Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  이야기

 AIMUTTAMUNI

 ANANDSHRAVAK
 DAMANAK
 DHARMAKUMAR
 CHANDANBALA
 MAHAVIR과 암소CHERDER
 DHANASAR
 KULDHAR'S딸
 PUNYASAR
 현인NANDISEN
 한자 임금
 SUMITRA
 MAIRAVATI
 KESARI
 SURASEN과MAHASEN
 CSHRENIK여왕CHELNA과 임금
 CHANDKAUSHIK
 KAMALSEN
 원숭이와SUGARI
 PUNIASHRAVAK
 SHALIBHADRA
 강도에서KEVALGNAN에
 VIPUL과VIJAN
 VAJRAKUMAR
 코끼리와 장님
 CMEGHARATH임금
 GAUTAMSWAMI
 ACHARYAHEMACHANDRA
 어머니TRISHALA의 꿈
 TIRTHANKARBHAGWANMAHAVEER
 JAMBUCSWAMI
 BALBHADRA렘

Story(8)

KULDHAR'S��

������ ���� ������ �����̶�� ���Champapuri�� ���þȿ�,Kuldharand�� �ű⼭�� ���Ͽ� ���� �Ƴ��̶��Kulnanda�̸��� ���. ���ο��Դ� 7 ���� �־���. �׵��� �׿� ���Ͽ�Kamalashri,Kamlavati,Kamla,Lakshmi,Sarasvati,Jayamati, ��Priyakarini�̶�� �̸��� ���. ��� ���� ���� ������ ���ο��� ��ȥ�ǰ� ���� �ູ�ߴ�. Kuldhar�� ���� �Ƴ�Kulnanda�� �׵��� 8��° ������ ����� ���, �׷��� ����ư �׳��� ����� �ູ���� �ʾҴ�. �׵��� ���� ���� �������� �ʾҴ�. 8��° ���ƴ� ���� ���� ���� ���Ҵ�. �׳డ �ڶ��� ���� ��, �׳ฦ �߰��ϱ� ���Ͽ� �׳��� �ƹ����� ���� �������� �ʾҴ�. ������ ���� ���ǿ��� �� ������ ��������, �װ� �׳ฦ ���� �����ϱ� ���Ͽ� �Ǹ��� �߰��� ���ڸ��� �׳డ ħ�����ٵ� �Ͱ� �״� �� �����ٵ�. �״� ��ο� �׳��� �ູ�� ���� ������� �ʾҴ�.

Kuldhar�� ���� �Ͽ� �ִ� ���� 1 ��, �̻��� �����̴� �׿��� �ö���. ���ڴ� �����ϰ� ���� ������, ���� ���� ȥ�� �̰�, �״� �̷� ������. ������ �׿��� ������,"��𿡿��� �ʴ� �ΰ�? ���� �� �ʴ� ���� �̴�?" ȸ���ϴ� �����̴�,"���� �ƹ��� �̸�Nandi�̰� ���� ��Ӵ� �̸���Soma�̴�. �׵���Koshalpur�ȿ� �ִ�. ���� �̸���Nandan�̴�. ���� ã�� ���Ͽ� ����Chandadesh�� ����. 1���� ������ ������ ���� ���þȿ�."���Vasantdev�̶�� ����� ���ڷ� �� ������ �����ϴ� ���� ���

Kuldhar�� ��, �װ� �� ���ڿ��� �뷫 �ְ� �ִ� ���� ���� �����ϰ� �ִ� ��θ� ��� �־� �ʾƴ�. �׿� ���Ͽ� ���ߴ� ������"���� �ʿ��� ������ ������ ���Ͽ� ���� �ִ�, �� �ʰ� ������ ������ ���ڸ���, ���� ������ ���ƿ�, ���ϴ� ���Ѵ� �ʰ�." �� ���̿� �� �����̸� ���� ���, ��� ��, �� �ణ ������ �غ��ϱ� ���Ͽ�,Kuldhar�� ���� ������ �迭�ߴ�. ��nandan��������, �� ������ �� ���, ��ȭ�� �� ��, �׸��� ���� ��. �Ŀ� ��Kuldhar�� ��ȥ�ϱ� ���Ͽ� �׿��� ���� ���� �����ߴ�. Nandan�� ���ߴ�,"����Chandadesh�� ��� ������������ �̾���." ��ȥ���� �迭�ϱ� ���Ͽ� ������,"������, �װ� �ɸ��� ���� ���̴� �������� ���ߴ�. �ʰ�Chandadesh����."���� ���� ���� �ʿ��� ���� ������ ���� ���� �� ���̴�

