பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
8. உமது குரலின் பெருமை
ஸ்வர்கா-பவர்க-கம மார்க-விமார்கணேஷ்ட:
ஸத்தர்ம-தத்வ-கதநைக-படுஸ்-த்ரிலோக்யா:
திவ்ய-த்வநிர் பவதி தே விச'தார்த்த-ஸர்வ
பாஷா-ஸ்வபாவ-பரிணாம-குண-ப்ரயோஜ்ய: 35