பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பகவானின் திருமேனிப் பாங்கு
யை: சா'ந்த ராகருசிபி: பரமாணுபிஸ் த்வம்
நிர்மாபிதஸ் த்ரிபுவநைக -லலாம்பூத!
தாவந்த ஏவ கலு தேப்யணவ: ப்ருதிவ்யாம்
யத்தே ஸமாந-மபரம் ந ஹி ரூபமஸ்தி 12