பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
6. மந்தாரம் முதலிய தேவ விருக்ஷங்கள்
மந்தார-ஸுந்தர நமேரு-ஸுபாரிஜாத
ஸந்தாநகாதி-குஸுமோத்கர-வ்ருஷ்டிருத்தா
கந்தோத-பிந்துஸு'ப-மந்த-மருத்-ப்ரபாதா
திவ்யா திவ: பததி தே வசஸாம் ததிர் வா 33