பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பரம புருஷன் நீயேயன்றோ!
த்வா-மாமநந்தி: பரமம் பவித்ர-
மாதித்ய-வர்ண-மமலம் தமஸ: பரஸ்தாத்
த்வாமேவ ஸம்யகுபலப்ய ஜயந்தி ம்ருத்யும்
நாந்ய: சி'வ: சி'வபதஸ்ய முநீந்த்ர! பந்தா 23