ��󿡰� ���ȵǴ�i.e, ���̷ο� ���� ����Ѵ�. Bisapantha��, ��� ������,Digambara������ ���� ��� �̰� ����Rajasthan��Gujarat����Maharashtra,Karnataka�� ���� �ε� �� ����DigambaraJainas���� ���������� ���DigambaraJainas��Bisapantha�� ������ �̴�.

Terapantha

Terapantha��Bhattarakas.DigambaraJainas��i.e �������� ������ ���� �׸��� �������Ͽ� �ݶ����μ�Vikram����� ��1683���ȿ� ���� �ε��ȿ�, �Ͼ��. �� ����� �� ���� ���ľȿ�, ���� �ε��ȿ�Bhattarakas��importent������ �Ѱ��� ����Ѵ� �׷���, ���� �ε��ȿ�Bhattarakas�� ���Ͽ� �Ҵ� ������ ���. �׵��� ����ȿ�,Terapanthis��Tirthankaras�� �ƴϴ�Ksetrapala,Padmavati�� �ٸ� �ż��� ����� ��ġ�Ѵ�. �� �׵��� ��, ���� �� (sachitta�����μ� �˰� �ִ�) �ٸ� ��� ��ä��, �׷��� 'Aksata', ���⳪��, ����, �˸��, ������ ���ڿ��� , ��¥,etc.�̶�� �θ��� �ż��� �信 ����� �ƴϴ� �����Ѵ�. �밳 �׵���Arah�� �������� ������ �׵��� ��� �ȿ�Prasada�� ������� �ʴ´�. �����ϰ� �ִ� ���� �׵��� ����� ���� �ʴ�, �ٽ�.

Bisapanthis�� �� �ٸ�����Terapanthis�� ������ �̰��� ��Ÿ���� �� ��Ȯ�ϴ�. �׵��� ���� �������� ������ �ݴ�ȴ�. �׵鿡 ������Ͱ� ����. �̵���Jaina��¥ ������ �ƴϴ�. Terapantha�� ����������Bhattarakas�� Ŭ��ġ����Digambaras�� �����ϱ��� ������ ������ �����ϰ� ���ݺ���Terapanthis��DigambaraJaina���� ��ȸ�ȿ� Ư���� ��ġ�� �����Ѵ�. Terapanthis��Uttarpradesh,Rajasthan��MadhyaPradesh�ȿ� �� ������.

�̸�Terapantha���� ���İ�Digambara��SvetambaraXXts���̿� ���� ��Ÿ���� ��� ������ �����ϱ� ���Ͽ� �װ��� Ÿ���ϴ�. ������ 2��Terapanthis�� ���ο� ��ü�� �ٸ���. DigambaraTerapanthis�� ���ż��̸� �ϰ�� ��� �����ϴ� ����,SvetambaraTerapanthis�� ���ʿ� Ȯ���� �ݴ�ȴ�.

Taranapantha

���� ����Taranapantha�� �װ��� â����Tarana-Svami�Ǵ�Tarana-tarana-Svami(1448-1515A.D.)������ �˰� �ִ�. �װ��� �����ڰ�Sarnaya��i.e , �ż��� å �� �ƴϴ� ����� �����ϱ� ������ �� ���� ���Ĵ� ����Samaiyapantha�̶�� �θ���. Tarana-Svami��MadhyaPradesh�ȿ�Gwalior���� �����ȿ�Malharagarh��, �װ�, �̰���Taranapanthis�� ���� ������ �߾� ��� �̴�.

Taranapanthis�� ���ϰ� ��d��XXry�� �����Ѵ� �׷��� �׵鿡�� ���踦 ���� �׵��� �ż��� å�� ��Ű�� �׵��� ������ ����� �ִ�. �׵��� ������ ���� ���ϰ� �� ��縦 �������� �ʴ´�. Digambaras�� �ż��� å�ܿ�, �׵��� ���� �׵��� â����Tarana-Svami�� ���� 14���� �ż��� å�� �����Ѵ�. ��,Taranapanthis�� �ż��� ������ ������ ��ġ �׸��� �й����� �߿伺�� �� �ش�. ������ �츮�� �׵���̿� �ܺ� �������� ������ ������ �޹��� �߰��Ѵ� �� �� �̴�. ����,Tarana-Svami; Ȯ���ϰ� ��� �������Ͽ� �ְ� ������ ���� ���� ������ ���� ���� �̽��������� �� ��� ������� �����ִ� ������.

