2- FILOSOFíA. SAMAYA SAR.

 

Filosofía.

Samaya Sar.

Toda búsqueda espiritual es incompleta sin Samaysar. 

1  Jiva 

2  Jiva-Ajiva 

3  Karma 

4  Punya-Pap 

5  Asrva 

6  Samvar 

7  Nirjara 

8  Bandha 

9  Moksha 

10  Sarva-Vishudha

TOP www.jainworld.com INDEX NEXT