பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
திருமுகத்தின் அழகு
ஸம்பூர்ணமண்டல ச'சா'ங்க கலாகலாப-
சு'ப்ரா குணாஸ் த்ரிபுவநம் தவ லங்கயந்தி
யே ஸம்ச்ரிதாஸ் த்ரிஜகதீச்வர-நாதமேகம்
கஸ்தாந் நிவாரயதி ஸஞ்சரதோ யதேஷ்டம் 14