பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
குணங்களைக் கொண்டாடுவதன் பயன்
நாத்யத்புதம் புவந பூஷண! பூதநாத!
பூதைர் குணைர் புவி பவந்த மபிஷ்டுவந்த:
துல்யா பவந்தி பவதோ நநு தேந கிம் வா?
பூத்யாச்'ரிதம் ய இஹ நாத்மஸமம் கரோதி 10