Jainworld
Jain World
Sub-Categories of FUNDAMENTOS DE FILOSOF́: TATTVAS
  1- INTRODUCTION
  PUNYA Y PAP:
  El Anabhogik Mithyatva (ignorancia total):
  Pratyakhyan kashay
  ESCLAVITUD: TEOŔ DEL KARMA:
  ?C󭯠es vano el samsar?

FILOSOFíA. SAMAYA SAR.

 

Filosofía.

Samaya Sar.

Toda búsqueda espiritual es incompleta sin Samaysar. 

1  Jiva 

2  Jiva-Ajiva 

3  Karma 

4  Punya-Pap 

5  Asrva 

6  Samvar 

7  Nirjara 

8  Bandha 

9  Moksha 

10  Sarva-Vishudha