Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  이야기

 AIMUTTAMUNI

 ANANDSHRAVAK
 DAMANAK
 DHARMAKUMAR
 CHANDANBALA
 MAHAVIR과 암소CHERDER
 DHANASAR
 KULDHAR'S딸
 PUNYASAR
 현인NANDISEN
 한자 임금
 SUMITRA
 MAIRAVATI
 KESARI
 SURASEN과MAHASEN
 CSHRENIK여왕CHELNA과 임금
 CHANDKAUSHIK
 KAMALSEN
 원숭이와SUGARI
 PUNIASHRAVAK
 SHALIBHADRA
 강도에서KEVALGNAN에
 VIPUL과VIJAN
 VAJRAKUMAR
 코끼리와 장님
 CMEGHARATH임금
 GAUTAMSWAMI
 ACHARYAHEMACHANDRA
 어머니TRISHALA의 꿈
 TIRTHANKARBHAGWANMAHAVEER
 JAMBUCSWAMI
 BALBHADRA렘

Story(4)

DHARMAKUMAR

������Jambudvip�� ���ȿ�,Kamalapur�̶�� �θ� ���� �־���. �� ������ �ӱ���Saharaksa�̶�� ����Ǿ���. �ӱ� �����ȿ� 1 ����, ������ �Դ�. �����δ� �Ͼ�� ���Ͽ� ���� �־��� ������ �װ� �˰� ������ �ӱ��� ���������� ������. �������� ������ ������ �ʾҴ�. �ӱ��� �׿��� �ι� °�� ������. �״� �ӱݿ� ���ߴ�,"��Ȥ�� ��� �����ϱ� ���Ͽ� ���� �ִ� �׸��� ��ü ���ÿ��� ���� ���̴�."

�װ� ����� ������ �ӱ��� �������� �ʾҴ�. �״� ���� �����ڸ� �θ��� ���� ����� ������ �� �ִ� ��ȹ�� ��϶�� ������. �����ѰͰ� ���� ��ŭ �ٷ� ��� ��� �ϴ� ���� �����ڴ� �����ߴ�. �װ� �� �� �־��� ���� �� �ӱ��� ���� ����� ���� ��ŭ �ٷ� ��� ���. �״� ���� ���Ͽ� ���� ���� ���� ��� �����ߴ�.

�ʰ�,Ashadh(���� 7��)�� �޾ȿ�, �ϴ��� ��ο� ������ ���Ͽ� ������. ���� �ϴ��� ����, �װ��̶�� ������ �ӱ��� �� ���ٵ�. ���� �۹��� �����ϱ� ���Ͽ� �̵��� ���������� �ٸ� ���� ����� ���� ����� �� ��������. ����ȿ� �ӱ��� ����� ���� �ູ�ߴ� �׷��� ������ ������ Ʋ���� ���� �� �� ���ÿ� �״� ��Ȥ���ߴ�.

�ʰ��� �ణ ��, �ӱ� ������� �޽����� �ӱݿ��� �Դ�. �޽�����JainMuni�� ����dz �Ⱓ�� ���� ���� �� �����ȿ� ü���ϰ� ������ �� �̾���. ������ �˰� �ִ� �� ������muni�� (����)Kevaljnai, ����� �̷� ��, ��� ���ÿ� �̾���.

�ӱ��� �޽����� ���� �����縦 �����ϰ�, ������ ����� ������ ȯ���϶�� ������. �ӱ���muni�� �湮�ϱ� ���Ͽ� ���� ���� �ż��� ������ �����. �������� ������ �������� ����?"�� �־��� �� ��� �ӱ��� �׶�,"������

muni�� ���� ���þȿ� ����� ���� ��������� �ӱݿ�,"��� ���ߴ� ���ߴ�. �������� ����� ������."

�ӱ��� �׸� �� ����� ���� ���� �ϻ��� ���� ���϶�� ������.

muni�� �����ߴ�. "Bharat�� ���ȿ�,Purimatala�̶�� �θ� ���� �־���. ���þȿ�, �ް��ϰ� ������ �� ������ ���� �־���. ���� �ǰ��� �����ϱ� ���Ͽ� �״� ���� �ּ��� �غ���, �׷��� �⼼���� �ʾҴ�. 1 �� �״� �����縦 ������ ������ ��������, ���� ������ �������� ������, �� � ��̷� �Ǵ� �ұݾ��� �丮�� ������ ������ �Դ°��� �����ߴ�. �״� ���� �����ϰ� ������, �������Ǹ� ������ �����ߴ�. ���� �ǰ��� �ణ �Ͼȿ� �����״�. �� ���� ������ ���� ���࿡ ���Ͽ� �����ߴ�, �׷��� �״� ���� ������, ���, �� �������Ǹ� ����ߴ�.

�ʰ�, ���þȿ� ��� �ְ�, ����� ���̱� ���Ͽ� �״� ��� ���� �θ� �̿��ߴ�. ��� ��Ƴ� ���̴� �� ���� ���. �װ� ���� �ϻ��� ���� �Ŀ�, �״�deva(�ϴ� õ��)���μ� �ٽ� �¾�� �ű⼭����, �״�Subuddhi�̶�� �����shravika�� �Ƶ����μ� ���� ���þȿ� �ٽ� �¾��.

�̰��� ��� �ӱ��� ���� �ູ�ߴ�. ����� �̿� ������ �����ϱ� ���Ͽ� �״�Subuddhi's���� ����. �״� ���̸� ���� �����ϰ� �׿��� ������Dharmkumar�� ��� (������ Ȳ���� �Ǵ� �Ƶ�).

Dharmkumar�� �ڶ� ��, �״� �Ƹ��ٿ�, ���� ���̰�, ���� ���ڿ� ��ȥ�ߴ�. ���� �� ���� ��ȿ�, �״� �������� �ż��� ����� �����ϰ� ���ݰ� ����� �����ϱ������,Kevaljnana�� �޼��ϰ� �ع��� �����.