Jainworld
Jain World
Sub-Categories of   VeetragVigyanPathmala부품cii

 신,Scriptures및 수도사에게 존경

신,Scripture및 수도사
7개의 기본을 이해하기안에 과실
JainScriptures의 분류
3개의 세계
7 탐닉
무 폭력 - 논평
Ashtanika중대한 축제
BhagwanParshwanath

3���� ����
(Loks)

�翡 �����ϴ�
cH.c.Bharill�ڻ�

�н� 5

ACHARYAUMACSWAMI

Jain���� ��ȸ�� �� ���� ���� ���� �翡 �ߴ��� ����� ���� �޼���Umaswami�� �����Tattvarthasutra���Ͱ� ���� �ϻ� �̾߱⿡ �������� �ʴ´�.

�״�Kundkundacharya�� �ֿ��� ���� �̰� �� 2 ������Vikramù��° ���� �׸��� ù��° ��ǰ�� ������ �Ͼȿ� �� ���� �����ߴ�.

AcharyaUmaswami�� ������ �ŷڵ��� ����Acharyas�� ���ȿ� �����ϴ� ���� �ϳ��� ����������Acharyas�̴�. Jain����ȿ�Tattvarthasutra�� �⵶������ ���̿�Vedic����, ���� ��Mohammadans�� ���̿�Quran�� �������� ���̿�Gita�Ͱ� ���� ������ ������ ����.

������ 2õ �⵿�ȿ�, �ٸ� ���ȿ� �鰳�� ���򺸴ٴ� ���� �̰Ϳ� ���. AcharyaPujyapad�װ�������,Vidyanandi�ǿ���Bhattaklank�׸���Shlokwartic�ǿ���Tattvarthavartik�ǿ���Sarvarthasiddhi��AmritchandraSuri�ǿ���Tattvarthasar�� ���Ͽ� ���� ���� �� ����� ���� �̴�. 84õslokas�� �����ϴ�SwamiSamantbhadra'sGandhahastiMahabhasya�� ���� �� å�� ���� �̴�, �׷��� ��ȿ���� �ʴ�. �ٸ� ������ ���� �Ǵ�Hindi����PanditSadasukhji��'ArthaPrakashika'�̴�. ���� ���ڴ�KhariBoli�ȿ� ���� ���� ������ ���. Sanskrit���ȿ� ù��°JainScripture�̴�. ���� �κ���Tattvarthasutra�� �� 4 ���ο��� ������ ����.

��

3���� ���� (LOKS)

�л� - Kundkundacharya��SimandharSwami��Darshan�� ������ ����Videhchhetra�� ������ �� ����, �츮�� ����ȿ� ���Ǿ���. ��� ��Videhchhetra�� �ִ°�?

���� - ��ü ���ִ� 3���� ����ȿ� ���ҵǾ���. �츮�� �߾� ����ȿ� ���. �̰Ϳ��� �ѷ��δ� ������ ���� �� �ٴٰ� �ִ�. ���;ȿ�Lavan�ٴٿ� ���Ͽ� ��� ���� �����Ǵ�Jambudweep�� �ִ�. ���� �̰��� �ѷ���Kalodadhi�ٴٿ� ���Ͽ� �����Ǵ�Dhatkikhand������ �̴�. �׶�Pushkarvar������Pushkarvar�ٴ� �ִ�. �� �����, �ű⼭ ������ ���� �� �ٴ� �̴�.

�л� - �̷��� �츮��Jambu�����ȿ� ���. ���SimandharBhagwan�� ��°�?

���� - �״� ���� �ʴ�Jambu�����ȿ� ���� �̴�. Ȯ���� 1���� ��yojans�̴�. �ٸ� ���;ȿ�Sumeru�ձ� ���� �ִ�. ������ ���ο��� ���̴�Jambu�� ������ �����ϴ� 6���� ū �� �ִ�. �׵���Himvan,MahahimvanNishadh,Neel,Rukmi��Shikheri�̴�.

- ������ ���� ���� �� 6 ��⿡��,Jambu���� 7�� ��ǰ�� �־�� �� ����� �л�.

���� - �׷���, �� 7�� ��ǰ�� 7���� �����̶�� �θ���. �׵��� �̸��� -Bharat,Himvat,Hari,Videh,Ramyak,Hairanyavat��Eravat�̴�.

