Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  TatvagyanPathmala부품 -II

 학습 1

학습 2
학습 3
학습 4
학습 5
학습 6
학습 7
학습 8
학습 9

��

14
Gunasthans

�翡 �����ϴ�
cH.c.Bharill�ڻ�

�н� 7

(������ �ߴ��� �ܰ�)

 SIDDHANTCHAKRAVARTYNEMICHANDRACHARYA

"�ٸ�Sudarshan�������п�chakravarty6���� �ߴ��� ���� Ÿ���ϱ� ���� ��,I(Nemichandra)��Jainö�� (ShatKhandagam)�� scr�Ե�r���� 6���� ����̶�� ��ȭ�Ǵ� ������ ���� ���� Ž���� �������� �ִ�". �״�SiddhantaChakravarty���μ� �˰� �־��� (��� ���� ö���� â���DigamberJain�����omni�ǽ��� �ִ� ���ǿ���ennunciated). ChamundaRai�״� ���� �ð��� 11 ������ ���� ��Jain�ӱ��� ����� �̾���. �̷��� �״� �� ���ȿ� �׶� ��Ҵ�.

�״� ���� ���ڰ� �ƴϾ���; ����SiddhantaChakravarty�� ���� Ư���� ���� �׸��� ���� �ڸ� ������ ���Ⱑ ���� �ߴ��� ���� �Ͽ� ���Ͽ�,GomattasarJivkand,GomattasarKarmakand,Triloksar,Labdhisar��Kshapanasar�⺻���� ������i.e�ߴ��� ���� ������ �ִ�.

�ӱ���ChamundRaipursuasion��, �״� �ߴ���Acharyas�� ��� ��ȿ�� ���� ������ ������ ����Gomattasar�� ���. �װ�������Jivkand��Karmakand�� 2�� ��ǰ �̴�.

Bhutbali��Pushpadanta��AcharyaDharsen�� ���ڿ� ���Ͽ� ����ShatKhandagam��, ���� �Ǵ� ����Jain���оȿ� ���� �Ǵ� �� �̴�. �� ����� ù��° ��ǰ�ȿ� �� �� �̿��� ���� ������ ����� �����karmas�� �����ߴ�. �̵��� ����SiddhantaChakravartyNemichandra�ȿ� ���Ѽ�Gomattasar�� ���� 2 ��ǰ,Jivkand��Karmakand�ȿ� �����ߴ�.

Gomattasar��JainVidyalayas�� ������ ������ �̴�. �� �ߴ��� ���� ù��° ���ξȿ�,Gunasthans�� �����ϰԸ� �ٷ����. �����ȿ� ����� �ű⼭ ��Ű�� �� �н��� ���. Gunasthans�� ���� ���߸� ����, �л���GomattasarJivkand�� �����϶�� ����ȴ�.

14GUNASTHANS

 ��� ����ִ� â������ 5Bhavas�� ������, ����� 2, �� 3, �� 4�� �ְ� ����� ��� 5Bhavas�� �ִ�. (i)Aupshamik, (ii)Kshayik, (iii)Kshayopshamik, (��v)Audyik�� (v)Parnamik�ִ�. �̵��� ������Bhavas�̴�. �̵��� ������ ���� ��� �̱� ������, ù��° 4����, ��¥ ��������Upsham,Kshaya,Kshayopshama�� ������ ����ϰ� �̰�Udai��, �׷� ��߿�, �׵��� �̸�Aupshamik,Kshayopshamik��Audyik�� �ǹ̽����ϴ�; ������Parinam�� ������ ��, � ��r���� �������� ���Ϲ�����, �ְ�, ���� �ڿ�����Bhav�� �װ���Bhav��Parnamik�̶��Bhav�θ���. Gunasthans�̶�� �θ��� 14���� �ܰ谡 ����, ���� �� ��ü�� ���� �׸��� Ȱ���� ���Ͽ� ������ �Ǵ� ��bhavas�� ���Ͽ�, �����Ѵ�; ������ ���� �� �� �̴� �� �������:-

