பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நின் திருமுகமிருக்க, ரவியும் மதியும் ஏன்?
கிம் ச'ர்வரீஷு ச'சிநாஹ்நி விவஸ்வதா வா
யுஷ்மந் முகேந்து தளிதேஷு தமஸ்ஸு நாத
நிஷ்பந்ந- சா'லிவந- சா'லிநி ஜீவலோகே
கார்யம் கியஜ்ஜலதரைர் ஜலபார-நம்ரை: 19