பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
தேவமாதரும் கவரமுடியாத சீர்மை
சித்ரம் கிமத்ர யதி தே த்ரிதசா'ங்கநாபி:
நீதம் மநாகபி மநோ ந விகார மார்க்கம்
கலபாந்த-கால-மருதா சலிதாசலேந
கிம் மந்தராத்ரி- சிகரம் சலிதம் கதாசித் 15