பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது பெருமையின் சிறப்பு
இத்தம் யதா தவ விபூதி-ரபூஜ்-ஜிநேந்த்ர
தர்மோபதேச'ந-விதௌ ந ததா பரஸ்ய
யாத்ருக் ப்ரபா திநக்ருத: ப்ரஹதாந்தகாரா
தாத்ருக் குதோ க்ரஹகணஸ்ய விகாஸிநோபி 37