Simandhar Bhagwan�� �������� ȸ��i.eSamavsharan�ȿ� ���� g��XX�� �����ϰ� �ִ� ���� �л� - �߾� ������Videhchhetra�̶�� �θ��� ���� ����, ����, �����ߴ�.

�츮�� ��� ����, ���� - �ٸ� ���ʾȿ� �װ�������Bharatchhetra�� �ִ�. Kundkund�� ��õ�� ���� �̰�Videh�� ����.

�л� - �츮�� �ű⼭ ���°� ������ �ʴ°�?

����- ����ȿ� �Ŵ��� �� �ִ� ���� �ƴϿ�,I��, �ʿ��� ������ �ʾҴ°�? �� ���� ���ڿ� 14���� ���� ��� 7���� �����ȿ� �Ͼ�� �帣�� ū ��ũ�� �ִ�. �� ���� -Ganga-Sindhu,Rohit-Rohitasya,Harit-Harikanta,Sita-Sitoda,NariNarkanta,Swarankula-Rupyakula��Rakta-Raktoda�̴�. �� ����Bharat����Eravat�� �� �����ȿ� 2�� ���, ���ʾȿ� ������ �ٴ� �׸��� �ʾȿ� �������� ù��° �;ȿ� �帥��.

���־ȿ� �񽺵��ϱ� ������, �� �߾� ����� ���� ���� �����̶�� (TriyakLok) �θ���.

�л� - ������ �ʴ� �ǹ��ϴ°�? ���ִ� ��� �񽺵��ϴ�.

���� - �߾� ������ ���ִ� �ϰ��� �񽺵��ϴ�, �׷��� �ƴϴ� �׵� �̴�. �׵��� �ٸ� ����� �ؿ� 1 �̴�.

�л� - �� �ϰ�� ���� �ΰ�?

���� - �ٸ� �߾� ������ �ؿ�, �츮��Ratnaprabha,Sharkraprabha,Balukaprabha,Pankprabha,Dhoomprabha,Tamahprabha��Mahatamprabha�̶�� ����Ǵ� 7���� ������ �ִ�. �׵��� �ٸ� ����� �ؿ� 1 �̴�. �� ���ִ� ����� ����� ���� �̴�. ���Ĵ� ���� ������. �� ������habitating����� ������ ���� ���ǿ� ������ ���Ⱑ �ȴ�. �Դٰ�, �׵��� ���� ������ ������ �ؿ� �� �׷��� �̾� �׻� 1���� �� �ٸ� �Ѱ� ���̰� ������. ������, �׵��� ������ ���� �̴�. ����� ���� �����ȿ� ����� ��, �� ����ȿ� ��õ�� �̴�. �̵�ȿ� �� ��õ��, ���� ���� �����̶�� �θ���.

�л� - Sinners�� �� ����� ����. ��� �����Ѱ� �� ���°�?

���� - ������ �� õ���� ����.

�л� - ��� �� õ���� �ִ°�? �׵��� ������ ���� �ΰ�?

���� - õ���� �� ����ȿ� �ִ�.

�л� - �׵� �ٸ� ����� �ؿ� �񽺵��Ѱ� �Ǵ� �Ͱ���?

���� - �׵��� �ٸ� ����� �� �̴�. ���� �����ȿ� �ʿ��� �׵��� ��Ȳ�� ���� ���̴�.

�л� - 7���� ���� �ִ�. õ���� �� �ΰ�?

���� - ,Saudharm-Eshan����Ǵ�, 16 õ��Sanatkumar-Mahendra,Brahma-Brahmottar,Lantav-Kapishta,Shukra-Mahashukra,Satar-Sahastrar,AnatPranat��Aran-Achyut�ִ�. �̵��� ��Anuttar9����Graiveyakas��, 9����Anudish�� 5���� �ϴ� 2�� ���� ���´�.

�л� - �̵��� �� ������ �ִ°�?

Siddhashila - ���� ����Siddhas������ �޽�. ���Է�, �̰��� 3���� ������ ���� �̴�.

�л� - ����, ���� ����ϰ� �������� �ʴ�. ���� �̵���in.more.details�����Ͻʽÿ�.

���� - 1���� �н��ȿ� ������ ���� ����Ǵ°� �� �ִ°�? �ʰ� Ž���� �̸�,Tattvarthasutra,Tattvarthavartik,Triloksar�� �ٸ� �ż��� å���� ���λ����� �� �Ȱ��� �غ��ʽÿ�.