பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
3. சாமரங்களால் விளங்கும் திருமேனி
குந்தாவதாத- சலசாமர- சாருசோ'பம்
விப்ராஜதே தவ வபு: கலதெளத-காந்தம்
உத்யச்சாங்க- சுசி-நிர்ஜர-வாரிதார-
முச்சைஸ்தடம் ஸுரகிரேரிவ சா'தகௌம்பம் 30