Jainworld
Jain World
Sub-Categories of LE SAMAYASĀRA

넋 및 본체

KASHAYAS
본능
GHATICKARMA
AGHATICKARMA
ASRAV
SAMVAR
NIRJARA
CHARITRA

AHIMSA의CPRACTICABILITY

채식과JANISM
기도와DHYAN
의례와 축제
PRATIKRAMAN
SALLEKHANA
ANEKANTVAD
영적인 진도
GUNASTHANAKS
CWHO은SIDDHA일 수 있다?
순례 여행과 신성한 장소
YAKSHAS과YAKSHINIES
CJAINISM의 오래됨
Tattvartha-sutra에 소개
UTTARADHYANASUTRA에 소개

�����ڸ� ���� �н�(1)

�� �� ��ü

���� �ϴ�, ���� ���� �� �� ��ü�� ���Ϲ� �̸� ���������� �𸥴�. ���� ��ü�� �ٸ� ��Jains�� �ϴ´�. ����karmas���� �����ο� ���� ��ü�� �ٸ� �����ȿ� ������ ���� �ϻ����� ������ ���� �װ��� ���� ������. ParadeshiJain���оȿ�, �� �� ��ü��muniKeshikumar�� �ӱݻ��̿� �ٸ� ���繰 ��еǾ����� �̴�. Parshvanath(23Tirthankara)MuniKeshikumar�� �� �ݿ����� ��ɿ� ���ߴ�. �״� ��, ������ �����penances�Ʒõǰ�Avadhi��ManahaParyavaknowledges�� �־���. Paradeshi�ӱ��� ���� �� ���� ���� �ʾҴ�.

Chitra�� 2�� ���� �����簡, ���� �����簡ParadeshiKeshikumar������ �ְ� �ִ� �ӱ��� ������ ��, �װ� ��� ���۵� 1 ������ ��ħ.

����Paradeshi�� �ӱ���,"���� ���� ������� �� �ð�dz ������ �̴�? ������ �״� ���� ��°�? ������ �״� ���ô°�? ��� �״� �̷��� ưư�ϰ� �߻��䰡 ��ü������ ��Ÿ���°�? �׸��� �׷� �ټ��� û���� ���� ���� ���Ͽ� ������ ������� �� �����Ѵ�?"

Chitra��,"���� ��� ���ߴ�! Keshikumar�״�Parshvanath�� ��ɿ��� ������ �̴�. �״� ����� ������ �� �� �����ǿ��� ����ϴ�.

�ӱݰ�Chitra���μ� ������� �����ϰ�, �̷��� ū �Ҹ��� ���, ���������� ������ �Ǵ� ��ȭ�� ������� �ʾ� �� �׵�����?"�̴� ����, ������Keshikumar, �ӱݿ��� ����AcharyaKeshikumar,"�ʴ� �����ϰ� �־���

�ӱ��� ��¦ ���� �ϰ�, ���ϴ�,"�̰��� �����ϴ�. �׷��� ��� �ʴ� �̰��� �˾Ҵ°�?

�μӵǾ� ���� �ʴ�Jinas�� ���Ͽ� ���� �츮�� scr�Ե�r��,Acharya�� ȸ���ߴ�, ������ 5���� ������ �� �Ͱ�"�����̿� �ӱ��� ���ߴ�. Mati,Shruta,Avadhi,Manahparyava��Kevala. �� 5�� ������, ����, ù��° 4 �޼��ϰ� ���Ͷ����� ���� ������ ���� �� �ִ�."

�ӱ��� �ɰ�acharya��,"�����̿� �� ������, ��ü�� ���� ��� �и��Ǵ� ���繰 �� ����Jain������� ����ģ��. �̴� ������ �װ���?"

Keshikumar�� ȸ���ߴ�,"�׷���, �츮�� �ϴ´� ������."