 1. Mitthyatva

 2. Sasadan

 3. Misra

 4. AviratSamyaktva

 5. Deshvirat

 6. PramattaSanyat

 7. ApramattaSanyat

 8. Apuravakaran

 9. AnivrittiKaran

 10. SukshamaSampraya

 11. UpshantKashay

 12. KshinaKashay

 13. SayogkevaiiJin

 14. AyogkevaliJin

1. Mitthyatva

����Mitthyatva�� ����, �ɼ��İ�, Ʋ���� �Ǵ� ����� �ǹ��Ѵ�. �� ������ �ִ� ������ ���� ������ ���� ��, �� ������ ����Bhav��Mitthyatva�̶��Gunasthan�θ���. �ٸ� �߿����� ����޾� ȯ�ڰ� r����h ���̷ο� �� ���� ��, Ʋ���� ������ �־� ����� r����h 3���� ���, ���� ����, ���� ���� �� �Ǹ� ������ �����ϴ� ���� ����. �״� ���� ��, scr�Ե�r�� �� �������� �������μ� ������ ����ȿ� ���� ������ ���� �ʴ� ���� �̰��� �ǹ��Ѵ�.

�� Ʋ���� ������ ��ӵǴ� 2 ���� (i)��, (ii) ä�õǾ� �̴�. �̵��� ��ü�� �׵��� ���� �ִ� ���� ��� ������ ��ǥ�ȿ� ���ϼ��� ���� �����ϴ�, �� ������ ��� â�����ȿ� ��¥ �ǽ��� �޹��� ����� ��ӵ� Ʋ���� �����̶�� �θ���. �װ��� ����ȿ�, ��� â������ �ɼ����� ���� ������ ���Ӱ� ���Ǵ��� ������ ������ ��, ä�õ� Ʋ���� �����̶�� �θ���.

2. Sasadan

���� ������ ������Asadan�̰� ���� ȸ�յǴ� ������Sasadan�̴�. Anantanubandhi������ �ܰ��ȿ� ����AupshamikSamyakdirshti�� �ȿ� �� 1Samay�� ���� �Ǵ� �ִ뷮��Aupshamik���� ������ �Ⱓ 6��Avalies��, �ı��ϰ� ���� ������ �� �ż��� �꿡�� �����ϰ�, �׷��� ������ �ʴ´� Ʋ�� ������ ������ ���� ��, ������ ������ �� �θ���Sasadan�̶��Gunasthan.

��Gunasthan�� ������SasadanSamyaktva�̴�. ����Samayaktva�� ���� ��ȸ�� ��������� �߰��Ǿ���. ���� �װ��� �ð���Antarmuhurat�̴�.

3. Misra

������ ȥ��Gunasthan�̶�� �θ��� ��SamyakmitthyatvaPrakriti�� ����ȿ� �°� ����Ȯ�� ������ ���ÿ� �ִ�Gunasthan. �ٸ� �츮�� ������ ��ǰ�� ������ ������� �װ��� ȥ�� ���� ���� ���� ��, ���� ������� �װ��� ������ �־� ����� �°� ����Ȯ�� �ų��� ��� �ִ�. Anantanubandhi������ �������� �ʴ´� ����. ��Gunasthan�� ������ ����Antarmuhurat�̴�.

��Gunasthan���� ���翡��Deshvirat�Ǵ�ApramattaSanyatGunasthan�� ������ �� ���� �ܰ�, ���� ��MarnantikSamudghat�� ���� �뿹�� �ź��� ���� �ʴ´�.

4. AviratSamyakdrishti

������ ��Ģ�� ��¥ �ؼ��� ��¥ ���� ������ ���� ���� �� ���� �� (i.e,Anuvirat��Mahavrit) �� 4 �ܰ迡 ���Ͽ� ����Ǵ�AviratSamyaktva�̴�.

�� ����Kshayopsham�� �ٸ� ������ �װ��� ��¿� ���� �αپȿ� �����ǿ��� �׸��� ������ ���迡 �� 4 �ܰ�ȿ� ���� ����, ������ �ܺ� ������ ���� ������ �޼��Ѵ�. �װ�sentient�ְ� �� �̴� �� �̰��� ���簡 ���� ��¥ �������� ������, ȥ��knower, ������ �̾� �� �˰� �� �����ϴ� ��, �׸��� �״� �� ���� ���繰�� � ���谡 ���� �ʴ´� �Ͱ� ���Ѱ��� �̴�. ���� ���ڿ������� ǥ���� �װ��� ���ݾȿ� ����; �׵���sentient������ �ð��� �����ǰ� �װͿ� ���ϼ���, ��ο� �Ͼ�� �ʴ´�. ���ǰ� ���� ��ȣ�� ������ �� �ð��� ������ �ູ�� �и��Ǵ� ������ ������; �������� ������ �� ���� ��ĥ ����,Anantanubandhi������ �޹��� �� �յ��� �Ͼ�� ���� ��������AviratSamyaktva�� �� 4Gunasthan�̶�� �����ϰ� �θ���.

