பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
திருமுகத்தின் அழகு
வக்த்ரம் க்வ தே ஸுரநரோரக-நேத்ரஹாரி
நிச்'சே'ஷ-நிர்ஜிதகத்-த்ரிதயோபமாநம்
பிம்பம் கலங்க-மலிநம் கவ நிசா'கரஸ்ய
யத்வாஸரே பவதி பாண்டு பலாச'-கல்பம் 13