���ϴ� �ӱ�,"�� �� ��ü�� ������� �ʰ� �׷��� �����ϴ� �� ���Ϲ� �̴�. ���� �װ��� ��п� �����ߴ� �� ���, �����ʽÿ�. ���� �Ҿƹ����� �� �ٷ� ������ �ӱ� �̾���. �״� ��ü���� ����� ���� �����ϰ� ������ ���� ���� �����ϰ� �־���. �״� ���� �ù��� �����ϰ�unrighteousȰ���� �����ߴ�. Jain������ ���Ͽ�, �״� ������ ��ȿ� �ٽ� �¾�� �� Ʋ������. ���� ���� ����ϴ� ���� �� ������ �ϻ��� �����ϴ� �̴�. �׷� ��߿� ���� ���� ����� ������ �� �� ��ü�� �и��Ǵ� �� �̱� ������ �״� ����,"���� ����, �������� �ʴ´� ���� ��ü ������ ���� �˾��� ���� ����ϱ� ���Ͽ� �����ٵ�. ����."�Ǽ��߱� ������ ������ ���� ����ȿ� �ް� �ִ� �׷��� �״� ���� ���� �ʾҴ�. �׷� ��߿� ��ü �� ���� ���Ϲ� �� �� ���� �ϴ´�.

� �����̰�?"���� �Ƹ��ٿ� ���հ���sensual���ȿ� ����� �̸� �� �Ѵ� �ϰ��� �ߴ� ������ ����Acharya,"

�ӱ��� ���ߴ�,"�����̿� ��, �� �߰� �ڸ��� ���� ��, �ٸ���, �Ǵ� �׸�."

�װ� ���� ģô �� ģ���� �׷� �������� �ָ� ü���϶�� ���ϱ� ���Ͽ� �� �� ���� ������,"�����̿� �ӱ� ���ϴ°�,Acharya�ʴ� �� ���ڿ��� �㰡�� �ְ�°�, �ణ �ð��� ��ٸ��°�?

�ӱ���,"���� �Ͼ�� �����ٵ� �����̿� �� ���ߴ�. �� ���ڴ� ���ٵ� ���."

���ϴ�Acharya,"�����̿� �ӱ���, ���� �Ҿƹ��� ���� ���� ������ ���� ¡���� �����ϰ� �ް� �ִ�. �ٸ� �ʰ� �� ���ڸ� ����falks�� ����ϱ� �㰡���� �ʱ��ٵ� ���� ��, �װ� �ʸ� ����ϰ� ������ ��� ������ ������ ���ô� ���� ������ �����ϰ� ���� �����ٵ�. �׷� ��߿�, �ʴ� ��ü�� ���� ���Ϲ�."�� ���� �����ϸ� �ȵȴ�

�ӱ��� �����μ� �������� ���繰 ���� �� ���� Ȯ���� ��ȭ�ϴ� 1���� ��ȭ ����,"��´�. ���� �������� ������ ��Jain�����翡�� ��� ������ �� ���� �ҸӴ�. �׳��Jiva(��)��Ajiva(����) �⺻�� ģ���ߴ�. �׳�� �������� �ϻ��� ������ ���� ������ �����ߴ�. ���� �ҸӴϴ� �װ�Jain's�ǰ߾ȿ�, �׳�� õ���� ���� �� Ʋ������. ���� �׳��� ���� �̴�. �׳�� ���� ���� ���� ����� �����ߴ�. �׳�� õ������ ��, ��,"�����̿� ����, ���� ���� ������ �� �־���, �� ���� �� �� �ƴϴ� ��ü�� ���� ���𰡸�." �׷��� ���ñ���, �׳�� ���� �ʾҾ���. ��ü �� ���� ����� �� �ϱ� ���Ͽ� �̷���, ���� ������� �ʴ´�.

�ʰ� ����� ������ ���� ����� ���� ���Ͽ� ��� ���� �����ߴ� �� ��Acharyasiad��,"�����Ѵ�. �׿��� ��õ��� ���ϴ� ����� ������ (�����ִ� ȭ����� ���� �Ǵ� ���̾ȿ� �Ϲ��� �̾���) ��ħ���� ���� �� ���⼭. �����̿� �ӱ���, �ϰ��� �ߴ� �� �Ѵ� ������?" �ӱ��� �׷� �Ұ��ϰ� ������ ��ҿ� ���ߴ�,"�����̿� ��, �� ���� �����ٵ�."

,"������ ����ȿ� �����̿� �ӱ� ����,Acharya�� �׳డ �ڿ� ���� 4���� ���������� ���� ���� ���� �ϱ⸦ ���� ���� �ູ�� ���� �ʿ��� ���� �ҸӴ� ������ �� ������ �����ٵ�:

  1. �������� ����� ���� �Ұ��ϰ� �����ô´�. �ϴ� õ��� �׷� ������ �������� �׷� ��߿� �������� ���迡 ���ƿ��� ���� �ʴ´�.

