பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
5. துந்துபி பரப்பும் நின் புகழ்
கம்பீர-தாரரவ-பூரித-திக்விபாகஸ்-
த்ரைலோக்ய-லோக- சு'ப-ஸங்கம பூதிதக்ஷ:
ஸ்த்தர்மராஜ ஜயகோஷண கோஷக: ஸந்
கே துந்துபிர் த்வநதி தே யச'ஸ: ப்ரவாதீ 32