�װ��� 3���� ������ �̴�: (i) Aupshamik, (ii)Kshayopshamic�� (iii)Kshayik. ���� ������ ģ���� �������� �� 3�� ������ �� �Ӱ���Aprityakhyanavaran����, ����, å�� �Ǵ� ����� ���붧���� �� ������ ������ �ٵ�� ���� �� ��ŭ ��������, �״� �� 4AviratSamayakdrishtiGunasthan�� �ܰ�ȿ� �̴�. ����, �� �ܰ�ȿ�, ���� �ǽľȿ�, �ڿ�������sensual���� �������ϰ� �ȴ�. Charnanuyog�� ��������, �״� 5���� ���� �̵��ϴ� �ε� â���� �׸��� ��ǥ�� ���ظ� �������� �ʾҴ�. 12���� ������ �� ������ �̴�, �׷� ��߿�, �׾ȿ� �߰��ߴ�.

5. Deshvirat

�� 4 �ܰ�ȿ� �����ڴ� �� ������ �������� �����ϰ� �ټ���° �ܰ踦 �޼��Ѵ�. �� 4 �ܰ� ��Aprityakhyanavaran�����ȿ� �� ����ϴ� �����ȴ� �� ������ ����. �����Ǵ� ���� ���� ��ȭ, �״� �� ���� ���繰�� �������ϰ� �ǰ�Deshvirat�� ���θ� �����Ѵ�. �׷��� ���� �������� �ʴ� ���� ��������, ��monkhood�� �޾Ƶ��̴� �� ���� �̱� �� ���̱� ���� ��, �״� ������ ��Ģ�� �����Ѱ��� �����Ѵ�. �� �ܰ�� �ټ���° �ܰ� �̴�. �ܺη� �״� �̵��ϴ� â������ ���̴� �ջ�Ǵ��� �����ϰ�� �׷��� ���� �Ǵ� �ε� â������ �ջ�Ǵ��� �������� �ʴ� �׷���, �̰��� ����Vratavirat�Ǵ�Sanyatasanyat�̶��Gunasthan�θ���, �ֳ��ϸ� ���ο� �״�Sanyamasanyam�ܰ��� ��¥ ������ ������. �� �ܰ��� ȣ�ִ� �ڿ����μ�Anuvarats�� ������. �� 11 �ܰ���SentientChhullak,Elak��Airika�� ��Gunasthan�� �ؿ� �´�.

6. PramattaSanyat

�ټ���°Gunasthan�� ���ͺ��ٴ� �������� �� �޼��ϴ�, �ణ r��k���Կ� ������ ������ ���� �ڰ��� �ִ�PramattaSanyamGunasthan�� ���� ��° �ܰ�ȿ� ���� ������sentient�����ڴ�, �̴�. �� �Ⱓ�� �ǹ̽����ϴ�, �ֳ��ϸ� ������ �����ϴ� ���� �� �� r��k���Կ�Sanjwalan������ ������ ������ ���� �ܰ�ȿ� 12���� ������ ����, �ִ�.

Mahavrata��󿡼� ���� ��° �ܰ�ȿ� ������� ������ ������ �����Ѵ�. ����ħ�� ������ �൵ �޾Ƶ鿩�� �̱� ������, ������ �޾Ƶ鿩, �� �� 1���� ��ҿ��� �ٸ� ����� �Ȱ��� ����Ѵ�; �׷����� �ұ��ϰ� �������� ���� �������� �����ǰ� �׷��Ƿ� 28������ 1 �� ��Ģ �� �׵��� ����� ���Ⱑ �� �����ȴ�. 28������ 1 �� ��Ģ�� �˿��� ���� �̴�:

�Ļ縦 ������ ����, �ڱ��� �̸� �ڴ� û���ϰ��� ��, �� �ִ� �ڼ��ȿ� �� �Կ�, 5Mahavratas, 5Samities�� 6 �����XX, 5�� ��XX����, ����d��, ���� �Ѹ�° �̴´ٸ����� ������ ������ ��, �Ļ縦 �� �� �� ������ ���� �ʴ�.