  2. �ϴ� õ��� �ϴ� �ູ�ȿ� ����� ū���ڷ� ���� �׷� ��߿� ������ ���� ���� ������ ���ܵ��� �ʴ´�.

  3. �ϴ� õ��� �ٸ� �� �� ���Ű��� ���ο� ����ϰ� �ִ� ����� ū���ڷ� �� ��� �ΰ� ���迡�� ��ŭ �ٷ��� ����� �ʴ´�.

  4. �� �ູ�ȿ� ū���ڷ� ���� �ϴ� õ�簡, �ٸ� ���� �ð��� ���� ���� ��õ���� �ؼ��ϴ� �׵��� �ð��� �ΰ� ��������´� ������ ���ϸ� ���. �̷��� �׶����� ª�� ����ִ� �ΰ� ģô�� �̹� �װ�� ���� �� ���̴� �ƹ��� �ִ�.

�̵鿡�� ������ �ٸ� ��ü �� ���� ���Ϲ�."�� ���� ���� �ҸӴϰ� ����ϱ� ���Ͽ� ���������� �ʾұ� ������ �� �������� �ʴ´� �ʴ� ������ ���̴�

�ӱ��� ���ߴ�,"�� ����ȿ� 1���� ���� ���� �����ʽÿ�. ������ ���� ���� ������ �ɰ� �־���. �������� ¡���� ���� ������ ������ �������� ���ڸ���. ���� ö �����ȿ� ����ִ� ������ �����ϰ� ö �Ѳ��� �ܴ��� �ݾҴ�. ���� ���� �·� ������ �ϱ� ���Ͽ� �Ѳ��� �ֿ��� �ܸ鵵���� ������ ���DZ�� �����Ǿ���. �ణ �� �� ������ �� �Ŀ� ���ڴ� �߰ߵǰ� �װ��. �̰� ��ü�� �и��Ǹ�, �׷� �����ϴ°� ������ �����ϴ°� ��� ���� �� �־��°�? �׷� ��߿� ��ü�� �װ��� Ȱ���� ���� �� ��ü �� ���� �� �ΰ� �� ���� ��� Ȱ����."�Ҵ´� ����, ���� ��Ż�Ѵ�

���Ⱑ ������ �������� �ʴ´� �ϱ� ���Ͽ� �� �� ��ġ�� ���ڰ� ���� ���� ���� ū ��ȿ�, �ݾҴ� �ܴ���, �׸��� ��� ������ ȸ���� ���εȴ� �� ��,"�����̿� �ӱ� ȸ���ϴ�,Acharya�� �����Ѵ�. ��ġ�ȿ��� ���ڰ� ��, �ʰ� �ܺο��� �Ҹ���?"������ ����

,"�׷��� ���� �ӱ��� �� �� �Ҹ� �����ٵ�."

����Acharya,"�׷��� ���� ��ȿ� ����?"

��ο� ���� ��� ��� �ӱ��� ���ߴ�,"�׷��� ��, �� ���� ���̴� �Ҹ���."

�ٸ� �Ҹ����� ���۾��� �濡�� ������ ���̱�cpacity�� �ֱ� ���� ��,"�����̿� �ӱ� ���ϴ�,Acharya�� ���۾��� ��������, �� ���� ������ �� �ִ�. �̿��� �ִ� �ݼ�, ��, ��, �Ǵ� �� �� ���ַ� �����ϴ� ���뷮��."

���� ����ִ� ������ ���Ը� �޸� ���ڸ��� �ӱ���,"���� ���, �׶� �� ���̰� �׸� ���Ը� �޾Ҵ� �ٽ� ���ߴ�. ���� ��ο� ���� ���Ծȿ� �ٸ��� �߰����� �ʾҴ�. ��ü �� ���� ����� ���繰 �̸�, �ű⼭ ���Ծȿ� ��� �ణ ������ �� Ʋ������, �׷��� ���� ���� �׷� ��߿�, ��ü �� ���� �̴� �� �� ���Ϲ�."

Acharya,"�����̿� �ӱ��� ���⿡, �� �������� ä��°����� ���� �δ븦 �����°�? ���⿡ ä��°� �� �δ� �δ��� ���Ծȿ� � �ٸ� �ִ°�?

���ϴ� �ӱ�,"���� ���, �ű⼭ �ٸ���."

,"�����̿� �ӱ� ����,Acharya�� �ű⼭ �� �δ� �� ���� ä�� �δ��� ������ ���Ծȿ� �ٸ�. �δ밡 ���⸦ �������� ���� ����, �׷� ��߿�, �ǹ��ϴ°�?