Taranapanthis�� �� 3�� �ֿ��� Ư����, ��� ���迡 ��,DigambaraJaina���ľȿ� ����ϴ� �������� �ų� �� �������Ͽ� �ݶ����μ� (a) �ʹ���, (b) �ܺ� �������� ������ �޹�, �� (c) ��� ������ ����, ��ȭ�ǰ�,Tarana-Svami��Lonkashaha�� �̽����� ���� �׸��� ����ħ�� �������� ������ �ؿ� �� ������ ����ȭ�� ���,Svetambara������ ��non-idolatrousSthanakvasi���� ������ â���� ��Ÿ����.

Taranapanthis�� �Ҽ� �̰� �׵���Bundelkhand��Maharashtra��MadhyaPradesh��Khandesh������Malwa������ �밳�� �����ȴ�.

Gumanapantha

Gumanapantha�� ���� �ʴ´� �׷��� �߿��� ������ �ణ�� �װͿ� ���� �˰� ��. �� ���� ���İ�PanditTodaramal�� �Ƶ� ��PanditGumaniRama�Ǵ�GumaniRai�� ���Ͽ� ���۵Ǿ��� ��,Rajasthan�ȿ�Jaipur�� ������ ����ȴ�.

��Pantha�� ������,Jaina������ �⺻���� ������ �������� �̰���,viz., ������ �����ϱ� ������,Jaina����ȿ� �� �Ǵ� ������ ��ȭ�� �ؾ��ϰ� �����ȴ�. �׵��� �� �湮�ϰ� ����ȿ� �ɻ��� �����ϰ� �׵鿡�� � ������ ������ �ʴ´�.

�װ��� �����ڰ� ���ƿ� �׻� ���� �� ��f-d�������� �� �ؾ��� ������ �������� �����߱� ������, ��pantha��shuddhaamnaya�� �ͼ��Ͽ� ����ϰ� �Ǿ���, ������ û���ϳ� �ż��� ���� �̴�.

Gumanapantha�� 18 ����A.D.�ȿ� �����ϰ� �� ���⵿�ȿ� �ֿ��ϰ� �����ߴ�. �װ���Rajasthan�� �� ��ǰ�ȿ� ���޵ǰ�,Jaipur�� ������Rajasthan�� ��� �����ȿ� ���� �߰ߵȴ�.

Totapantha

Bisapantha��Terapantha���� ��b-XXts���̿� �ٸ�����μ� ������Totapantha�� ���Ͽ� ���Դ�. Bisa(i.e20)���� Ÿ����Panthaġ�� ���� �ٽ��� ����� �����Tera(i.e. 13)pantha�� �����sadhesolaha(i.e, 16 ��half)-Pantha �Ǵ�'Totapantha'�̾���. ������Sadheso!ahaPantha�Ǵ�Totapantha�� �����ڰ�Bisapantha�� ������ ��� ��������Terapantha�� �׵��� ��� �������� �ϴ´� �� �� �̴�.

Totapanthis�� �ش������� �Ҽ� �̰�MadhyaPradesh�ȿ� ��� ������ȿ� �߰ߵȴ�.

Digambara���Ļ��̿� ����ϴ� �߿��ϰ� ���� ���� ��b-XXts�� ������ �����Ͽ�. �ֱٿ���Digambara���ľȿ�KanjiSwami�� �����ڸ� �̷���� �ִ�'Kanji-panthapantha�Ͱ� ����'�˰� �ִ� ���ο� �ҷ� ���� ���İ� �����ǰ� �ִ� ���� �����ϱ� ���Ͽ� �װ��� ���� ��ġ�� �ְ� �����ִ� �ܸ鵵���̿� ������ Ư���ϰ� ��� �ִ�. ������`Kanji-panthapantha��'�Ļ��ȴ� ������ ����KanjiSwami(����), ũ�� ���� �ε���Digambara�ߴ���Jaina����AcharyaKunda-Kunda�� ���� �Ǵ� �ż��� ������ ����ȭ�ϱ�ȿ� �⼼�Ǵ� ����ǿ���`Svetambara-Sthanakvasi'. �׷���KanjiSwami����� �屺�ȿ�Digambaras�� ���Ͽ�,vyavahara-naya,i.e, �������� ���� ���� �켱�Ͽ� �ֱ� ���Ͽ�AcharyaKundakunda's���⸦ ,nischaya-naya�ؼ��ϰ� �ִ� ����,i.e, �������� �������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �߿伺�� �� ���� ����ϴ� ���� �� �������� �ʴ´�. �׷���,Kanjipantha�� ������ �����ϰ� �����ϰ� �ִ� �׸���Rajasthan�ȿ�Gujarat�׸���Jaipur�ȿ�Sonagarh���ô�Kanajipanthis�� �������� �������� Ȱ���� ���Ͱ� �Ǿ���.

