பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஜினபகவானே! வணக்கம்
துப்யம் நமஸ் த்ரிபுவநார்த்தி-ஹராய நாத'
துப்யம் நம: க்ஷிதி-தலாமல-பூஷணாய !
துப்யம் நமஸ் த்ரிஜகத: பரமேச்'வராய
துப்யம் நமோ ஜிந! பவோததி- சோ'ஷணாய 26