�ʰ��� �ణ �ð� �׵��� ��ȥ�ǰ�, �ð��� ���� ���� ���� �׳��� �θ𿡰� �ȳ� ���ϱ� ���Ͽ� �Դ�. �� ����Chandadesh�� �׶� �̲���. �װ��� ������ ��� �־��� �׸��� �׵��� �Ƿ��ϰ� ��� �־���. �׵��� ����� �߰��ϰ� ���� �ű⼭ �������� �����ߴ�. ���� �Ƴ��� �ڷ��� �Ŀ�, ���� �� �� �ִ� ���� �� ��ŭ ���� ���� �Ƴ��� �� �� ���� ������Nandan����,"�ð��ȿ�Chandadesh�� ���� ���Ͽ� �������� ���� ���̴�. ����, �װ��� ��� ���Ͽ� �츮���� ���� �ʹ� ���� ���� ���� ������ ���ٵ�. �̷���, ������ ���߿� �Ͼ�°��ٵ�? ���� �����Ѱ��� �ؾ� ���ٵ�." �״� ������ ���̵� �������� �ʾҴ�, �׷��� �״� ���� �Ƴ��� �ڿ� ���ܵа��� �����ߴ�.

�ص��̿� �׳��� ������ �� ����Kuldhar�� ���� �Ͼ ��, �׳�� �����ߴ�, �״� �׿��� ��� ���� ������ ����. ."�Ͼ ���̴� ������ ���� ������� ������ �׳��,"���� �����ߴ� ù°�� �׳�¿� �׳��� �θ��������´� �� ����ߴ�. �׷��� �׳డ �� �ű⼭ �Դٰ� ������� ����, �׷��� ���� �ű⼭ ���ư����� ����� �̾��� �� �̿� �ݴ�� �׳�� �����ߴ�? ������ ������ �׳� ���� ���ؼ� ������ ���´�. �׳డ ���� ã�� �������ٵ� ���� �׳�� �����ߴ�. �׷��� �׳�� ���� ���Ͽ� ��� ����� �Ǵ� ���ð� �׳� ���� ���������� �𸥴�. �׳�� � ������ ���� �ʾҴ�. �׳�� �׵鿡 ���Ͽ� ���� ���� �ִ� ������ ���ο� �����ߴ�.

������������,Avantidesh�̶�� ����� ���ð� �׳࿡ ���Ͽ� �����ߴ�. ���� ã�� ���Ͽ� �׳�� ����� �߽����� ����. �׳డ �� ù��° �����Manibhadra�̶�� ����� ���� �̾���. �׳�� �ű⼭ ���� �׸� ����, �� ���ڿ� ���� ���Ǹ� �����ߴ�. �̷��� �׳�� �� �׸� �䱸�ߴ�. ���� ����� ����ϰ� �׳ฦ ���� ���������� ���� ù��°Manibhadra��, �׷��� �η����ߴ� �־���. ������ �׳డ �̾��� �� ���� �˾Ƴ����� �����ߴ�. �ʴ�?"�̴� �� ���� �̷��� �״� �׳࿡��,"������ "����Champapuri����Kuldhar�� �� �̴� �� �� �׳�� �׿��� ���ߴ�. ���� ���� �������Chandadesh�� ���� ����� �̾���, �׷��� �츮�� ����� �и��ߴ�. ���� �׸�."�߰��� ������ �����ϱ� ���Ͽ� �̷���, ���� ���� ���� ã�� �ִ�

Manibhadra�� �׳�� �ȶ��ϰ� ���� ������. �״� �׳ฦ ���� ���ȿ� ü���϶�� �ʴ��ϰ� ���� ���� �纯���� �ð��� �ִ� �Ӹ��ߴ�. �״� �׳��� ������ ���� �������� �� ���ڸ� ���´� �׷��� �׸� �߰��� �� ������. �״� �׳��� �θ� ���� �˻��ϰ�, �׳డ ������ ���ϰ� �ִ� ���� �˾Ƴ´�.