Svetambara���� ��b-XXts -

Digambara���İ���,Svetambara���Ĵ� 3�� �ֿ��� ���� ��b-XXts���� ���� �ɰ���:

  1. Murtipujaka,
  2. Sthanakvasi,
  3. Terapanthi

Murtipujaka

�׵��� ����� ö���� ���� �̱� ������Svetambaras�� ���� �ֽ���MurtipujakaSvetambaras���μ� �˰� �ִ�. �׵��� �׵��� ��󿡰� ��, ����, ������, ����� �����ϰ� �Һ����� ������ �� ��jeweled��ű��� �ٹδ�.

���ϰ� �ִ� ���� �׵��� �����ڴ� �Ǻ��� ������ �׵��� ���� ���´�, �׷��� ������ �׵��� �վȿ� �׵��� ��Ų��. �׵��� ��� �Ǵ�upasrayas���μ� �˰� �ִ� Ư���ϰ� �����ϴ� �ǹ��ȿ� ü���Ѵ�. �׵���sravakas�Ǵ� ȣ�� ������ �׵��� ��� �ȿ� ������ ������ ü���� �׵��� ��ҿ� �Դ´�.

Murtipujaka���� ���Ĵ� (i)Pujera(����) �Ⱓ �� ���Ͽ� ����, (ii)Deravasi ( ��� ������) �˰� �ִ�. (iii) Chaityavasi (��� ������)�� (��v) Mandira-margi (��� g����rs)

MurtipujakaSvetambaras�� ū ���� �߽ɾȿ� ��� ������ ���� �ε�, �׵���Gujarat���� �밳�� ���ߵǴ� ���������� �ѷ� �߰ߵȴ�.

Sthanakvasi

Sthanakvasi��Svetambaras���� �׷��� ���� �Ǵ� ���� ������ ���������μ� ����������,viz.,Jainism��Lonka���� �Ͼ��. ��Lonka���Ĵ�Ahmedabad��Lonkashaha, �����ϰ� �ڽ��� ���ο� ���Ͽ� �뷫1474A.D.�ȿ� �߰ߵǾ���. �� ������ �ֿ��� ������ ��� �����Ѵ� �����Ѱ��� ���� �ʾҴ�. ���߿�,Lonka������ �Ͽ��� ��� �� ���� �ؾ��ϰ� �� �Ͱ� �����ϴ� �׵��� �������� �λ� �������ٴ�Mahavira�ٷ����ٵ� �����ߴ�. Surat��Lonka���� ��ŵ�,Viraji,Yati���μ��� ���� ����, ���� �ϻ��� str��t�Զ�����i.e, ������, �� �̱� �ߴ��� ��ź. Lonka������ ���� ����� �� �����ڸ� �����ϰ� ����ȿ� �׵��� �������� Ȱ���� ���� �ʴ� �׵��� �ǹ��ϴ�Sthanakvasi�� �̸��� ������ ���� �׷���Sthanakas���μ� �˰� �ִ� �⵵ ���� �� ��� �ȿ� �׵��� �������� �ǹ��� ����Ѵ�.