15����recklessnesses�� ������ 4 ������ �����̼�, ����� ����, ���� �� �ӱ�, 4���� ����, ����, å�� �� ���, 5���� ��, �� �� ��� �̴�. �̵��� 80���� ���� �� �ִ�. �װ��� �Ҽ��� ��� �̱� ������, �� r��k������ ���� ��°Gunasthan�� ��¥ ������ �ı����� �ʴ´�.

�ϰ� ��°Gunasthan�� ������ �������� �� �׷���, ������ �ʿ��� �������� ������ ������ ���� ��° �ܰ�ȿ� �߰ߵȴ�. ������ ������Antarmuhurat�̴�. �׷��� ���� ��õ�� ���� �� �ܰ�ȿ� ������ ���� �������� �𸥴� ���� ��. ���� �׵��� � ���ܾ��� ���� ��°�� �ϰ� ��° �ܰ���̿� �׻� ��ü��, �׸���Antarmuhurat�� ���� �;ȿ� ü���� �ٸ� ����� �׶� ��. 1���� �ָ��� ���� ����� ������� ù°�� �ϰ� ��°Gunasthan�� ������ �ְ� �׶� �װ� ���� ��°�� �����Ѵ� �� �̴�.

7. ApramattaSanyat

15����recklessnesses���� ��¥ �������ApramattaGunasthan�ȿ� �̴�. Sanjwalan������ ���� ���� ������, �ߴ��� �� �ܰ迡 ������ �׷���, 12���� ������ �Ѱ�� �Ἦ�Ѵ� ����. recklessnesses�� � �Ҽ��� ���� �����ϰ��� �� ������ 1 ���� ���� ��Ģ��faultless�ۿ��ϴ� �ܰ迡 �����Ѵ�. ����ApramattaSanyat��, �׷� ��߿�, �ǹ̽����ϴ�. ���Ƿ� ���� ���� ����, û���� �� �� �װ��� ������ ����� ��. ������ �� ������ ���Gunasthans�ȿ� ����Ѵ�. ��Gunasthan���� 2���� ���� (i)SwasthanApramattaSanyat��, (ii)SatishayaApramattaSanyat�ִ�.

KshapakShreni�Ǵ�UpshamShreni�ö󰡰��� ��Pramatta��Apramatta�������̿� ��ü���� �ʴ� �� �ܰ�ȿ� �׵���Swasthan�̶��ApramattaSanyat�θ���. ���Shreni�� �켼�� �����ϰ�Adhahpravrittakaran�� �������� �޼��� ���ڿ��� Ư���� ���ϼ��� ������ ������ �������Satishaya�̶��ApramattaSanyat�θ���. �׵��� ��� ������ �� �׵��� ������ �̿� ���ϼ��� �����ϱ� ���Ͽ�, 20���� �ı��ϴ�Antarmuhurat�ȿ� 8��°, 9, 10 ���� 1 �� ����°Gunasthans�� �׵鿡 ���Ͽ�CharitraMohiniya�� 1Prakrities�����Ѵ�, �� �Ŀ� ��Ȯ�ϰ� �ȴ������ (13Gunasthan)�� ����Ѵ�. �׵��� ����� �������� ������,Antarmuhurat�ȿ� 8��°, 9, 10 ���� 1 �� �� 11Gunasthans�� �׵鿡 ���Ͽ� �����ϰ� �׵��� �ı��ϱ��� ��ſ� 21prakrities����ɴ´�.

Adhahpravrittikaran�� ������Antarmuhurat�̴�. ('Karan'���� ǥ���� �ǹ��Ѵ�). �� �����ȿ� �ڿ��� �̿��� ������ �ð� �� �ߴ��� �������� �ְ� �ٸ� �̿��� ������ �� ������ �ܰ迡�� ������ ǥ���� ���������� ���� �ʴ� �׵� �ִ�. Adhahpravrittikaran�� ����Satishaya�̶��ApramattaSanyat�θ���.

