பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நிந்தாஸ்துதி
மந்யே வரம் ஹரிஹராதய ஏவ த்ருஷ்டா:
த்ருஷ்டேஷு யேஷு ஹ்ருதயம் த்வயி தோஷுமேதி
கிம் வீக்ஷிதேந பவதா புவி யேந நாந்ய:
கச்'சிந் மநோ ஹரதி நாத! பவாந்தரேபி 21