பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
தன்னடக்கம்
புத்ய விநாபி விபுதார்ச்சித-பாதபீட!
ஸ்தோதும் ஸ்முத்யத-மதிர் விகத-த்ரபோஹம்
பாலம் விஹாய ஜலஸம்ஸ்த்தித-மிந்துபிம்ப-
மந்ய: க இச்சதி ஜந: ஸஹஸா க்ரஹீதும் 3