8. Apuravakaran

��Gunasthan�ȿ� ���� ������ ���ʰ� ����,Antarmuhurat�� �׵��� ����. �� �̿��� ������ �� �ߴ��� �������� �� ���� �ִ�. �ٸ� ���� ������ �����, �ٸ� �ð��ȿ� ���� ������ ���� �ʰ� ������ �ð��ȿ� �ű⿡ ü���ϴ� �׵鿡�� ������ ���� �ʴ� ������ ��� �ִ�. �׵��� �ߴ� �� �׷���Apurvakaran���μ�,Gunasthan����ȴ�. KshapakShreni�ƿ﷯UpshamShreni�� �ö󰡴� �̿��� �׵��� ������ ������ ������ �ִ�.

9. Anivrittikaran

Anivritti�� �����Ѱ�karan��� ������ �ǹ��Ѵ�. �� �̿��� �����ϰ� �ߴ��� �������� �;ȿ� ���� �ٸ� Ÿ�̹� �׸��� �����ȿ� ���� ���ھȿ� ���� �ʰ� �� 1���� ������ �ִ� ������ �ð��� �׻� ������. �� �����ȿ� ������ ���� �� �׷���, ��GunasthanAnivrittikaran�̶��Gunasthan�θ���. ������Antarmuhurat�̴�. ������ ���ǿ��� ���� �� �ܰ迡����Mohiniya�� 20Prakrities���������Namkarma��Mohiniya�׸��� 13�� 20��Prakrities�� �ı��Ѵ�. ��Gunasthan�ȿ� ����� ����karmic������ ���� �ʴ´�.

10. SukshmaSampraya

���� ��� ������ �쿬�ϰ� �����ϰ� �����ϰ�multipliable�� �ְ� �׵���karmas�׻� ��������� �ı���, ���� �������� ������ ������ �ִ� �׵���SukshamaSamprayGunasthan�ȿ�, ���� ���Ѵ�.

11. UpshantKashay

��Gunasthan�ȿ� ����� �װͿ� ����� �߰��ϱ⿡ ���Ͽ� ��ȭ�Ǵ� ���� ����ȿ� û���� �����μ� �ܺο� ���� ������, �������� �־���. ������ ������ ����Antarmuhurat�̴�. �װͿ��� �ҿ����� ����� ������ �и��� �ֱ� ������ ����Upshant�̶��KashayVeetragChhadmasthaGunasthan�θ���. supievorGunasthans�ȿ� �߰ߵǴ°Ͱ� ���� �����ȿ� �ٸ��� ���ѰͰ� ���� �ڿ� ����Gunasthans�ȿ� �̰;ȿ� �߰����� �ʴ´�. 4 �ı�����karmas�� ������, �ٸ� 3������Kshayopsham������ �ִ� ����Mohiniya��Upsham�����ȿ� �ִ�. ��Gunasthan�� ������ �Ϸ� �Ǵ� ������ �Ϸῡ, ���� ��Gunasthan���� �Ʒ��� �����Ѵ�.

12. KshinaKashay

��� ������ �����ϰ� û���� �� ���karmas�� ������ ���ſ� �޼��� ������ �и��� û���� ���� ��ȿ� ��Ų ����,Kshina�̶��Kashay����Ǵ� ��Gunasthan�� �����Ѵ�. ������Antarmuhurat�̴�. �׷��� ������ȿ� �ҿ��� �ֱ� ������, ������ �и��� �޼��Ǿ� �̱� ������ ��Gunasthan��Kshina�̶��KashayVeetragChhadmastha�θ���. �� �ܰ�ȿ� ������ ������ ���� ���ڴ�,MohiniyaKarma�� ���� �����ϰ� �ܿ� 3 �ı�����karmas���� �׵���Kshayopshama�� �ִ�. �׵鿡 ���Ͽ�Antarmuhurat�ȿ� 3 �ܿ�karmas�� �ı��ϰ� 13Gunasthan�� ������ ���̴�.

13. SayogKevaiiJin

�ȴ�������� �¾��� ��¿� ������ ������ ���� �Ѿƹ���Godhood�� �޼��ϰ� 13 �ܰ�ȿ� ��, 9���� ���� (Kshayik���� ����, ������, �ǽ�, ����, �ڼ�, ����,Bhog,Upbhog�� ����� �޼��ϱ������) ��Kevalies�� �����ʽÿ�, �ֳ��ϸ� �׵��� �������� ���� �� �Һ��� ������ �ʿ�� ���� �ʴ´�. �׵��� ����, ���� �� ��ü�� ������ �̱� ������,Sayog�� �׵���Gunasthan�� �θ���Jins�̶�� �θ��� �ɷɰ� ����karmas�� ��� Ÿ���߱� ������,SayogKevatiJin�̰�. �� ������KevaliBhagwan�� ���� �ع��� ��ο� �׵��� �� ����ǿ��� �ع��� ��θ� ����Ѵ�.