������Sthanakvasi�� (a)Dhundhiya(������)�� (b) Sadhumargi(Sadhus�� ������, i.e) ���μ� �Ⱓ �� ���Ͽ� ���� �θ���. �������� ������ �����ϰ��� ��� �����Ͻʽÿ�,Sthanakvasi�� �ٸ�SvetambaraJainas�� �ſ� Ʋ������ �� ���ݺ��� ���翡�� �׵���SvetambaraSthanakvasi���μ� �Һ����� �θ���. �׷���,Sthanakvasi���� ��� �ٸ� �ִ�; �׸��� �ణ �������� ������ �ؼ��ȿ�MurtipujakaSvetambaras. Sthanakvasi�� ��ο��ȿ� ��� �����Ѵ� ���� �ʴ´�. �׷����� �׵� ���� �׵��� ������ ����ϴ� �� sthanakas��i.e, �⵵ ������ ���� �ʱ� ���� ��, �׷��� ���, ����, ����, �⵵, ���,etc. �ܽ��Ѵ�. ��,Sthanakvasi�� �����ڴ� �׻��� ���� �Ǻ��� ������ �׵��� ���� ���� Ȳ�� � �ٸ� ������ �Ǻ��� ������� �ʴ´� (�翬��, ����� �����ϰ�). ����,Sthanakvasi��Svetambaras�� scr�Ե�r���� ��31�� ������ �����Ѵ�. �Դٰ�,Sthanakvasi���� ���� ������ ��Ҿȿ� ������ �ְ��� ��MurtipujakaSvetambaras�� �������� �����ȿ� �������� �ʴ´�.

SvetambaraSthanakvasi�� �ε��ȿ� �ٸ� ��� ���;ȿ� ���� ������ �׷��� �׵���Gujarat, ����,Harayana��Rajasthan���� �ֿ��ϰ� �߰ߵȴ�.

�ε��� �������� ������Mohammedan������ �ߴ��ϰ� �׵��� ����� ���� å���־��� ��Svetambaras���̿�Digambaras�׸���Sthanakvasi���̿� 2���� ��non-idolatrous���� ��b-XXts,viz.,Taranapanthis��Jaina��ȸ�� ����ȿ�, ���� �ʰ� ���� ��� �������� �����ϰ� ���� �� �ִ� ���� �����ϴ°��� ����ִ�. �� ���� ����ȿ�S.Stevenson�� �����Ѵ�: "Mohammedan������ 1���� ȿ����, �׷���, �ؿ�XX��ts���� �ұ��ϰ� �׵� ���� ��� ������� �� ����� ��������Jainas�� ���� ���� ����� �̸�. �ٸ� ȿ���� ��d��XXry���� �ٸ� ����� �ָ� ���� ����� �̾���. ��r�̾����Ahmedabad�� �츮�� ù°�� �� ��Ȥ�� �ൿ�� ������ �� �ִ�,Mohammedan������ �ؿ� �ִ뷮 ��Gujarat�� ���ÿ� ���� ����, �ڿ������� ����� �װͿ� ���� ������ ���ǿ� ���� ��Ȥ���� ��d��XXry���Ͽ� �ִ� ����Oriental������ �θ������� ���� �� �־���. �뷫1474A.D.��Dhundhiya�Ǵ�Sthanakvasi���Ŀ� ���Ͽ�Lonka����,Jaina��non-idolatrousXXts�� ù��°, �����ȿ�Lutheran��Puritan��� �����ϰ�."�����ϴ� �뷫1653A.D.��¥ �Ͼ�� ������ (Jainism ,p.19����vide��ȥ).

Terapanthi

terapanthi���� ���Ĵ�Sthanakvasi���� �Ļ��ȴ�; �ܸ鵵. Terapanthi���� ���Ĵ�SwamiBhikkanajiMaharaj�� ���Ͽ� �߰ߵǾ���. SwamiBhikkanaji�� ������Sthanakvasi���� �̰� ���� ���������� ���� , �̸����� AcharyaRaghunatha�� �־���. SwamiBhikkanaji��Sthanakvasi�������� �������� ���� �� �� ��� ���� ���������� �ٸ��� �ְ� �̵��� �ɰ��� ȸ���� ������ �� ��, �״� ��V.S�ȿ�Asadha�� �޾ȿ� ����� �� �Ͽ�Terapantha�� �߰��ߴ�. 1817��,i.e,1760A.D.

AcharyaBh1kkanaji��13�� �������� ������, ��, (i) 5Mahavratas( �ߴ��� �ͼ�), (ii) 5samitis( ��Ģ )�� (iii) 3Guptis( ���� �Ǵ� ����)laid.stress.on���� ��, ���� ���� ���Ĵ�Tera���μ� �˰� �־��� (�ǹ�thirteen)-pantha���� ����. 2���� �ٸ� �ؼ��� ���� ���ĸ� ���� �ⰣTerapantha�� ����� ���� �� ���� �����ϴ°��� �� ����ȿ� ����ִ�. 1���� ������ ������, ��pantha�߰��� ��, �װ;ȿ�13���� ��ŵ���Tera(�ǹ� 13 ) -pantha���μ� �ҷ��� ��13���� ������ �־��� ���� �� ����޵ȴ�. ������ �ⰣTerapantha�� �ٸ� �ؼ��� �װ��� �����ڿ� ���Ͽ� �ش�. Tera ��� ���� �Ͱ� pantha ��� ���; �� �װ� ���,"�����̿�! Mahavira��! Thy���"�̴�.

