பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உம்மைப் பெற்ற தாய் என்னோற்றாளோ?
ஸ்த்ரீணாம் ச'தாநி ச'தசோ' ஜநயந்தி புத்ராந்
நாந்யா ஸுதம் த்வநுபமம் ஜநநீ ப்ரஸுதா
ஸர்வா திசோ' தததி பாநி ஸஹஸ்ரரச்'மிம்
ப்ராச்யேவ திக்ஜநயதி ஸ்ப்புர-தம்சு'ஜாலம் 22