பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
மும் மூர்த்திகளும் புத்தரும் நீரே
புத்தஸ்-த்வமேவ விபுதார்ச்சித-புத்திபோதாத்
த்வம் ச'ங்கரோஸி புவநத்ரய- சங்கரத்வாத்
தாதாஸி தீர! சி'வமார்க-விதேர் விதாநாத்
வ்யக்தம் த்வமேவ பகவந்! புருஷோத்தமோஸி 25