பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
2. சிங்காதனத்தில் திருமேனிச் சிறப்பு
ஸிம்ஹாஸநே மணிமயூக சி'கா-விசித்ரே
விப்ராஜதே தவ வபு: கநகாவதாதம்
பிம்பம் வியத்-விலஸ-தம்சு-லதாவிதாநம்
துங்கோதயாத்ரிஸி'ரஸீவ ஸஹஸ்ர-ரச்'மே: 29