�����̿� �ӱ�, ���� �Ǵ� �߷��� ������ ���� ������ �Ӽ� �̰� ������ �װ��� ������ ���� �ʿ��ϴ�. ������ ������ ���� ������ �� �� ����. �̷��� Ȯ���� ��ü���� ����� ������ ������ �� ���� ���� �� �� �ִ� �� ��� ���Ը� �� �� �� �ִ�?"

������ ����� ������ ���� ���� �����ȿ� ���� ���Ͽ� ������ �ڸ��� ���ڸ���,"�����̿� �� ���ϴ� �ӱ�. �׷��� ���� �� ������ �����̵�ȿ� ���� �߰��� �� ����therfore, ��ü �� ���� ����� ���繰�� �ƴϴ�."

Acharya�� ���ߴ�, ����Arni������ (��ȭ�ϴ¾ȿ� ������ ���� �����Ѵ� ��"�����̿� �ӱ�, ����ȿ� �����ϴ� ������ ��). Arni�����̰� ���� �������� �ڸ��� ���� �߰ߵǴ°� �� �ִ°�? ���� �������� �ʴ� �� �ϴ°��� �׷� ��߿� �ٸ� ���� ��ü�� � �����ȿ�."�߰����� �ʾұ� ������, �����,

,"�����̿� �� ����, �ӱ��� ���� ������ �ƹ��� �� �ƹ����� ���Ͽ� ��ü �� ���� �� �̴� �� �ų� �ٵ�� ������ ���� ����߾���. ����?"�� �ų��� ������ �� �ִ� �� ���, �̰��� ���� ���� �ų� �̴�

�ʰ� �� Ȯ���� �������� ������,Acharya��,"�����̿� �ӱ� ���ߴ�, �׶� �ʴ� ö ������� ����."�������� ���� 1���� ������ ���ᰰ��repent�ؾ� �� ���̴�

��repente?"�� �� �� ������ ����� ���� �� �̾��� �� �ӱ���,"���ߴ�

Acharya�� ���ߴ�,"�����̿� �ӱ��� ���� �ο� ���Ͽ� ���۵Ǵ� ������, ��� ��� ������ ���Ѵ�. �׵��� dz���� ö�� ������ �߰��ߴ�. �׵��� ��ȣ�� ö�� ���뼺�� ���ϰ� �װ��� ���̸� �������� �����ϰ� ���� ����. �׵��� ���ȿ� �� �����ߴ� ���� ��, ������ ������ �߰��ߴ�. ö, ö ���̶����� ��Ű�� ���� ö ��ġ������ ���� �������� ���� ���� �����ϰ� ���� ���� ���ô� ��κ��ٴ� �� ������ �ִ� ����. �׷��� �װ� ȸ���ߴ� �� �� ���� �����ڴ� �׸� �����Ѱ��� �غô�,"���� ��Ÿ��� ���� �� ��ġ�� ������. �װ��� �� �Ǵ�, �׷��� ���� �װ��� ���ܵ�, ���� ������� ��ġ�� ä���ϰ� ���� �ʴ´�." ���� �����ڴ� �� �ٸ� ��������� ����, ��, ��, ���� �� ���̾Ƹ�� ���� ������ �߰��Ѱ��� �����ߴ�. ���� ���� ������ �������� ��Ų �׵��� �� ������ �� ��� �� ����� �װ� ��ȭ�ϰ�� ���� �ʾұ� ������ ö ���̸� ����ϱ⿡ ������ ���� ä���ϰ�. ���߿�, �׵��� ���� ���� ������ ���̾Ƹ�带 ������ ���þȿ� �����ߴ�. �̰��� �׵��� ���� ������ ����� �ູ�ϰ� ü���Ѱ��� �����ߴ�. ������ ����� ���� ö ����⸦ �����ϰ� ���� ���� ������ ��. �״� ���� ���������� ���� �̰� �����Ѱ��� �����ߴ�, ���� ö�� ����߷ȴٸ�"���� ���� ����� �θ� ��, ���� ���̾Ƹ���̶��"���� �� �־���

���� �ʰ� ���� �ϰ������ �ʸ� ��Ű�� ������ �����̿� �ӱ��� ö ����⸦."���� ���ᰰ��, ����repent

���� ��ü�� �ٸ��� �� ������Keshikumar���� �� ������ �ӱ��� �����Ű��.