பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
7. திருமேனியைச் சுற்றிலும் பிரபையொளி
சு'ம்பத்-ப்ரபா வலய-பூரி-விபா விபோஸ் தே
லோகத்ரயே த்யுதிமதாம் த்யுதி-மாக்ஷிபந்தீ
ப்ரோத்யத்-திவாகர-நிரந்தர-பூரிஸங்க்யா-
தீப்த்யா ஜயத்யபி நிசா'மபி ஸோமஸௌம்யாம் 34