பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
சந்திரனும் நின் திருமுகத்துக்கு நிகரில்லை
நித்யோதயம் தளித-மோஹ மஹாந்தகாரம்
கம்யம் ந ராஹுவதநஸ்ய ந வாரிதாநாம்
விப்ராஜதே தவ முகாப்ஜ-மநல்பகாந்தி
வித்யோதயஜ்-ஜகதபூர்வ- ச'சா'ங்க பிம்பம் 18