பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஆதிபகவனுக்கு வணக்கம்
ய: ஸம்ஸ்துத: ஸகல-வாங்மய தத்வ போதா-
துத்பூத-புத்தி-படுபி: ஸுரலோக-நாதை:
ஸ்தோத்ரைர்-ஜகத்த்ரிதய- சித்தஹரை-ருதாரை:
ஸ்தோஷ்யே கிலாஹமபி தம் ப்ரதமம் ஜிநேந்த்ரம் 2