����, �������� ���� �������SataVedniya�� ������ ��� ���� �� �̴�, �׷��� ������ ������ �޹��� ���Ⱑ �Ǵ� �뿹�� �źоȿ� ��üȭ���� �ʴ´�.

14. AyogKevaliJin

��Gunasthan�ȿ�ArahantBhagwans�� ����, ���� �� ��ü�� � Ȱ������ �̰� �ȴ�������� �޼��ߴ�. �׷� ��߿�, ��Gunasthan��Ayog�̶��KevaliJin�θ���. ������Hindi�ȿ� 5���� ������ �����ϱ�ȿ� �ɸ��� �ð� �̴�. (���ı�����karmas) ������ 2 �����ȿ�Arahant��BhagwanAghatiKarmas�� ���Prakrities�� �ı��ϰ�Siddhahood�� �޼��Ѵ�.

SIDDHAPARMESTHI

���� �������� ������ 14Gunasthans�� ������ �׵��� �ɷ� ��� 8 �� �����karmas��, ���� �Ѿư���; �׵��� ������ �̿� �����ϴ� �� ������ �ູ�� ���� �� ������,; �̴� �� ������ �ɷ�, ����� ����karmas���� �� � ��������; �����ϴ� �� ������, ��а� �ϻ� �ܰ��� � ���ο� ������ �������� �����ٵ�; �ɷ� ��� 8 �� ����karmas(Kshayik,Samayktva,AnantGyan,AnantDarshan,AnantVirya,Sukshamatva,Awagahanatva,Agurulaghutva, ��Avayavadhatva)�� �ı��� ���Ⱑ �Ǵ� 8���� �ߴ��� �Ӽ��� ������ �ִ� �� ������; �����ϰ�, �ֳ��ϸ� ħ���ߴ� �� ������ ������ �ְ� ��ǰ�ȿ� 10���� ������ �����̵�ȿ� �뷫 �̵��� ���̴� �׵��� ���ݾȿ� ���� ����; �׸��� ���� �׵��ڽžȿ� �����ϴ� �� ������, �Ѱ��� �� �ƹ����� �� ����. �� ������ ����Siddhas�̶�� �θ���.

*********************************************************

DharmaKeDashalakshana��,95�ڻ�HukamchandBharilla�� ã�´�

stomachful�� 1�� ������ ������ �ô� ��� ����� ������ ������ ������ �����Ŀ��� ������ �� �� ���� �� �� ���� �ʴ´�? �������� ���� ���̴� �� ���ָ� �ϱ� ���Ͽ�, ���ݺ���, ���� �� �� ���� �ܵ� �Ա��� ���ָ� �����ʽÿ� �� �� �׷� ����� ������ �ϻ����� �Դ� ��� ���̳�,, ������ �ϻ������´� ������ �غ��ϰ� �ִ�. , ���࿡ �ܵ� �԰�°�, ���� �ʹ�, �ð��� �ѷ��� �Դ°��� ����, ����, ���ο �ϻ��ȿ� ������ �Ͼ ���ΰ�, �׶�, �ִ°� ������? �Ǵ�, ����, �׵��� ���� ������ ����'Sogaras(������ ��)�� ���� ��ȿ���� ���� ���� ���� ���� �ϻ����� �� �� ������ �𸥴�; ���� �װ��� ��ȿ�ϴ�, ���ݺ���, �׵��� �װͿ�, Ž�彺����,pouncing. ����� ���� �Ǵ�, �װ���, �׵��� �غ�� �ִ� ���� �׷������� �𸥴�. �츮�� ��Ƴ� ������ �׵���,"�Դ� ��Ų�� �츮���� �����Ѵ�; �װ��� ��ȿ�Ҵ� ���߿�."�츮�� �𸥴�

5���� ���� ��ǥ�� ����ȿ� �װ��� ���� ä��⿡ �ͼ��Ͽ�, �ٻ� �׷� ��� ����, ������ �𸥴� �����̰�.

*********************************************************