Jainworld
Jain World
Sub-Categories of 후배를 위해 학습 - 색인

 NAVKARCMANTRA

CJAIN명령 및CJAINCSCRIPTURES
24TIRTHANKARAS
SADHU과SADHVI
SAMAYIK
사원에 감
NAVTATTVAS
JIVATATTVA
GATI

AJIVATATWA

시간 주기
PUNYA과CPAP
5)에SINS(1의 근원
11)에SINS(6의 근원
18)에SINS(12의 근원
LESHYAS
BHAVANAS
CKARMA의 이론
코끼리 및 장님
CJAIN기호
CMEGHARATH임금
GAUTAMSWAMI
ACHARYAHEMACHANDRA
어머니TRISHALA의 꿈

juniors(3)�� ���� �н�

24TIRTHANKARAS

�ð��� ��°� ������ ������ �ֱ�ȿ� ���� ������. Utsarpini�� �ΰ� ��� �� �ڿ����� ������ ���� �ð��� �����ϴ�"�Ͼ��"��� �̴�. Utsarpini�� ����,Avasarpini�� �ΰ� ��� �� �̴��� ��ȭ�ϴ� ������ ������"��������"����� �����Ѵ�. �� ��°� �������� ��� 24�� �߾ӵ��ȿ� ����Tirthankaras�� �ȴ�. �׵��� �� ���ؿ� �Ͼ�� �츮�� �ΰ� �̴�. �ٸ�karmas�� �����ϰ� �ִ� ����, ���� ��´� Ư���� ��r���� �׵��� �ϻ��� ������ �� 3 �ȿ�TirthankarNamKarma�̶��20Ư���� ������ ���� �Ѱ� �̻� ���Ͽ� �ҷ� �����Ѵ�. TirthankarNamKarma�� ������ �ϻ��ȿ� �����ϰ� �����Tirthankara�� �Ǵ� �����Ѵ�. �ȴ�������� �޼��ϱ������, ��ȭ�ϴ� �ð��� ����ϱ� ���Ͽ�Tirthankara��Jain������ �����Ѵ�. Tirthankaras�� ����Arihantas,Jinas,Kevalis, ��Vitragi�̶�� �θ���. Arihant��"�� ���� �ı��� �ǹ��Ѵ�,"Jina��"�� �� �ǹ��Ѵ�, �� �̻� �������� ���� �Ǵ� ��������."���� �ʴ´� �� ������"��vitragi"�� �¸��� 1�� �ǹ��Ѵ� �׵��� �������� ��󿡼� �Ѱ�� �и��Ǵ� ���� �̰��� �ǹ��Ѵ�. �׵��� 4ghatikarmas, ��JnanavarniyaKarma,DarshanavarniyaKarma,MohniyaKarma, ��AntarayaKarma�� �ı��ߴ�. �׵��� �Ͼ ���� �Ͼ�� �ִ�, ���žȿ� �����δ� ���ÿ� �Ͼ��, ��θ� ��𿡳� �˰� �ִ�Kevaljnani�ǹ� �̴�. ���žȿ� �Ͼ�� �� �׵��� ����, ���� �Ͼ�� �ִ� ���� ��� �� �� �ְ� ���� �ǹ��ϴ�Kevaldarshani�̴�, ������ �����δ� ��� ���ÿ� �Ͼ ���̴�. �׵���sadhus(������),sadhvis(����),shravaks(���� ȣ��), ��shravikas(���� ȣ��)�� �� �� ����� �����Ѵ�.

Jains��Tirthankar�� �ϻ��ȿ� 5���� �߿��� ����� �����Ѵ�. �׵���Kalyanak�̶�� (��罺���� ���) �θ���. �׵��� �˿��� ���� �̴�:

  1. ChyavanaKalyanak -Tirthankar's���� �װ��� ������ �ϻ����� ������ �� �̰��� ��� �̰�, ��Ӵ� �ڱþȿ� �����ȴ�.
  2. JanmaKalyanak -Tirthankar's���� ��õ�� �� �� �̰��� ��� �̴�.
  3. DikshaKalyanak -Tirthankar's���� ��� ��/�׳��� �������� ������ ��becames��monk/nun������ �� �̰��� ��� �̴�. ���ڰ�Tirthankar�� �dz� �ع�� �� �ִ� �� (Digambar���Ĵ� ���� �ʴ´�.)
  4. KevaljnanaKalyanak -Tirthankar's���� 4ghatikarmas�� �����ϰ� �ı��ϰ�Kevaljnana(���� ����)�� �޼��� �� �̰��� ��� �̴�. �ϴ� õ��� ��������he/sheù��° ������ �����ϴ�Tirthankars�� ����Samavsaran�� ���´�. Tirthankar�� ���Ͽ�JainSangh�� �����ϰ�� ��ȭ�� �ع���Jain��ΰ� �����ϱ� ���� �� �̰��� ��üJain����� ���� ���� �߿��� ��� �̴�.
  5. ����Kalyanak- �� �����Tirthankar's���� �� �������� ��ü���� �������� ������ �ع�ǰ�Siddha�� �ȴ� �� �̴�. �� �Ͽ�,Tirthankar's���� 4aghatikarmas�� �����ϰ� �ı��ϰ�, ����, ������ �ູ�� ������ �޼��Ѵ�.