Terapanthis�� ��non-idolatrous�̰� 1Acharya�� ������ ����,i.e, �������� �Ӹ� �� �ؿ� ���� �����ϰ� ����ȴ�. 200 �� ���� �̻��� �װ��� ����ȿ�,Terapantha���� 9Acharya���μ� ù��° Acharya ���μ� â���� Acharya Bhikkanaji���� ���� Acharya Tulasi�� �� 9 Acharyas�� �°谡 �־���.

1Acharya�ǿ��� ��üPantha�� �����ϱ��� �� ������ �ٸ�Panthas�� ���Ͽ� �� ���ķ��̼��� ����Terapantha�׸��� ������ ��Ư�� Ư¡�� �Ǿ���. Terapantha�� ��� ������ �׸��� ���డ �IJ��ϰ� �׵���Acharya�� ����� ������, ���� ������ �ؿ� �����ϰ� ���� ���ÿ� ���� ��� �������� Ȱ���� �����Ѵ� �� �ָ��� ���ϴ�. ��,Terapantha�� �����ϰ�MaryadaMahotasava���μ� �˰� �ִ� ������ ������ �����Ѵ�. ��� ������ �� ���� ����, ������ ������ �Ϳ�, �Բ� �̸� �����ϰ� ��Ҹ� �����Terapanthis�� ���� ������ ���� �� �� Ư���� ������Magha�� ���� ���� ���� �ϰ���° �Ͽ� �� �� ����ȴ�.

Terapanthis�� ���ɾ��� ���� ��Ȥ�� �� �����. Terapanthi������� ������ ������Sthanakvasi������� ������ ���Ϳ� ������. �׷���muhapatti�� ����, �� �� �׻� ��Ű�� ��� �Ǻ���i.e, �����ȿ� �ٸ� �ִ�. ��d��XXry�� ������ �����ϰ��� �� ����� ������ �߿伺�� ������ �ʴ� ��Terapanthis�� �ϴ´�.

Terapantha�� 1Acharya(i.e, �������� �Ӹ�)�� ���Ͽ� ������ ��Ÿ���� �װ��� �Ʒõ� ������ ���� �˰� �ִ� �� ��, ������ ���� �׸��� 1 ���� 1 ��ȣ�̶�� �йڵ����� �𸥴�. �׵��� �����ȿ� ������ �����ϴ� ���� ��Terapanthis�� �����������̶�� ����ȴ�. ���� ���,Terapanthis�� ���� ȣ�ְ� �׵��ڽ��� ���� ���� ���� ��ǰ�� �����ϴ� �׵��� �����縦 ���� �������� �Ǽ����� �ʴ´�. �ֱٿ� �׵��� �������� �Ӹ�,AcharyaTulasi��,Anuvrata Andolana�� �ε��ȿ� ������ ���� ����� ����Jainas�� ������ ������ �̿��Ѱ��� �õ��ϴ�i.e, ���� �ͼ� ��� �����߾���.

Terapantha�� �����Svetambara���ľȿ� ������ ū sĩm �̰� �� Pantha�� ������ �ǰ� �ִ�. Terapanthis�� ������ �������� ���ѵǰ� �ε��ȿ� �ٸ� ���þȿ� �����ص� ���,Rajasthan��Bikaner,Jodhpur��Mewar�����ȿ� �ֿ��ϰ� ���ߵȴ�.

S5adhus(������)��S5adhvis(����)�� �׵��� ���� �ϻ� �׸��� �������� �纯���� ������ �ڹ������� �ְ� ��� 5���� �߿��� �ͼ��� ������ ��ο� �׵��� �� �޾Ƶ��� ��� �̴�. �׵��� �ؾ��ϰ� �׵��� ���� ���� ��Ģ�� ������. Shr5avaks��shr5avikas��, �̿� �ݴ��, �������� �ϻ��� �����Ѱ��� ����Ѵ�. �׵��� ������ȿ� �Ǵ� �����Ǵ� ����, �׵��� ���� ���� 12���� ���� �ͼ��� ���������� �𸥴�.