பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
சூரியனும் உமக்கு நிகராகான்
நாஸ்தம் கதாசி-துபயாஸி ந ராஹுகம்ய:
ஸ்பஷ்டீ-கரோஷி ஸஹஸா யுகபஜ்ஜகந்தி
நாம்போதரோதர நிருத்த-மஹாப்ரபாவ:
ஸுர்யாதிசாயி-மஹிமாஸி முநீந்தர லோகே 17