Tirthankars�� ������ �ϻ��ȿ� �ٸ� ����� ��� ���� �ִ�. Tirthankar's���� ������ ��, ��/�׳��� ��Ӵϴ� 14���� ���� �ִ� (��� ������ 16 ���� ����Ѵ�). ��Ӵ� �ڱþȿ�Tirthankar's�̿���, �׷��� ����, ����, ��Matijnan,Shrutjnan, ��Avadhijnan�� 3���� ������ �ִ�. ������ �ð��� �տ� 1 ��, �ϴ� õ���� �׷��� �̷�Tirthankar���� ������ �����ϱ� ���Ͽ� �´�. ���踦 �����ϴ� �ð��� �����ϰ� �ִ� ��him/her�� �׵鿡 ���Ͽ� ���´�. Tirthankar�� �������� �ϻ��� ������ ��, �״�Manahparyavjnan��him/her�� ��� ������ �ƴ� ���ɼ��� �ִ� ������ �� 4 ������ �޼��Ѵ�.

24TIRTHANKARS�� ���

�̸� �ƹ��� ��Ӵ� ��� ���
       
1)Rishabha(Adinath) Nabhi-raja Maru-Devi Ayodhya
2)Ajitnath JitaSatru Vijaya-Devi Ayodhya
3)Sambhavanath Jitari Sena Sravasti
4)Abhinandannath Samvara Siddhartha Ayodhya
5)Sumatinath Megh-Prabha Sumangala Ayodhya
6)Padmabrabha Dharana(Sidhara) Susima Kausambhi
7)Suparshvanath Supratishtha Prithvi Kasi(Banaras)
8)Chandraprabha Mahasena Lakshmana Chandrapuri
9)Pushpadanta Sugriva Rama(Supriya) Kakandi
(Suvidhinatha)      
10)Shiatnath Dridharatha Sunanda Bhadrikapuri
11)Shreyansanath Vishnu Vishnudri(Vishna) Simhapuri
12)Vasupujya Vasupujya Vijaya(jaya) Champapuri
13)Vimalnath Kritvarman Suramya(Syama Kampilya
14)Anantnath Simhasena Sarvavasa Ayodhya
15)Dharmanath Bhanu Suvrata Ratnapuri
16)Shantinath Visvasena Acira Hastinapura
17)Kunthunath Surya(Sura) Sri-Devi Hastinapura
18)Aranath Sudarsana Mitra(Devi Hastinapura
19)Malinath Kumbha Rakshita Mithilapuri
20)Munisuvrata Sumitra Padmavati Kusagranagara
      (Raj-grih)
21)NamiNatha Vijaya Vapra(Vipra) Mithilapuri(Mathura)
22)Neminatha Samudravijaya Sivadevi Sauripura(Dvaraka)
23)ParsvaNatha Asvasena Vama Kasi(Banaras)
24)Mahavira(Vardhamana) Siddharatha Priyakarni(Trishala) Kundapura
       

��

��

24TIRTHANKARS�� ���

�̸� ���� ����� ��¡
    GANADHARAS ����
       
1)Rishabha(Adinath)

84

��Kailasa Bull
2)Ajitnath

90

��Parasnath �ڳ���
3)SambhavNath

105

SametSikhar ��
4)Abhinandan-Nath

103

SametSikhar ������
5)Sumatinath

116

SametSikhar Curlew
6)Padmaprabha

111

SametSikhar ���� ���ͽ�
7)Suparshvanath

95

SametSikhar Svastika
8)Chandra-Prabha

93

SametSikhar ������
9)Pushpadanta

88

SametSikhar �����
(Suvidhinath)      
10)Shitalnath

81

SametSikhar ������ �ٶ�
11)Shreyamsanath

77

SametSikhar Garuda
12)Vasupujya

66

Champapuri ���ȷ�
13)Vimalnath

55

��Parasnath �����
14)Anantanath

50

��Parasnath ��
15)Dharmanath

43

��Parasnath Vajardanda
16)Shantinath

36

��Parasnath �罿
17)Kunthunath

35

��Parasnath ��Ggoat
18)Aranath

30

��Parasnath �����
19)Malinath

28

��Parasnath Waterpot
20)Munisuvrata

18

��Parasnath �ź�
21)Naminath

17

��Parasnath �Ķ� ���ͽ�
22)Neminath

11

��Girnar Conch
23)Parshvanath

10

��Parasnath ����
24)Mahavira(Vardhamana)

11

PavaPuri ����