�ð��� ����ߴ� ���� ��, �����ȿ� ��δ� �׳ర�̿��� ���۵ǰ�, �׳࿡�� ���� ������ ���δ�. ���߿�,Manibhadra�� ū �� �� ��ä�ο� ��߿� ūJain����� �����ߴ�. Jina�� �����ϱ� ���Ͽ�Kuldhar's���� ���� ����� ����, �ű⼭ �׳�� ���� ���ฦ ������. �׳డ ����� ����Ǵ� �ǰ��,Jain������navatattva(9���� �⺻)�� ����� ���� ��, �׳��shravika�� �ͼ��� �޾Ƶ��̰�, �׳��� �ϻ��� ���� �ſ� �� ������.

Manibhadra�� ����ϰ� �� ���� ���� ��Kuldhar's1�� ���� �����ߴ�. �׳�� �׿��� ������ ������. �״� ���ߴ�,"�ӱ��� ������ ���� ���� �ŷ��ϰ�, ���� �ɿ� �׸� �����Ѵ�. �׷��� �ް��ϰ� ������ �����ߴ� ���Ҵ� �� ��� ���� �𸥴�. ���� ��� �ӱ��� ���� ���� �����ϱ� ���Ͽ� ���� ��i�𸥴�. �װ�."�� ���̴� ������ �ӱ��� �������� �ǰ�, ���� �𸥴� �� �� ���� �η����Ѵ� ������ �ɿ� ������ ����Kuldhar's����, �׳� � ������ ���� �����ٵ� ���Ǿ��� �����, �Ǵ� � ��ü�� ���Ŵ�. �̷��� �׳�� ����� �������´�.

�׳డJina�� �Ӹ��� ���� �Ŀ�, �׳�� ����kayotsarg(���ɾ�)���� ����. 2 ���� �귯����, �� 3 �� �Ͽ�, ������,"���� �� ��Ÿ���� ���ߴ�, ���� �ͼ��� ����ǰ� ��ħ�� ������ ������ ���̴�."

���� ��ħ, ������ �Ͼ��. ������ �� ������κ��ٵ� �� �Ƹ��ٿ���. ���������� ���� ����� �� �־��ٺ��ٴ� �װͿ��� �ż��� ���� �־���. ������ ���� �����ȿ� ���� �����μ� ���� �׳ฦ �޾Ƶ鿴��. �Ƹ��ٿ� ������ ���� �׳ฦ �����ϱ� ���Ͽ� �״� ����� �����ߴ�. �׵��� �ǿ� ������ ���� �Ŀ� ��ü ���ô� ����� �����ߴ�, ��δ� �׳ฦ Ī���ϰ�.

������ �����Ų ���� �����ϱ������, �׳�� ���࿡�� ������ �����ϱ������ �׳��� ������ ������. ,"ħ��, ����ǿ���Kuldhar's�� �����ȿ� ���̰� �ִ� ���� 1 ��, ����� ������ ������ ���� ���Ͽ� ���Դ�. ���� �̰��� �ּ��� ������ �Ѵ�." �̷��� �׳�� �׳��� �ϻ��� ��ȭ�ߴ�. �׳�� 2, 3 4 ���� ���� �ܽ����ٵ�. ������ �׳�� ���� ���� �ܽ����ٵ�. �׳�� ���� ����� �ϻ� ��Ҵ�. �׳��� �ϻ��� ���� �� ��, �׳�� õ���� ����.