பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
4. முக்குடையின் சிறப்பு
சத்ர-த்ரயம் தவ விபாதி ச'சா'ங்க-காந்த-
முச்சை: ஸ்திதம் ஸ்தகித-பாநுகர-ப்ரதாபம்
முக்தாபல ப்ரகரஜால-விவ்ருத்த சோ'பம்
ப்ரக்யாபயத் த்ரிஜகத: பரமேச்வரத்வம் 31