பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நீரே எல்லாத் தேவர்களுமானவர்
த்வா-மவ்யயம் விபு-மசிந்த்ய-மஸங்க்ய-மாத்யம்
ப்ரஹ்மாண-மீச்'வர-மநந்த-மநங்க-கேதும்
யோகீச்'வரம் விதித-யோக-மநேக-மேகம்
ஜ்ஞாந-ஸ்வரூப-மமலம் ப்ரவதந்தி ஸந்த: 24