பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஒரு விசித்திர தீப ஒளியானவர் நீர்
நிர்த்தூம வர்த்தி-ரபவர்ஜித-தைலபூர:
க்ருத்ஸ்நம் ஜகத்-த்ரயமிதம் ப்ரகடீகரோஷி
கம்யோ ந ஜாது மருதாம் சலிதாசலாநாம்
தீபோபரஸ் த்வமஸி நாத! ஜகத்ப்ரகாச': 16